3DYNAMICS

NV


Dénomination : 3DYNAMICS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 478.135.566

Publication

10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 06.02.2014 14027-0414-012
07/05/2013
~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(IIIigmIg1~~Wiu~9~nu1

003*

Ondernemingsnr: 0478.135.566 Benaming

(voluit) : 3DYNAMICS

(verkort)

Neergefegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen;

2 5 APR. 2013

Griffie

--------------

lRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Merksemsebaan 270A - 2110 Wijnegem

(volledig adres

Onderwam akte : HERBENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van 17 november 2011 dat volgende bestuurders werden herbenoemd voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar

- NV Profarma met vennootschapszetel te 9830 St. Martens Latem, Hoge Heirweg 38,

vast vertegenwoordigd door de heer Marc Timmermans, Albert I laan 157 B202, 8620 Nieuwpoort.

- BVBA V.H.V. met vennootschapszetel te 9830 St. Martens Latem, Eikeidreef 47, vast vertegenwoordigd

door de heer Pierre Van Hoorde, Eikeldreef 47, 9830 St. Martens Latem.

- BVBA Wijk met vennootschapszetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 410, vast vertegenwoordigd door

de heer Frans Engelen, Schrieksesteenweg 20, 2221 Booischot.

- NV I.M.R. met vennootschapszetel te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 31, vast vertegenwoordigd door

de heer Marc Loonen, Bloemenlei 31, 2930 Brasschaat.

- BVBA Socius met vennootschapszetel te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 757, vast vertegenwoordigd

door de heer Marcel Colla, Ruggeveldlaan 757 B13, 2100 Deurne.

De mandaten zullen een einde nemen bij de jaarvergadering van 2017 en zijn onbezoldigd.

Aansluitend op de jaarvergadering werd door de Raad van Bestuur de BVBA Wijk, Zwaarveld 41 D te 9220 Hamme, vast vertegenwoordigd door de heer Frans Engelen, aangesteld ais gedelegeerd bestuurder.

Get. EVBA WIJK

Gedelegeerd Bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Frans Engelen

27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 26.02.2013 13046-0268-011
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.11.2011, NGL 09.02.2012 12028-0212-012
01/03/2011
Vc behc aan Bet Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

MW 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neeetelegd tar grRie vu do

lechilteed tun Kteerade1 te tr1#werpei

op .17 FEB, 1,;11

De riff%er,

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) 3DYNAMICS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 270 A

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien januari tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

"Geregistreerd drie bladen n renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 18 januari 2011. Boek 59 blad 37 vak 07. Ontvangen vijfentwintig euro (25E) voor MARCHAL D., (getekend) DUMONT C.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "3DYNAMICS", waarvan de zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan, 270 A,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Wijziging van de eerste zin van artikel 3 van de statuten als volgt, ten einde dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing van de raad van bestuur de dato 12 november 2008:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan, 270 A."

2 Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de eerste paragraaf van artikel 4 der statuten van volgende tekst :

"Het opstarten en uitbouwen van commercile activiteiten in de meest ruime zin van het woord (productie, ontwikkeling, research & development, koop-verkoop, verhuur, renting, leasing, distributie en meer in het algemeen groot- en kleinhandel, etcetera) met betrekking tot:

- elektrische en hybride voertuigen, boten, (motor)fietsen;

- de uitbouw van (een (intelligent) netwerk van) "elektrische laadpalen" en elektrische docking stations;

- alle hiermee verband houdende of ondersteunende activiteiten;

dit alles in functie van de behoeften en opportuniteiten op de markt."

3 Bijzondere volmacht werd verleend aan alle bestuurders van de vennootschap en aan alle advocaten van het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, en meer bepaald aan de advocaten Justine Verbeke, Christophe Minnart en Pieter Van den Broeck, die te dien einde woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Keizerslaan, 3, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHTEN:

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1. De heer Pierre Eugne VAN HOORDE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef, 47,

2. De heer Marc Ferdinand TIMMERMANS, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, hoge Heirweg, 38,

3. De heer Marc Joanna LOONEN, wonende te 2930 Brasschaat, Bloemenlei, 31,

4. De heer Franciscus Ludovicus ENGELEN, wonende te 2221 Booischot, Schrieksesteenweg, 20,

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Socius", met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan, 757,

vertegenwoordigd door Mevrouw VERBEKE Justine Martine Jan, wonende te 8560 Wevelgem, Notelaarstraat 24, ingevolge vijf onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de

gecordineerde tekst der statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111.11,11112111111111J11111

04781355661

Peter VAN MELKEBEKE Geassocieerd Notaris

Voorbehouden an het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.11.2010, NGL 13.01.2011 11007-0436-010
11/01/2011
Mod 2.1

` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behoud

aan hf

Belgisc Staatsbl" 11005747"

Neergelegd fer !i,`i0 van de Recll%haN& van Koophunclel ja uitwerpen, op

Griffie 3-1 DEC. 2010

Ondernemingsnr : 0478.135.566

Benaming

(voluit) : 3Dynamics

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Merksemsebaan 270 A, 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : OntslaglBenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

I Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 november 2010 blijkt dat:

De aandeelhouders, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Marc Timmermans als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 november 2010 bevestigen.

De aandeelhouders besluiten, eenpang om:

1.SOCIUS BVBA met vennootschapszetel te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 757 en met ondernemingsnummer 0470.754.262, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 november 2010 en dit tot de jaarvergadering van 2011.

SOCIUS BVBA wordt vast vertegenwoordigd door de heer Marcel Colla, met woonplaats te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 757.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2.een bijzondere volmacht te verlenen aan Christophe Minnart, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, en meer in het algemeen aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Il Uit de notulen van de raad van bestuur van 15 november 2010 blijkt dat:

De raad van bestuur, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Marc Timmermans als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder met ingang van 15 november 2010 bevestigt.

Na beraadslaging keurt de raad van bestuur unaniem de volgende beslissingen goed:

1.BVBA WIJK, met vennootschapszetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 D, vertegenwoordigd door de heer Frans Engelen, wonende te Schrieksesteenweg 20, 2221 Booischot, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is ten allen tijde herroepbaar door de raad van bestuur zonder opzegtermijn of-vergoeding.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2.Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Christophe Minnart, Pieter Van den Broeck en Justine Verbeke, en meer in het algemeen aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van aile documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIVVOOF-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,Pieter Van den Broeck

Lasthebber - Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.11.2009, NGL 01.02.2010 10030-0103-009
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.11.2008, NGL 15.01.2009 09011-0006-011
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.11.2007, NGL 14.01.2008 08009-0339-010
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.11.2006, NGL 01.02.2007 07036-4108-011
10/03/2006 : LE109426
04/11/2005 : LE109426
28/12/2004 : LE109426
12/02/2004 : LE109426
20/08/2002 : LEA022020

Coordonnées
3DYNAMICS

Adresse
MERKSEMSEBAAN 270A 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande