3 E ENTERPRISES


Dénomination : 3 E ENTERPRISES
Forme juridique :
N° entreprise : 415.304.609

Publication

02/10/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van kcophandei Antwerpen

2 3 SEP. 20nn

Griffie

afdeling Ann nr rn

----- ----

*1617 973*

Ondernemingsnr : 0415.304.609

Benaming (voluit) : 3E ENTERPRISES

b;

III I1I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prinsendreef 6 bus 15

2950 Kapellen

Onderwerp akte :VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ONTSLAG BESTUURDERS -- SLUITING VEREFFENING

tilt een akte verleden voor Ede Laenens, notaris te Zoersel op 18 september 2014 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "3E ENTERPRISES" met zetel te 2950 Kapellen, Prinsendreef 6 bus 15, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:

AGENDA

1) Goedkeuring jaarrekening, ontslag en dcharge aan de bestuurders en gedelegeerde bestuurder.

2) Lezing en onderzoek van het verslag door de Raad van Bestuur waarbij een verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de;, activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2014.

:; Verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van de Raad vare; s Bestuur.

Goedkeuring van voormelde verslagen.

3) Voortijdige ontbinding van de vennootschap, t=

4) Vaststelling van de vereffening de facto van gemelde vennootschap.

ii 5) Sluiting van de vereffening. .

,? 6) Bijzondere volmacht.

V. De voorzitter verklaart vervolgens:

dat de naamloze vennootschap niet meer actief is en ook in de toekomst geen activiteiten meer zal hebben.;' Pat de vroegtijdige ontbinding ervan derhalve wenselijk is;

dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd door de bestuurders, en dat'' gemelde vennootschap thans als volledig vereffend beschouwd moet worden;

dat de bestuurders ontheven dienen te worden van hun taak als "vereffenaar de facto" van de venncotschap,; _; en dat de rekeningen van de vereffening zouden goedgekeurd worden.

VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN

Sij toepassing van artikel 181 4 lid 1 van het wetboek van vennootschappen bevestigt de ondergetekende;, Notaris na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten;; waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding:

: Overeenkomstig artikel 181 1 stelde de Raad van Bestuur een bijzonder verslag op met daarin verwijzing naar!r reden voor voorstel tot ontbinding, en met bijgevoegd een staat van actief en passief de dato 31 augustus over deze staat van actief en passief werd een verslag opgesteld door D. DE VOOGT bedrijfsrevisor bvba te!! 2650 Edegem, Hovestraat 111, vertegenwoordigd door de heer Danil De Voogt op datum van 4 september;: 2014,

De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden heeft; vastgesteld.

;i LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN

:' De voorzitter leest het verslag van de Raad van Bestuur voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de`; ;: voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de:: f: actieve en passieve toestand van de vennootschap per 31 augustus 2014 laatstleden.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door Danil De Voogt, bedrijfsrevisor, optredend; voor "D. DE VOOGT bedrijfsrevisor" bvba, gevestigd te 2650 Edegem, Hovestraat 111, over de samenvattende':

;. staat van de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur. F:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

'

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen heeft de raad ' van bestuur van de vennootschap 3E ENTERPRISES een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 augustus , 2014, opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van 73.696,54 en een netto-actief van 73.696,54 . Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechteljke voorschriften, zijn wij van oordeel dat deze staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financile toestand van de vennootschap.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnonnen van liet 1BR, hebben wij vastgesteld dat alle' schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of, de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende ; voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

Onze controle werd uitgevoerd onder gebruikelijk voorbehoud voor fiscale lasten.

Edegem, 4 september 2014

D, De Voogt, bedrijfsrevisor BVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Danil De Voogt

vennoot"

De voormelde verslagen van Raad van Bestuur en bedrijfsrevisor zullen, samen met de staat van actief en passief en een uittreksel van de akte, neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. BESLUITEN

Voormelde punten worden door de voorzitter aan de algemene vergadering voorgelegd. Na beraadslaging en ; met eenparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Van Eylen, Gilbert Marcel Maria Frans Cornelis, geboren te Boechout op 29 augustus 1938, (Rijksregistemummer: 38.08.29-277.95), wonend te 2950 Kapellen, Prinsendreef 6 bus 15 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, van het ontslag van mevrouw Angeli Annie, geboren te Mortsel op 7 december 1940, rijkaregistemummer 40.12.07-260.66, wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 6 bus 15, als bestuurder van de vennootschap en, van het ontslag van de heer Van Eylen Patrick, Van Eylen, Patrick Bruno, geboren te Berchem (Antwerpen) op 3 januari 1965, (Rijksregistemummer: 65.01.03-319.90), wonend te 2970 Schilde, Midzomer 7, als de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De vergadering geeft goedkeuring aan de jaarrekening afgesloten op heden en geeft onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud dcharge aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor hun bestuur.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen met aangehechte staat van actief en passief, geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. DERDE BESLUIT

i Na voormelde kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en invereffening te stellen vanaf heden.

VIERDE BESLUIT.

Gemelde vennootschap werd "de facto" vereffend door de bestuurders, Zij worden hier ontheven van deze taak zonder voorbehoud noch beperking en hen wordt volledige kw'ijt'ing verleend.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat alle schulden vereffend werden en dat de vennootschap geen onroerende goederen meer bezit. De vennoten verklaren dat er heden geen schulden meer zijn en er enkel activa overblijven die zullen overgaan in het privvermogen van de vennoten. Derhalve werd geen vereffenaar aangesteld.

De vennoten verklaren hierbij uitdrukkelijk dat zij zich persoonlijk borg stellen voor de betaling van schulden die na heden zouden ontstaan zodoende dat de sluiting van de vereffening geen nadeel kan opleveren voor eventuele derde-schuldeisers.

De vereffening wordt als beindigd beschouwd en de vennootschap houdt op te bestaan,

De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende een tijd van tenminste vijf jaar op het adres van de heer Van Eylen Gilbert, te 2950 Kapellen, Prinsendreef 6 bus 15.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan Ernst & Young Accountants Antwerpen, te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, of aan n van haar aangestelden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, van de zaakvoerder of van de Raad van Bestuur of van personen ; belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Registratie-commissie aannemers, de Belasting over de Toegevoegde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad Ili

'Waarde en het sociaal verzekeringsfonds te vervullen, en daartoe alle nodige af te leggen, kosten

te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de faalde blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/09/2014 : AN201914
23/07/2012 : AN201914
13/07/2012 : AN201914
19/09/2011 : AN201914
30/06/2011 : AN201914
22/06/2010 : AN201914
07/08/2009 : AN201914
24/06/2008 : AN201914
23/07/2007 : AN201914
29/06/2006 : AN201914
20/07/2005 : AN201914
29/06/2005 : AN201914
06/08/2004 : AN201914
04/08/2003 : AN201914
24/07/2003 : AN201914
10/05/2000 : AN201914
31/07/1999 : AN201914
03/04/1993 : AN201914
01/01/1993 : AN201914
16/12/1992 : AN201914
04/08/1987 : AN201914
01/01/1986 : AN201914

Coordonnées
3 E ENTERPRISES

Adresse
VAN DUYSTSTRAAT 127 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande