3D-BOUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3D-BOUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 864.151.719

Publication

26/09/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktef` l b E t-i t. L L le lai.)

GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 SEP, 2013

KOOKHANDEL TURNHOUT Unifie De griffier

Ondernemingsnr : 0864.151.719 Benaming

(voluit) : 3D-BOUW (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Boerenkrijglaan, 34.

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN.

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op deGriffie van de Rechtbank van Koophandel te

Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonk te Olen op 10 september 2013 dat de

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "313-BOUW",

met algemeenheid van stemmen besloten heeft

EERSTE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op 1 juni van ieder jaar en

eindigt op 31 mei van het daaropvolgend jaar.

Het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2012, wordt verlengd en zal eindigen op 31 mei 2014 in

plaats van op 30 september 2013, zijnde een boekjaar van twintig (20)maanden.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 32 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en

deze te vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op n juni en eindigt op nendertig mei van elk

daaropvolgend jaar.

Het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per dertig september tweeduizend dertien, wordt verlengd

en afgesloten per nendertig mei tweeduizend veertien."

TWEEDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de

vierde maandag van de maand november om negentien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2014.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 20 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en

deze te vervangen door :

"Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks gehouden worden op de vierde

maandag van de maand november van ieder jaar om negentien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand november tweeduizend veertien,"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecordineerde

statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 21.05.2013 13128-0383-012
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 08.05.2012 12113-0079-011
13/10/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

deb`eteER EL EG D

GR FPla~

. M..,

0 3 OKT, 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier,

Gri ie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" iusa~as

Ondernemingsnr : 0864.151.719

Benaming

(voluit) : 3D-BOUW

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Boerenkrijglaan 34.

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 29 september 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3D-BOUW",, met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : de honderd (100) aandelen aan toonder om te zetten in honderd (100) aandelen op naam. Vervolgens machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

TWEEDE BESLUIT : het kapitaal te verhogen met honderdtwintig duizend euro ( 120.000,00) om het te' brengen van tweenzestigduizend euro ( 62.000,00) tot honderdtweentachtig duizend euro( 182.000,00), door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "Kapitaal". Op de kapitaalverhoging werd in geld ingeschreven door de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. De kapitaalverhoging is volledig volgestort en de gelden ten bedrage van honderdtwintig duizend euro ( 120.000,00) werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE 45 7450 3764 7789 geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank te 1080 Brussel, Havenlaan, 2, kantoor KBC Bank Herentats, zoals blijkt uit het attest van deponering van 29 september 2011.

DERDE BESLUIT : ingevolge voormelde genomen beslissingen de artikelen 4, 6 en 25 van de statuten te' wijzigen als volgt :

Artikel 4 : Kapitaal : de eerste zin van dit artikel wordt geschrapt en vervangen door : "Het kapitaal van de. vennootschap bedraagt honderdtweentachtig duizend euro ( 182 000,00)."

Artikel 6 : Aard van de effecten : de tekst van dit artikel wordt volledig geschrapt en vervangen door :

"Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de, eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met. vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijk voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging za! een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap."

Artikel 25 : Kennisgeving : in dit artikel wordt de volgende tekst geschrapt en niet vervangen :

"De eigenaars van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun aandelen neerleggen op de in de bijeenroeping aangeduide plaats."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecordineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2011
Mocl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteEV Cr. C re ~ G 1.. ~ ~ci-- GRiRr"IE RECHTBANK VAN

17 JAN, 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffierOndernemingsnr : 0864.151.719

Benaming

(volfeit) : 3D-BOUW

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Boerenkrijglaan, 34.

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

III

*11014806'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 23 december 2010 en geregistreerd te Herentals, Registratie, twee bladen n verzending, de 4 januari 2011. Boek' 5/152 blad 92, vak 7. Ontvangen : vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger a.i. P.BERNAR (getekend); dat de buitengewone

algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3D-BOUW", met:

algemeenheid van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : Na vastgesteld te hebben dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders

heeft en bij toepassing van artikel 518 & 1 van het Wetboek van Vennootschappen het aantal bestuurders te'

bepalen op twee en worden tot bestuurders van de vennootschap herbenoemd : a)de heer DAUWEN Koen Roger Roza, wonende te Herentals, Peerdsbosstraat, 51;

b)de heer DRIESSEN Johan Louis Amold Andr, wonende te Herentals, Boerenkrijglaan, 34.

De opdracht van deze bestuurders is aangevangen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negen en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien. De voormelde bestuurders: hebben verklaard hun opdracht van bestuurder te aanvaarden en verlenen ontslag aan mevrouw Maria Van' Dinter en geven kwijting over het door haar gevoerde beleid.

TWEEDE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op n oktober van ieder jaar' en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Het lopende boekjaar, dat begonnen is op n januari tweeduizend en tien, wordt om bedrijfseconomische: redenen verlengd en zal eindigen op dertig september tweeduizend en elf in plaats van op nendertig december tweeduizend en tien, zijnde een boekjaar van nentwintig maanden.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 32 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op n oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar".

DERDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de vierde maandag van maart om negentien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar tweeduizend en twaalf.

Dienovereenkomstig wordt het artikel 20 van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en; deze te vervangen door :

"Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks gehouden worden op de vierde: maandag van de maand maart om negentien uur."

VIERDE BESLUIT : RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur, samengesteld als voormeld, heeft met algemeenheid van stemmen besloten aan te' stellen als voorzitter van de raad van bestuur : de heer Koen Dauwen, voornoemd, die aanvaard heeft. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoordineerde: statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso((a)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.07.2010 10385-0116-012
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 25.08.2009 09640-0143-013
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 27.08.2008 08660-0120-011
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 30.08.2007 07677-0316-010
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 28.08.2006 06687-0455-011
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 23.11.2015, NGL 08.12.2015 15683-0569-011

Coordonnées
3D-BOUW

Adresse
BOERENKRIJGLAAN 34 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande