40-42

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 40-42
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.861.929

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13362-0043-014
13/10/2011
Moi 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a E G D

GE

KOOPNANOEt` TURNHOUT De griffier,

u 111111111111E111 I

*11154692*

vc behi

aai Beti Stam

u

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : 40-42

o g39 scd. 5)29

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Herentalsstraat 40-42 te 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Oprichting

.Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 30 september 2011, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie overeenkomstig artikel 173 1bis Wetboek. Registratierechten,

DAT "

1- De heer CORNELIS Gnther Philippe Jozef, geboren te Tienen op 24 november 1969, iden-titeitskaart. nummer 590-9377648-05, rijksregister nummer 69.11.24 269 52, wonende te 2300 Turnhout, Gust Hensstraat 15.

en zijn echtgenote

2- Mevrouw SCHOONJANS Carine Christina, geboren te Ekeren op 23 januari 1969, identi-teitskaart' nummer 590-9403199-45, rijksregister nummer 69.01.23 060 27, wonende te 2300 Turnhout, Gust Hensstraat 15.

zijn overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid onder de

naam "40-42"

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd.

De vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, met als eerste adres 2300 Turnhout, Heren-talsstraat 40-,

42.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De aan- & verkoop, de montage, het onderhoud en de herstelling van optische artikelen om het zicht te

verbeteren of te compenseren, fotografische artikelen, optische hulpmiddelen, precisie-

instrumenten, hoorapparaten en auditieve hulpmiddelen.

Het uitvoeren van de voorschriften, afgeleverd door (oog)artsen waarbij de verbetering van het zicht en het,

gehoor wordt beoogd.

Het passen, het aanpassen, de verkoop en het onderhoud van kunstogen, contactlenzen en bril-len.

De verkoop van vergrootglazen, verrekijkers, microscopen, barometers, telescopen en zonne-brillen zonder;

incorporatie van zichtsverbetering.

Het onderhoud en de herstelling van alle bovenvermelde optische producten.

De verkoop van alle mogelijke onderhoudsproducten, onderdelen, hulpstukken, accessoires, fantasie-;

artikelen, enzovoort met betrekking tot de hiervoor vermelde producten.

Daarenboven kan de vennootschap de volgende bijzondere taken uitvoeren:

- Het verstrekken van alle administratieve en commercile diensten aan derden.

- Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden.

- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemin-gen; het

verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management op-drachten; het deelnemen aan

het toezicht op ondernemingen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de cordinatie, de ontwikkeling van en de'

investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en natuurlijke personen onder om het

even welke vorm.

- Alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ver-bintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In dit kader kan zij zich ook haar aval verlenen in de meest ruime zin;

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, manda-taris of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten ondernemin-gen, verenigingen of rechtspersonen, in Belgi of het buitenland, die een gelijkaardig, soortge-lijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

KAPITAAL

De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) volledig geplaatst is en wordt volstort door de navermelde in-breng in natura.

Het is verdeeld in duizend aandelen (1.000) aandelen zonder nominale waarde met een breuk-waarde van n duizendste (1/1.000ste) ieder.

INBRENG iN NATURA

Ingevolge de voormelde splitsing van de BVBA "G. CORNELIS" wordt, door deze gesplitste vennootschap overgegaan tot inbreng, ter volstorting van het maatschappelijk kapitaal, van het vermogen, zoals uitvoerig omschreven in nagemeld verslag opgesteld door de heer Frank Huybrechts, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Geel, Beekhoek 13.

Vergoeding voor de inbrengen

Als vergoeding voor de gedane inbrengen worden toegekend:

a) aan de heer Cornelis, voornoemd, 500

vijfhonderd aandelen,

zonder nominale waarde, volledig onderschreven en volstort:

b) aan mevrouw Schoonjans, voornoemd, 500

vijfhonderd aandelen,

zonder nominale waarde, volledig onderschreven en volstort:

TOTAAL der aandelen: duizend aandelen: 1.000

De comparanten verklaren dat alle aandelen zijn volgestort.

VERSLAG BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

- Een verslag de dato 27 september 2011 betreffende voormelde inbreng in natura werd opge-steld overeenkomstig artikel 219 W. Venn. door de heer Frank Huybrechts, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Geel, Beekhoek 13, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van arti-kel 219 Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de geplande oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 40-42, met zetel te 2300 Turnhout, He-rentalsstraat 40-42.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura ben ik van oordeel dat:

de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;

de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde activa bestanddelen ad 316.673,73 EUR en passiva bestanddelen ad 204.559,34 EUR, als gevolg van de splitsing van BVBA G. Cornelis, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de netto boekwaarde per 30 juni 2011 in de boekhouding van G. Cornelis BVBA, die leidt tot een netto inbrengwaarde van 112.114,39 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal (1000) en de fractiewaarde (112,11 EUR) van de tegen de inbreng uit te geven aande-len, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de splitsing van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. Cornelis, en onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast zijn op het moment van de inbreng.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit

500 aandelen van de vennootschap 40-42 BVBA toegekend aan de heer Gnther Cornelis;

500 aandelen van de vennootschap 40-42 BVBA toegekend aan mevrouw Carine Schoonjans.

Ik wens eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfs-revisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toege-kende vergoeding.

de

k . ,a

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouden

aan het

Belajsch Staatsblad

Bijlagel: Afschrijvingstabel materile vaste activa-

Geel, 27 september 2011

BEDRIJFSREVISOR FRANK HUYBRECHTS BURG BVBA

Vertegenwoordigd door Frank Huybrechts, Bedrijfsrevisor'

- Bijzonder verslag van de oprichters inzake inbreng in natura de dato 18 augustus 2011.

De verslagen worden aan deze akte aangehecht en door de comparanten en de notaris "ne vari-etur'

ondertekend.

Artikel 12.- Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

al dan niet vennoten.

Tot zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de Heer Cornelis, voor-noemd sub 1

en mevrouw Schoonjans, voornoemd sub 2, die verklaren de opdracht te aan-vaarden onder de bevestiging dat

zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich daar-tegen verzet.

Artikel 14.- Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16.- Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 19. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

de eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van 2013 om 20.00

uur.

Artikel 26. - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde

jaar.

het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot

eenendertig december 2012.

. Artikel 27.- Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

VOLMACHTEN

Bij de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de

Rechtbank van Koophandel, worden door de comparanten volgende volmachten verleend, met recht van

indeplaatstelling, aan Accountantskantoor "HBAccountants" BV onder de vorm van een BVBA, met zetel te

2300 Turnhout, Gust Hensstraat 4, vertegenwoordigd door de Heer Bart Huybrechts:

Kruispuntbank

voor de administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere

formaliteiten;

Volmacht Ondernemingsloket:

voor het vervullen van de administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de

Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van 16 januari 2003) tot oprichting van een Kruispuntbank van

Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten

en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten in verband met aanvraag,

wijziging vestigingsgetuigschriften en dergelijke.

Volmacht B.T.W.

voor eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over

de Toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en forma-liteiten ten opzichte van alle fiscale

administraties en diensten.

Voor ontledend uittreksel

De notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift oprichtingsakte

- verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura

- verslag van de oprichters inzake inbreng in natura,

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15334-0439-015

Coordonnées
40-42

Adresse
HERENTALSSTRAAT 40-42 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande