22B

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 22B
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.732.417

Publication

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.03.2014, NGL 04.03.2014 14054-0203-017
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 18.12.2014, NGL 19.12.2014 14696-0269-017
16/07/2013
Mod Word 11.1

FI-A100:17 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergrrgri ter prie vnn deteeihnk van Koophandel ta Antwerpen, op

Griffie Q 5 jij1.12D13

Ondefnemingsnr : 0898.732.417

Benaming

(voluit) : 22B

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Sint-Vincentiiusstraat 22B te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN inhoudende onder meer DOELSWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Lisbeth BUYTAERT te Brasschaat, vervangende haar ambtgenoot notaris Hans De Decker te Brasschaat, wettelijk belet op 27 juni 2013, eerstdaags te registreren te Brasschaat, Registratie Il, dat deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing: doeluitbreiding

a) De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Dit bijzonder verslag van de zaakvoerder bevat een staat van actief en passief per 31 maart 2013.

Het verstag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen aan de akte gehecht blijven na "ne varietur" te zijn gewaarmerkt door comparanten en ondergetekende notaris, en zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Wijziging van het doel en toevoeging van de volgende tekst, die wordt ingelast tussen de woorden " ... technologische en artistieke middelen." en "Dit alles in de meest ruime zin,..." in artikel 2 :

"10. Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven en instellingen en het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, voornamelijk doch niet uitsluitend, betrekking hebben op dagelijks bestuur, marketing, consultancy, productie en ontwikkeling, processing, het besturen van vennootschappen, administratie, organisatie en beheer, strategie, public relations, communicatie, human resources en aanverwante, dit alles in meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap."

Tweede beslissing: coordinatie statuten

De algemene vergadering beslist de statuten te cordineren via hoger vermelde statutenwijziging. BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan

- de heer VAN MOERE Steven, erkend boekhouder/fiscalist, zaakvoerder van de BVBA JS VAN MOERE te 2600 Mechelen, Frans Halsvest 2 bus 101,

in voorkomend geval met recht om iemand in de plaats te stellen, teneinde:

- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, alsook - de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Lisbeth Buytaert

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

bet-

aa

Be Stat

wijlagen bi t Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het 5elgisch raatsbladTegelijk hiermee neergelegd;

Uitgifte van de akte

-, Gecordineerde statutenBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.03.2013, NGL 06.03.2013 13056-0573-016
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 02.04.2012 12076-0125-016
09/11/2011
OP de laatste ti;:z van Luli< B vermelden to:Rea Naam en Ildedaniphe:d var, de inetromenterentle notaris. hetzij van de persokr)n(er0

be VOeJC;d echtsperazon ter: aanirer. van dercier tevertenetwodeden

Mud 2.0

or de

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie

erle ing.ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11168605*

dergofed ter elle vo de Rechtbad Koophenei kturena,

26 OKT. 2011

Griffie

Ondemerningsnr : 0898.732.417

Benaming

(voluit) : 22B

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Sint-Vincentiusstraat 22B, 2018 Antwerpen Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de Bijzondere algemene Vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 7 september 2011, blijkt dat:

1) ontslag wordt verleend als niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden, aan mevrouw Carmen Schatteman, wonende te 2900 Schoten, Sint-Benedictusdreef 18

2) benoemd wordt tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden, van mevrouw CREVITS Babette, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Vincentiusstraat 22B.

Antwerpen, 18 oktober 2011

Ingrid De Decker

Zaakvoerder

"

"

"

"

"

"

"

"

c

01:1

1-1

o c

e

e? >11 c gle DL DL *ce

z

;41

i

;

10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.03.2011, NGL 08.03.2011 11051-0582-016
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.03.2010, NGL 26.03.2010 10074-0475-016
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 01.03.2016, NGL 03.03.2016 16055-0530-018

Coordonnées
22B

Adresse
SINT-VINCENTIUSSTRAAT 22 B 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande