3IT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3IT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.727.559

Publication

18/04/2014
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NFERGtEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 APR. 201q

KOOPHANDEL TURNHOUT

GrifQe griffier

*14084902*Ondernemingsnr :0888.727.559

Benaming (voluit) :3IT

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :2440 Geel, Herentalseweg 42

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paai op 28 maart 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 3IT volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap

voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december 2014.

De eerste alinea van artikel 16 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 16. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder

jaar.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse

algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de derde vrijdag van de

maand juni om achttien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden

worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur in het jaar 2015.

De eerste alinea van artikel 13 van de statuten zal voortaan als volgt

"Artikel 13. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maandfunispl achttien uur. .

" _ "

DERDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering aile machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de huidig genomen beslissingen.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te cordineren. VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegeeiernee aangelegd: expeditie van de aktmedeidikerfiestatuten. .4e ie

ti*.rtiEr=lrcrer,,ano'

Op de laatste blz. van Le___< B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van id..* Instrumentarende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)i,..' bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

29/01/2014
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2.}

sn de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888727559

Benaming

(voluit) : 31T

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Herentalseweg 42, 2440 Geel

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel, op 1/4/2013, werd de benoeming bekrachtigd van de nieuwe zaakvoerder met ingang van 1/4/2013 zijnde:

- JEMH Wijnands Holding bvba, ondememingsnummer 0504940626 met maatschappelijke zetel te, Herentalseweg 42, 2200 Herentals , met als vaste vertegenwoordiger dhr. John Wijnands wonende te 6267 DB, Cadier en Keer (Nederland), Keerberg 69.

Deze publicatie gebeurt opnieuw om te herbevestigen dat dhr. John Wijnands vaste vertegenwoordiger is; van JEMH Wijnands Holding bvba. Het woord 'vaste' ontbreekt in de vorige publicatie.

getekend,

AB Consultancy bvba,

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Broos Andy

u

GRM4T4E RECHTBANK VAN

2 0 JAN, 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie griffier

11111111mu1111~m111IIIIu

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/11/2013
w^. ~~ A70d 4YaG

~~7

~~~.~~~-`.~.y

in de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteiVttiwl'-U ,L~CaLJ

GRIP.1W1,iw RECHTBANK VAN

' 'z e in 2013 .

KOOPHANDE6rii ~PiNHOUT

DD griffier

Ondernemingsnr : 0888.727.559

Benaming

(voluit) : 31T

(verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HERENTALSEWEG 42 , 2440 GEEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 18f1012013,gehouden ten maatschappelijke; zetel ,blijkt dat het ontslag werd aanvaard per 18110f2013 van de zaakvoerder KLC BVBA,met zetel gevestigd: te 2490 Balen,Steenweg op Leopoidsburg 93,met KBO 0893.282.106,met vaste vertegenwoordiger Laenen Kristof wonende te 2490 Balen,SteenWeg op Leopoidsburg 93.

Zij bekomt volledige kwijting over haar mandaat.

Getekend,

AB Consultancy BVBA,

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Andy Broos

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

ylerso : Naam en handtekening,

Vat ballot aan

Soie

Staats

X01

su

"

"

07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 29.10.2013 13651-0599-017
03/07/2013
Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 4 10Ri 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

Grit% griffier

I

Vc

behc

aan

Belg

Staat

*13101662*

Ondememingsnr : 0888727559

Benaming

(voluit) : 3IT

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Herentalseweg 42, 2440 Geel

Onderwerp akte BENOEMING ZAAKVOERDER

Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel, op 11412013, werd de benoeming bekrachtigd van de nieuwe zaakvoerder met ingang van 1/4/2013 zijnde:

- JEMH Wijnands Holding bvba, ondernemingsnummer 0504940626 met maatschappelijke zetel te Herentalseweg 42, 2200 Herentals , vertegenwoordigd door haar zaakvoerder John Wijnands wonende te 6267 DB Cadier en Keer (Nederland), Keerberg 69.

getekend,

AB Consultancy bvba,

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Broos Andy

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2013
Mod 2.1

kopie

In de bijlagen bij het Belgis na neerlegging ter griffie va

MONITEU

2 8 -0

3ELGISCH 3TA:,, "

3E 111'r.

3- 211i

4fflutegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

TURNHOUT

De Griffier,

Griffie

R B E L C: ~ 18 MAAR12013

Ondernemingsnr: 0888727559

Benaming

(voluit) : 31T

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LIJSTERDREEF 4, 2200 HERENTALS

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING

Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel, op' 24/05/2012 werd beslist om de maatschappelijke zetel van 31T te verplaatsen naar Herentalseweg 42, 2440 Geel vanaf 24/05/2012,

getekend,

Data Solutions Verrydt bvba

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Verrydt Dominik

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 06.12.2012 12660-0393-018
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 05.01.2012 12007-0209-017
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 26.11.2010 10615-0433-016
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.09.2009, NGL 19.10.2009 09818-0161-014
27/07/2015
r-17-.A="71"-.7

12,n ~~._i2,~,

Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter 1 ende van de

REOR kir cru VAN $OOPHANDEL

I JOLI 2015

kNTWERE+EN afdeling TUENHOUT

De Griffier

o, irr

11lIi1ieu~iuii1aiu u id

Ondernemingsar : 0888727559

Benaming

(voluit) : 3IT

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HERENTALSEWEG 42, 2440 GEEL

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER EN ADRESWIJZIGING

Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel, op 2/7/2015 werd het ontslag per 2/7/2015 aanvaard van zaakvoerder AB Consultancy bvba, ondememingsnummer 0463.853.010, met maatschappelijke zetel te Langdorp, Testeltsesteenweg 233, vertegenwoordigd door haar, zaakvoerder Broos Andy. Deze zaakvoerder bekomt volledige kwijting over zijn mandaat.

Er werd verder ook beslist de maatschappelijke zetel per 1/7/2015 te verplaatsen naar Nijverheidsstraat 48 B, 2260 Westerlo - Oevel, alsook de vestigingseenheid.

getekend,

JEMH Wijnands Holding bvba,

zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Wijnands John.

-------------------------

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
3IT

Adresse
HERENTALSEWEG 42 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande