23 SECONDS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 23 SECONDS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.531.639

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14225-0162-033
10/02/2014
Mod Word 11.1

t i t, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

A 111111110 i II

Neergelegd Per griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 JAN' 2114

Oizdernemingsnr : 0472.531.639

Benaming

(voluit) : ENTERNET

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2550 Kontich, Veldkant 35 D

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een akte verleden voor Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen op vierentwintig januari

tweeduizend veertien

BLIJKT DAT

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENTERNET", gevestigd te 2550

Kontich, Veldkant 35 D, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0472.531.639, BTW-plichtige

ONDER MEER HEEFT BESLIST

1. De naam van de vennootschap te wijzigen in "23 seconds" en om tegelijk de tweede zin van Artikel 1 :

Naam van de statuten te wijzigen, als volgt:

"Zij draagt de naam "23 seconds"."

2. De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Veldkant 33 A en om tegelijk de eerste

zin van Artikel 2 : Zetel aan te passen, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A."

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2547 Lint, Torfsstraat 27, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Frederik VLAMINCK

Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 24 januari 2014, met in bijlage : drie volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2013
rr Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

feerge(egd ter griffie van do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

12 AUO, 2013

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13130809*

Ondernemingsnr : 0472531639 Benaming

(voluit) : Enternet

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Veldkant 35 D - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurder - herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op 3 juni 2013,

De vergadering heeft eenparig beslist CrossPoint Solutions NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Thierri Callaerts , aan te stellen als Bestuurder van de vennootschap met ingang van 3 juni 2013. Dit mandaat' vervalt bij de jaarvergadering van 2018

De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,-met als vaste vertegenwoordiger de heer Omer Turna, vervalt bij deze jaarvergadering, De Algemene; Vergadering beslist om dit mandaat te verlengen tot de jaarvergadering 2016.

Aldus opgemaakt te Kontich op 3 juni 2013

De heer Josephus de Wit De Cronos Groep NV

Bestuurder Bestuurder,

met vaste vertegenwoordiger

de heer Dirk Deroost

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.07.2013 13286-0285-032
16/01/2013
e Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akter-

1

" 13009680"

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 7 JAN. 7013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 00472531639

Benaming

(voluit) : Enternet

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Veldkant 35 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Handelsbenamingen

Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20 november 2012

Volgende handelsbenamingen worden met unanimiteit van stemmen goedgekeurd en dit met onmiddellijke ingang :

23 Seconds

23:Seconds

De maatschappelijke benaming blijft behouden.

Aldus opgemaakt te Kontich op 20 november 2012

De heer J. de Wit De Cronos Groep NV

Bestuurder Bestuurder,

met vaste vertegenwoordiger

de heer Dirk Deroost

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2012
_ `l Mod Word 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbas3k

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

0 3 SEP, 2012

Voorbehouden 11111111111111111111111111111

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 472531639 Benaming

(voluit) : Enternet (verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Veldkant 35 D - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming Bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 4 juni 2012

De Algemene Vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders vervallen tijdens de, jaarvergadering. Met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om de bestuurdersmandaten van De Cronos Groep NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost en de heer Josephus de Wit te hernieuwen voor een nieuwe periode van zes jaar, De bestuurdersmandaten vervallen bij het einde van de' jaarvergadering 2018.

Aldus opgemaakt te Kontich op 4 juni 2012.

De Cronos Groep NV Bestuurder,

met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

De heer Josephus de Wit

Bestuurder

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.07.2012 12346-0556-032
17/04/2012
(M\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 11 APR. 2012

1

1111 111hf I III 11III IVI I InnllIll

b

s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0472.534.639

Benaming

(voluit) : Enternet

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Veldkant 35 D, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 november 2011 op de maatschappelijke zetel:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ter vervanging van de heer Patrick Rottiers, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA ais commissaris van de vennootschap met ingang van 14 november 2011 vast vertegenwoordigd wordt door de heer Omer Turne.

De heer de Wit Josephus Bestuurder De Cronos Groep NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

De heer Deroost Dirk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0096-031
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 20.07.2010 10348-0012-030
22/09/2009 : AN341403
28/07/2009 : AN341403
14/07/2008 : AN341403
18/10/2007 : AN341403
02/07/2007 : AN341403
12/10/2006 : AN341403
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.06.2015 15189-0275-032
03/08/2005 : AN341403
23/07/2004 : AN341403
08/07/2004 : AN341403
26/08/2003 : AN341403
18/08/2003 : AN341403
04/07/2003 : AN341403

Coordonnées
23 SECONDS

Adresse
VELDKANT 33A 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande