24 APOTHEEK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 24 APOTHEEK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.820.986

Publication

03/07/2014
-

I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 Li JUNI 201k

111111*14128541*

aftielIng AntwerpenOndememingsnr: 0801 820 986

Benaming

(voluit): 24 Apotheek

(verkort) :

Rechtsvorm bvba

Zetel: Jules Moretuslei 137 te Antwerpen 2610

(volledig adres)

Onderwerp akte: adreswijziging en uitbreiding met handelsbenaming volgens vergadering van 7 juni 2014

Na onderzoek keurt de vergadering eenparig onderstaande beslissingen goed

De wijziging van de maatschappelijke zetel goed. Vanaf heden (07-06-2014) wordt dit

onderstaand adres:

Kapellestraat 90 te Aartsetaar 2630

En

De uitbreiding van de officile naam met een handelsbenaming, ni.:

kapette Apotheek (eventueel ook aan elkaar geschreven)

De zaakvoerder,

Ortega Saez Carlos (Jr) voor Bvba Ortegawynter

Bijligen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Oesltikeetee.metkuiewengel9e: iteeq::teeeeetnitteste~)ym

eielfamitWeiternstteie ceiseresenWerre Mffluice

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 21.08.2014 14449-0069-009
11/12/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12306436*

Neergelegd

07-12-2012Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0501820986

Benaming (voluit): 24 Apotheek

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Antwerpen, Jules Moretuslei 137

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 7 december

2012, nog ter registratie aan te bieden, dat er tussen

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  T&M Pharma , gevestigd te 2650 Edegem, Leopold III -lei 13.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vincent Lesseliers te Beveren op vierentwintig april tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei nadien onder nummer 06082835.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)881.130.182.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ORTEGAWYNTER , gevestigd te

2610 Antwerpen-Wilrijk, Valaardreef 69.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Cdric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, op

zevenentwintig november tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van

dertig november nadien onder nummer 12306209.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en

ondernemingsnummer (0)051.597.490.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, onder de naam  24

Apotheek , waarvan de statuten onder meer het volgende inhouden:

- ZETEL: 2610 Wilrijk, Jules Moretuslei 137.

- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.

- DOEL:

l. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

a) Het oprichten, overnemen, adviseren en uitbaten van apotheken; aankoop en verkoop, in- en

uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische

artikelen;

- de handel in kruiden, drogisterij, parfumerien, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-,

orthopedie-, optische- en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;

- de handel in diergeneeskundige producten en medische apparatuur;

- het ondernemen van industrile en klinische ontledingen;

- administratieve taken en advies aan medische beroepen;

- iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin

genomen.

b) Alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende

goederen, die haar of derden toebehoren, en ondermeer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord, behoudens de werkzaamheden van vastgoedmakelaar. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen.

2. Voor eigen rekening:

- het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zal verwerven,

beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld leasen, voor exploitatie en de financiering zorg dragen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord;

Het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van een effectenportefeuille.

Het kopen, verkopen, houden en beheren van participaties in andere bedrijven en vennootschappen

De vennootschap mag alle commercile, industrile, financile, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 61 2 Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

- KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-EUR) vertegenwoordigd door achttienhonderd zesentig (1860) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

- SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL - INSCHRIJVING

De oprichters hebben op de achttienhonderd zestig (1860) aandelen ingeschreven tegen de prijs van tien euro (10,- ) per aandeel, als volgt:

- door de BVBA T&M Pharma voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor hem negenhonderddertig (930) aandelen worden toegekend;

- door de BVBA ORTEGAWYNTER voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor haar negenhonderddertig (930) aandelen worden toegekend.

Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van elk vierduizend zeshonderdvijftig euro (4.650,00 EUR), zodat alle aandelen voor de helft volstort zijn geworden.

- de BVBA T&M Pharma dient bijgevolg nog vierduizend zeshonderdvijftig euro (4.650,00 EUR) te volstorten;

- de BVBA ORTEGAWYNTER dient bijgevolg nog vierduizend zeshonderdvijftig euro (4.650,00 EUR) te volstorten.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In afwijking van voormeld artikel kunnen de zaakvoerders alleen gezamenlijk en met unanimiteit besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan zestienduizend euro.

Hoger vermeld bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Het bedrag zal jaarlijks op de algemene vergadering aangepast worden naar verhouding van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De aanpassing geschiedt volgens volgende formule:

Zestienduizend euro vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november van elk jaar.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand laatst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zijnde dat van de maand november tweeduizend en twaalf bedragende 121,65 punten.

Het aangepast bedrag kan nooit lager zijn dan zestienduizend euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens:

- eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming

- alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan zestienduizend euro, waarvoor de zaakvoerders samen dienen te tekenen.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 , 260 of 261 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

- ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op voorlaatste maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die vennoot moet z ijn.

In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

Elk aandeel geeft recht op n stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat n enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.

Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht.

- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend dertien.

- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

De  te bestemmen winst zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Deze verdeling zal vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

- BENOEMINGEN

a) wordt als zaakvoerder benoemd:

Luik B - Vervolg

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  T&M Pharma , voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw RAEMDONCK Mieke, geboren te Antwerpen op 26 mei 1974, (RR 740526-222.05), wonende te 2650 Edegem, Leopold III-lei 30;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORTEGAWYNTER", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer ORTEGA SAEZ Carlos, geboren te Deurne op 20 augustus 1972, (RR 720820-217.72) wonende te 2610 Wilrijk, Valaardreef 71;

die deze benoeming aanvaarden.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur.

c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

- COMMISSARIS

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting n of meer

commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent LESSELIERS

te 9120 Beveren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 03.08.2015 15397-0317-015
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0297-015

Coordonnées
24 APOTHEEK

Adresse
KAPELLESTRAAT 90 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande