3 DV'S

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3 DV'S
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.634.639

Publication

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 13.01.2014 14008-0233-015
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 16.12.2014 14693-0578-015
16/01/2015


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.f

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 6 JAN. 2015

afdeling Antwerpen Griffie

immillqueut

Ondememingsnr : 0433634639

Benaming

(voluit) : 3 DV's

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : CATENBERGSTRAAT 2 C - 2840 RUMST

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Fusie door overneming -- fusievoorstel

TFusievoorstel bij fusie door overneming

Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 26 December 2014 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 tot en met 704 van het Wetboek van Vennootschappen:

Het bestuursorgaan van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

de overnemende vennootschap Fidas Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met

maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2 C ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Antwerpen onder het ondememingsnummer 0821397384 geen BTW plichtige.

de overgenomen vennootschap 3 DV's Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met

maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2 C ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0433634639 geen BTW plichtige.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om onder andere dit,

fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:

 voor de overgenomen vennootschap: de heer Jan Devrieze, zijnde zaakvoerder, die alleen handelt;

 voor de overnemende vennootschap: de heer Wim Devrieze, zijnde zaakvoerder, die alleen handelt.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog

op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende

fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone

algemene vergaderingen:

1, Wettelijke vermeldingen

1.1, Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 69310 W.Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootsohap

Oprichting

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDAS werd opgericht op datum van n

december tweeduizend negen, bij akte verleden voor notaris Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom. De

oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend

negen onder het nummer *09305376*; hierna genoemd 'de overnemende vennootschap'.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 RUMST, Catenbergstraat 2C.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd duizend (200.000,00) EUR.

Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het

kapitaal is tot op heden volledig volgestort.

Doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft als doet :

" Zowel in Belgi als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op n of andere wijze verband houden met alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de breedste zin des woords

oConsultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voomoemd(e) gebied(en);

oliet geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

" Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

oliet beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de clint;

oliet vertrekken van leningen en voorschotten onder eendere welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet Limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het sstatuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

" ln Belgi en in het buitenland, voor legen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden;

oliet aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

oAile studin en operaties met betrekking tot aile onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruising, de verkoop en, in het algmeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

oDe aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

of-let stimuleren, de planning en cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financile bijstan aan deze vennootschappen en ondernemingen.

" Alle handel onder welke vorm ook, zowel aankoop als verkoop in binnen- en buitenland, alsmede de verandering, vervaardiging, vervorming, omvorming, herstelling, verpakking of welkdanige handel in/van of met betrekking tot alle produkten, zomede planten, bloemen en boeken dienstig voor land- en tuinbouw, alle siervoorwerpen, tuinmeubelen, tuingerief en alles wat dient voor huis en tuin, alle ijzerwaren, alle apparturen, elektrische en andere inzonderheid voor het maken van sleutels, aile planten-beschermingsmiddelen, kleding voor land- en tuinbouw, alle visbenodigdheden, vogelbenodigdheden, voeders, meststoffen en dergelijke.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder mer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap in het het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondemmingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen delennemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle commercile, financile en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders ieder individueel en onafhankelijk met volledige

bevoegdheid tot handelen

-De heer Jan Devrieze, niet statutair zaakvoerder

-De heer Wim Devrieze, niet statutair zaakvoerder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen onder het

ondernemingsnummer 0821397384,

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:

1.De heer Jan Devrieze, houder van 1.000 duizend aandelen;

2.De heer Wim Devrieze, houder van 1.000 duizend aandelen.

1,1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3 DV's werd opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam ASTER-X op datum van zeven maart negentienhonderd acht en tachtig, bij akte verleden voor notaris Theophile Michielsens, kantoorhoudend te Boom. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van n april negentien honderd acht en tachtig onder het nummer 880401252; hierna genoemd 'de overgenomen vennootschap'.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden herhaaldelijk gewijzigd en voor de laatste maal op

 tweentwintig december tweeduizend en tien bij akte verleden voor notaris Johan ROOMS, geassocieerd Notaris te Boom, kantoor houdend te Boom en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend en elf onder het nummer *11011746*; deze statutenwijziging voorzag in een fusie gevolgd door de naamswijziging naar 3 DV's en omvorming naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bepaling van de statuten.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 RUMST, Catenbergstraat 2C.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt n miljoen honderd duizend euro (1.100.000,00 EUR)

Het is verdeeld in veertienduizend zeshonderd tweentachtig (14.682) aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal is tot op heden volledig volgestort.

Doel

De vennootschap heeft tot doel

Alle handel onder welke vorm ook, zowel aankoop als verkoop, in binnen- en buitenland, alsmede de verandering, vervaardiging, vervorming, omvorming, herstelling, verpakking of welkdanige handel in/van of met betrekking tot alle producten, zomede planten, bloemen en boeken dienstig voor land- en tuinbouw, alle siervoorwerpen, tuinmeubelen, tuingerief en alles wat dient voor huis en tuin, alle ijzerwaren, alle apparturen, elektrische en andere inzonderheid voor het maken van sleutels, aile plantenbeschermingsmiddelen, kleding voor land- en tuinbouw, alle visbenodigdheden, vogelbenodigdheden, voeders, meststoffen en dergelijke;

Het kweken van sierplanten, groenten en bloemen;

Beheer van onroerende goederen;

Kleinhandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, meubileringsartikelen, behangpapier, verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, speelgoedartikelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, bouwmaterialen, haut en houtproducten, brandstoffen en smeerartikelen, namelijke alle artikelen van de "doe het zelf"

Het doel van de vennootschap is de handel, groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer, de fabricage van alle bouwmaterialen, haut, isolatiematerialen, verf, metaalwaren en alle producten voor de inrichting en onderhoud van woningen en gebouwen, alle machines materiaal en werktuigen voor de bouwnijverheid, en in het algemeen, de handel in menigvuldige goederen.

De promotie, de codrdinatie, de studie, het advies en de anneming van alle bouwwerken en alla werkzaamheden van de bouwnijverheid zoals zij onder hoofdstuk vier van het Koninklijk Besluit van twintig augustus negentienhonderd eenentachtig zijn vermeld, voor zover de vereiste erkenningen, registratienummers en /of vergunningen zijn verkregen.

De onderneming voor het goederenvervoer langst de weg.

De venn000tschap mag optreden als commissaris-expediteur bij het vervoer, als vervoerscommissaris en vervoermakelaar.

De handel en de verhuur van divers materieel en voertuigen.

De onderneming van onroerende goederen.

Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.

Onderneming voor grondwerken.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderneming voor draineringswerken.

Algemene bouwonderneming.

Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anders.

Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.

Onderneming voor het steenhouwen.

Onderneming voor timmer- en schrijnwerken voor gebouwen en voor het vervaardigen en plaatsen van

houten vensterluiken.

Onderneming voor het optrekken van gebouwen.

Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.

Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.

Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.

Onderneming voor het plaatsen van ijerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.

Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelgias, gekleurde ramen en het aanwenden van alle

doorschijnend en doorzichtig materiaal.

Onderneming voor het schilderen van gebouwen.

Onderneming voor het behangen en garnieren.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming.

Onderneming voor het installeren van santitaire inrichtingen en gasverwerming, voor lood- en zinkwerk, en

voor het installeren van waterverzachters.

Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders,

Onderneming voor het restaureren van gebouwen.

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaek, en voor het plaatsen van alle andere wand- en

vloerbekledingen, met uitzondering van hout.

Onderneming voor het beerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.

Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of

steen.

Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en koelinstallaties;

Onderneming voor de vervaardiging, de installatie, het onderhoud en de herstelling van verlichting en

lichtreclames.

Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.

Onderneming voor het installeren van alle elektronische materieel en voorzieningen.

Groot- en kleinhandel in stro en voeder, graan en bloem.

Groot- en kleinhandel in alle vaste en vloeibare brandstoffen.

Onderneming voor het reinigen, ontsmetten en behandelen van woon- en opslaggelegenheden, lokalen,

meubels, stoffering, gebouwen, serres, teeltruimten, silo's, boten, stallen en allerhande voorwerpen met gebruik

van pesticiden en reinigingsmiddelen.

De vennootschap kan aile handels-, financile, industrile, roerende en onroerende verrichtingen doe die de

verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of

afspraak deelnemen in aile andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondenreminge,

zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier maatschappelijke

voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analaoog is aan het hare of waarvan de deelneme of samenwerking

kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar

agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden

verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke zijze

ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders ieder individueel en onafhankelijk met volledige

bevoegdheid tot handelen :

-De heer Jan Devrieze, niet statutair zaakvoerder

-De heer Wim Devrieze, niet statutair zaakvoerder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen onder het

ondernemingsnummer 0433634639,

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:

1.FIDAS Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RPR Antwerpen 0821937384, houdster

van 9.069 negenduizend negenenzestig aandelen;

2.De heer Jan Devrieze, houder van 2.339 tweeduizend driehonderd negenendertig aandelen;

3.De heer Wim Devrieze, houder van 1.731 duizend zevenhonderdeenendertig aandelen;

4.DEGILA Naamloze Vennootschap RPR Antwerpen 0427200371, houdster van 1.543 duizend vijfhonderd

drienveertig aandelen.

1.2. Juridisch kader

De voorgenomen fusie is het logisch gevolg van de evolutie en bestaande structuur aangaande de beide betrokken vennootschappen. De overnemende vennootschap bezit 61,77 % van de overgenomen vennootschap zijnde de meerderheid.

Het voornemen tot deze fusie is geinspireerd en onlosmakelijk gekoppeld aan de geplande quasi simultane partile splitsing van Degila NV eveneens een vennootschap binnen de groep van familiale ondernemingen waarbij volgende doelstellingen worden beoogd

" Vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur in zijn algemeenheid;

" Een belangrijk deel van het totaal eigen vermogen samenvoegen waardoor oa een aantal fang lopende schulden kunnen worden aangezuiverd;

" Opvolgingsproblematiek voorbereiden volgende generatie aandeelhouders per tak van de familie.

Het is de bedoeling

" om zonder waardecorrectie van de geboekte waarden van iedere rubriek van activa en passiva van de te splitsen vennootschap zoals vastgesteld op de jaarrekening per 30 juni 2014;

" en tevens mits naleving van aile voorwaarden in toepassing van de betreffende wetsartikelen van het wetboek van vennootschappen deze geplande operaties;

zowel huidige fusie ais de quasi simultane partile splitsing, fiscaal neutraal te laten doorgaan.

Er wordt na de fusie doorgewerkt ais voorheen, zonder aanpassing van waarderingsregels, zij het binnen n juridische entiteit. De gehele werking wordt door de fusie vereenvoudigd wat uiteraard kostenbesparende effecten met zich brengt.

DL

1.3. Ruilverhouding (art. 693 2o W.Venn.)

e Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 2.000 tweeduizend aandelen.

. 51.749 enenvijftig duizend zevenhonderd negenenveertig nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze 51.749 enenvijftig duizend zevenhonderd negenenveertig nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn ais de 2.000 tweeduizend bestaande aandelen.

Deze 51.749 enenvijftig duizend zevenhonderd negenenveertig nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend als volgt.

-aan Jan DEVRIEZE, 21.564 nieuwe aandelen in ruil voor 2.339 aandelen van de overgenomen vennootschap;

-aan Wim DEVRIEZE, 15.959 nieuwe aandelen in ruil voor 1.731 aandelen van de overgenomen

co vennootschap;

-aan DEGILA NV, 14.226 nieuwe aandelen in ruil voor 1.543 aandelen van de overgenomen vennootschap;

co

vo 1,4. Wijze van uitreiking (art. 693 3o W.Venn.)

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende

vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de

^~ overnemende vennootschap,

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap kunnen na afspraak met de zaakvoerder van de overnemende vennootschap hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap,

Na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zef de zaakvoerder van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overnemende vennootschap met volgende gegevens

d1D aanvullen:

 de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen;

 het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;

sl de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de zaakvoerder namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend,

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, omgeruild tegen de aandelen van

P: de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

Deze aandelen van de overgenomen vennootschap kunnen worden ingeruild tegen aandelen van de

overnemende vennootschap tot 30 September 2015.

Aandelen van de overgenomen vennootschap die op 30 September 2015 niet zijn ingeruild tegen aandelen

van de overnemende vennootschap zullen worden vernietigd.

1.5. Datum van deelname in de winst (art. 693 4o W.Venn.)

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende

vennootschap vanaf 01 juli 2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

1.6. Boekhoudkundige datum (art. 693 5o W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschappen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn

verricht voor rekening van de ovememende vennootschap vanaf 01 juli 2014.

1.7< Bijzondere rechten (art. 693 6o W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.8. Bijzondere bezoldiging (art. 693 7o W.Venn.)

Er werd aan A- Audit bv ovv BVBA, Bedrijfsrevisoren, Eikendreef 22 te 2820 Bonheiden, bedrijfsrevisor

gevraagd de verslagen op te stellen waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht is in onderling overleg vastgesteld geworden op 2.500 EUR

exclusief BTW.

1.9. Bijzonder voordelen (art. 693 8o W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap,

noch aan de zaakvoerders van de ovememende vennootschap.

1.10. Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap is eigenaar van onroerend goederen.

Zie verder hierna onder punt 2,1.2.

2, Bijkomende vermeldingen

2.1, Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

2.1.1. Algemene beschrijving

In bijlage vindt U de staat van activa en passiva per 30-06-2014 op basis van de jaarrekeningen op die

datum van alle betrokken vennootschappen, ovememende en de overgenomen vennootschap.

2.12. Onroerende goederen

SINT KATELIJNE WAVER

Beschrijving:

 Een handelspand gelegen te 2860 Sint Katelijne Waver, Drevendaal 7, kadastraal gekend als afdeling 12422 SINT KATELIJNE WAVER 2AFD, sectie D, nummer 0283 D, met een oppervlakte van 1 ha, 52 are, 33

ca.

 Het pand is ingedeeld in winkelruimte, magazijn of opslagruimte, parking en op de eerste verdieping

kantoorruimten.

Een registreerd huurcontract is afgesloten voor het geheel van het onroerend goed.

De waarde van dit handelspand werd in een schattingsverslag geschat op 6.330.000,00 zesmiljoen

driehonder dertig duizend EUR,

Bodemgesteldheid:

De ondergetekenden bevestigen vr heden op de hoogte te zijn gebracht van het bodemattest door OVAM afgeleverd op 19/11/2014 en een tweede op 25/1112014, waarvan de inhoud per perceel bij uittreksel luidt als volgt;

"Deze grond is opgenomen in het grond eninformatieregister.

Op basis van beschikbare informatie bij de gemeente is of was er op deze grond een risico-inrichting

aanwezig.

Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd warden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het orinterend bodemonderzoek van 20.03.2009, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

Documenten over de bodemkwaliteit

Historische verontreiniging

DATUM ; 21.10.2003

TYPE : Orinterend bodemonderzoek

TITEL ; Orinterend bodemonderzoek Fidas, Drevendaal 7 te 2860 Sint-Katelijne Waver B03/R6095/0001

AUTEUR ; Lovap VZW

DATUM : 20.03.2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

TYPE : Orinterend bodemonderzoek

TITEL : Orinterend bodemonderzoek Fidas, Drevendaal 7 te 2860 Sint-Katelijne Waver B09/R6095/0001

AUTEUR : Lovap NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. " te Mechelen, 2541-2014,

WILLEBROEK

Beschrijving:

Een handelspand gelegen te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 315 en +315, kadastraal gekend als afdeling

12036 WILLEBROEK 5 AFDfTisselt/, sectie A, nummer 0055F en nummer 0056R met een oppervlakte van 0

ha, 68 are, 30 ca.

Een woonhuis gelegen te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 311 kadastraal gekend als afdeling 12036 WILLEBROEK AFD/Tisselt nummer 0051 H met een oppervlakte van 0 ha, 3 are, 39 ce.

Een hoeve gelegen te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 313 kadastraal gekend als afdeling 12036 WILLEBROEK 5 AFDITisselt nummer 0053H met een oppervlakte van 4 ha, 11 are, 65 ca

Een registreerd huurcontract is afgesloten voor het onroerend goed, zowel voor het handelspand als het woonhuis.

De waarde van deze onroerende goederen werden in een schattingsverslag geschat op 3.235.000,00 drie miljoen tweehonderd vijfendertig duizend EUR.

Bodemgesteldheid: Breendonkstraat 315 te Willebroek

De ondergetekenden bevestigen vr heden op de hoogte te zijn gebracht van de beide bodemattesten

door OVAM afgeleverd op 02-12-2014, waarvan de inhoud per perceel bij uittreksel luidt als volgt:

" Ovam Attest dd. 02-12-2014 Breendonkstraat 315 te Willebroek

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister,

Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het orinterend bodemonderzoek van 18.03.2009, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

Documenten over de bodemkwaliteit

Historische verontreiniging

DATUM :18.03.2009

TYPE : Orinterend bodemonderzoek

TITEL : Orinterend bodemonderzoek Plafomat NV, Breendonkstraat 315, 2830 Willebroek

(B09/R7053/0001)

AUTEUR : Lovap NV

DATUM :15,12.2003

TYPE : Orinterend bodemonderzoek

TITEL : Orinterend bodemonderzoek Plafomat NV, Breendonkstraat 315, 2830 Willebroek PMOGR3323

AUTEUR ; Bodemkundige Dienst van Belgi VZW

Dit bodemattest vervangt aile vorige bodemattesten." Mechelen, 02112/2014

Bodemgesteldheid; Breendonkstraat 311 te Willebroek

De ondergetekenden bevestigen vr heden op de hoogte te zijn gebracht van de beide bodemattesten

door OVAM afgeleverd op 17-11-2014, waarvan de inhoud per perceel bij uittreksel luidt als volgt:

" Ovam Attest dd. 17-11-2014 Breendonkstraat 311 te Willebroek

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt aile vorige bodemattesten. " Mechelen, 17/11/2014

Bodemgesteldheid: Breendonkstraat 313 te Willebroek

De ondergetekenden bevestigen vr heden op de hoogte te zijn gebracht van de beide bodemattesten

door OVAM afgeleverd op 17-11-2014, waarvan de inhoud per perceel bij uittreksel luidt als volgt:

" Ovam Attest dd. 17-11-2014 Breendonkstraat 313 te Willebroek

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt aile vorige bodemattesten. " Mechelen, 17/11/2014

LIER

Beschrijving:

 Een handelspand gelegen te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 352, kadastraal gekend als afdeling 12392 LIER 2AFD, sectie A, nummer 0347K, met een oppervlakte van 2 ha, 10 are, 10 ca.

 Het pand is ingedeeld in winkelruimte, magazijn of opslagruimte, parking.

Een registreerd huurcontract is afgesloten voor het geheel van het onroerend goed.

De waarde van dit handelspand werd in een schattingsverslag geschat op 5.040.000,00 EUR (vijfmiljoen

veertig duizend euro).

Voorbehouders aars het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bodemgesteldheid:

De ondergetekenden bevestigen vr heden op de hoogte te zijn gebracht van het bodemattest door OVAM

afgeleverd op 25/03/2014, waarvan de inhoud per perceel bij uittreksel luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. ' Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. " te Mechelen, 25-03-2014,

2.2, Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende

vennootschap niet worden gewijzigd, dit op de artikels inzake het kapitaal na.

2.3, Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen ais volgt:

 In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap vennootschap.

 In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

2.4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. 2.5. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat zaakvoerders alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 01 maart 2015 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 26 December 2014, te Rumst, in acht originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen overeenkomstig de artikelen 693 van het Wetboek van Vennootschappen,

De vennootschappen geven volmacht aan ACCTAL ACCOUTANCY & FISKALITEIT bv oW BVBA, Autolel

228, 2180 Womrnelgem, vertegenwoordigd door Chantai VAN BUYNDER, zaakvoerder, met recht van in de

plaats stelling, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Voor de overnemende vennootschap FIDAS BVBA

Wim Devrieze

Voor de overgenomen vennootschap 3 DV's BVBA

Jan Devrieze

Oc de `a..1`~`c '.ar Luik B vermwFde,, Recto " Alaam ,n t-cedan,Dheid Ear, de :nstrur.er.terende notaris h,'zL Var, ce oer;0(c,nt5n~

be'ioegd d5 re,:rfsl.Sersfr' ten a3nzien yan derd(irr te erteCjeR'f.'^,rC,CjeF' Verso Naam en nandteker,;ny

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

FUSIE FIDAS BVBA SLORPT 3 DV's OP

PER 30-06-2014 FUSIE

REK NR ONDERWERP SALDO SALDO . CUMUL

3DVS BVBA FIDAS kEIDAS BVBA -l- 3 Drs

162000 GROTE HERSTELLINGSWERKEN EN ONDERHOUDS

LATENTE BELASTINGSCHULD OP HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

16 VOORZ EN UITGESTELDE BELASTINGEN - 4.675,821,13 E , 4.675.821.13 E173001 KBC 726-4679877-95114V GEB LIER

173002 ING 20-116551-15 INV SINT KAT WAVER

173003 ING 20-116651-15 INV WINICEL P LW

173004 ING 20-118618-42 INV DV WILLEBROEK

173005 FORTIS 245-4647334-60 INV MAG PLW

173006 FORTIS 245-4538822-91 AANK GROND APENS 350

174000 TE BETALEN SOMMEN DEG1LA NV

174710 LENING BART DEVRIEZE + 1 JAAR

174720 LENING DRIES DEVRIEZE +I JAAR

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

17 .. 705.44539 E - 16.570.22898 E - 17.275.67147 E220001 ONBEBOUWDE TERREINEN

220890 TERREINEN - AFSCHRIJVINGEN

220898 GEBOEKTE 'NV POM

1.376.023.73 E 1.376.023.73

221000 GEBOUWEN

221890 GEBOUWEN AFSCHRIJVINGEN

1.186.84125 E 1.186.841:25 E

HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ONR GOEDEREN ZIE DETAIL

12.985.646,15 12.985.646,15 E

222000 PARKING

222890 PARKING AFSCHRIJVINGEN

338.441.60 338.441.60 E

230000 INSTALLATIES

INSTALLATIES - AFSCHRIJVINGEN

230009

230891 INSTALLATIES - AFSCHRIJVINGEN BOEKJAAR

23 INSTALLATIES. MACHINES EN UITRUSTING 24.29038 E 24.29038 E280100 AANDELEN 3 DVS

minderwaarde aandelen

_potentele

280200 AANDELEN DEGILA NV

28 1 L029.651.76 E 11.019.651.76E400000 KLANTEN

404000 TE INNEN OPBRENGSTEN

40 HANDELSVORDERINGEN 90.452.806 90.452.80E414300 TE INNEN INTRESTEN VENTURA

416001 R.0 DTNV

416002 RC HIPPO CAPSA

416005 WC DEG1LA NV

416008 RiC FIDAS BVBA

416010 LENING VENTURA IN VEST BVBA

416420 Rc dt nv

416440 Rt Wim Devrieze

416450 It'c Jan Devricze

41 OVERIGE VORDERINGEN 4.628.582.24 E 6.903.810.00 E 11.532.39224 E423001 ,KBC 726-4679877-95 INV GEB LIER

423002 ING 20-118617-41 INV SINT KAT WAVER

423003 ING 20-116651-15 INV WINKEL PLW

423004 ING 20-118618-42 INV DV WILLEBROEK

423005 FORTIS 245-4647334-60 INV MAG PLW

423006 FORTIS 245-4538822-91 AANK GROND APENS 350

424710 LENING BART DEVRIEZE - I JAAR

424720 LENING DRIES DEVRIEZE - JAAR

42 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR < 1 JAAR - 174.913.04E - 527.511.47 E - 702.424.51433300 ING 363-08337733-58 EUR

43 - 1.70839 E - 1.70839 E

= = e

"

Ir ."

13.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ CUMUL F1DAS.B,VBA 3iDV's I ~ \ j ( \ w ( \ 18.119.972.16 E

$ ~ ~

%

SALDO k \ k\ / /

&

3DVS BVBA I _ ~ , \\ ~ ` ~ ~ f~ 4.e ~cc isj

9 ^ 

($~(

PER 30-06-2014 { ONDERWERP Zn [E ONTVANGEN muni REN I LLANDELSSC'IIULDIEN FISCALE PROV A1R?U14 / BETALEN ROERENDE VOORHEFFING F" 41E IRC DEVRLE'sZEJAN _ 3DV'S BVI3A [DIVERSE SCHULDEN (AANKOOI' HUIS L'N GROND WILLEEBR) ~ =@ / R/ k \j/ IIIUUR,1iUURLASL'EN IEN ONDERHOUD ~ \ l'l'E 13L1'ALI;h! INTRESTEN INTRESTEN }LC' DLGILA NV [OVERLOPENDE REK IEN WAC'Efl'RkEK._ \ ~ e {\ \ ( 2/v. Q )2( _ KBC 733-0378664-1)6 EUR. B1NC'KBANK 0541975 1 DELEN 678-7428931-13 EUR [KREDIEITNSI'ELLINGEN INTERNE, OVERBOEKINGEN (1 RANSFERS INTERNE OVERBOEKINGEN

~ ) SCI IULDEiN Mll' BETREKKING TO I' BELAS l'iNGIEN \ O ITE's ONTV INTRESTEN RA.' I IIl'PO CAPSA }\\ ?~ ~ ~ $ 2 FORTIS 001-7184937-82 EUR j\ 3~ ~ % @ z

\ \ ~ \ _. > z 2 ~ % 2 2 =

\ > _ __. m@ < z ~ 2 E a r f

\ = \k~ , 2 @ 3 ~

\ e ~ e " ~ 3

d 2 ~ 2

~ &

/

~ \\a ~ ~\\9 ~~~ ~~~~~~ \#4\\2 - ri )f~(~~}j) /kgkg&~~q ' iq

_ %~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

i.L. 13.783.73100 CI tu re tli te Zr,. 18.114).972,16

el. . . 1 ,r. el

.-; " 1.1 F rj :E il ce

.>11 C11. " -" "er. Ce ei

c,i -4. e/.

rel

rei

..... ... ti.. te te re i re tu in iti

8_, " -" .--. .. P g ri

-" x e x : ...-: r- .4 en ri

.., ri el , 74. iei

= ..., .=

N . .

5.. ri

el

L 100.000n0 e I re e N:. si te d N te in re rea ti, ri ->"".: ..-E. re -r

2, rei r.-; z ci) tri

oc , r:

ri .1- d rilm LAA rsr KAPITAA NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL J .. iWETTE1.131(ERESERVE d Fei IBELASTINOVRUE RES TAKS SI IELTER A UDV tri- !BELASTF. RESERVE NA C'ONTROLE DV W11.1.1E1311 . c ISIERWAARDERINGSMEERWAARDENGEBOUWEN 0 10V ERGEDRAGEN WINST J z - .1.... 2- rMinderwaarrie inuideren 3 D. 1av boekwaard _ I ri

- IBELASTINGVIZIJE RESERVES TAKS SE IECTER C ME > Z ^ > LATENTE DELASTINGSCD1,11.D OP DER vAARDERINGspillionv !OVER TE DRAGEN ERESLILTATEN e r..' ..dr

< "I .." = en

a.... ...1 ......- Z

.....J

t3

.e.

F.D

,- 11---1---.6L' en n en en ,n en en el

= .;

ayi

3 VS BVBA

NDERWERP

-r

C :te

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.02.2013, NGL 12.02.2013 13037-0518-018
15/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.01.2012, NGL 09.02.2012 12030-0496-031
27/09/2011
Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 m11~i~nai~m

" 11145A01j1I4"

bel ai

BE

Sta

111

.~chfi

~~" au~~.a~ 7^r i1?~ "Cr)4"~ do ~

_ - ,. ~ ~ r . : ,. ,,, ,~ G" -)

1 5 SEP, 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.634.639

Benaming

(voluit) : 3DV'S

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Catenbergstraat 2 bus C - 2840 Rumst

Onderwerp akte : benoeming van een bijkomende zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 12 september 2011 om 15.30u heeft met voltalligheid van stemmen het mandaat bekrachtigd van zaakvoerder van. FIDAS BVBA met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraal 2 bus C. Haar mandaat gaat in op 1. januari 2011 en is van onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal Devrieze Jan wonende te 2630. Aartselaar, Pierstraat 14 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 2 van het Wetboek van. Vennootschappen.

BVBA Fidas vertegenwoordigd door Jan Devrieze aanvaardt het mandaat van zaakvoerder.

Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend, ieder afzonderlijk handelend

aan, Mevrouw Van Buynder Chantal Maria Arthur te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels - Osylei 77 en aan .

Mevrouw Van de Water Veronique Godelieve Jan te 2630 Aartselaar Leon Gilliotlaan 74 met recht van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap, tevens om aile formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor eensluidend afschrift,

Jan Devrieze Wim Devrieze

zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

01/03/2011
Zek

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staats biac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Moe a.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0433.634.639

Benaming

(voluit) : 3 DV'S

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Catenbergstraat 2c - 2840 RUMST

Onderwerp akte : TOESTEMMING TOT INKOOP EIGEN AANDELEN

De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap toenmalig DV LIER NV beslist om 02 december; 2010 om 10u toestemming te verlenen aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap, dit bij wege van aankoop of ruil en onder de voorwaarden binnen de grenzen bepaald bij artikel; 620 van het Wetboek van Vennootschappen zijnde:

 de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 20 % van de uitgegeven aandelen aandelen; zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;

 de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs van 1.900,00 EUR (duizend negenhonderd euro) per aandeel mag zijn;

 de voorwaarden en de grenzen bepaald bij genoemd artikel doelen ook op de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook op die welke, worden verworven door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van die' dochtervennootschap of de vennootschap.

Hierbij neergelegd verslag algemene vergadering d.d. 02 december 2010

De bijzondere algemene vergadering van 10 januari 2011 om 10u verleend de zaakvoerders toestemming tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap, dit bij wege van aankoop of ruil en onder de voorwaarden binnen de grenzen bepaald bij artikel 321-322 van het Wetboek van Vennootschappen zijnde:

 de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 20 % van de uitgegeven aandelen aandelen; zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;

 de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs van 1.940 EUR (duizend negenhonderd veertig euro) per aandeel mag zijn;

Hierbij neergelegd verslag algemene vergadering d.d. 10 januari 2011

Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend, ieder afzonderlijk handelend aan, Mevrouw Van Buynder Chantal Maria Arthur te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels - Osylei 77 , aan' Mevrouw Van de Water Veronique Godelieve Jan te 2630 Aartselaar Leon Gilliotlaan 74, met recht van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van. de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondememingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap, tevens om alle. formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

" iioaasee*

voor ontledend uittreksel

Jan Devrieze Wim Devrieze

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/01/2011
mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK

KOOPHANDEL

12 JAN. 2011

Geitef;t

ANTWERPEN

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11011746*

Onclernemingsnr : 0433.634.639

Benaming: DV LIER

(voluit)

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Catenbergstraat 2 C

2840 Rumst

Onderwerp akte : FUSIE

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Rooms te Boom op 22 december tweeduizend en tien, geregistreerd zeventien rol geen verzending te Boom op drientwintig december 2010, boek 207 blad 96 vak 9. Ontvangen vijfentwintig euro", werden door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "DV LIER" met maatschappelijke zetel te Rumst, Catenbergstraat 2 C, ondermeer volgende besluiten genomen:

1. Het fusievoorstel en de fusieverslagen opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschappen "DV ST KAT WAVER", "DV WILLEBROEK" en "DV LIER", werden goedgekeurd.

Het revisoraal verslag, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huygens & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Huygens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Bonheiden, Eikendreef 22, besluit in volgende termen:

"Op basis van onze controles uitgevoerd inzake de fusie door overneming van NV DV WILLEBROEK en de NV DV ST KAT WAVER door NV DV LIER conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusieverrichtingen van handelsvennootschappen, kunnen we besluiten dat:

- de waarde van een aandeel van de overgenomen vennootschap NV DV WILLEBROEK EUR 1.575,69 bedraagt, de waarde van een aandeel van de overgenomen vennootschap NV DV ST KAT WAVER EUR 591,38 bedraagt en de waarde van een aandeel van de overnemende vennootschap NV DV LIER EUR 1.881, 59 bedraagt;

- de voorgestelde ruilverhouding op redelijke wijze is vastgesteld op basis van passende waardenngsmethoden beschreven in de respectievelijke fusieverslagen en die in onderhavig verslag werden samengevat.

Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Bonheiden, 21 december 2010.".

2. De verrichting waarbij de naamloze vennootschap "DV LIER", hierna genoemd 'de overnemende vennootschap', de naamloze vennootschappen "DV ST KAT WAVER" en "DV WILLEBROEK", hierna genoemd `de overgenomen vennootschappen', bij wijze van fusie overneemt, wordt goedgekeurd.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschappen ontbonden zonder vereffening.

3. a) De overdracht van de vennootschap "DV ST KAT WAVER" gebeurt door middel van toekenning van zesduizend tweehonderd zesentachtig (6.286) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "DV LIER", zonder opleg.

b) De overdracht van de vennootschap "DV WILLEBROEK" gebeurt door middel van toekenning van vierduizend driehonderd zesennegentig (4.396) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "DV LIER", zonder opleg.

4. Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf n juli tweeduizend en tien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap.

5. A..Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt beslist het maatschappelijk doel van de ovememende vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

= Het doel van de vennootschap is de handel, groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer, de fabricage van alle bouwmaterialen, hout, isolatiematerialen, verf, metaalwaren en alle producten voor de inrichting en onderhoud van woningen en gebouwen, alle machines materiaal en werktuigen voor de bouwnijverheid, en in het algemeen, de handel in menigvuldige goederen.

- De promotie, de cordinatie, de studie, het advies en de aanneming van alle bouwwerken en alle werkzaamheden van de bouwnijverheid zoals zij onder hoofdstuk vier van het Koninklijk Besluit van twintig

Op de laatste biz van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voor-

behouden

augustus negentienhonderd eenentachtig zijn vermeld, voor zover de vereiste erkenningen, registratienummers

aan het

Belgisch en/of vergunningen zijn verkregen.

Staatsblad ; - De onderneming voor het goederenvervoer langst de weg.

- De vennootschap mag optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, als vervoerscommissaries en

vervoermakelaar.

- De handel en de verhuur van divers materieel en voertuigen.

- de onderneming van onroerende goederen.

- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;

- Onderneming voor grondwerken;

- Onderneming voor draineringswerken;

- Algemene bouwondememing;

- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anders;

- Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;

- Onderneming voor het steenhouwen;

- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen en voor het vervaardigen en plaatsen van houten

vensterluiken;

- Onderneming voor het optrekken van gebouwen;

- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;

- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;

- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle

doorschijnend en doorzichtig materiaal;

- Onderneming voor het schilderen van gebouwen;

- Onderneming voor het behangen en gameren;

- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming;

- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk, en voor het installeren van waterverzachters;

- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;

- Onderneming voor het restaureren van gebouwen;

- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaek, en voor het plaatsen van alle andere wand- en

vloerbekledingen, met uitzondering van hout;

- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;

- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of

steen;

- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en koelinstallaties;

- Onderneming voor de vervaardiging, de installatie, het onderhoud en de herstelling van verlichting en

lichtreclames;

- Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen;

- Onderneming voor hei installeren van alle elektrotechnisch materieel en voorzieningen;

- Groot- en kleinhandel in stro en voeder, graan en bloem;

- Groot- en kleinhandel in alle vaste en vloeibare brandstoffen.

- Onderneming voor het reinigen, ontsmetten en behandelen van woon- en opslaggelegenheden, lokalen,

meubels, stoffering, gebouwen, serres, teeltruimten, silo's, boten, stallen en allerhande voorwerpen met gebruik

van pesticiden en reinigingsmiddelen.

" De vennootschap kan alle handels-, financile, industrile, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,

" zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier maatschappelijk

" voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenerking kan ' bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

" 6. Overeenkomstig het fusievoorstel en ingevolge de doorgevoerde fusie bedraagt het maatschappelijk kapitaal n miljoen honderd duizend euro ( 1 100 000,-). Het is verdeeld in veertien duizend zeshonderd tweentachtig (14.682) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

7. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "3 DV's".

8. De vennoten beslissen vervolgens om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid.

Overeenkomstig artikel 776 Wetboek van Vennootschappen werd een staat van activa en passiva opgemaakt, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 777 van zelfde wetboek werd door de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huygens & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd

" door de heer Jan Huygens, bedrijfsrevisor, voormeld, over deze staat verslag uitgebracht, waarvan de besluiten luiden als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod2.1

"Op basis van de door ons uitgevoerde controle in uitvoering van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen in in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, van de staat inhoudende de actieve en passieve toestanden van de naamloze vennootschap "DV LIER", afgesloten per 30 november 2010, ons medegedeeld door de gedelegeerd bestuurder per 20 december 2010, hetzij binnen de wettelijke voorziene penode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de afsluiting, kunnen wij besluiten dan:

1. de staat inhoudende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 november 2010 geen elementen van overwaardering van het netto-actief op dat ogenblik bevat;

2. het in de staat uitgedrukte maatschappelijk vermogen van EUR 4.224.518,88 het kapitaal van EUR 200.000, 00 met EUR 4.024.518, 88 overtreft;

3. de omruiling van aandelen van de naamloze vennootschap tegen maatschappelijk aandelen van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid derwijze geschiedt dat de rechten van alle aandeelhouders

volledig worden gerespecteerd.

Bonheiden, 21 december 2010".

Overeenkomstig artikel 778 van zelfde wetboek werd het voorstel tot omzetting toegelicht in een verslag dat

door de Raad van Bestuur werd opgemaakt.

De statuten van de vennootschap worden als volgt worden vastgesteld:

Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - duur - doel

ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van n of meer handelsactiviteiten tot doel

heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, en draagt de NAAM "3 DV's".

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Rumst, Catenbergstraat 2C.

Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats, krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 3: DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap

slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging

der statuten zijn gesteld.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel:

alle handel onder welke vorm ook, zowel, aankoop als verkoop, in binnen- en buitenland, alsmede de

verandering, vervaardiging, vervorming, omvorming, herstelling, verpakking of welkdanige handel in/van of met

betrekking tot alle producten, zomede planten, bloemen en boeken dienstig voor land- en tuinbouw, alle

siervoorwerpen, tuinmeubelen, tuingerief en alles wat dient voor huis en tuin, alle ijzerwaren, alle apparaturen,

elektrische en andere inzonderheid voor het maken van sleutels, alle plantenbeschermingsmiddelen, kleding

voor land- en tuinbouw, alle visbenodigdheden, vogelbenodigdheden, voeders, meststoffen en dergelijke;

- het kweken van sierplanten, groenten en bloemen;

- beheer van onroerende goederen;

- kleinhandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, meubileringsartikelen, behangpapier, verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, speelgoedartikelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, bouwmaterialen, hout en houtproducten, brandstoffen en smeerartikelen, namelijk alle artikelen van de "doe het zelf'.

- Het doel van de vennootschap is de handel, groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer, de fabricage van alle bouwmaterialen, hout, isolatiematerialen, verf, metaalwaren en alle producten voor de inrichting en onderhoud van woningen en gebouwen, alle machines materiaal en werktuigen voor de bouwnijverheid, en in het algemeen, de handel in menigvuldige goederen.

- De promotie, de cordinatie, de studie, het advies en de aanneming van alle bouwwerken en alle werkzaamheden van de bouwnijverheid zoals zij onder hoofdstuk vier van het Koninklijk Besluit van twintig augustus negentienhonderd eenentachtig zijn vermeld, voor zover de vereiste erkenningen, registratienummers en/of vergunningen zijn verkregen.

- De onderneming voor het goederenvervoer langst de weg.

- De vennootschap mag optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, als vervoerscommissaries en

vervoermakelaar.

- De handel en de verhuur van divers materieel en voertuigen.

- de onderneming van onroerende goederen.

- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;

- Onderneming voor grondwerken;

- Onderneming voor draineringswerken;

- Algemene bouwondememing;

- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anders;

- Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;

- Onderneming voor het steenhouwen;

- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen en voor het vervaardigen en plaatsen van houten

vensterluiken;

- Onderneming voor het optrekken van gebouwen;

- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;

- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 21

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;

- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle

doorschijnend en doorzichtig materiaal;

- Onderneming voor het schilderen van gebouwen;

- Onderneming voor het behangen en gameren;

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming;

- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk, en

voor het installeren van waterverzachters;

- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;

- Onderneming voor het restaureren van gebouwen;

- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaek, en voor het plaatsen van alle andere wand- en

vloerbekledingen, met uitzondering van hout;

- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;

- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of

steen;

- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en koelinstallaties;

- Onderneming voor de vervaardiging, de installatie, het onderhoud en de herstelling van verlichting en

lichtreclames;

- Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen;

- Onderneming voor het installeren van alle elektrotechnisch materieel en voorzieningen;

- Groot- en kleinhandel in stro en voeder, graan en bloem;

- Groot- en kleinhandel in alle vaste en vloeibare brandstoffen.

- Onderneming voor het reinigen, ontsmetten en behandelen van woon- en opslaggelegenheden, lokalen, meubels, stoffering, gebouwen, serres, teeltruimten, silo's, boten, stallen en allerhande voorwerpen met gebruik van pesticiden en reinigingsmiddelen.

De vennootschap kan alle handels-, financile, industrile, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als .haar agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Titel Il: Kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt n miljoen honderd duizend euro ( 1 100 000,-), verdeeld in veertienduizend zeshonderd tweentachtig (14.682) aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6: AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam.

Bij deze oprichting hebben alle aandelen stemrecht. Indien het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd en nieuwe aandelen warden gecreerd kan de algemene vergadering beslissen of deze nieuwe aandelen met of zonder stemrecht worden uitgegeven.

Een register wordt bijgehouden voor aandelen en obligaties op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten door het bestuur van de vennootschap worden geschorst totdat n enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

ARTIKEL 7: OVERDRACHT EN OVERGANG DER AANDELEN

A. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

- De aandeelhouder die n of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerders kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, beroep, en woonplaats van de voorgestelde ovememer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de prijs van de overdracht. De zaakvoerders roepen binnen de twee maanden na de ontvangst van deze brief een vergadering van de vennoten bijeen die over de overdracht beraadslaagt. De vennoten die afwezig blijven op deze vergadering worden geacht de overdracht goed te keuren. Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden. Indien de vennoot die aandelen wil overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie maanden na de verzending van de aangetekende brief waarvan sprake hierboven, zal de overdracht van aandelen vrij kunnen gebeuren.

- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-bhouden aan het Belgisch Staatsblad rnod z. i

B. De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.

- De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende aan wie de aandelen zouden toekomen.

- Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze als aangeduid in voorgaand artikel en bevat tevens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien sub A..

C. Ingeval van verplichting tot afkoop ingevolge weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan n door elk der partijen of belangengroepen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen benvloeden en de bestaansmogelijkheden en de positie van de vennootschap. In geval van onenigheid tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van de meest gerede partij zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de gestelde termijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

Bij gebreke van afkoop om welke reden ook, binnen de gestelde termijn, zal vanaf het verstrijken van de termijn tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag van de afkoopwaarde, berekend aan de rentevoet die geldt voor de discontovoet bij de Nationale Bank van Belgi.

ARTIKEL 8: KAPITAALVERHOGING

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kan ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notarile akten te worden opgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7, laatste alinea vermelde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9: VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de te volgen werkwijze vermeld.

ARTIKEL 10: ALARMBELPROCEDURE

Indien het netto-actief van de vennootschap als gevolg van de geleden verliezen niet langer mr bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels vereist voor statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerders voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in het verslag een uiteenzetting van de saneringsmaatregelen. Dit bijzonder verslag wordt in de agenda vermeld en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld indien het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bij wet bepaalde bodemgrens-bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 11: OBLIGATIELENING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties, en evenmin kan zij warrants uitgeven.

Wel kan de vennootschap obligaties op naam uitgeven.

Titel III: Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 12: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer personen, al dan niet vennoot, welke bevoegd zijn om alleen en in naam van de vennootschap op te treden.

Alle handelingen die door de wet of de statuten niet verboden zijn, behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

Ingeval er meer dan n zaakvoerder is, heeft ieder van hen afzonderlijk alle macht om in naam van de vennootschap te handelen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 13: TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting die namens de vennootschap moet worden gesteld rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard, moet hij het Wetboek van Vennootschappen zoals het dan zal luiden naleven.

ARTIKEL 14: VOLMACHTEN

ledere zaakvoerder mag bijzondere en beperkte machten verlenen aan gevolmachtigden naar zijn keuze.

Titel IV: Toezicht

ARTIKEL 15: De vennoten hebben een eigen recht van controle. In de gevallen waarin de aanstelling van een commissaris verplicht is, zal deze aanstelling gebeuren volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

Titel V: Algemene vergadering

ARTIKEL 16: JAARVERGADERING - BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de de laatste vrijdag van de maand november, om dertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief en gelegen in het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel der vennootschap gevestigd is.

ARTIKEL 17: BIJEENROEPING EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De bijeenroeping geschiedt overeenkomstig de formaliteiten vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 18: VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 19: STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Voor het uitoefenen van stemrecht van aandelen die in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, wordt verwezen naar de clausule vermeld in artikel 6 der statuten.

Titel VI: Boekjaar - inventaris - jaarrekening - jaarverslag - reserve - wi2stverdeling

ARTIKEL 20: BOEKJAAR - VERSLAGEN

Het boekjaar van de vennootschap loopt van n juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en de wettelijke voorgeschreven formaliteiten door de zaakvoerders nageleefd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor "

-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

s =1 2.1

Voor- "

behouden ARTIKEL 21: RESERVE - VERDELING VAN DE WINST

aan het

Belgisch Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

Staatsblad afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de verdere bestemming van de winst beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Titel VII: Ontbinding en vereffening

ARTIKEL 22: De algemene vergadering welke over de ontbinding van de vennootschap beraadslaagt kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Titel VIII: Keuze van woonplaats

ARTIKEL 23: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor alles wat verband houdt met de vennootschap worden alle aandeelhouders, commissarissen, zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen, kennisgevingen en briefwisseling geldig kunnen worden aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

ARTIKEL 24: FORUMKEUZE

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

10. Vaststelling dat de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang vanaf 22 december 2010.

11. Tengevolge van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt een einde gesteld aan het mandaat van de bestuurders van de vennootschap.

Worden voor onbepaalde duur tot zaakvoerders van de vennootschap benoemd de heer Wim Devrieze, wonende te Rumst, Schanshoeveweg 8, en de heer Jan Devrieze, wonende te Aartselaar, Pierstraat 14.

12. Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondememingsloket en de administraties van directe en indirecte belastingen, zowel voor deze als voor elke latere wijziging of aanpassing inclusief schrapping daarvan, en om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot om het even welk openbaar register, wordt als bijzonder lasthebber namens de vennootschap aangesteld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Buynder & C Accountants & Belastingsconsulenten, en haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Johan Rooms, geassocieerd Notaris.

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 30.12.2010 10651-0023-031
30/07/2009 : MEA012799
29/05/2009 : MEA012799
04/07/2008 : MEA012799
24/06/2008 : MEA012799
19/06/2007 : MEA012799
14/06/2007 : MEA012799
30/03/2007 : MEA012799
15/06/2015
VII

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5089027*

mod 11.1

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 4 JUN1 2015

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0433.634.639

Benaming (voluit) : 3 DV'S

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Catenbergstraat 2C

2840 Rumst

Onderwerp akte : FUSIE - overgenomen vennootschap

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3 DV'S", met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2C, opgemaakt door notaris Johan Rooms te Boom op 20 mei 2015, gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

* De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 26 december 2014 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3 DV's", en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 6 januari 2015.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met', beperkte aansprakelijkheid "Fidas", met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2 C en' houdster van ondememingsnummer 0821.397.384 rechtspersonenregister Antwerpen, de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3 DV's", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering; noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de, algemene vergadering van de ovememende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen; vennootschap ontbonden zonder vereffening.

pe overdracht gebeurt, overeenkomstig de modaliteiten voorzien in voormeld fusievoorstel, door middel van: toekenning van eenenvijftig duizend zevenhonderd negenenveertig (51.749) volledig volgestorte nieuwe. aandelen in de overnemende vennootschap "Fidas", zonder opleg

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 juli 2014 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

e Door de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A Audit, vertegenwoordigd door de heer Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Bonheiden, werd het verslag overeenkomstig artikel 677 Wetboek van Vennootschappen,' verwijzend naar artikel 746 Wetboek van Vennootschappen opgesteld, dat aile mededelingen bevat zoals opgesomd door artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag, opgemaakt op 15 april 2015, luiden als volgt:

"Op basis van onze controles uitgevoerd inzake de fusie door overneming van BVBA 3DV'S door BVBA', FIDAS conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusieverrichtingen van, handelsvennootschappen, kunnen we besluiten dat:

in het kader van deze fusie zijn de methoden, aangewend ter bepaling van de ruilverhouding, evenals het' betrekkelijk gewicht dat aan Iedere methode gehecht werd, meer bepaald uitsluitend de methode van de, gecorrigeerde substantile waarde, passend ter bepaling van de relatieve aandeelwaarde van de ene} vennootschap t.o.v. de andere;

de waarde van een aandeel van de overgenomen vennootschap BVBA 3 DV'S EUR 1.216,19 bedraagt, en de waarde van een aandeel van de ovememende vennootschap BVBA FIDAS EUR 131,92 bedraagt,

de voorgestelde ruilverhouding van 51.749 kapitaalaandelen BVBA Fidas voor 14.682 (min 9.069 aan Fidas toebehorende aandelen) kapitaalaandelen BVBA 3DV'S, zoals voorgesteld in het verslag van de bestuursorganen van beide vennootschappen is passend en redelijk;

de wederkerige rechten van de betrokken partijen werden gerespecteerd en hun verplichtingen werden volledig vastgesteld;.

Onderhavig verslag werd opgesteld conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag, niet voor andere doeleinden aangewend worden.".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

14

4

Y

a

Vioor-behouden "" zn he. Belgisch Staatsblad

mod 11.1

* De vergadering verleent alle machten aan het bestuur van de overgenomen en overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit BV ow BVBA, gevestigd te 2160 Wommelgem, Autolei 228, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren bij aile bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Johan Rooms, geassocieerd Notaris.

Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en revisoraal controleverslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de ratste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/12/2005 : MEA012799
30/11/2005 : MEA012799
17/06/2005 : MEA012799
21/06/2004 : MEA012799
05/03/2004 : MEA012799
25/06/2003 : MEA012799
08/01/2003 : MEA012799
07/01/2003 : MEA012799
31/08/2002 : MEA012799
29/07/2000 : AN066724
06/06/1997 : AN262672
13/11/1993 : AN262672
19/08/1993 : AN262672
01/01/1993 : AN262672
11/07/1991 : AN262672
11/05/1989 : AN262672
01/01/1989 : AN262672

Coordonnées
3 DV'S

Adresse
CATENBERGSTRAAT 2C 2840 RUMST

Code postal : 2840
Localité : RUMST
Commune : RUMST
Province : Anvers
Région : Région flamande