24+

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 24+
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 895.810.836

Publication

11/07/2014
Mod Dra 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte  . --------- .. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

193111140 1111

Antwerpen

L Rech:cank van Koophandel

02 RU 2014

afdeling titymen

, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ------------- --------------- -----

Ondernemingsnr 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Pastoor Cop laan 100, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen en ontslagen bestuurders en commissaris

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2014 bllikt dat volgende personen herbenoemd

worden als bestuurder:

Erik Luts, Kruisstraat 84, 3290 Diest

Stephan Oiaerts, Pelgrimiaan 53, 3511 Kuringen

Didier Hoebeke, Eetveldstraat 58, 1980 Eppegem

Wim Vos, Sint-Adriaanstraat 71, 3150 Haacht

Hun mandaat loopt tot de Algemene Vergadering van 2017 en is onbezoldigd.

De vergadering herbenoemt Ernst & Young bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigt door de heer Pierre Vanderbeeck, wonende te 2800 Mechelen, Rozendaalveld 16, als commissaris tot de Algemene Vergadering van 2017.

Carl Buelens

Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

II

15/07/2013
Mod Word 11.1

a

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 4 JULI 2013

Griffie

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerpa : Benoemingen

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 7 juni 2013 blijkt dat:

Dhr. Erik Luts, wonende te Diest, Kruisstraat 84 benoemd wordt als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Cari Buelens

Algemeen directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de lnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013
. Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergoiegd ter griffie van de Rerhthank van Koophandel te Anfwerpan, op

0 4 JULI 2013

Griffie

13 086 i*

Vc behc

aar

Bel( Staal

IIOndernemingsnr : 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen bestuurders en commissaris

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2013 blijkt dat volgende persoon benoemd wordt als

bestuurder:

- Erik Luts, Kruisstraat 84, 3290 Diest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volgende persoon neemt ontslag als bestuurder:

- Hans Verstraete, Priorijlaan 8, 2900 Schoten

Het mandaat eindigt op de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders in juni 2014. Het mandaat onbezoldigd.Carl Buelens

Algemeen directeurOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.06.2013 13159-0205-034
13/08/2012
Mob Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbann van Koophandel te Antwerpen, op

0 2 AUif . 2012

Griffie

Ondernemingsnr: 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

Volgens de notulen van de Algemene Vergadering van 1 juni 2012 blijkt dat:

De vergadering akte neemt van de beslissing van de heer Patrick Tans, Bertem, Bosstraat 132, om zijn mandaat van bestuurder met onmiddellijke ingang neer te leggen.

De vergadering benoemt de heer Hans Verstraete, Schoten, Priorijlaan 8 tot bestuurder vanaf heden. Het mandaat eindigt op de gewone Algemene Vergadering te houden in 2014.

Hierbij bevestigt de Algemene Vergadering uitdrukkelijk dat het mandaat van alle bestuurders onbezoldigd is.

Carl Buelens rydee,c1WY

Algemeen directeur

111111J11.1111Mil8~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111t1111BLIIII

neergelegd ter griffie van de Rechtbank .ran Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 2 AU. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onderneming5nr: 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming

Uit het verslag van de Raad van Bestuurder van 1 juni 2012 blijkt dat:

De Raad van Bestuur beslist om met ingang van heden de heer Hans Verstraete, schoten, Priorijlaan 8 aan te stellen als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Cari Buelens 062-c3: Q-%ecr.01Algemeen directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/02/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R

III

" 1502131

111

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 8 JAN. 2015

Griffie

afdelingn

g~warpc

lin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming voorzitter Raad van Bestuur .

Uit de notulen van de Raad van Bestuurvan 24 november 2014 blijkt dat de heer Erik Luts, Kruisstraat 84, 3290 Diest, herbenoemd wordt als voorzitter van de Raad van Bestuur. Het mandaat is onbezoldigd.

Carl Buelens

CEO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12151-0516-034
02/12/2011
Mod 2.1

1:eird% P In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteGriffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

In 1H11 11 UH N IIIII VI

*11181550*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

111

Ondernemingsnr : 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100 - 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 3 juni 2011 blijkt dat:

De Raad van Bestuur ais volgt wordt vastgelegd:

Patrick Tans, Bosstraat 132, 3060 Bertem, herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur

Stephan Olaerts, Pelgrirnlaan 53, 3511 Kuringen, herbenoemd als bestuurder

Didier Hoebeke, Eetveldstraat 58, 1980 Eppegem, herbenoemd als bestuurder

Wim Vos, Sint-Adriaanstraat 71, 3150 Haacht, herbenoemd als bestuurder

Hun mandaat loopt tot de gewone Algemene Vergadering van 2014 en is onbezoldigd.

De vergadering verlengt het mandaat van Ernst & Young bedrijfsrevisoren cvba, vertegenwoordigt door de heer Pierre Vanderbeek, wonende te 2800 Mechelen, Rozendaalveld 16, tot de gewone Algemene Vergadering van 2014.

Carl Duerens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011
Voo behou

aan I Belgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I

Illitle.1111q911U1111

Ondernemingsnr : 0895.810.836

Benaming

(voluit) : 24+

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Coplaan 100 - 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : benoeming

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 3 juni 2011 blijkt dat:

de Raad van Bestuur Dhr. Patrick Tans benoemt tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de:, vennootschap. Het mandaat van Dhr. Patrick Tans is onbezoldigd.

Carl Buelens

r{Gt~c `Cc~CC~yc`~ d trLuik BNeergelegd ter grlftle van de Rectitbt,JI van Koophandel le Antwerpen. op

Griffie 23 JUNI 2011

------ .

Op de laatste blz. van Luik B.. _ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.06.2011 11152-0236-033
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 08.06.2010 10162-0094-035
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.06.2009 09301-0212-032

Coordonnées
24+

Adresse
PASTOOR COPLAAN 100 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande