2TINC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2TINC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.758.225

Publication

02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0173-010
16/06/2014
Benaming MISTERPOKER

Voluit : Verkort :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Esmoreitlaan 5 bus 47, te 2050 Antwerpen

Voorwerp akte : Naamswijziging  Doelswijziging  Wijziging boekjaar 

Cordinatie statuten  Benoeming zaakvoerder  volmacht.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MISTERPOKER, met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 5 bus 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen 0890.758.225, titularis van het BTW nummer BE-890.758.225, verleden voor Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op 26/05/2014, ter registratie aangeboden, dat:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen van Misterpoker in 2Tinc, met ingang van heden. Artikel 1 der statuten wordt in deze zin gewijzigd. TWEEDE BESLUIT

Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva per datum als in de agenda vermeld, wordt het doel van de vennootschap gewijzigd zodat artikel 3 der statuten wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:

"Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

- ondersteunende dienstverlening aan bedrijven (meer in het bijzonder gaat het om advies in het kader van organisatie, structurering of herstructurering, implementatie van processen en procedures);

- interim-management, analyses, externe dienstverlening op het gebied van budgettering, financile verslaggeving en soortgelijke adviesverlening.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken eivan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 4 JUN) 2014

afdeling Antwerpen

1

1111

*1911690 1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fii;rfb~

Ondernemingsnr : 0890158.225

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op n januari en af te sluiten op eenendertig december.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december."

Overgangsbepalingen

10 De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2014.

2 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart 2015.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent ondergetekende notaris Bracke volmacht om de gecordineerde tekst der statuten op te stellen naar aanleiding van onderhavig proces-verbaal en een exemplaar ervan neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: de heer VERHOEVEN Johan, wonende te 2160 Wommelgem, Aesakstraat 13. Zijn mandaat zal ingaan op heden en heeft een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT

Bij deze wordt aan de heer BRANGERS Hugo, wonende te 2900 Schoten, Brechtsebaan 710, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondememingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Luc Bracke, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecordineerde statuten.

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 30.04.2013 13103-0009-010
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 29.04.2012 12101-0449-010
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 30.04.2011 11095-0413-010
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 12.06.2010 10168-0307-010
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 07.05.2009 09136-0225-010
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.03.2015, NGL 30.08.2015 15571-0474-009

Coordonnées
2TINC

Adresse
ESMOREITLAAN 5, BUS 47 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande