4ABF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4ABF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.959.121

Publication

10/04/2014
mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer griffie van de RechtbanIc

von goophandei te Antwerpen, op

31 W2014

Griffie

111111111t1J111,11101111111111

bef aE Be Sta

Ondememingsnr : 0872.959.121

Benaming (voluit) :4ABF

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 2018 Antwerpen, Brialmontlei 14

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4ABF", gevestigd te 2018 Antwerpen, Brialmontlei 14, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op vijfentwintig maart tweeduizend en veertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met nparigheid van stemmen:

1.De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk haar niet unanimiteit der stemmen genomen besluit van 26 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend, welk besluit letterlijk luidt als volgt:

De voorzitter doet lezing van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting. Vervolgens beslist de algemene vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van 222.222,22 EUR, zoals blijkt uit de balans per 31 december 2012, met afhouding van 10% roerende voorheffing, zijnde 22.222,22 EUR, Daarna bevestigt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen haar intentie tot kapitaalverhoging door een inbreng in' geld van dit netto dividend van 200.000,00 EUR. Daartoe zal tijdens de buitengewone algemene vergadering, te houden voor 31 maart 2014, opdracht gegeven worden aan notaris Van den Abbeele met standplaats te Antwerpen, deze kapitaalverhoging vast te leggen bij notarile akte.

De bekrachtiging van dit besluit kadert in de besluitvorming hierna genomen, vermits dit besluit met de hierna genomen besluiten tot verhoging van het kapitaal onlosmakelijk is verbonden.

II.a.De vergadering beslist het huidig maatschappelijk kapitaal te verhogen met TWEEHONDERD DUIZEND EURO ( 200.000,00) door inbreng in geld om het aldus te brengen op TWEEHONDERD ACHTTENDIDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 218.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op de kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, zijnde in het totaal tweehonderd duizend euro ( 200.000,00). Het onderschreven bedrag wordt volledig volstort bij de inschrijving.

b.Het voorkeurrecht wordt thans aangeboden aan de aandeelhouder welke reeds voorafgaandelijk heeft verklaard hiervan volledig gebruik te maken in verhouding tot zijn aandelenbezit Hij heeft verklaard in die zin akkoord te zijn dat er geen nieuwe aandelen =mien gecreerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging omdat de gelijkheid tussen de bestaande aandelen gewaarborgd blijft.

De aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris Philip Van den Abbeele te willen akteren dat voormeld

bedrag van tweehonderd duizend euro 200.000,00) door hen is gestort op een geblokkeerde rekening bij nagemelde bank na het toekennen aan hem als enige vennoot van een bruto-dividend van tweehonderd tweentwintigduizend tweehonderd tweentwintig euro tweentwintig cent ( 222.222,22), waarover een roerende voorheffing van tien procent (10 %) werd ingehouden, waardoor een netto-dividend is bekomen van tweehonderd duizend euro ( 200.000,00), welke thans ingevolge deze kapitaalverhoging zal worden vastgeklikt als belaste reserve in de zin van artikel 637 WB '92.

c.En vervolgens wordt aldus de kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd duizend euro ( 200.000,00) volledig onderschreven en volstort door

De heer DE WINTER Luc geboren te Deurne op zestien juni negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2018 Antwerpen, Brialmontlei 14, welke onderschrijft en volstort ten belope van tweehonderd duizend euro ( 200.000,00);

Het ln geld onderschreven bedrag werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op rekening bij BNP Paribas Fortis via haar kantoor te Wommeigem, Sint-Damiaanstraat 24 waarvan de ' verklaring wordt bewaard door ondergetekende notaris conform de wet, zodat de vennootschap vanaf

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vijfentwintig maart tweeduizend en veertien ook de beschikking heeft over een som van tweehonderd duizend euro (E 200.000,00).

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde storting en dat het kapitaal effectief werd gebracht op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (E 218.600,00).

III.De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel 5 KAPITAAL - AANDELENREGISTER :

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 218.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van n tot en met honderd zesentachtig.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financile aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd

afschrift+cordinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 16.07.2013 13303-0039-009
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 11.07.2012 12277-0560-009
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 11.07.2011 11273-0458-009
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 12.07.2010 10286-0556-009
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 30.06.2009 09310-0188-009
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08498-0344-010
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 17.07.2007 07407-0028-010

Coordonnées
4ABF

Adresse
BRIALMONTLEI 14 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande