2MATES COMPANY

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : 2MATES COMPANY
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 833.291.168

Publication

18/06/2012
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a

eer elegd ter griffie van de,

*iaio#ee*

11111

bet ae Be Sta

RECHTB

o 7 SU% 21a12

TURNHOUT

Griffier,

Ondernemingsnr : 833.291.168

ra

Benaming (voluit): 2mates company

(verkort) :

Rechtsvoren : vennootschap onder firma

Zetel : te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE PARTILE SPLITSING DOOR OVER-NEMING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op drientwintig mei tweeduizend twaalf, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te:,; worden neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene;' vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "2mates company", gevestigd te 2310,, Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Turnhout met ondernemingsnummer 0833.291.168 (de verkrijgende vennootschap) is overgegaan

1. na goedkeuring om vrijstelling te verlenen van de verslagen als bedoeld in artikel 734 van het Wetboek vang Vennootschappen, tot goedkeuring van de partile splitsing van de besloten vennootschap met beperkte;, aansprakelijkheid "STOFFELS", met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, : ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0454.107.577 (de inbrengende,< , vennootschap), door overdracht van de in het splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen van de inbrengende vennootschap, met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen, naar de vennootschap onder' firma "2mates company", en dit tegen uitreiking van n (1) nieuw aandeel zonder vermelding van waarde, volgestort, van de verkrijgende vennootschap "2mates company", in onverdeeldheid toe te kennen aan de vennoten van de inbrengende vennootschap, andere dan de verkrijgende vennootschap zelf.

De overgang geschiedt op basis van de tussentijdse balans opgemaakt op eenendertig oktober tweeduizend en: elf.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de verkrijgende vennootschap toegewezen:; activa worden vanaf heden overgenomen door de verkrijgende vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van het toegewezen actief van de inbrengende vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt:' vastgesteld op n november tweeduizend en elf (0.00 uur).

Het uitgereikte aandeel geeft recht te delen in de winst vanaf 1 juli 2011.

2. ingevolge de inbreng naar aanleiding van de partile splitsing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO TWINTIG CENT ( 25,20) om het te brengen; van ELF MILJOEN ZESHONDERDZESENZESTIGDUIZEND EURO ( 11.666.000,00) op ELF MILJOEN N, ZESHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFENTWINTIG EURO TWINTIG CENT ( 11.666.025,20) en:: uitgifte van EEN (1) nieuw aandeel.

Op voormelde kapitaalverhoging werd volledig ingetekend en zij werd volledig volgestort ingevolge de inbreng in natura van de aan de verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap.

Gelet op de rechtsvorm van de verkrijgende vennootschap is deze vennootschap niet onderworpen aan een verslagprocedure inzake inbreng in natura.

3. Artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt

s5 "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ELF MILJOEN ZESHONDERDZESENZESTIGDUIZEND; VIJFENTWINTIG EURO TWINTIG CENT ( 11.666.025,20) en is verdeeld in ELFDUIZEND; ZESHONDERDZEVENENZESTIG (I1,667) aandelen zonder vermelding van waarde,"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

}loor-

behoudea aan het Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: - afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/01/2012
F

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va akte

NEERGELEGD

LEGD

RIFFIE RECHTBANK VAN

Voor- .LietiouCSi aan he Belgisc Staatsbl.

1 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

rrie griffier

11111111M111111t1111111

*12019842*

Ondernemingsnr : 833.291.168

Benaming (voluit) : 2mates Company

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder fir'ma

Zetel : te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61

Onderwerp akte : MEDEDELING

Neerlegging van het partieel splitsingsvoorstel tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STOFFELS", inbrengende vennootschap en de vennootschap onder firma "2mates Company", verkrijgende' :; vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2011
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Und 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatad_bekend-te-(naken kopie

na neerlegging ter griffie . n dt:tkfeR : n E L E G D

f, }s,.:i . n cH Fel-,0>('i1 N I

3 1 1d, 2011

KOOPHANLieiL Gtelg;s f ier T

Griffie

*iioaaaoa

de

.............____......_._...____----

Ondernemingsnr : Q 933_ ~ . - ~G

Benaming /I (voluit) : 2mates company

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMINGEN - MACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-

nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE;

GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,;

Broederminstraat 9, op vijfentwintig januari tweeduizend en elf, vr registratie uitgereikt, met als enig doel te

worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, houdende oprichting van de vennootschap

onder firma "2mates company", blijkt onder meer :

Oprichters

I. de heer STOFFELS Paul Lodewijk Maria, geboren te Turnhout op 30 oktober 1967, van Belgische nationali-

teit;

en zijn echtgenote;

2. mevrouw VELDMAN Petra Gerarda Marceline, geboren te Turnhout op 22 februari 1970, van Belgische;

nationaliteit;

samenwonende te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61.

De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenis sen van de vennootschap.

Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een vennootschap onder firma

Naam : "2mates company"

Zetel : te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61.

Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin :

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen; en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het. verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het! verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficintie, het; verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financile, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financile problenien;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het (laten) verrichten van; secretariaatswerkzaamheden.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen, zowel in volle; eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,; .verhuren . huren, verkavelen,, prospecteren en uitbaten van -onroerende_goederen,_de aan- en verkoop, huur en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleg-

gingsadvies. '

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en fmancile operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders-vennoten. De zaakvoerders dienen vennoot te zijn.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Werden benoemd tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap :

- de heer STOFFELS Paul Lodewijk Maria, geboren te Turnhout op 30 oktober 1967; en

2. mevrouw VELDMAN Petra Gerarda Marceline, geboren te Turnhout op 22 februari 1970.

Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.

Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om n of meerdere statutaire zaakvoerders te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de aandeelhouder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag / mogen het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan n of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan 1 kunnen tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Indien er slechts n zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Vermelding van de bij wijze vanueldschieting ingebrachte of in te brengen waarden

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsble4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt ELF MILJOEN ZESHONDERDZESEN-

ZESTIGDUIZEND euro (E 11.666.000,00) en is verdeeld in ELFDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG

(11.666) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het kapitaal werd volledig onderschreven door inbreng in natura.

De waarde van de ingebrachte aandelen werd door partijen bepaald op basis van een waardebeoordeling opge-

steld door de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid "LMD Bedrijfsrevisoren & Partners", bedrijfsrevisoren, te 2600 Antwerpen (district Berchem),

Kanunnik Peetersstraat 133.

Boekjaar

Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een

andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de twee-

de vrijdag van december, om veertien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende

werkdag.

: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neer-

; legging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.

Tijdelijke bepalingen

Het eerste boekjaar loopt vanaf vijfentwintig januari tweeduizend en elf tot dertig juni tweeduizend twaalf.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.

Winstverdeling

Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering op voorstel van de

zaakvoerder(s).

Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de

oprichtingsakte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
2MATES COMPANY

Adresse
KLEINE GAMMEL 61 2310 RIJKEVORSEL

Code postal : 2310
Localité : RIJKEVORSEL
Commune : RIJKEVORSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande