2B EVENTIVES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B EVENTIVES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.408.905

Publication

19/06/2014
mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f

_

' LUIK" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

1 0 MM 2014

*14119446* ardefineefgrpen.

Ondernemingsnr : 0472,408.905

Benaming (voluit) :2B EVENTIVES

(verkort):

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Vredestraat 55

' Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM - MAATSCHAPPELIJK DOEL - CORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op zesentwintig mei tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden. ; neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "28 EVENTIVES",,: gevestigd te 2600 Antwerpen (distict Berchem), Vredestraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te. Antwerpen afdeling Antwerpen met ondememingsnummer 0472,408.905, onder meer beslist heeft:

1, de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "EVENT MASTERS' International".

2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: 2600 Antwerpen (district Berchem), Onze-Lieve-Vrouwstraat 31 bus 0201.

3. tot de goedkeuring van nieuwe statuten.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte'',

aansprakelijkheid

b) Naam: "EVENT MASTERS International"

2) Zetel te 2600 Antwerpen (district Berchem), Onze-Lieve-Vrouwstraat 31 bus 0201

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de organisatie, ais aannemer of onderaannemer en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste

som en verblijven tegen een vaste som;

- de verkoop als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen, tegen een vaste som en verblijven,

tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons;

- de verkoop, als tussenpersoon van biljetten van alle vervoermiddelen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van commercile, financile, roerende en onroerende aard, die'

kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vermaldcelijking van haar maatschappelijk doel. ,

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in aile ondernemingen of vennootschappen die een

gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in samenhang met het hare staat.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur,

; 5) Geplaatst kapitaal

VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (E 35.000,00), verdeeld in DUIZEND TWEEHONDERDVEERTIG

(1.240) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boeklaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

' 7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

" Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behquden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

e

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetei of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste maandag van de maand juni om elf uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door rt of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, ;

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

' Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer MEYSKENS Olivier, geboren te Sint-

Agatha-Berchem op 3 april 1967.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de ,

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen. handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebb ers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOLMACHT

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "FISKO-DATA", gevestigd te 1000 Brussel,

Negende Linielaan 46.

BESLUIT VAN DE ZAAKVOERDER

Aansluitend besluit de zaakvoerder om de zetel van exploitatie te vestigen te 2830 Willebroek,

Mechelsesteenweg 303.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0562-011
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 05.08.2013 13401-0117-011
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 09.07.2012 12275-0443-011
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11333-0566-012
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.06.2010 10259-0515-012
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 04.07.2008 08362-0120-012
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 27.06.2007 07298-0366-010
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 28.06.2006 06342-4298-011
03/04/2006 : BL643309
20/07/2005 : BL643309
29/11/2004 : BL643309
07/07/2004 : BL643309
08/07/2003 : BL643309
06/06/2001 : BL643309

Coordonnées
2B EVENTIVES

Adresse
VREDESTRAAT 55 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande