4 BUSINESS SOFTWARE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4 BUSINESS SOFTWARE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.393.656

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 10.07.2014, NGL 17.07.2014 14318-0518-016
11/08/2014
11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

111111111 11111111

*14153060*

Ondernemingsnr : 0451.393.666

Benaming

(voluit) 4 BUSINESS SOFTWARE

(verkort)

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel NIJVERHEIDSSTRAAT 37 TE 2570 DUFFEL

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 10 juif 2014 werd beslist dhr. Bartels Jeroen, Nijverheidsstraat 37 te 2570 Duffel te ontslaan als bestuurder vanaf 14/1/2014. Dfin Bartels Thomas, Gravin Juliana van Stolberglaan 638 te 2263VZ Leidschendam, Nederland wordt benoemd tot bestuurder vanaf 14/1/2014 voor een periode van 6 jaar. Met unanimiteit van stemmen worden deze wijzigingen aanvaard.

BARTELS Guido,

Gedelegeerd Bestuurder.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

teleameaMill

ilONITEUR

04 -08-_GISCH ST

ELGE

2014

ATSBLAD

17 -07- 2014

RECHTBANK van KOOPE ANTWERPEN, aid. MEC;

II

BE

...... _ _

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzil van de perso(e)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

19/02/2014
" )

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!J1,1.1,1,13111161111111

11

III

NEERGELEGD 1

07 -02- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAL E1Etete MECHELEN

Ondernemingsnr : 0451.393.656

Benaming

(voluit) : 4 BUSINESS SOFTWARE

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2570-Duffel, Nijverheidsstraat 37

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (wijziging doel -wijziging aantal aandelen - akteneming zetelverplaatsing - cordinatie statuten - benoeming bestuurders)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VIAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 14 januari 2014, met ais relaas van registratie: "Geregistreerd negen blad geen verz. te Mechelen le Kantoor der registratie, op 23 JAN. 2014, boek 994 blad 70 vak 07. Ontvangen: vijftig euro. De Ontvanger (getekend) : Koen Decoster",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1.a) Kennisneming en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 02 januari 2014, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, inzake voorgenomen doelswijziging, samen met de daaraan gevoegde staat van aktief en passief, afgesloten per 30 november 2013;

1.b) De vergadering besliste de voorgenomen doelswijziging door te voeren, zodat de vennootschap: voortaan tot doel heeft :

"Zo voor haar eigen rekening, als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in: Belgi of in het buitenland :

- De studie en het opstellen van een plan betreffende de organisatie van ondernemingen of van. technologische processussen, alsook alle vormen van bijstand op dit vlak;

- Het uitvoeren van deze plannen door middel van de informatica;

- De directie, het toezicht, de controle alsook de expertise van bovengemelde activiteiten;

- Het verlenen van logistieke steun, advies en bijstand aan personen, bedrijven en administraties in de openbare en private sector, bij het inrichten en uitvoeren van hun taken op administratief, commercieel, industrieel of financieel vlak, dit alles in de meest ruime zin;

Het ter beschikking stellen van alle dienstige hulpmiddelen, organisatiemethodes, materialen en apparatuur aan administraties en bedrijven, dit zowel fysiek als virtueel (online of cloud toepassingen);

- De automatisatie van administraties en bedrijven, onder meer door het opstellen en toepassen van softwareprogramma's;

- Het op punt stellen en het commercialiseren van informatica en informaticatoepassingen, zowel software als hardware, onder meer door import en export, de aan- en verkoop zowel als fabrikant, grossier, of detailhandelaar, als aannemer van werken en diensten, als commissionair of als agent, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- De aan- en verkoop, import, export, zowel als groot- dan als kleinhandelaar van kantoormachines,, kantoormeubilair, kantoorbehoeften ln het algemeen en geschenkartikelen;

- Het recruteren en selecteren van medewerkers, kaderleden en ander personeel;

- De leiding en het organiseren van opleidingen, cursussen, studiedagen en studiereizen in verband met de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap mag aile roerende en onroerende, industrile, commercile of financile verrichtingen doorvoeren die n verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of. onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig of' dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Op de laatste blz. van Luik C3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zich op alle wijzen verbinden of samenwerken met andere ondernemingen of organisaties, teneinde de verwezenlijking van haar doel te verbeteren of te vergemakkelijken. Zij kan dit door het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile, landbouw- of immobilin-vennootschappen of -ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief

Zij mag leningen of voorschotten onder gelijk welke vorm verstrekken aan deze ondernemingen, doch steeds binnen het kader van de verwezenlijking of bevordering van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Aanpassing van artikel 4 van de statuten.

2) De vergadering besliste om het aantal aandelen-in-omloop te verdubbelen, om het te brengen van zevenhonderd vijftig (750) op duizend vijfhonderd (1.500), zonder kapitaalsverhoging. Het aantal aandelen dat ieder van de voormelde aandeelhouders in zijn bezit heeft, zal dus verdubbelen. Totnogtoe werd het kapitaal vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder n/zevenhonderdvijftigste (1/750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigden; voortaan zal het kapitaal vertegenwoordigd worden door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen, die ieder n/duizend vijfhonderste (1/1.500-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3) Akteneming van de beslissing van de afgevaardigde bestuurder tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap. Aanpassing van artikel 3 van de statuten.

4) Vaststelling van de gecordineerde tekst van de statuten.

5) De vergadering stelde vast dat de beide in-functie-zijnde bestuurders als bestuurder werden (her)benoemd in het jaar tweeduizend en elf, en dat er momenteel slechts twee (2) bestuurders in functie zijn.

Om die reden besliste de vergadering om reeds voortijdig de bestuurders te vervangen, en een derde bestuurder aan te stellen. Bijgevolg werden aangesteld tot bestuurders, voor een termijn van zes (6) jaar

a) de heer Guido BARTELS, geboren te Heist-op-den-Berg op twee september negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2840-Rumst, Varenstraat 93;

b) mevrouw Carine Julia Louisa VAN NUFFELEN, geboren te Mortsel op vierentwintig december negentienhonderd drienzestig, wonende te 2840-Rumst, Varenstraat 93; en,

c) de heer Jeroen BARTELS, geboren te Duffel op elf november negentienhonderd zevenentachtig,

wonende te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 37.

Alle bestuurders verklaarden de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen

door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Over de al dan niet bezoldiging van de bestuurders besliste de vergadering dat enkel de heer Guido Bartels

een bezoldiging zal ontvangen, en de andere bestuurders geen enkele bezoldiging zullen ontvangen, noch in

hun hoedanigheid van bestuurder, noch in hun eventuele hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder.

Vervolgens zijn deze bestuurders bijeengekomen in vergadering van de Raad van Bestuur, en hebben

aangesteld als afgevaardigde bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar : de Heer Guido BARTELS,

voornoemd, die aanvaardde. In deze hoedanigheid is hij individueel bevoegd om de vennootschap te vertegen-

woordigen.

 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL--

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 14/01/2014;

- ontledend uittreksel ervan;

- cordinatie statuten per 14/01/2014;

- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2 Wetboek van Vennootschappen.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.10.2013, NGL 25.10.2013 13638-0581-015
05/12/2012
I1111111!tiMpllii111111

mod 11.1

NEERGELEGD

2 6 MY, 2012 .

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEriffMEDH ELEN

q

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, Ondernemingsnr :451.393.656

Benaming (volgit) :4 BUSINESS SOFTWARE

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 37

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,:; Broederminstraat 9, op twintig november tweeduizend twaalf, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te;; worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4 BUSINESS SOFTWARE", gevestigd tel 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen met;; ondernemingsnummer 0451.393.656, onder meer

1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van', koophandel te Antwerpen en te Mechelen en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap wijze van fusie volgens de vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie) de naamloze vennootschap "TRIGON ; SOFTWARE ORGANISATION", in afkorting "TRIGON", gevestigd te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg` 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0441.53L132,,; overneemt.

; Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch

voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. '.

Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, s; wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en, uitreiking van aandelen plaats.

: Vanaf n oktober tweeduizend twaalf worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap':

boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. 3

2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het fusievoorstel'; eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de A: overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf twintig november: tweeduizend twaalf ophoudt te bestaan.

Volmacht De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de burgerlijke vennootschap,: onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBB Accountants en Belastingconsulenten", vertegenwoordigd door de heer Paul Verdier, kantoor houdende te 2860 Sint-Katelijne Waver, Mechelsesteenweg 109A, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke;` administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge onderhavige fusieoperatie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.09.2012, NGL 16.10.2012 12609-0167-015
11/10/2012
f Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor behouc aan h Belgis Staats]:

N I IHIUIII II IIII II

*saisaaa~*

NEERGELEGD

Q 2 -10- 2012

GRIFFIE ReirefBANK van KOO HAND L' MECHELEN 1

II

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.393.656

Benaming

(voluit) : 4 BUSINESS SOFTWARE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 37, 2570 Duffel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging en bekendmaking voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Werd neergelegd ter griffie teneinde opgenomen te worden in het dossier bedoeld in artikel 67, 2 W.Venn., het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, uitgaande van de raden van bestuur van:

-de naamloze vennootschap 4 BUSINESS SOFTWARE, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 37, ingeschreven in het rechts personenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0451.393.656 (hierna "de Overnemende Vennootschap") en

-de naamloze vennootschap TRIGON SOFTWARE ORGANISATION, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0441.531.132 (hierna "de Over te nemen Vennootschap");

Waarvan de inhoud luidt:

Onderhavig fusievoorstel werd opgemaakt ter attentie van en ter goedkeuring door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van voormelde vennootschappen, welke normaliter zullen gehouden worden in de loop van de maand november 2012, of kort daarna.

De raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap (hierna gezamenlijk "de betrokken vennootschappen") hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren, waarbij het hele vermogen van de over te nemen vennootschap zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen (hierna "de fusie").

De overnemende Vennootschap is houder van alle aandelen van de over te nemen Vennootschap.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen, en verbinden zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de betrokken vennootschappen de fusie tot stand te brengen.

1. De betrokken vennootschappen zijn:,

a)De overnemende vennootschap: 4 BUSINESS SOFTWARE

De overnemende vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 37.

De overnemende vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0451.393.656 en ressorteert onder het rechtspersonenregister van Mechelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Krachtens de bepalingen van artikel 4 van haar statuten heeft de overnemende vennootschap tot maatschappelijk doet:

"a) De vennootschap heeft tot doel: zo voor haar eigen rekening, als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in Belgi of in het buitenland:

1.De studie en het opstellen van een plan betreffende de organisatie van ondernemingen of van technologische processussen, alsook het presenteren van raadgevingen en technische bijstand op dit vlak; 2.Het uitvoeren van deze plannen door middel van de informatica;

3.De directie, het toezicht, de controle alsook de expertise van bovengemelde activiteiten onder punt 1. en punt 2.;

4.Het op punt stellen en het commercialiseren van de informatica waaronder begrepen het materieel (hardware) en het produkt gamma (software) onder meer door import en export, de aan- en verkoop zowel als fabrikant, grossier, of detailhandelaar, als aannemer van werken en diensten, ais commissionair of als agent, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

5.De aan- en verkoop, import, export, zowel als groot- dan als kleinhandelaar van kantoormachines, kantoormeubilair, kantoorbehoeften in het algemeen en geschenkartikelen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industrile, commercile of financile verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant doet of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen"

b)De over te nemen Vennootschap: TRIGON

De over te nemen vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 88.

De over te nemen vennootschap heeft als ondememingsnummer 0441.531.132 en ressorteert onder het rechtspersonenregister van Antwerpen.

Krachtens de bepalingen van artikel 4 van haar statuten heeft de over te nemen vennootschap tot maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van logistieke steun, advies en bijstand aan bedrijven en administraties in de openbare en private sector, bij het inrichten en uitvoeren van hun taken op administratief, commercieel, industrieel of financieel vlak.

Het ter beschikking stellen van alle dienstige hulpmiddelen, organisatiemethodes, materialen en apparaten aan administraties en bedrijven, zowel in het binnenland als in het buitenland.

De automatisatie van administraties en bedrijven, ondermeer door het opstellen en toepassen van softwareprogramma's.

Alle groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, agentuur en vertegenwoordiging inzake "hardware" en "software".

De leiding en het organiseren van opleidingen, cursussen, studiedagen en studiereizen, in verband met deze activiteiten.

Het recruteren en selecteren van medewerkers, kaderleden en personeel.

Deze opsomming is niet beperkend

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commercile, industrile of financile handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industrile of commercile eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

i if

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Algemeen

De voorgenomen fusie beoogt de algehele overdracht van alle activa en passiva van de over te nemen Vennootschap naar haar enige aandeelhouder, de ovememende vennootschap, en kadert in de financile, sociaalrechtelijke en operationele integratie van de activiteiten van de over te nemen vennootschap in de overnemende vennootschap. Deze integratie is een logische en noodzakelijke stap daar de over te nemen Vennootschap in de loop van juli 2012 voor 100% onder de controle kwam van de overnemende vennootschap en de te fuseren vennootschappen bovendien gelijkaardige activiteiten ontplooien, getuige ook hun gelijkaardig maatschappelijk doel.

De fusie is er aldus op gericht tussen de te fuseren vennootschappen een integratie en harmonisatie op juridisch vlak te verwezenlijken, teneinde ais n enkele vennootschap te kunnen optreden die slechts n strategie hanteert ten aanzien van inzonderheid het personeel, de leveranciers en de klanten.

Door voormelde integratie zal er een centralisatie worden doorgevoerd van het bestuur, de administratie en de boekhouding, alsook van de overige overheaddiensten van de te fuseren vennootschappen. Dit alles heeft een rationaliserend en kostenbesparend effect. Er zal bijgevolg een grotere efficintie kunnen worden bekomen op het vlak van rapportering, controlling, boekhouding, management en debiteurenopvolging. De fusie zal aldus een efficintere inzet van het personeel en van het materieel van de te fuseren vennootschappen mogelijk maken.

Voor het overige zal de fusie leiden tot een vereenvoudiging op het vlak van de relaties met de klanten en de leveranciers, omdat alles via n organisatie zal gebeuren.

De te fuseren vennootschappen hebben thans reeds gelijkaardige activiteiten. Na de fusie zullen de te fuseren vennootschappen ook werkelijk planmatig, organisatorisch en commercieel eenzelfde koers kunnen varen en onder n benaming naar buiten kunnen treden. De bestaande activiteiten kunnen voor het overige onverkort worden behouden.

Door de samenvoeging op vlak van personeel, materialen, systemen en processen, zal men kunnen genieten van een schaalvoordeel en derhalve de markt- en concurrentiepositie en de onderhandelingspositie naar derden toe kunnen versterken.

Er wordt verwacht dat de schaalvergroting en verruiming van het werkterrein die de fusie tot gevolg zal hebben, zal leiden tot synergie-effecten,

De juridische en operationele samensmelting van de activiteiten van de te fuseren vennootschappen maakt het tevens mogelijk om intra-groepstransacties te vermijden tussen beide rechtspersonen.

In het licht van het voorgaande, zijn de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen van mening dat er geen afdoende rationele argumenten voorhanden zijn om de te fuseren vennootschappen autonoom en apart verder te laten bestaan.

Gezien de hierboven omschreven, uitvoerige verantwoording vanuit bedrijfseconomisch perspectief, beantwoordt de voorgenomen fusie aan rele zakelijke behoeften.

De raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen beogen een niet-belaste fusie te realiseren, in een regime van boekhoudkundige continuteit,

Indien het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van de te fuseren vennootschappen  normaliter te houden in de loop van de maand november 2012, of kort daarna  op geldige wijze wordt goedgekeurd, zal de over te nemen Vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan en gaat haar gehele vermogen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, geen enkele uitgezonderd, over op de ovememende vennootschap

3. Boekhoudkundige terugwerking

Vanaf 1 oktober 2012 (deze datum inbegrepen) worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap. De resultaten (winst of verlies) behaald vanaf 1 oktober 2012 (deze datum inbegrepen) worden eveneens toegerekend aan de overnemende Vennootschap.

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. Voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen  bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders van de over te nemen Vennootschap

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende en de Over te nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend. De Overnemende Vennootschap kent geen bijzondere rechten toe aan (en stelt geen maatregelen voor betreffende) aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap of gebeurlijke houders van andere effecten van de Over te nemen Vennootschap.

5. Slotbepalingen

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden aile kosten verband houdende met de fusieverrichting gedragen door de te fuseren vennootschappen, ieder voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de Overnemende Vennootschap.

De streefdatum voor de goedkeuring van dit fusievoorstel door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen is in de loop van de maand november 2012, of kort daarna.

Dit fusievoorstel zal, in beginsel tegelijkertijd voor de te fuseren vennootschappen, worden neergelegd op de bevoegde griffies van de Rechtbanken van Koophandel te Antwerpen en Mechelen.

Aldus opgemaakt en door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen ondertekend in minstens 7 exemplaren, waarbij ieder bestuursorgaan erkent twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er:

" twee bestemd zijn om in de respectieve vennootschapsdossiers te worden neergelegd; .twee bestemd zijn om op de zetel van de respectieve vennootschappen te worden bewaard;

" twee bestemd zijn voor de notaris die de fusieakte zal verlijden;

" minstens n reserve-exemplaar.

Dit fusievoorstel werd, namens de bestuursorganen die er hun goedkeuring aan verleenden, ondertekend door de bestuurders die erom verzoeken.

Te Duffel, op 2 oktober 2012.

Voor analytisch uittreksel

Guido Bartels

Gedelegeerd bestuurder

Neergelegd;

Voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting dd. 2 oktober 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.09.2011, NGL 12.10.2011 11578-0234-015
04/10/2011
A

Voor-

behoudes aan het Belgisch

Staatsbla

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGDr

2 2 -09- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KQOPHANDEb SCHELEN

Ondernemingsnr : 0451393656

Benaming

(voluit) : 4 BUSINESS SOFTWARE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 37 te 2570 Duffel

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, gehouden op 20 september 2011 ten zetel van de vennootschap, blijkt dat volgende beslissing met unanimiteit werd genomen :

- Herbenoeming van mevrouw Van Nuffelen Carine, Varenstraat 93 te 2840 RUMST, als bestuurder voor een periode van zes jaar vanaf heden. Mevrouw Van Nuffelen aanvaardt deze benoeming, onder vermelding dat er bij haar weten geen maatregelen tegen haar getroffen zijn die deze benoeming verhinderen.

Te Duffel , de 20/09/2011

BARTELS GUIDO

afgev. bestuurder

I 1111111111111111 11111 11111 11111 I Ii' 11111 lUl liii

+11149387*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/04/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111,11.11j1111111j11111

30 -03- 2011Griffie

GhIFFI -IRECHTBANK-van-

Benaming : 4 BUSINESS SOFTVgAtRPHANDEL te MECHELEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 37 te 2570 Duffel

Ondernemingsnr: 0451393656

Voorwerp akte : Herbenoeming bestuurder - afgevaardigd bestuurder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der vennoten , gehouden op 22 maart 2011 ten zetel van de vennootschap , blijkt dat volgende beslissing met unanimiteit werd genomen :

NEERGELEGD

- Herbenoeming van de heer BARTELS Guido , Varenstraat 93 te 2840 RUMST , als bestuurder voor een: periode van zes jaar vanaf heden. De heer BARTELS aanvaardt deze benoeming , onder vermelding dat er bij: zijn weten geen maatregelen tegen hem getroffen zijn die deze benoeming verhinderen .

De raad van bestuur , voltallig aanwezig , bevestigt tevens de herbenoeming van de heer BARTELS Guido; als afgevaardigd bestuurder.

Te Duffel , de 22/03/2011

BARTELS Guido

afgev. bestuurder

Bijlagenbij hetRelgiseh Staatsblad 11.0412011- Annexes du Moniteur belg.c

------------- -----------------------------------------------------------------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reclo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.09.2010, NGL 18.10.2010 10581-0372-015
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 30.10.2009 09838-0364-016
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 12.06.2008 08242-0004-016
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 10.07.2007 07382-0204-016
15/12/2006 : ME076901
22/11/2005 : ME076901
28/09/2005 : ME076901
22/04/2005 : ME076901
05/01/2005 : ME076901
14/07/2004 : ME076901
16/04/2004 : ME076901
24/07/2003 : ME076901
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 25.09.2015 15603-0129-015
06/10/2001 : ME076901
19/10/1999 : ME076901

Coordonnées
4 BUSINESS SOFTWARE

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 37 2570 DUFFEL

Code postal : 2570
Localité : DUFFEL
Commune : DUFFEL
Province : Anvers
Région : Région flamande