3D CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.314.312

Publication

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 04.07.2013 13279-0153-011
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 09.06.2012 12169-0582-011
20/04/2011
Ondernemingsnr : %cl 5 3.111

Benaming

(voluit) ; 3D CONSULT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Brugstraat 29i te 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Rita HEYLEN te Heist-op-den-Berg op zeven april tweeduizend en elf,

DAT:

1) ER DOOR :

De heer KNECHT Remy, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hoge Brugstraat 291, echtgenoot van Goossens Tine.

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht.

2) NAAM : 3D CONSULT

3) ZETEL : te 2220 Heist-op-den-Berg, Hoge Brugstraat 29i

4) DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

- het verstrekken van commercile dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot automatisering, telecommunicatie, informatica en elektronica, domotica, informatieverwerking en informatiebehandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden,

- het organiseren van reclame en promotiecampagnes,

- het uitvoeren van marktonderzoeken,

- zowel in Belgi als in het buitenland, onder gelijk welke vorm, participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en onder-nemingen,

- de aankoop, verkoop, het beheer en de exploitatie van onroerende en roerende goederen,

- de aankoop, verhuur, en verkoop van hardware en software.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van an-dere vennootschappen uit voeren.

De vennootschap mag alle financile, commercile, industrile, roe-rende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mai 2.0

~~L

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

0 S -04- 2011

GRIFFIE RI~rMMAN'r: van KOOPHANDEL te MEC:HFI FN

" iioweaa*

Voo behou aan l Belgi: Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

5) DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

6) KAPITAAL-AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van n/honderdste van het geplaatst kapitaal.

Op deze aandelen wordt door de oprichter ingeschreven zoals hierna wordt uiteengezet:

De heer KNECHT Remy voornoemd, brengt in in specin achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, onderschreven in honderd (100) aandelen

TOTAAL: HONDERD (100) aandelen

Voormelde inbreng werd volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro.

7) BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten; zij worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder:

De heer KNECHT Remy, voornoemd.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

8) BEVOEGDHEID : De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder .

9) BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan vanaf heden, en zal eindigen op 31 december 2011.

10) ALGEMENE VERGADERING : De jaarlijkse gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien (14.00) uur.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2012.

11) WINSTVERDELING : Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit. Van deze winst wordt tenminste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

12) ONTBINDING EN VEREFFENING : De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van de stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.

13) OVERNAME VERBINTENISSEN

De vennootschap neemt bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen sedert 1 april 2011.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 22.05.2015 15130-0330-012

Coordonnées
3D CONSULT

Adresse
HOGE BRUGSTRAAT 29I 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande