3.PSY - PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOANALYSE, AFGEKORT: 3.PSY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3.PSY - PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOANALYSE, AFGEKORT: 3.PSY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.604.087

Publication

30/06/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hE St II II

*14125765*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

19 JUNI 2014

Griffie

Oridernemingsnr 0882.604.087.

Benaming

(voluit) : 3.PSY - Praktijk voor Psychiatrie, Psychotherapie en

Psychoanalyse

(verkort) : 3.PSY

Rechtsvorm bv bvba

Zetel: 2610 Wilrijk, Berkenlaan 34

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 12 juni 2014 dat de

e

buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "3.PSY Praktijk voor Psychiatrie, Psychotherapie en Psychoanalyse" of in 't kort "3.PSY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Berkenlaan 34, RPR Antwerpen 0882.604.087., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van aile vennoten en

e met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerders dat het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap toelicht. De aanwezige vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.

De vergadering beslist dat het maatschappelijk doel wordt gewijzigd zoals hieronder vermeld en dat de statuten voortaan als volgt zullen luiden, ter volledige vervanging van de oude statuten:

eq

TITEL I: BENAMING ZETEL - DOEL - DUUR

c::

Artikel 1. Naam

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft als naam "3.PSY Praktijk voor Psychiatrie, Psychotherapie en Psychoanalyse*, of in 't kort "3.PSY".

Artikel 2. Zetel

" +

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Berkenlaan 34.

De zetel mag, mits mededeling aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen, in elk ander

ri) gedeelte van het Nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden overgebracht door

" =1

eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. Deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking ervan in de bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad, De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi, welke eveneens dient meegedeeld te worden aan de bevoegde provinciale Raad, valt onder de beslissingsbevoegdheid van de

P: algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal vooraf worden meegedeeld aan de provinciale Raad van

" =1 de Orde der Artsen.

De arts-vennoten mogen, mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen, een bijkomende praktijk vestigen. Na het bekomen van deze toelating kan de vennootschap, bij beslissing van het bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.

De zetel van de vennootschap moet in alle bekendmakingen nauwkeurig worden aangeduid met opgave van het volledig adres, te weten de gemeente, de straatnaam en het huisnummer,

P: Artikel 3, Doel

De vennootschap heeft tot doel, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-het uitoefenen van de geneeskunde door het organiseren, bevorderen en structureren van aile beroepsactiviteiten van de geneesheer-vennoot of geneesheer-vennoten op het gebied van psychiatrische, psychotherapeutische hulpverlening en psychoanalyse zowel aan kinderen, jongeren en volwassenen; dit in al zijn facetten en rekening houdend met de regelen van de Medische Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. De geneeskunde wordt evenwel enkel uitgeoefend door de geneesheer-vennoot of geneesheer-vennoten, die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaa(t)(n) en dit in naam en voor rekening van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, en geenszins door de vennootschap zelf. Het ontwikkelen en uitoefenen van voormelde hulpverlening kan eveneens plaatsvinden samen met andere rechtspersonen;

-het aanstellen en ontslagen van personeel in functie van de doelstelling;

-het ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek, alsook het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek met andere rechtspersonen;

-het detacheren van personeelsleden;

-het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere beroepstitel

vereist is;

-het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, welke nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;

-het verwerven, het huren en/of leasen van aile medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materile infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-ven no(o)t(en);

-het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van aile bovenvermelde beroepsactiviteiten;

-het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-venno(o)t(en) toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;

-het verstrekken van informatie en/of onderricht, het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met voormelde beroepsactiviteit en dit in de breedste betekenis van het woord; zonder dat dit de vorm van een aanvullende commercile activiteit mag aannemen.

Ingeval n of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuudijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.

De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede aile handelingen stellen die rechtstreeks hiermee in verband staan, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen ais een goed huisvader en onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze noch het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commercile activiteit ook.

Het beleggen van haar middelen mag bijkomstig gefinancierd worden met leningen. Beslissingen in verband met het investeringsbeteid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.

De vennootschap kan verder haar doel verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in nature aan de artsen-zaakvoerders ais onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de artsen-zaakvoerders.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel aile financile, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke aard, noch met het prioritair medisch oogmerk van de vennootschap.

Alle uit de ingebrachte medische activiteiten voortvloeiende inkomsten worden rechtstreeks voor en door de vennootschap gend, zoals alle uit voormelde medische activiteiten voortvloeiende uitgaven en onkosten door de vennootschap worden vereffend.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks aile verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.

Zij mag samenwerken met aile verenigingen, associaties en vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel, maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschapswetgeving en na voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Artikel 4, Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf heden.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de wil van de vennoten bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezig heids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

TITEL Il ; KAP1TAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5.Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.

*, --i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Zolang het kapitaal niet is volgestort, zal (zullen) de zaakvoerder(s) de gehele of gedeeltelijke volstorting van de aandelen kunnen eisen volgens de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem (hen) passend voorkomt (voorkomen). De zaakvoerder(s) mag (mogen) vervroegde afbetaling van aandelen toelaten. Deze worden niet beschouwd als voorschotten aan de vennootschap.

De vennoot die in gebreke blijft de gevraagde gehele of gedeeltelijke volstorting van zijn aandelen na te leven binnen de maand na het tijdstip dat in het aangetekend schrijven tot opvraging is bepaald, zal een intrest betalen gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met drie procent ten bate van de vennootschap vanaf de dag van de eisbaarherd van de stortingen tot en met de datum van de werkelijke volstorting.

Zolang een aanvraag tot volstorting niet ingewilligd werd, zullen de rechten aan dit aandeel verbonden, geschorst worden.

Bij gebrek aan volstorting binnen de zes maanden na het aangetekend verzoek tot gehele of gedeeltelijke volstorting, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) tot de verkoop van deze aandelen overgaan, aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden vennoot te worden, en de volstorting met inbegrip van de intresten bij voorrecht verhalen op de verkoopprijs. De zaakvoerder(s) zal (zullen) de in gebreke blijvende vennoot uiterlijk n maand voor de tekoopstelling bij middel van een aangetekend schrijven op de hoogte brengen van deze verkoop. Deze betekening biedt de zaakvoerder(s) de mogelijkheid de verkoop desnoods zonder de handtekening van de in gebreke blijvende vennoot in het register van aandelen te noteren.

De verkoopprijs zal bepaald worden door een expert aan te duiden door de bevoegde Rechtbank van de werkelijke zetel van de vennootschap, en dit op aanvraag van de zaakvoerder(s).

Artikel 6,Aansprakelijkheid

Elke vennoot is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk, administratiefrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de geneeskundige plichtenfeer en voor de inbreuken op deze statuten.

De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten.

De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

Bij meerdere vennoten dient iedere vennoot de andere vennoot in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordelingen met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

De vennoot, geschorst in het recht de geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing en noch de vennoot noch de vennootschap mogen gedurende de straftijd een vervanger aanstellen. Het verbod de geneeskunde uit te oefenen, ontslaat de geschorste arts er niet van de nodige maatregelen te nemen om de continuteit van de verzorging te verzekeren voor de patinten die in behandeling zijn op het ogenblik dat voornoemde sanctie in werking treedt. De getroffen schikkingen moeten meegedeeld worden aan de Provinciale Raad waarbij deze arts is ingeschreven.

Artikel 7.Verhoging van het kapitaal

Behoudens wat bepaald in artikel 41 in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de volgende regels;

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notarile akten te worden opgesteld.

Bij elke verhoging van kapitaal door inbreng;

A. IN GELD

Worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving

De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan uitgeoefend worden, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen, waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen en mits de voorafgaande instemming van de bevoegde Raad van de Orde der Artsen.

Op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld moet minstens n/vijfde worden gestort in overeenstemming met artikel 307 van het Wetboek voor Vennootschappen.

De gelden moeten voor de akte van kapitaalsverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op een bijzondere, onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap, bij een financile instelling bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 56 van tien november negentienhonderd zevenenzestig.

B. IN NATURA

Inbreng in natura komt voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten.

Indien een kapitaalsverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder(s), een verslag op.

De zaakvoerder(s) moet(en) eveneens een bijzonder verslag opmaken, waarin hij (zij) uiteenzet(ten) waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarom hij (zij), in voorkomend geval, afwijk(t)(en) van de besluiten van het verslag van de commissaris of de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) worden

neergelegd in overeenstemming met artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verslagen worden vermeld in de agenda op de algemene vergadering die over de kapitaalsverhoging

moet beslissen. Een afschrift van deze verslagen wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de

vennoten, de commissaris, de bedrijfsrevisor en de zaakvoerder(s).

Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbreng in natura moeten onmiddellijk worden

volgestort.

Artikel 8.Kapitaalsvermindering

1.Algemene regels

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen.

In de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

2.Sijzondere regels

A.RELE KAPITAALSVERMINDERING

De rele kapitaalsvermindering is diegene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saki() van de inbreng.

Ze kan niet gebeuren zolang de schuldeisers, die volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen recht hebben een zekerheid te eisen voor hun nader omschreven schuldvorderingen op de vennootschap binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis afgewezen werd door een uitvoerbare rechterlijke beslissing.

B.NOMI NALE KAP1TAALSVERM I NDERI NG

De nominale kapitaaisvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

De reserve die aangelegd wordt om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan n/tiende van het geplaatst kapitaal, na de vermindering ervan.

De reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. Ze mag niet aan de vennoten worden uitgekeerd, behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal.

Deze kapitaalsvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het minimumkapitaal, mits dit gebeurt onder opschortende voorwaarde van een nieuwe kapitaalsverhoging tot een niveau minstens gelijk aan het minimumkapitaal.

Artikel 9.Kapitaalsbescherming

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is gedaald, moet een buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Onder netto-actief moet irait artikel worden verstaan het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Indien de bijzondere algemene vergadering tot een vervroegde ontbinding van de vennootschap of een kapitaalsverrnindering zou besluiten, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen ten overstaan van een notaris.

De zaakvoerder(s) moet(en) zijn (hun) voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de op de vergadering uitgebrachte stemmen..

1s de buitengewone algemene vergadering niet in overeenstemming met dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te reg ulariseren.

Artikel 10.Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel, waarin wordt ondertekend:

10 de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen,

2 de aantekening van de gedane stortingen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

3 de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

Kunnen enkel vennoot worden: artsen ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die hun medische activiteit in het kader van de vennootschap (zullen) uitoefenen en die door de bestaande vennoten met eenparigheid van stemmen worden aanvaard.

Ingeval van splitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom dient het vruchtgebruik in het bezit te zijn van artsen, ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die hun medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen ln het kader van de vennootschap. De blote eigenaar dient steeds een natuurlijk persoon te zijn.

Ingeval de blote eigenaar geen arts is, is zijn of haar inmenging in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep ontegensprekelijk verboden.

Kunnen enkel blote eigenaar zijn/worden;

-De heer RUYMBEKE Hugo, geboren te Borgerhout op 20 februari 1950, wonende te 2610 Willijk, Berkenlaan 34;

-Mevrouw Christine FRANC Christine, geboren te VVilrijk op 25 februari 1958, wonende te 2610 VVilrijk, Berkenlaan 34;

-Mevrouw RUYMBEKE Maya, geboren te Gent op 20 januari 1979, wonende te 2950 Kapellen, Kapelsestraat 180;

-De heer RUYMBEKE Wouter, geboren te Monster (Nederland), op 9 februari 1981 wonende te 2360 Oud-Turnhout, Van der Bekeniaan 54;

-Mevrouw RUYMBEKE Evie, geboren te Wateringen (Nederland) op 7 maart 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kapelstraat 180;

-Mevrouw CRAS Ann, geboren te Wil rijk op 25 juni 1988, wonende te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 34;

-De heer CRAS Pieter, geboren te VVilrijk op 25 oktober 1986, wonende te 2018 Antwerpen, Stanleystraat 36;

Alle rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom gesplitste aandelen, worden door de vruchtgebruiker-arts uitgeoefend.

Indien een einde wordt gemaakt aan de splitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, kan dit enkel door overname van de blote eigendom door de vruchtgebruiker-arts, die daardoor volte eigenaar wordt van de aandelen.

Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker, de blote eigenaar de voile eigendom van de aandelen verkrijgt, dient zij onmiddellijk de aandelen over te dragen aan een arts, die zijn of haar medische activiteit uitoefent of zal uitoefenen in het kader van de vennootschap, of dient zij over te gaan tot een wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De arts-vennoot blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts-vennoot die een patint behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste ais arts persoonlijk verantwoordelijk zijn.

Het aandelenbezit der vennoten dient zich, ook na kapitaalsverhoging of -vermindering of na overdracht van aandelen onder levenden of wegens overlijden, steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Artikel 11.0verdracht van aandelen onder levenden

Behoudens wat bepaald is in artikel 42 In geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de volgende regels:

a.De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline en met eenparige instemming van al de vennoten en mits voorafgaandelijke instemming van de bevoegde Raad van de Orde der Artsen.

Als vennoten kunnen derhalve alleen toetreden geneesheren, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun praktijk uitoefenen of zullen uitoefenen.

Het aandelenbezit van de vennoten dient zich steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Evenwel kan de blote eigendom van de aandelen van een vennoot worden overdragen onder de levenden aan andere personen dan een arts van dezelfde of aanverwante discipline, doch mits eenparige instemming van al de vennoten, mits voorafgaandelijke instemming van de bevoegde Raad van de Orde der Artsen en op voorwaarde dat het vruchtgebruik op de overgedragen aandelen in het bezit is van artsen ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die hun medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap._ en onder de voorwaarden bepaald in Artikel 10 van de statuten.

b.De vennoot die n of meer aandelen wil overdragen, moet de vennoten en de bevoegde Raad van de Orde der Artsen kennis geven van zijn voornemen door middel van een aangetekend schrijven waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs,

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij een koper te vinden, die voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld in

-%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

artikel 10 van onderhavige statuten, Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. ln dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan n door elk der partijen te benoemen De deskundigen zullen rekening houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen benvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van n der partijen, zal worden aangewezen door de bevoegde rechtbank de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door aile middelen rechtens,

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 12,0verdracht van aandelen wegens overlijden

Behoudens wat bepaald is in artikel 43 de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een arts, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, die zijn medische activiteit uitoefent of zal uitoefenen in de vennootschap en mits voorafgaandelijke instemming van aile vennoten en de bevoegde Raad van de Orde der Artsen.

Het aandelenbezit van de vennoten dient zich steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 11 van deze statuten Es bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam ais eigenaar of als gevolmachtigde zal optreden.

In dit geval worden de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst, tot overdracht van deze aandelen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden.

Artikel 13.Verkrijging van eigen aandelen

In overeenstemming met artikel 321 van het Wetboek van Vennootschappen mag de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten en mits onmiddellijke vernietiging.

Het aandelenbezit der vennoten dient zich echter steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Artikel 14.Financiering van eigen aandelen

ln overeenstemming met artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen mag een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid der vennoten geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op het verkrijgen van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging of inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op haar aandelen.

Artikel 15.Inpandgeving van aandelen

Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld voor de toepassing van artikel 321, 322, 1' en 2, 324, eerste lid, 2 en van artikel 328 van het Wetboek van Vennootschappen.

Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kan de vennootschap, noch in de eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon, het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de hen in pand gegeven aandelen. Het in pand geven mag niet leiden tot de ontbinding van de vennootschap,

TITEL III: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - BESTUUR - VERTEGENWOORDIG1NG

Artikel 16.Benoeming, ontslag van de zaakvoerder

Behoudens wat bepaald is in artikel 44 in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij: a,niet-statutaire zaakvoerders te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden afgezet; b.statutaire zaakvoerders, waarvan het mandaat aan vennoten voorbehouden is, slechts kunnen ontslagen

worden met eenparig goedvinden van alle vennoten en hun/haar opdracht wel om gewichtige redenen geheel of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

gedeeltelijk kan worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging;

c.enkel een arts-vennoot tot statutair zaakvoerder kan worden benoemd en voor niet-medische aangelegenheden ook een niet-arts kan benoemd worden tot niet statutair zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is ais volgt in de tijd beperkt:

a.de duur van het mandaat van een, al dan niet statutair, zaakvoerder-vennoot is beperkt tot maximaal de duur van diens medische activiteiten, waarbij deze duur wordt herleid tot zes jaar in geval er meerdere vennoten zijn;

b.de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, zaakvoerder-niet-vennoot bedraagt maximaal zes jaar, herverkiezing is evenwel mogelijk.

Artikel 17.Vergoedingen van de zaakvoerder

Het mandaat van de arts-zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De bezoldiging dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursfuncties.

Reis- en andere kosten door de arts-zaakvoerder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de arts-zaakvoerder voor echt verklaarde staat. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten. Voor zijn medische activiteit wordt de arts-vennoot volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.

Zo de enige vennoot-arts de commissaris-functie uitoefent, wordt hij voor die taak niet vergoed, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 18.Tegensbijdig belang

Wanneer een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, is hij verplicht artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te leven..

Is er slechts n zaakvoerder en is hij voor de tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan warden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de zaakvoerder de enige vennoot en is hij voor de tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk waarin tevens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten dienen opgenomen te worden, en dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloe uit het voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 19.Bevoegdheid van de zaakvoerder

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig zijn of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 20.Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen voor bepaalde of een reeks bepaalde niet-medische rechtshandelingen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21.Verantwoordelijkheden van de zaakvoerder(s)

De zaakvoerder(s) is (zijn) niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij (ze) is (zijn) verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem (hun) opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, in overeenstemming met het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Hij (zij) is (zijn) jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor aile schade die het gevolg is van de overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten. Professioneel is hij persoonlijk onbeperkt aansprakelijk.

Ten aanzien van overtredingen waaraan hij (zij) geen deel hebben gehad, wordt (worden) hij (zij) van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hem (hun) geen schuld kan verweten worden en hij (zij) die overtredingen heeft (hebben) aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat hij (zij) er kennis van heeft (hebben) gekregen.

AFDELING 2- CONTROLE

Artikel 22,Benoeming en bevoegdheid

Behoudens wat bepaald is in artikel 45 in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan n of meer commissarissen opgedragen, De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing In deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

AFDELING 3 - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23.Gewone, Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering

Behoudens wat bepaald is in artikel 46 in geval de vennootschap slechts n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De algemene vergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden de vijftiende van de maand juni om 20.00 uur, op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Wanneer de vennootschap slechts n vennoot tek, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij/zij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Te allen tilde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de werkelijke zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, vermeld in de oproeping.

Artikel 24.Bevoegdheid van de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting In overeenstemming met artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, en de bestemming van de beschikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van artikel 220 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.

Artikel 25.Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder(s) om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met n of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 28.Bijeenroeping bevoegdheid verplichting

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, de commissarissen en de zaakvoerder(s) tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerder(s), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Artikel 27.Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, vennoot.

Iedere vennoot mag slechts n volmacht uitoefenen.

Artikel 28.Besluiten buiten de agenda Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 29.Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem, onverminderd wat in volgend artikel is bepaald.

Artikel 30.Schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 31.Aandelen in onverdeeldheid

De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in voile eigendom aan n enkel persoon die voldoet aan de voorwaarden vennoot te worden.

Artikel 32.Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen behalve in de gevallen waarin de Wet, de medische deontologie of de statuten een groter quorum voorschrijven.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waarin de Wet, de medische-deontologie of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden en notulen opgemaakt

Artikel 33.Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten met eenparigheid van aan al de aandelen verbonden stemmen.

Elke statutenwijziging moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de provinciale raad van de Orde der Artsen.

TITEL III: BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINST VERDELING

Artikel 34.Boekjaar jaarrekening jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, evenals de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden in overeenstemming met de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neeriegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op in overeenstemming met artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Hel bestuursorgaan is echter niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35.Winstverdeling reserve

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met elle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onder het netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantimes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1.het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2.behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke jaarrekening die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. TITEL V:ONTB1NDiNG VEREFFENING

Artikel 36.Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld,

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Artikel 37.Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 38.Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in n akte, overeenkomstig artikel 184 S van het Wetboek van Vennootschappen, geldt het hiernavolgende:

De algemene vergadering benoemt n of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Er dient een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patinten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die n vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf bet tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars aile schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgestoten, leggen de vereffenaars, een advocaat of een notaris bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorien schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhauden.

Artikel 39.Batig saldo van de vereffening

Mits akkoord van de bevoegde rechtbank met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, ria gelijkstelling ervan inzake volstorting.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, waarbij er voor wordt gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de vennoot die de bewuste activa heeft ingebracht in de vennootschap.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitlering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen cp last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik deer de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

TITEL Vl: BEPALINGEN VAN TOEPASSING BIJ EENHOOFDIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 40.Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts n vennoot telt en in zoverre ze niet strijdig zijn met de !lierne gestelde regels betreffende de nhoofdigheid.

Artikel 41.Verhoging van het kapitaal

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld is artikel 7 van onderhavige statuten niet van toepassing.

Artikel 42.0verdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist. De overdracht is op straffe van nietigheid slechts mogelijk aan een arts, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen mits voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Het aandelenbezit van de vennoten dient zich steeds te verhouden ais hun respectieve activiteit in de vennootschap.

Evenwel kan de blote eigendom van een geheel of een gedeelte van de aandelen van de enige vennoot worden overdragen onder de levenden aan andere personen dan een arts van dezelfde of aanverwante discipline, doch mits voorafgaandelijke instemming van de bevoegde Raad van de Orde der Artsen en op voorwaarde dat het vruchtgebruik op de overgedragen aandelen in het bezit is van een arts ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die zijn medische activiteit uitoefent of zal uitoefenen in het kader van de vennootschap en onder de voorwaarden bepaald in Artikel 10 van de statuten.

Artikel 43.0vergang van aandelen bij overlijden

De aandelen van de enige vennoot kunnen uitsluitend overgaan op de erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de hoedanigheid hebben van arts, ingeschreven op de Lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, van dezelfde of aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen, en mits voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen. Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een arts van dezelfde of aanverwante discipline kan het doel niet meer verwezenlijkt worden en dient de vennootschap zich volledig te onthouden van iedere activiteit op het gebied van geneeskunde.

Indien de vennootschap slechts n vennoot telt en indien geen enkele erfgenaam, legataris en/of rechthebbende de vereiste hoedanigheid bezit, dan zal bij het overlijden van de enige vennoot de vennootschap niet van rechtswege worden ontbonden. De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden kunnen de door hen gerfde aandelen overdragen aan een derde die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, zoals vastgelegd in artikel 10 van onderhavige statuten, mits zij dit bekendmaken aan de Orde der Artsen. Zolang

r. deze overdracht en bekendmaking niet is gebeurd, kan het doel niet meer verwezenlijkt worden en dient de

e vennootschap zich volledig te onthouden van iedere activiteit op het gebied van geneeskunde.

Artikel 44.Benoeming en ontslag van de zaakvoerder

Indien er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en

verplichtingen van een zaakvoerder.

e Artikel 45.Toezicht

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 46.Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een register dat op de werkelijke zetel van de

vennootschap wordt bewaard.

c::

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene

vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in

c::

voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

c::

De vergadering wordt voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 47.Kwijting van de zaakvoerder

et Zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van de statuten,

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

et

Artikel 48.Keuze van woonplaats

ri)

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de werkelijke zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.

P: Artikel 49.Arbitrage

Indien enig verschil oprijst tussen de vennoten en de vennootschap, of tussen de vennoten onderling, omtrent de toepassing van de statuten, of omtrent de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen op de statuten of op de werking van de vennootschap, zal dit geschil door arbitrage beslecht worden. De partijen zullen in gemeen overleg n enkele scheidsrechter aanduiden. Indien zij omtrent die keuze geen eensgezindheid bereiken, zal de meest gerede partij zich wenden tot de bevoegde Rechtbank werkelijke zetel

et van de vennootschap, die de scheidsrechter zal aanduiden.

De regeling van de arbitrale procedure wordt aan de scheidsrechter overgelaten. Wel wordt bepaald dat hij

P: zal oordelen op basis van geschreven nota's van partijen en van door hen voorgebrachte stukken. Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de scheidsrechter dienen geen mondelinge uiteenzettingen te worden gehouden.

Bij de aanvaarding van zijn opdracht zal de scheidsrechter er zich toe verbinden zijn uitspraak te vellen binnen de drie maanden. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Artikel 50,Hernummering

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers als gevolg van hernummering.

Artikel 51.Wetswijziging

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet ais statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Artikel 52. Diversen

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Comparanten verklaren er kennis van te hebben dat bij inbreng van hun volledige medische,activiteiten in een professionele artsenvennootschap, zij geen andere professionele artsenvennootschap kunnen oprichten. Iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde te verkrijgen.

Bovendien zijn de geneesheren-vennoten gehouden de bepalingen van de Geneeskundige Plichtenleer te eerbiedigen. Deze worden geacht integraal deel uit te maken van de statuten,

BESLISSING TWEE

De algemene vergadering beslist als zaakvoerders te herbenoemen, en dit Voor een termijn van zes jaar:

Mevrouw Christine Franckx en de heer Hugo Ruymbeke, allemaal voomoemd,die verklaren dit verlenging van hun zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet,

BESLISSING DRIE - MACHTIGING BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Borr & Co Accountants te 2800 Mechelen, Bn.isselsesteenweg 664a, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de B.T.W. administratie, en, alle andere officile instanties alsmede aile andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Gauthier Cierens

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie uittreksel - formulier I, A en B formulier Il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

StaatsbIad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.06.2014, NGL 25.07.2014 14362-0099-013
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 04.10.2013 13623-0233-013
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.08.2012 12549-0297-013
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 31.08.2011 11535-0101-013
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 27.08.2010 10497-0464-012
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 27.08.2009 09720-0341-012
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 29.08.2008 08698-0233-012
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 31.08.2007 07682-0239-012

Coordonnées
3.PSY - PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHE…

Adresse
BERKENLAAN 34 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande