3A HOLDING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3A HOLDING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.957.285

Publication

10/04/2014
i

111111IIIMN11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

leeNotzi 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Drnii uJ Je Rechtbank

/an Xi-,teplicindel te Antwerpen, op

31 tetal1011k

Griffie

Ondernemingsnr : 0479957286

Benaming

(voluit) : 3A HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Groenendaallaan 136 te 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwelp akte Onbezoldigd mandaat zaakvoerders

Verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op woensdag 12 maart 2014 ten maatschappelijke zetel

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering als dagorde heeft:

1. Onbezoldigd mandaat zaakvoerders.

Hierna wordt overgegaan tot de stemming:

1. Er wordt bevestigd dat de mandaten van de zaakvoerders onbezoldigd zijm.

De heer Meyers Sven,

zaakvoerder

... .. _, ...... _ .....  _ .

op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

20/03/2014
V

' o Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i flh1 iii LM

9

griffie van Clt?%c~r1ibes3

cr l'.~fil

Griffie + ,,,;s~ 21N4

Ondernemingsnr : Benaming 479.957.285

(voluit) : 3A HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2170 Merksem-Antwerpen, Groenendaallaan 136

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 27 februari 2014, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3A HOLDING onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering der vennoten van 23 december 2013

- vastgesteld heeft dat de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering der vennoten volgens de jaarrekening opgemaakt per 31 december 2011 en, goedgekeurd door de jaarvergadering van 6 juni 2012, tweehonderd veertien duizend tweehonderd: negenennegentig euro zesentwintig cent (214.299,26 EUR) bedragen

- beslist heeft om overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de som van, tweehonderd dertien duizend vierhonderd euro (213.400 EUR), aan te rekenen op de belaste reserves, als: tussentijds dividend uit te keren aan de vennoten, en dit bedrag, na afhouding van de roerende voorheffing van; tien procent (10%), onmiddellijk op te nemen in het kapitaal via een kapitaalsverhoging door inbreng in specin' ten belope van honderd tweennegentig duizend zestig euro (192.060 EUR), zonder uitgifte van nieuwe', aandelen

- de zaakvoerders gelast heeft met de uitvoering van deze besluiten

In uitvoering van hetgeen voorafgaat beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd tweennegentig duizend zestig euro (192.060 EUR), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op tweehonderd en tien duizend zeshonderd zestig euro (210.660 EUR) door inbreng in specin, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van alle aandelen.

2. De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalsverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven In specin door de bestaande vennoten overeenkomstig hun voorkeurrecht in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

De comparanten verklaren dat de inschrijvingen in specin volledig werden volgestort zodat het bedrag van honderd tweennegentig duizend zestig euro (192.060 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer BE12 6451 0355 3292 bij de Bank J. Van Breda & C te Antwerpen zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 24 februari 2014, dat mij overhandigd werd,

3. De vergadering beslist het eerste lid van artikel 5 van de statuten inzake het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de vorige besluiten.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Filip Wuyts

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift

- gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2013
Ondernemingsnr : 0479957285

Benaming

(voluit) : 3A HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Groenendaallaan 136 te 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag I benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder op 16 juni 2013 ten maatschappelijke zetel.

Volgende punten zullen besproken worden:

1. Ontslag zaakvoerder

2. Benoeming nieuwe zaakvoerders

Hierna wordt overgegaan tot de stemming:

1. De heer Hermans Stefan neemt ontslag als zaakvoerder vanaf 16 juni 2013

2. Worden benoemd tot nieuwe zaakvoerders vanaf 16 juni 2013: .

- de heer Hermans Julien

- de heer Meyers Sven

de heer Hermans Julien,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Mod Word 11.1

Luik B=

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bllellllll IIRBIIIuI

*13129529

11

Vo beha aan Belg Staat

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

3 0 JULI 2013

Griffie

11/07/2013
j.t-r~f&-~-~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudt aan he Belgise

StaatsbL

lIIIl Hill il HI! liii I j IIIl III t

*13106183*

lIIi

Neergelegd ter griffie van de Rerhifink

van Koophandel te Antwerpen, op

0 2 JR! 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 479.957.285

Benaming

(voluit) : TECSON HOLDING BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 2170 Merksem-Antwerpen, Groenendaallaan 136

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING . DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 17 juni 2013 te registreren , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TECSON HOLDING BELGIUM onder meer volgende beslissingen heeft genomen;

2. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "3A HOLDING".

3. Kennisneming en bespreking van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig artikel 287. van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgsloten op 31 maart 2013

4. Wijziging van de aard van de vennootschap van handelsvennootschap naar burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap en wijziging van het maatschappelijk doel om het te laten luiden ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 36 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1 het nazien en corrigeren van aile boekhoudstukken;

2 zowel priv- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proceds, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6 het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1 het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden;

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van' de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge ti " het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf ais voor alle derden, met uitzondering van de clinten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de clinten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

5. Algehele herformulering van de statuten met als belangrijkste nieuwe bepalingen

-Overdracht van aandelen:

De stemrechten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet, in het bijzonder de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, betreffende het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, en mits de voorafgaande goedkeuring van het college van zaakvoerders/de enige zaakvoerder.

De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.

-Bestuur van de vennootschap:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten,

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

- een belastingconsulent zijn,

- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

- een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscatist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

-Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming:

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders,

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens n zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen vr het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien aile zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen,

iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van n of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

-Directeur:

Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan n of meerdere directeur(s) binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, Meer in het bijzonder mogen de directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en van belastingconsulent.

Het is het college van zaakvoerders die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur(s), afzonderlijk handelend.

-Bevoegheden van het college:

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid

aVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders.

-Vertegenwoordiging van de vennootschap:

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

-Controle;

De controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of.

" rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

" hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en: dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

-Bepalingen van toepassng ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

De enige vennoot moet accountant en belastingsconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten,

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 29 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

-Ontbinding en vereffening:

Bij ontbinding wordt n of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

-Slotafrekening:

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip Wuyts

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift

gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0244-012
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0532-012
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 06.06.2011 11138-0552-012
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 11.06.2010 10169-0481-012
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 08.06.2009 09202-0173-012
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 27.06.2008 08320-0156-012
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 23.07.2007 07435-0218-011
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 06.07.2006 06408-3693-013
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 29.07.2005 05605-4054-014
26/04/2005 : ANA074865
15/04/2003 : ANA074865

Coordonnées
3A HOLDING

Adresse
GROENENDAALLAAN 136 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande