2COLLECT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2COLLECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.582.265

Publication

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.07.2013, NGL 25.07.2013 13351-0139-011
14/11/2012
I 11,11911,1,11111

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri

mad 11.1

e-vIVIEgigGELEGD

GRIFF~ I.EUI-ri BANK VAN

0 5 NOV. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad iuOndera7emingsnr : BE0456.582.265

Benaming (voluit) : Bijnens

(verkort) :

Rechtsvoren ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark 24

2235 Hulshout

Ondeiwwerp akte :WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING EN VOLLEDIGE HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 31 oktober 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bijnens", met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Industriepark 24 BTW BE 0456.582.265 RPR Turnhout, ondermeer volgende beslissingen genomen heeft:

- Wijziging van de naam van de vennootschap in "2Collect".

Wijziging van het doel van de vennootschap. Het doel van de vennootschap luidt voortaan als

volgt:

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland:

De exploitatie van een incasso-en adviesbureau met agenten.

Onderzoek inzake solvabiliteit en kredietwaardigheid.

Minnelijke invordering voor derden en debiteurenbeheer.

- Het verlenen van bijstand en advies van financile, technische, commercile of administratieve aard

- Het leveren van administratieve diensten ten behoeve van derden.

Het optreden als tussenpersoon of scheidsrechter bij onderhandelingen en arbitrages. Het deelnemen in, beheren, besturen, (doen) exploiteren en financieren van

vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, daaronder begrepen het instaan van schulden van derden.

Uitbating van een call-center.

Onderneming voor het ontwikkelen, ondersteunen en verdelen van netwerken en diensten met betrekking tot telecommunicatie en informatieverwerking.

Agentschap voor inlichtingen en informatiekantoor.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in Belgi of in het buitenland, en voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Oen haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod i i.iZij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch

rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle

rechtspersonen.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of

onrechtstreeks belangen heeft.

Omruiling van de bestaande aandelen: n bestaand aandeel wordt omgeruild voor honderd

aandelen zodat het aantal aandelen gebracht wordt op vijfenzeventigduizend.

Volledige herwerking van de statuten teneinde deze aan te passen aan de voorgaande

beslissingen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Benaming. Haar naam luidt: "2Collect"

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2235 Hulshout, Industriepark 24.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland:

- De exploitatie van een incasso-en adviesbureau met agenten.

- Onderzoek inzake solvabiliteit en kredietwaardigheid.

- Minnelijke invordering voor derden en debiteurenbeheer.

Het verlenen van bijstand en advies van financile, technische, commercile of

administratieve aard.

- Het leveren van administratieve diensten ten behoeve van derden.

- Het optreden als tussenpersoon of scheidsrechter bij onderhandelingen en arbitrages.

- Het deelnemen in, beheren, besturen, (doen) exploiteren en financieren van vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, daaronder begrepen het instaan van schulden van derden.

Uitbating van een call-center.

- Onderneming voor het ontwikkelen, ondersteunen en verdelen van netwerken en diensten met betrekking tot telecommunicatie en informatieverwerking.

Agentschap voor inlichtingen en informatiekantoor.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in Belgi of in het buitenland, en voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor aIIe rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

KapitaaI.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit fonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het BeigisCh

Staatsblad

mod 11,1

toor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde woensdag van de maand mei om achttien uur of indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan de bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functie van statutaire zaakvoerder kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering zonder dat zijn herroeping recht geeft op enige vergoeding.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts n zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens

inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere

zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,

behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar zaakvoerder(s), vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

De heer Mols Jozef, wonende te Huishout, Industriepark 24, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan Prymacc te 3130 Betekom, Aarschotsesteenweg 220 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte met gecordineerde statuten en lijst publicatiedata.

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.07.2012, NGL 30.07.2012 12347-0512-011
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11339-0396-010
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.11.2010, NGL 02.12.2010 10623-0164-011
20/04/2010 : TG081525
15/01/2009 : TG081525
08/08/2008 : TG081525
08/08/2007 : TG081525
04/10/2006 : TG081525
08/03/2006 : TG081525
01/07/2005 : TG081525
07/10/2004 : TG081525
07/10/2004 : TG081525
07/10/2004 : TG081525
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 30.07.2015 15361-0286-009
10/03/2001 : TG081525
20/04/2000 : TG081525
16/12/1995 : TGA7149

Coordonnées
2COLLECT

Adresse
INDUSTRIEPARK 24 2235 HULSHOUT

Code postal : 2235
Localité : HULSHOUT
Commune : HULSHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande