2M+ ASSOCIATIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2M+ ASSOCIATIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.778.047

Publication

26/06/2014 : ME082570
08/08/2014 : ME082570
30/10/2014
illill!!1,11t111111(1,!1111111

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MMeifel"

Me da

POMfe, fijimem

" e .L

z

u.../." " " " "

ITEuR

3 -10

CH STA

a=" -" .6.

MO

2

BELGIi.

-

0111 0 3 ellla 2014Dr11131

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

i Ondernemingsnr : 0456.778.047

:.

!! Benaming (voluit) :2M+ Associatie

!i (verkort) :

i

I

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

i Zetel: Zandbergstraat 30

!: 2620 Bonheiden

ii

il Onderwerp akte :Omvorming in bvba

,!

;. Het jaar tweeduizend en veertien.

I! Op dertig september om negen uur dertig minuten.

Voor mij, Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen.

II

!: ln mijn kantoor.

;! WERD GEHOUDEN

:..

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "2M+ ;i ASSOC1ATIE", met zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Zandbergstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen met ondeme- il i mingsnummer 0456.778.047

:1 Historiek van de vennootschap .1: De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Schotte te Mechelen op 18;!

december 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna onder: .:

!: nummer 1996-01-05/438. p

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 29! II maart 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweentwintig april daarna onderi , !I

nummer 2004-04-22/0061842.

,i I!

:.

SAMENSTELLING DER VERGADERING '

:iIs aanwezig de hierna gemelde enige aandeelhouder die verklaart aile duizend tweehonderd vijftig;i

!: (1.250) aandelen van de vennootschap te bezitten:

i mevrouw PR1NCEN Juliana Jan Maria, geboren te Boom op veertien augustus negentienhonderdl!

drienveertig, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Zandbergstraat 30, gekend bij het rijksregister onderii

:i nummer 43.08.14-228.20, echtgescheiden.

.:

!I UITEENZETTING

!!

;. De enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering, zet het volgende uiteen:

,

1 I. De vergadering werd samengeroepen om besluiten te nemen over de volgende agenda: 1! AGENDA

1. OMZETTING

,

(a) Toelichting bij het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap!: met beperkte aansprakelijkheid zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, rr4 aangehechte staat van activa en passive, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen. !!

!i (b) Mededeling van het controleverslag opgesteld door de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor!;

;i aangewezen door de raad van bestuur, over voormelde staat van activa en passive, overeenkomstig artikel 777i! ,.

van het Wetboek van vennootschappen. .

i! (e) Beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met

!I beperkte aansprakelijkheid.

:I 2. AANDELEN

ii,.

Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en beslissing dat de aandelen op naarn! ,,

:; zullen blijven. ,

i: 3. KAPITAAL ,-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Vermindering van het kapitaal met honderd zeventigduizend vijfhonderd zestien euro negentig cent ( '

170_516,90) om het te brengen van driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro negentig cent ( 309.866,90) op honderd negenendertigduizend driehonderd vijftig euro ( 139.350,00), door opslorping van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4. STATUTEN

Vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, in overeenstemming met de genomen besluiten, bij toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen.

5. BESTUUR

(a) Kennisneming van het ontslag van de bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, en beslissing aangaande de kwijtingverlening.

(b) Benoeming van mevrouw PRINCEN Juliana tot enige en niet statutaire zaakvoerder.

6. CONTROLE

Beslissing aangaande de controle.

7. MACHTIGING

Verlenen van bijzondere bevoegdheden ter vertegenwoordiging van de vennootschap bij het Onder-

nemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie en de BTW-administratie.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro negentig cent ( 309.866,90), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

Er werden geen andere effecten dan voormelde kapitaalaandelen uitgegeven.

IV. Er werd geen commissaris in de vennootschap aangesteld.

V. Tot bestuurders Werden benoemd:

1. voornoemde mevrouw PRINCEN Juliana

2. mevrouw GOOSSENS Maria Francisca, wonende te 2850 Boom, Van Leriuslaan 115, rijksregisternummer 18.09.26-184.59.

(beiden daartoe herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 30 mei 2009 voor de duur van zes jaar, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van zevenentwintig december daarna onder nummer 2010-12-27/10188017).

De afwezige bestuurder sub 2. verzaakte aan de oproepingsformaliteiten, opgenomen in artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, in een voorafgaande verklaring die hier wordt voorgelegd.

VI. Uit het voorgaande blijkt dat aile aandelen vertegenwoordigd zijn, en de enige aandeelhouder geldig

kan besluiten over de punten op de agenda.

BESLUITEN

Aansluitend hiero vat de enia e aandeelhouder de a a enda aan en neemt vola ende besluiten.

OMZETTING

De voorzitter wordt ontslagen van de integrale voorlezing van:

1. het bijzonder verslag opgesteld op achttien september laatst door de raad van bestuur waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, aan welk verslag voormelde staat van activa en passive afgesloten op dertig juni laatst, is gehecht.

2. het controleverslag opgesteld op tweentwintig september laatst door VRC Bedrijfsrevisoren, burgerlijke CVBA, vertegenwoordigd door de heer Andr Geeroms, bedrijfsrevisor, over de voormelde staat van activa en passiva, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief dat volgens deze staat 139.658,76 EUR bedraagt, is kleiner dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 309.866,91 EUR, maar niet kleiner dan het vereiste minimum kapitaal van 18.550,00 EUR voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij maken evenwel een algemeen voorbehoud voor eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die eventueel na de datum van dit rapport zouden kunnen ontstaan."

De enige aandeelhouder erkent in het bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen en staat van activa en passive, alsmede van het ontwerp van statutenwijziging, en hiervan kennis te hebben genomen, en verklaart uitdrukkelijK te verzaken aan de formaliteiten van toezending van gemelde verslagen zoals voorgeschreven door artikel 779 en artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van voormeld controleverslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Mechelen, samen met de uitgifte van onderhavig verslagschrift, in uitvoering van artikel 783, 40 lid van het Wetboek van vennootschappen.

-EERSTE-BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

VIERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist, in toepassing van artikel 782 van het Wetboek van vennootschappen, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen zoals hierna volgt, ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden:

"STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1.- Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam 02M+ ASSOCIATIE'.

Deze naam moet steeds - op aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap  vermeld worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Zandbergstraat 30, en de vennootschap is Ingeschreven in het rechtspersonenre gister (RPR) ter griffie van de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenre gister of de afkorting RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en het ondememingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mits inachtneming van de taalwetgeving - overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in Belgi. Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te warden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder in Belgi of in het buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bednifszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland:

Alle verrichtingen die betrekking hebben op het aankopen en verkopen, het bouwen of verbouwen, inrichten, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen en beheren van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het patrimonium gevormd door de inbrengsten te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader daarvan kan de vennootschap roerende en onroerende goederen verwerven of vervreemden, zakelijke rechten toestaan of verkrijgen.

Het uitbaten van een kapsalon, alle activiteiten in verband met manicure en pedicure, gelaatsverzorging, groothandel en kleinhandel in kappersproducten, orthopedische en verzorgingsproducten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, pruiken en alle mogelijke verwante producten.

De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile, en financile verrichtingen doen die in verband staan met haar doel.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso Naam en handtekening

enige aandeelhouder beslist vervolgens de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten' ! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De enige aandeelhouder wordt door de notaris uitdrukkelijk gewezen op de werking van artikel 785, 10 van het Wetboek van vennootschappen waardoor zij hoofdelijk gehouden is tot betaling van het verschil tussen het netto actief van de vennootschap na de omzetting en het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

AANDELEN

''-h7vEZDE BESLUIT

De enige aandeelhouder stelt vast dat de toonderaandelen per n januari laatst van rechtswege in aandelen op naam werden omgezet, en legt een kopie van het register van aandelen opgemaakt op heden voor, waarin op haar verzoek de haar toebehorende aandelen met hun volgnummer werden ingeschreven tegen afgifte en vernietiging van de gedrukte toonderstukken onder toezicht en verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, tot bewijs waarvan zij een certificaat zal ontvangen.

Dientengevolge kan zij haar stemrecht verbcnden aan gemelde aandelen regelmatig uitoefenen. De enige aandeelhouder beslist dat de aandelen van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm noodzakelijk en uitsluitend op naam zullen zijn en ingeschreven blijven in gemeld register dat op de zetel zal , bewaard worden.

KAP ITAAL

DERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist het kapitaal te verminderen met honderd zeventigduizend vijfhonderd zestien euro negentig cent (E 170.516,90) om het te brengen van driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro negentig cent (E 309.866,90) op honderd negenendertigduizend driehonderd vijftig euro ( 139,360,00), door opslorping van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

STATUTEN

q

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

b mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke.: andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan in de band te werken.

De vennootschap kan eveneens de functie uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenendertigduizend driehonderd vijftig euro ( 139.350,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk n/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ele) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13.- Benoeming - ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of

aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor

rekening van de rechtspersoon.

Het vrijwillig aangeboden ontslag van een zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot

aanvaarding door de algemene vergadering.

Artikel 14.- Inter?? bestuur - beperkingen

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

pet doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.

Artikel 15.- Externe vertegenwoordigingsmacht

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen

buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de

omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 16.- Bijzondere volmacht

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de

vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de

zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 19.- Controle benoeming - bevoegdheid

8. De controle op de financile toestand, op de jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in de

jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke of

rechtspersonen van het Instituut der Bedresrevisoren.

De commissarissen wormien benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder houder van aandelen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan m'oh laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur

van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 20,- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a. De gewone algemene vergadering moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, (..)

e. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgelegd.

f. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in Belgi.

Artikel 21.- Vertegenwoordiging van de vennoten

a. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke houder van aandelen op de vergaderingBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" e ,

" Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet vennoot. De volmacht dient schriftelijk, vooraf-' gaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevallen.

b. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door n en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen,

c. De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden

gedeponeerd op de plaats die zij aanwijzen en binnen de termijn die zij vaststellen.

Artikel 22.- Besluitvorming

a. Elk aandeel geeft recht op n stem; stemmen per brief is niet toegelaten.

Artikel 23.- Schrifteliike besluitvorming

a. In afwijking van artikel 22 der statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten evenwel eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschnIven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.

b. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wl en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 24.- Boekiaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en indien wettelijk vereist, het jaarverslag. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften opgenomen in Boek IV Titel VI van het Wetboek van vennootschappen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissaris te verlenen kwijting,

Artikel 25.- Bestemming van het resultaat  dividenden

a. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste n/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

b. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestalte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, of, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

c. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. (-1

BESTUUR

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de leden van de raad van bestuur:

- voomoemde mevrouw PRINCEN Juliana,

- voomoemde mevrouw GOOSSENS Maria Francisca,

op datum van heden ingevolge het besluit tot omzetting, en beslist hen kwiiting te verlenen voor de

uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het

lopende boekjaar.

ZESDE BESLUIT

De enige aandeelhouder benoemt niet ingang van heden tot enige en niet-statutaire zaakvoerder

voornoemde mevrouw PRINCEN Juliana, die dit mandaat aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

CONTROLE

ZEVENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist geen commissaris te benoemen daar de vennootschap daartoe in haar nieuwe rechtsvorm evenmin verplicht is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen.

MACHTIGING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

T " " " mod 11.1

r Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1 "ACHTSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder machtigt:

het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;

Fiscaal Advieskantoor Temat NV, vertegenwoordigd door Anja Heymans, kantoor houdend te Temat,

Heidestraat 31, met recht van substitutie, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de BTW-administratie.

SLOT

Na volledige afhandeling van de agenda, verklaart de voorzitter de vergadering opgeheven.

identiteitsbevestiging

De notaris bevestigt dat de identiteit van partijen natuurlijke personen hem werd aangetoond op basis

van hun identiteitskaart.

De rijksregisternummers worden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen vermeld.

Verklarinq

Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd

door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben de

comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet, en dat zij alle

bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden. De comparanten bevestigen dat de notaris

hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen

op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

FISCALE VERKLARING

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van

registratierechten en artikel 211, 2, 212 en 214, 1 van het Wetboek van inkomstenbelasting, en in

voorkomend geval artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

Rechten op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro ( 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als boven.

Na voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, met de notaris

getekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT en ontledend wat de statuten betreft

Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur controleverslagOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/09/2012 : ME082570
05/09/2011 : ME082570
27/12/2010 : ME082570
06/09/2010 : ME082570
28/08/2009 : ME082570
08/09/2008 : ME082570
04/09/2007 : ME082570
15/06/2015 : ME082570
07/09/2006 : ME082570
28/09/2004 : ME082570
22/04/2004 : ME082570
29/12/2003 : ME082570
18/09/2003 : ME082570
09/09/2002 : ME082570
26/09/2001 : ME082570
05/01/1996 : MEA9416

Coordonnées
2M+ ASSOCIATIE

Adresse
ZANDBERGSTRAAT 30 2820 RIJMENAM

Code postal : 2820
Localité : Rijmenam
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande