4FR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4FR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.431.952

Publication

27/06/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van mophandel

Antwerpen

18 JUNI 2014

afc lluAentwur nOndernemingsnr : 0840.431.952 Benaming

(voluit) : 4FR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Herbekestraat 61 - 2620 Hemiksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 10 februari 2014:

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder worden

niet ingang vanaf heden de huidige bestuurders ontslaan :

-De heer Kurt Jacobs;

-De heer Erik Jacobs;

-Roly BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erik Jacobs; -Jerome BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Jacobs.

Aan hen wordt algehele kwijting verleend voor de vervulling van hun mandaat tot op heden. Deze kwijting zal nog worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering der aandeelhouders.

Op heden worden de volgende bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar, dus tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt In 2020 :

-Living Brains NV, ON 0535.888.178, met maatschappelijke zetel te Herbekestraat 61, 2620 Hemiksem, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger BVBA Jeroma die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door de heer Kurt Jacobs.

-AM BVBA, ON 0479.268.684; met maatschappelijke zetel te Mantelstraat 14, 9810 Nazareth, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Lammertyn.

Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van 10 februari 2014:

De Raad van Bestuur beslist unaniem tot het ontslag van de gedelegeerd bestuurders ROLY BVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Jacobs, en JEROMA BVBA, vertegenwoordigd door de heer Kurt Jacobs met ingang vanaf heden.

In hun plaats wordt heden tot gedelegeerd bestuurder aangesteld : AM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Lammertyn, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

AM BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Wim Lammertyn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

05/11/2013
V( bent

aai

Beti Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

II

Ma! Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

NEmRGEL~ni D

1.............mord...............

~o...; ....' C."..._

/rr~` !!!```~~~ 2 3 -10f,- e2f~13 j - ^y

~n~~ C~~4}:'~~~ {~tr'1+5:" ir~:~~P'. ~.!;'1i

_++s. _..-".~ ~.!_,:r,_ L~ ~i t MUI iLL,..r !

Ondernemingsnr - 0840.431.952

Benaming

(voluit) : 4FR

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Matadilaan 5 - 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 28 september 2013:

De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Herbekestraat 61 te 2620 Hemiksem.

Jacobs Kurt

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Q 1 -08- 2013

GRIFFIETBANK van

KOOPHAM MECHELEN

Ondernemingsnr : bij-46:44i --------

-

Benaming (voluit) : 4FR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Matadilaan 5 - 2820 Bonheiden

Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens MORRENS, geassocieerd notaris te Bonheiden op 4 juli 2013, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vr registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap "4FR", met zetel te 2820. Bonheiden (Bonheiden), Matadilaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0840.431.952, opgericht bij akte verleden voor Notaris Steven Morrens, te Bonheiden, op 13 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 onder nummer 11165686, waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing: besluit tot kanitaalverhoainq

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 187.500,00 euro om het kapitaal te brengen van 62.500,00 euro op 250.000,00 euro.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalsaandelen. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de kapitaalverhoging en er zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van 100 procent.

Tweede beslissing:inschriiving op de kapitaalverhoging

1.. De enige aandeelhouder Living Brains heeft verklaard in te schrijven op de kapitaalsverhoging.

2. De vergadering bevestigt dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort werd. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 187.500,00 euro.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 4 juli 2013 dat werd overhandigd aan ondergetekende notaris.

4. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

" Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 250.000,00 euro, vertegenwoordigd door 6.250 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van het proces verbaal

-uittreksel uit het proces verbaal

-gecordineerde statuten

Steven Morrens

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 31.07.2013 13392-0418-010
03/11/2011
Mod 2.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Matadilaan 5 te 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Steven MORRENS, geassocieerd notaris te Bonheiden op 13; oktober 2011, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vr registratie, dat een vennootschap werd opgericht volgens de hierna opgegeven modaliteiten :

1. Oprichters:

1.De heer JACOBS Erik, geboren te Bonheiden op 17 oktober 1969, ongehuwd, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A

2.De heer JACOBS Kurt, geboren te Bonheiden op 2 februari 1972, echtgenoot van mevrouw MARTENS Ilse Lea G, geboren te Reet op 20 februari 1970, wonende te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5.

3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLY, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0.836.411.105

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JEROMA, met zetel te 2820 Bonheiden Matadilaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0.836.410.709

2. Rechtsvorm - benaming

De vennootschap wordt opgericht als een naamloze vennootschap onder de benaming 4FR

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen:

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en; opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in: volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,; verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle; handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst; van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.

De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van herstellingen en: reparaties aan voertuigen, materieel en machines.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen: met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of; aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie van de ontwikkeling en investering in: rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie,: promotie en informatica.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of' gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van: onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,: onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financile operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,. hypotheek- maatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0-10-2011

....... _______ - _____ _________ _____

_..._

Ondernemingsnr : 141/4,0 lt`L,ot SQ,

Benaming

4FR

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTRlrv

rilkC DLjAklnrl ._

iE.LE.N..t

III iii i~iiui uiiiii lilial V

" 11165686"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in Belgi of in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen zal de vennootschap, zowel in Belgi als in het buitenland, alle burgerlijke, commercile, roerende, onroerende, industrile en financile handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.

4. Zetel

De zetel wordt gevestigd te 2820 Bonheiden, Mataditaan 5

5. Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur.

6. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld op tweenzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00

EURO) vertegenwoordigd door 6.250 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

Aile voormelde aandelen werden door de oprichters in specin onderschreven en wel als volgt :

1.door de heer Jacobs Erik voor een bedrag van achtentwintigduizend tweehonderd vijftig euro waarvoor

hem 2.825,00 aandelen werden toegekend.

2.door de heer Jacobs Kurt voor een bedrag van achtentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (28.250,00

euro) waarvoor hem 2.825,00 aandelen werden toegekend.

3.door de BVBA Roly voor een bedrag van drieduizend euro (3.000,00 euro) waarvoor haar 300 aandelen

werden toegekend.

4.door de Bvba Jerome voor een bedrag van drieduizend euro (3.000,00 euro) waarvoor haar 300 aandelen

werden toegekend

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Welke bedragen gestort werden op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in

oprichting, bij de KBC BANK onder nummer BE76 7310 1760 7895 zoals blijkt uit een door KBC BANK de dato

13 10 2011 afgeleverd bankattest.

7. Winstverdeling - reserves

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks tenminste vijf ten honderd vooraf-'genomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze vooraf-name is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar.

Aan de raad van bestuur wordt, binnen de perken door de wet gesteld, de bevoegdheid toegekend om een interimdividend uit te keren.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zullen de vereffenaars, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, het netto actief onder de aandeelhouders verdelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8. Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari to 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op

31 december 2012.

9. Jaarvergadering

De jaarvergadering zal, vanaf de afsluiting van het eerste boekjaar, gehouden worden elk jaar op de eerste

vrijdag van de maand juni om 19.00 uur

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens vier leden, aandeelhouders of niet, die door de algemene vergadering worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Indien bij een algemene vergadering wordt vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, kan het aantal bestuurders tot twee worden beperkt, totdat bij een opvolgende algemene vergadering wordt vastgesteld dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan n of meerdere directeuren, aandeelhouders of niet. Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en de vergoedingen aan deze functies verbonden, vast.

" Voorbehouden aan het

Belgisch

"

Staatsblad

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan de hiertoe aan te duiden personen voor daden van dagelijks bestuur, zijn de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk, bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing, genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap verte-'genwoor-'digt, kan bovendien gevolmachtigden van de vennootischap aanstellen.

Bij de oprichting werden tot bestuurders aangesteld, voor een periode van zes jaar :

1. De heer JACOBS Erik, geboren te Bonheiden op 17 oktober 1969, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, voornoemd, die verklaarde de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat te aanvaarden.

2.De heer JACOBS Kurt, geboren te Bonheiden op 2 februari 1972, wonende te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5, die verklaarde de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat te aanvaarden.

3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLY, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer'. 0.836.411.105.

Alhier geldig vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder de heer Jacobs Enk geboren te Bonheiden i op 17 oktober 1969, ongehuwd, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, welke verklaarde dat de vennootschap de vereiste bekwaamheid bezit en dit mandaat aanvaardt. Naar aanleiding van de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLY tot zaakvoerder in hierbij ', opgerichte vennootschap wordt hier tevens de identiteit van de vaste vertegenwoordiger vermeld: De heer JACOBS Enk, geboren te Bonheiden op 17 oktober 1969, ongehuwd, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, Rijksregistemummer: Rijksregisternummer : 691017-061.75

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JEROMA, met zetel te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0.836.410.709

Alhier geldig vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder de heer Jacobs Kurt geboren te Bonheiden op 2 februari 1972, wonende te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5, welke verklaarde dat de vennootschap de vereiste bekwaamheid bezit en dit mandaat aanvaardt. Naar aanleiding van de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JEROMA tot zaakvoerder in de hierbij opgerichte vennootschap wordt hier tevens de identiteit van de vaste vertegenwoordiger vermeld: De heer JACOBS Kurt, geboren te Bonheiden op 2 februari 1972, wonende te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5 Rijksregisternummer : 72.02.02255.47.

Benoeming afgevaardigde bestuurders:

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLY, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0.836.411.105, voornoemd alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JACOBS Erik, geboren te Bonheiden op 17 oktober 1969, ongehuwd, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Berlaarbaan 398 A, Rijksregisternummer 691017-061.75

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JEROMA, met zetel te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0.836.410.709 voornoemd alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JACOBS Kurt geboren te Bonheiden op 2 februari 1972, wonende te 2820 Bonheiden, Matadilaan 5 Rijksregisternummer : 72.02.02255.47

11.Controle

Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria terzake, zal elke vennoot de bevoegdheid hebben tot onderzoek en controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen der vennootschap.

Van zodra de vennootschap niet meer aan bedoelde criteria voldoet evenals wanneer een of meer vennoten daarom verzoeken, is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een of meer commissarissen, belast met de controle over de vennootschap.

12. Volmacht Tot slot werd in het bijzonder volmacht verleend aan de heer Johan Vanovenberghe, Weistraat 12b, 9750 Zingem om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen tot het bekomen van een inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen of eventuele wijzigingen achteraf en eventueel met het oog op het bekomen van de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel uit de akte

Steven Morrens

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0154-015
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 22.07.2016 16344-0099-015

Coordonnées
4FR

Adresse
HERBEKESTRAAT 61 2620 HEMIKSEM

Code postal : 2620
Localité : HEMIKSEM
Commune : HEMIKSEM
Province : Anvers
Région : Région flamande