4BIZ.BE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4BIZ.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.185.520

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0282-011
05/12/2013
Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V(

beh,

aai

Bel.

Staa

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

bu'? Koaphanael le Antwerpen,

Terpen, o~

5 J

Griffie

Ondernerningsnr : 0891.185.520

Benaming

(voluit) : 4Biz.be

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Hulsten 60, 2980 Zoersel

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 21 november 2013, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4Biz.be", met maatschappelijke zetel te De Hulsten 60, 2980 Zoersel, blijkt dat ondermeer beslist werd:

1 Om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde zevenenvijftig duizend zeshonderd euro (@ 57.600,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) te brengen op zesenzeventigduizend tweehonderd euro ( 76.200,00), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen

2 Om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, waaronder de wijziging vpn artikel 5 als

volgt:

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ZESENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO ( 76.200,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk n/ honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 21 november 2013

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecordineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTA RrS

Polenloon 55

9190 Stekene

TeL 03 777 77 77

Fax 03 775191 17

Op de laatste bfz. van Luik f3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 24.06.2013 13227-0312-011
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 28.06.2012 12242-0582-012
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11252-0298-012
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 02.07.2010 10275-0353-013
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.07.2009 09349-0055-012
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.07.2015 15294-0037-011

Coordonnées
4BIZ.BE

Adresse
DE HULSTEN 60 2980 ZOERSEL

Code postal : 2980
Localité : ZOERSEL
Commune : ZOERSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande