4 E-BIKES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 E-BIKES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.840.550

Publication

12/05/2014
Mod Waal 11.1

[blb In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0882.840.550

Benaming

(voluit) : 4BIKES INDOOR CYCLING

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2260 Westerlo, Pappotstraat, 10.

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG ZAAKVOERDER  WIJZIGING NAAM  VERPLAATSING ZETEL  WIJZIGING DOEL  WIJZIGING STATUTEN.

Uittreksel afgeleverd vCir registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout. Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 23 april 2014 dat de enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4BIKES INDOOR CYCLING"

EERSTE BESLUIT : besloten heeft vanaf 23 april 2014 te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap: de heer GOUWKENS Joeri, wonende te Westerlo, Pappotstraat, 10, en hem wordt volledige kwijting verleend vcor het door hem gevoerde bestuur tot en met 23 april 2014.

TWEEDE BESLUIT : besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in : "4 E-BIKES". Dienovereenkomstig wordt het artikel n van de statuten gewijzigd door schrapping van de tweede zin en deze te vervangen door "Haar naam luidt 4 E-BIKES",

DERDE BESLUIT ; besloten heeft de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2260 Westerlo, Zandberg, 34. Dienovereenkomstig wordt het artikel twee van de statuten gewijzigd door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Zandberg, 34."

VIERDE BESLUIT - het verslag van de zaakvoerder van 23 april 2014 heeft voorgelegd, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 3 februari 2014,

- vervolgens besloten heeft het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de volledige tekst van het artikel drie van de statuten en deze te vervangen door

"De vennootschap heeft als doel:

-groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in, verhuur, maken, herstelling en onderhoud van moto-voertuigen, fietsen en elektrische voertuigen, onder andere elektrische fietsen, elektrische scooters enzovoort, zo nieuw als tweedehands;

-groot- en kleinhandel in sportvoeding en sportkleding, onderhoudsproducten, olin, vetten, smeermiddelen,

banden, fietsonderdelen, fietstoebehoren en -accessoires en toebehoren in het algemeen;

-verhuur mobilhome(s);

-uitbaten van een Bed & Breakfast (B & 6).

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile roerende en onroerende, financile en commercile handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn aile handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake2ij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

VIJFDE BESLUIT : besloten heeft ondergetekende notaris te gelasten een gecordineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecordineerde statuten.

Jan_Van..Heineldon*Waris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

UI

*14097562*

tuf St

van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 APR, 201it

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Uliffita

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 18.12.2013 13690-0105-010
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 16.12.2014 14694-0563-009
25/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 18.02.2013 13042-0126-012
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 20.12.2011 11642-0551-013
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 14.01.2011 11010-0152-014
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 15.02.2010 10047-0088-010
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 25.02.2009 09061-0398-011
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 19.02.2008 08048-0160-009

Coordonnées
4 E-BIKES

Adresse
ZANDBERG 34 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande