4STOX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 4STOX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 465.933.065

Publication

01/07/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

181111R111110118111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 7. IJ JL:i 1 2P:

Griffie

Ondememingsnr: 0466.933.065

Benaming

(voluit) : 4STOX

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Noorderlaan 614 - Haven 380, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Voorstel tot partile splitsing

Beslissing van de raad van bestuur van 4STOX nv van 17 juni 2014.

De raden van bestuur van de naamloze vennootschap 4STOX (hierna "4STOX' of de "Partieel te Splitsen Vennootschap") on de naamloze vennootschap PORT REAL ESTATE SOLUTIONS (hierna "PRES" of de "Verkrijgende Vennootschap") hebben besloten om beiden over te gaan tot een met splitsing gelijkgestelde verrichting (tevens gekend als partile splitsing), overeenkomstig de bepalingen van artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavig splitsingsvoorstel (hierna "Voorstel tot Partile Splitsing") zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouder(s) van 4STOX en PRES, en zal minstens zes (6) weken voor de datum van deze buitengewone algemene vergaderingen voor notaris Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, overeenkomstig artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

I.BESCHRIJVING VAN DE OPERATIE VAN DE PARTILE SPLITSING

De Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap overwegen om een splitsing te verwezenlijken overeenkomstig de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen waardoor een doel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap in het kader van een zogenaamde 'partile splitsing zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, In dit kader zal tevens een additionele partile splitsing plaatsvinden vanwege Molenbergnatie NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nieuwelandenweg 32, 2030 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0404.785.354, ten aanzien van de Verkrijgende Vennootschap (hierna "MBN" of "Molenbergnatie").

De partile splitsing zal op voorstel van de raad van bestuur van de betrokken vennootschappen plaatsvinden tegen de uitkering van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap, met name de naamloze vennootschap ILOMAR HOLDING NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nieuwelandenweg 32, 2030 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0477.765.679,

De Partieel te Splitsen Vennootschap en 4STOX oefenen operationele activiteiten binnen Belgi, waartoe eveneens de verhuur en het beheer van de vastgoedportefeuille van de Ilomar groep behoort. De on'roe'rende goederen die dienst doen als magazijnen en opslagruimten warden momenteel aangehouden door voormel-ide twee ven-'-'noot-'schappen. In het kader van een strategische (her)positionering wenst de [lama groep haar Belgische vastgoedportefeuille, die monnmenteel verspreid is over haar operationele groepsvennootscnappen (zijnde de Partieel te Splitsen Vennootschap en 4STOX), te centraliseren en on-'der te bren-'gen in de Verkrijgende Vennootschap,

Met de voorgenomen verrichting beoogt men binnen de groep waartoe de Partieel te Splitsen Vennootschap en 4STOX behoren meer bepaald de volgende operationele doelstellingen te realiseren: 0) een doorgedreven professionalisering en responsabilisering van het vastgoedbeheer binnen de groep, (ii) de maximanlisatie van de bezetting van de beschik-'ba-'re magazijnen en, ten slotte, (iii) een verminderde afhankelijkheid van de (zeer vola-diele) termijnmarkt (middels het uitbreiden en investeren in 'nieuwe' kernactiviteiten).

De groep aligneert zich hiermee met een algemene marktpraktijk, waarbij het beheer van commercieel vastgoed als een aparte activiteit kan worden beschouwd waarvoor bijzondere expertise en een aparte visie

noodzakelijk is. Door het ontdubbelen van de operationele activiteiten en de vastgoedactiviteit zal de groep beter in staat zijn de magazijnen te be-'he-'ren en de opslagcapaciteit op te volgen. Verder krijgt de groep

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

hierdoor toegang tot nieuwe en alternatieve financie-iringsbronnen voor toekomstige investeringen in (bijkomende) kernactiviteiten.

II.BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 728 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1.RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE MN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN (ARTIKEL 728, 1 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

1.1.4STOX NV ( "PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP")

a)De naamloze vennootschap naar Belgisch recht 4STOX", met maatschappelijke zetel te Noorderlaan 614, 2030 Antwerpen. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0465.933.065.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "WILMARSDONK" blijkens akte verleden voor Notaris Luc Rochtus te Antwerpen op 21 april 1999, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staats-iblad van 5 mei 1999, onder nummer 990505-268.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.363.414,39 EUR (n miljoen driehonderd drienzestig duizend vierhonderd veertien euro negenendertig cent euro) en is vertegenwoordigd door 550 (vijfhonderdvijftig) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde,

b) Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

- Het patrimonium gevormd door aankopen en inbrengsten en bestaande uit zowel alle soorten roerende en onroerende goederen, in de meest ruime zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden.

Hiervoor kan zij overgaan tot het aankopen, opschikken, verbeteren, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Alle onroerende verrichtingen, namelijk; huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, aile beheer van onroerende goederen.

- Het optreden als tussenpersoon in handels- en dienstactiviteiten door onder meer voor hen contracterende partijen die de vennootschap daarom verzoeken of opdracht geven te bemiddelen, onderhandelen, als lasthebber of gevolmachtigde op te treden teneinde het sluiten van overeenkomsten en contracten tussen deze opdrachtgever en derde contracterende partijen te bevorderen en na te streven, alsook dergelijke overeenkomsten en contracten te redigeren, op te stellen en af te sluiten.

- Het ter beschikking stellen aan derden van aile bureelmachines, bureelapparatuur, en medische apparatuur in de meest uitgebreide zin van het woord.

- Het leveren van volgende diensten met betrekking tot allerhande goederen en koopwaren; laden, lossen, stouwen, stapelen, vervoeren, opslaan, overslaan, bewaken, wegen, meten, controleren, verpakken, en bewerken in de meest uitgebreide zin, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

- Het vervoeren van goederen over de weg voor rekening van derden, alsmede het optreden als vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur.

- De groothandel, kleinhandel, de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, fabricatie, herstelling van voedingsartikelen, textielproducten, lederwaren, namaakproducten- en siervoorwerpen, kunststof en plastiek grondstoffen, elektronische en elektrische toestellen. De doorhandel van rookwaren en dranken.

- Het recupereren en recycleren van afvalstoffen.

- Het optreden als douane-agent, -declarant, en aansprakelijk vertegenwoordiger ten behoeve van derden, - Het uitbaten van een adviesbureau inzake fiscaliteit, bedrijfsorganisatie, -administratie en beheer.

- Het verzorgen van de administratie, het voeren van management, en het leveren van alle diensten ten behoeve van andere vennootschappen en derden. Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in aile andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

- Het toestaan van leningen aan derden, in de mate toegelaten door de wet, en het stellen van persoonlijke of zakelijke waarborgen in het voordeel van derden.

- Het nemen van participaties, en het uitoefenen van functies en mandaten in vennootschappen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

- Het handel drijven in, huren en verhuren, in leasinggeven, onderhouden en herstellen van alle roerende en onroerende investeringsgoederen, die kunnen worden aangewend in de hierboven vermelde sectoren en activiteiten.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen of derden borg stellen of haar aval verlenen; optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp; in het algemeen zal de

vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.2.PORT REAL ESTATE SOLUTIONS NV (DE "VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP")

a)De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te Nieuwelandenweg 32, 2030 Antwerpen. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 541.574.863.

Deze vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een samenwerkende vennootschap op 24 oktober 2013 bij notarile akte verleden voor meester Frederik Vlaminck, notaris te Antwerpen, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 november 2013.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.500 EUR (n en zestigduizend vijfhonderd euro) en is vertegenwoordigd door 500 (vijfhonderd) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde,

b) Volgens artikel 3 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening ais in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. het aankopen, verkopen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van aile al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgi of in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van aile handelingen die recht-istreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn;

2. managementassistentie en -ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het produk-stiebeheer, het commercieel beheer, het administraMief, financieel en het perso-sneelsbeheer, enzo-'voort; deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, be-iroepsvereni-sgingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisa-sties en particulieren, zowel in binnen- als in buiten-'land;

3. aile verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het stuk van personen ais van goederen; zij mag tevens overgaan tot de studie, het opstellen en het administratief, actuarieel en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de oprust-stelling, het overlihden, de ziekte en invalidimeit, alsook van aile andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen;

4. het optreden als studie-, organisatie-, raadge-'vend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financile, han-dels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemin-igen als van particullemen;

5. het optreden als tussenpersoon in de handel;

6. het aankopen, verkopen, overdragen, behere-'n, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaMies, staats-'fond-'sen, van aile roerende en onroe-'rende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbe-'houden zijn aan vermogensbe-lheerders en beleggingsadviseurs;

7. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financile tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in aile be-'staande of nog op te richten vennoot-'schappen in Belgi of in het buitenland zonder onderscheid.

Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.

De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of on-'recht'streeks deelnemen aan het bestuur, de direc-stie, de controle en vereffening van de vennoot-'schappen waarin zij een belang of deelneming heeft

De vennootschap mag:

* aile hoegenaamde handels nyverheids financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze aile intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financile tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken:

2.DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG (ARTIKEL 728,2" VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De bedoeling van deze partile splitsingsoperatie is om een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap in te brengen waarvan aile aandelen in handen zijn van de meerderheidsaandeelhouder (99,99%) van de Partieel te Splitsen Vennootschap, m.n. Home Holding NV. Er zal geen opleg in geld worden betaald.

ln toepassing van artikel 736, g van het Wetboek van Vennootschappen, stellen de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen voor dat de minderheidsaandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap (zijnde 4STOX) uitdrukkelijk zal verzaken aan het recht om, op grond van artikel 673 van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen te verkrijgen in de Verkrijgende Vennootschap, naar aanleiding van deze partile splitsing.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Verkrijgende Vennootschap zal derhalve nieuwe aandelen uitgeven, welke bijgevolg integraal zullen worden toegekend aan Home Holding NV, die momenteel reeds over aile aandelen beschikt van de Verkrijgende Vennootschap. ln dit verband ontvangt nome Holding NV 100 aandelen in ruil voor de inbreng van het gedeeltelijk afgesplitste vermogen dat door de Partieel te Splitsen Vennootschap zal worden ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.

3.DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 728,3 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De uitkering van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap.

Het aandeelhoudersregister van de Verkrijgende Vennootschap zal binnen de 16 (vijftien) dagen na de partile splitsing ingevuld worden, waarbij zal worden vastgesteld dat alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap door (lamer Holding NV zullen werden gehouden.

4.DE DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 728, 40 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De nieuwe aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat van de Verkrijgende Vennootschap vanaf de buitengewone algemene vergadering die besluit over de goedkeuring om over te gaan tot de partile splitsing en derhalve de uitgifte van de nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. De nieuwe aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf voormelde datum.

Er wordt in geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht,

5.DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 728,50 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De handelingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt en voor vennootschapsbelastingdoeleinden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 31 december 2013 (24u00), in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap dat in de Verkrijgende Vennootschap is ingebracht.

6.0E RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ART1KEL 728,6 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Alle aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zijn identieke gewone aandelen, zonder nominale waarde en zonder onderscheid in categorien, De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft bovendien geen andere effecten dan gewone aandelen uitgegeven.

Er zullen door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap in het kader van huidige verrichting.

7.0E BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANTS DIE BELAST ZIJN MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 728,7 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De raden van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap stelt voor dat hun aandeelhouders, overeenkomstig respectievelijk artikel 731 1 laatste lid en artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen unaniem afzien van het opstellen van de bijzondere verslagen bedoeld in respectievelijk artikel 731 1 eerste lid en 730 van het Wetboek van Vennootschappen.

De afstand van dit recht zat worden vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergaderingen die over de deelneming aan de verrichting moeten besluiten. In de agenda van de algemene vergaderingen zal worden vermeld dat de betrokken vennootschappen voornamens zijn deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen opgenomen,

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te 2140 Borgerhout, Joe Englishstraat 62, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, zal verzocht worden het bijzonder verslag vereist overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen.

De bijzondere bezoldiging voor flet opstellen van het verslag bedoeld in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen is in onderling overleg vastgesteld op 2.800 EUR (exclusief BTW).

8.B1JZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE SPLITS1NG (ARTIKEL 728, 8 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

In het kader van de vooropgestelde partile splitsing worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

9.NAUVVKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE

VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ARTIKEL 728, 90 VAN

HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

9.1, INLEIDING: TOELICHTING M.B.T. DE VASTGOEDACTIVITEIT VAN 4STOX EN MBN

MBN en 4STOX beschikken momenteel samen over vijf verschillende magazijnen verspreid over het

Antwerpse 4STOX heeft een zesde magazijn verkocht aan een derde partij.

De magazijnen van MBN en 4STOX zijn LIFFE & ICE-gecertificeerd en kunnen bijgevolg worden gebruikt voor de op-'slag en de bewaring van cacao, koffie, noten, specerijen, enz. onder optimale omstandigheden. De magazijnen zijn hientoe spe-i-icifiek uitgerust. Tot deze onroerende goederen behoort eveneens een koffie bulk terminal met 5.500 ton orslag-i-Ica-ipa-'ci-iteit.

De magazijnen van MBN worden in principe aangewend voor de opslag van 'commodities' die worden aangekocht door industrieklanten, terwijl de magazijnen binnen 4STOX in de regel worden aangewend voor het clinteel dat ac-itief is op de termijnmarkt. Bij gelegenheid wordt een magazijnen van 4STOX gebruikt voor de klanten van MBN en vice versa om-rdat het ene of het andere magazijn meer geschikt blijkt te zijn voor de opslag van de desbetreffende commo-idity. Momenteel wordt een beperkt gedeelte van de magazijnen verhuurd aan `non-commodity' klan-ten (circa 13% van de totale opslagcapaciteit). De geplande vestgoedcentralisatie gebeurt onder meer met de intentie om een maximale bezetting van de magazijnen te realiseren waardoor de verhuur met non-commodity klanten aldus zal worden gentensiveerd.

Het onderhoud (d.L schoonmaak, ongediertebestrijding, etc.) van de magazijnen wordt hoofdzakelijk verzorgd door niet-verbonden partijen met dewelke MBN contracten heeft afgesloten. In de mate dat MBN hiervoor facturen ontvangt die be"trek"king hebben op de magazijnen van 4STOX, vindt er een doorrekening plaats zon-ider winsttoeslag. Het beheer van het vastgoed zelf wordt momenteel georganiseerd binnen MBN en 4STOX.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de betrokken magazijnen zijn opgericht op zogenaamde 'concessiegronden', d.z. terreinen waarvan het Gemeentelijk Havenbedrijf te Antwerpen de juridische eigenaar is. Het merendeel van de ma-iga-i-izij-inen zijn opgericht door MBN en 4STOX. Slechts n magazijn werd destijds aangekocht. Uiteraard hebben MBN en 4STOX ondertussen verschillende renovatiewerken laten uitvoeren (waar en wanneer nodig).

9.2. DE OVER TE DRAGEN BESTANDDELEN VANWEGE MBN EN 4STOX:

MBN en 4STOX zullen in het kader van onderhavige verrichting de activa en passive die betrekking hebben op hun vastgoedactiviteit overdragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

Deze activa en passive zijn de hiernavolgende elementen:

-Aile magazijnen die momenteel worden aangehouden door MBN (d.i. Labor en Marnix) en 4STOX Wilmars-'donk, 3Way en Iris);

-De financile schulden verbonden aan de magazijnen Wilmarsdonk en Iris;

-De bestaande verhuurcontracten afgesloten met `non-eommodity' klanten;

-De bestaande onderhoudscontracten afgesloten met derde partijen/dienstverstrekkers,

In Bijlage 1 wordt een gedetailleerd overzicht bijgevoegd van deze door 4STOX over te dragen activa en passive per 31 december 2013,

9.3. MAGAZIJNEN EN DE ERAAN VERBONDEN FINANCILE SCHULDEN

a. Beschrijving

Hierna wordt een beknopt overzicht gevoegd van voormelde magazijnen met telkens een aanduiding van resp. hun ligging, het jaar van de oprichting en/of de uitgevoerde renovatiewerken, de verhuurbare oppervlakte en de even-Itueel eraan ver-'bonden bankfinan-'cie-Ting:

Magazijnen van MBN:

Labor

Ligging Nieuwelandenweg 32, 2030 Antwerpen

Jaar constructie/renovatie 1990-1991 (constructie)

Oppervlakte grond 31.400 m2

Marnix

Ligging Malagastraat 14, 2030 Antwerpen

Jaar constructie/renovatie 1993-1994 (constructie);1997 (renovatie)

Oppervlakte grond 86.000 m2

Magazijnen van 4STOX:

Wilmarsdonk

Ligging Noorderlaan 614, 2030 Antwerpen

Jaar constructie/renovatie 1999-2000 (gedeeltelijke constructie); 2009-2010 (renovatie)

Oppervlakte 197,129 m2

3VVay

Ligging Moerstraat 3, 2030 Antwerpen

Jaar constructie/renovatie geen)

Oppervlakte 165.000 m2

Iris

Ligging Klein Zuidland 9, 2030 Antwerpen

Jaar constructie/renovatie 2011 (renovatie)

Oppervlakte 24.699 m2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

b.Eigendomsoorsprong

De over te dragen bestanddelen zijn momenteel voile eigendom van MBN en 4STOX, overeenkomstig de gegevens uit de kadastrale legger. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de betrokken magazijnen zijn opgericht op zogenaamde `concessiegronden', d.z, terreinen waarvan het Gemeentelijk Havenbedrijf te Antwerpen de juridische eigenaar is. Het merendeel van de ma-ga-i-'zij-inen zijn opgericht door MBN en 4STOX. Slechts n magazijn werd destijds aangekocht Uiteraard hebben MBN en 4STOX ondertussen verschillende renovatiewerken laten uitvoeren (waar en wanneer nodig).

c.Bodemattest en onroerende goederen

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen dient dit Voorstel tot Partile Splitsing beschouwd te worden als een overeenkomst betreffende een overdracht van grond.

De Partieel Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zullen dan ook de verplichtingen opgelegd door het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming naleven.

Op datum van ondertekening van dit Voorstel tot Partile Splitsing werden de vereiste bodemattesten nog niet bekomen vanwege OVAM. De Inhoud van deze bodemattesten zal bij ontvangst vanwege OVAM zo spoedig mogelijk aan de Verkrijgende Vennootschap worden meegedeeld en tevens in de notarile akte tot partile splitsing van deze laatste warden overgenomen.

Voor zover als nodig zal de Verkrijgende Vennootschap in de notarile akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering m.b.t. de Partile Splitsing verzaken aan de nietigheidsvordering die haar als 'verwerver'' van het onroerend goed wordt geboden ex art. 116 1, 2 en 2, 2 van het hogervermelde Decreet,

10. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDER(S) VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (ARTIKEL 728, 10 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN) Zoals reeds vermeld is het de bedoeling van deze splitsingsoperatie om de Partieel te Splitsen Vennootschap partieel te splitsen in de Verkrijgende Vennootschap waarbij de nieuwe uit te geven aandelen zullen worden toebedeeld aan llomar Holding NV, Home Holding NV is op heden tevens 100% aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap,

Gelet op het volledige intra-groepskarakter van de verrichting en omwille van operationele/praktische redenen, wenst men de aandeelhoudersstructuur van de Verkrijgende Vennootschap niet te wijzigen en stelt men voor om aan de minderheidsaandeelhouder in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandelen uit te keren.

III.AANVULLENDE VERMELDINGEN

1.BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

He huidige Voorstel tot Partile Splitsing zal ter goedkeuring warden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap met dien verstande dat zij, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, minstens 6 (zes) weken na de neerlegging van het huidige Voorstel tot Partile Splitsing op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, zal plaatsvinden.

2.0PSCHORTENDE VOORWAARDE

Het huidige Voorstel tot Partile Splitsing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap met dien verstande dat zij slechts toepassing zal vinden mits de uitdrukkelijke vervulling van de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het voorstel om over te gaan tot partile splitsing tussen PRES en de Verkrijgende Vennootschap, waarvoor op gelijktijdig ogenblik een voorstel tot partile splitsing zal worden neergelegd ter griffie en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3.RESTCLAUSULE

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing 'van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de toewijzingen, zoals weergegeven in het Voorstel tot Partile Splitsing, geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzingen voor interpretatie vatbaar zouden zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toe te wijzen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passive, rechten en verplichtingen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, in de Partieel te Splitsen Vennootschap behouden blijven en dit zowel de activa als de passiva

4. VOLMACHT

De raad van bestuur geeft volmacht aan de heer Tim Baart, de heer Yannick van den broeke en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerker bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van

indeplaatsstelling, voor de neerlegging van dit partieel splitsingsvoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel, alsook al het nodige te doen voor de publicatie van dit partieel splitsingsvoorstel in de bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad die deze neerlegging vermeldt, overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen (inclusief de mogelijkheid om aile benodigde documenten in dit verband te ondertekenen).

ei"

Voor-

behooden aan het Belgisch

StaatsbladOpgesteld te Antwerpen, op 17 juni 2014 in drie (3) exemplaren, n voor 4STOX, n voor de instrumenterende notaris en n voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen.

IN NAAM VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 4STOX NV

Hilde Tobback

lasthebber

Hiermee tegelijkertijd neergelegd: voorstel tot partile splitsing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 20.06.2014 14213-0455-038
21/10/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te Maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ii 111112!Ell II

Ondernemingsnr: 0465.933.065

Benaming

(voluit) : 4STOX

(verkort) :

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 0 OUT. 201

afdedpimeerpenRechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Noorderiaan 614, 2030 Antwerpen

(volledig adres) Po-ut-4N -180

Onderwerp akte Ontslag en benoeming van een commissaris.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 april 2014.

In overeenstemming met art.135 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (vertegenwoordigd door de heer Robert Boons) beindigd met ingang van het boekjaar 2014 en wordt als nieuwe commissaris benoemd Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd aan de Berkenlaan Sb te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle.

De duur van het mandaat bedraagt drie jaar en zal een einde nemen op de jaarvergadering van 2017. De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat bedraagt 6.500 Euro (excl. BTW). Dit besluit wordt aangenomen.

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de

vof A.S.& C, gevestigd aan de Dascottelei 9 b6, 2100 Deume, teneinde het hierboven genomen besluit bekend

te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend afschrift

A. S. & C. vof

Moyaert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2014
Rhod wofd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

21 FEB. 2914

*140551 1* AGA

C11Id:-erri:?lt irt(I tt1 . 0465.933.065

r_,4l 1 i

 ol(llt,I 4STOX

(' cI Itf)r4)

Rer;litavorlti NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Do

1.

e

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1 De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van Oude Stadt BVBA (vast vertegenwoordigd door Cornelis Boonstra) en Managers in Motion BVBA (vast vertegenwoordigd door Charles Contamine) als bestuurder van de vennootschap.

2 De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking als bestuurders van de vennootschap:

- CommLink BVBA, met zetel te Armand Segerslei 16 Bus 2, 2640 Mortsel, ingeschreven in het

Nrechtspersonenregister onder nummer 0807.447,695, met Matthias D'hondt als vaste vertegenwoordiger;

M - Cuger BVBA, met zetel te Meiboomstraat 21, 2820 Bonheiden ingeschreven in het ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0831.948.016, met Geert Cuyvers als vaste vertegenwoordiger;

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene

vergadering van 2020.

et

Samen met Cuger BVBA, vast vertegenwoordigd door Geert Cuyvers, vormt CommLink BVBA (vast,

; vertegenwoordigd door Matthias D'hondt) de raad van bestuur.

et

et

CA Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

,s1 vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

te

rm

te - Twee gezamenlijk handelende bestuurders;

- De gedelegeerd bestuurder;

- Wat het dagelijks bestuur aangaat: door n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur;

" S: - Door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. :r

e 3 De algemene vergadering verleent volmacht aan Meester Davy Gorsel en Meester Ine Jordens,

D advocaten bij advocatenkantoor Minerva Advocaten BVBA, met zetel te Sint Paulusplaats 2, 2000 Antwerpen,

et alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te

:r. Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, Belgi, RPP Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met

recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

4b#5 1..0.,,t 4writlW.'I4iE',11 : Naam en ix)edanl,C,h(.iE1 van (1(a (n<:iltdl7lr.nt=renck, rUll.trl~:, hel/r! van (1;; i)t?IF,O;V]tltt;r3}

luraclr:gd reCitP5l3E)r.^,(aorl ten aaan7lE`n wen E1E?I(lor lc: vr)r1ElCir+l'IL,rS1t71'rlirualt ?_el'So ; Itiaarlt en t3ElndlelSenitx}.

rlet NOORDERLAAN 614 - HAVEN 380 - 2030 ANTWERPEN (')oilcdicl adres)

1w)`jI,1 .etrreI_Cr wildco ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen van 17 februari 2014)

~ -

 r .r,;" ,1.

, " I~ _~~

'ic.,l" " i~l.t-;

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 februari 2014)

Na beraadslaging over de punten op de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming ais volgt:1. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het ontslag van Oude Stadt BVBA (vast vertegenwoordigd door Cornelis Boonstra) als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Oude Stadt BVBA (vast vertegenwoordigd door Comelis Boonstra) is eveneens niet langer de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

2. De raad van bestuur herroept niet onmiddellijke werking alle bijzondere machten en mandaten die In het verleden namens de vennootschap werden toegekend aan Oude Stadt BVBA (vast vertegenwoordigd door Cornelis Boonstra) en/of de heer Cornelis Boonstra.

3. De raad van bestuur benoemt Cuger BVBA, vast vertegenwoordigd door Geert Cuyvers, met onmiddellijke ingang als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur,belge 4. De raad van bestuur verleent volmacht aan Meester Davy Gorsel en Meester Ine Jordens, advocaten bij advocatenkantoor Minerva Advocaten BVBA, met zetel te Sint Paulusplaats 2, 2000 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, Belgi, RPP Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

i[ NI 'tao i-S 1I' !-3 }hg,1flG'd'1, ; Recto : Naart1 e'7 hoM<'tlligll$lrl bcsll slSr%1i171GrEl(ir+drlda r1t31-2r'F>>. IietZli "J^ill ch. Y;erfi{)(0}111e r)

he'Jo.,'Jd de, rt;r.tSme6'" r'sClosl rtarl ec,nnenl J,l3 derden t<^ JC*irE>Ci['=Yd:O:'(ii(iCn

V GrsQ ''l a" atr hanclteker,nc

16/10/2013
Mod word 11.1

fT, I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

103!1,110

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

i b

N

11

fiteigrelee fer grdffle van de Rechtbank Koophandel te Antwerpen. op

Griffie il 7 OKT, 1013

~

Onderriemingsnr : 0465.933.065.

Benaming

(voluit) : "PORT REAL ESTATE"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 614, Haven 380 (volledig adres)

Onderwerp akte : Naamwijziging - Statutenwijziging - Herbenoeming van een bestuurder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op drie oktober tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PORT REAL eSTATE", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 614, Haven 380, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonen register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0465.933.065 en geregistreerd als B.T.W: plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "4STOX" en om tegelijk de tweede zin van Artikel 1 : Naam van de statuten te wijzigen, als volgt: "Zij draagt de naam "4STOX".

2. Na vaststelling dat het mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OUDE STADT", hierna genoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Cornelis BOONSTRA, eveneens hierna genoemd, vervallen is, om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "OUDE STADT', gevestigd te 2000 Antwerpen, Kipdorp 19, met

N ondememingsnummer 0874.038.888, vast vertegenwoordigd door de heer Comelis BOONSTRA, wonend te 2000 Antwerpen, Kipdorp 19, te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat zal eindigen bij

r., de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien (2019). De opdracht van de herbenoemde bestuurder wordt NIET bezoldigd. De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur na deze herbenoeming bestaat uit de volgende twee (2) bestuurders:

1.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OUDE STADT", voornoemd, vast

et vertegenwoordigd door de heer Cornelis BOONSTRA, eveneens voornoemd (tot de sluiting van de gewone vergadering van het jaar 2019);

2.do besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Managers in Motion", gevestigd te 9140

et

Elversele, Legen Heirweg 82, met ondememingsnummer 0828.579.542 vast vertegenwoordigd door de heer

CONTAMINE Charles Yves Marie, geboren te Wilrijk op 27 oktober 1977, 9140 Elversele, Legen Heirweg 82, met rijksregistemummer 77.10.27-245.50 (tot de sluiting van de gewone vergadering van het jaar 2016),

De voorzitter van de vergadering wijst er nog op dat de hier herbenoemde bestuurder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OUDE STADT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de

lY1 heer Comelis BOONSTRA, eveneens voornoemd, op 27 mei 2009 door de raad van bestuur benoemd was als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, dit tot uitdrukkelijke herroeping. Bijgevolg is er, ingevolge de huidige herbenoeming als bestuurder, geen eind gekomen aan deze benoeming als gedelegeerd bestuurder en blijft dus de herbenoemde bestuurder gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

3. Voor zover ais nodig werd bijzondere volmacht niet recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", gevestigd

t te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurre (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van, Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de notulen dd. 3 oktober 2013, met in bijlage : twee volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de'. rechtbank van koophandel.

Op

. ..--- -- - - ------ ------------ - - -- - - ------- - ---

de laatste b lz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 19.06.2013 13191-0404-035
20/01/2015
ti Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

Q 2ai5

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.933.065.

Benaming

(voluit) : "4STOX"

(verkort) :

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 614, Haven 380

(volledig adres)

Onderwer" akte : Met splitsing gelijkgestelde verrichting door overdracht van de activa en passiva van de vastgoedactiviteit aan de naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS" -- Kapitaalvermindering Statutenwijziging Statutenwijziging in hoofde van de overnemende vennootschap Machtiging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op, negenentwintig december tweeduizend veertien, BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4STOX", gevestigd te 2030; Antwerpen, Noorderfaan 614, Haven 380, In het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van; Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank vans Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0465.933.065 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Op voorstel van de raad van bestuur, om overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen te verza ken aan de toepassing van artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen en bilgevolg het in dit laatste artikel bedoeld verslag van de raad van bestuur niet op te maken.

2., Op voorstel van de raad van bestuur, om overeenkomstig artikel 731, 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen te verzaken aan de toepassing van artikel 731, 1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg het in dit artikel bedoeld schriftelijk verslag van de commissaris van de vennootschap niet op te maken.

3, Tot met splitsing gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voorstel, door overdracht van de activa en passiva van de vastgoedactiviteit van de naamloze vennootschap "4STOX", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 614, Haven 380, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0465.933.065 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overdragende vennootschap), aan de naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", afgekort "PRES", gevestigd te 2030 Antwerpen, Nieuwelandenweg 32 Haven 200, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0541.574.853 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overnemende vennootschap), op last voor deze laatste vennootschap om aan de hoofdaandeelhouder van de overdragende vennootschap honderd (100) nieuwe volledig volgestorte aandelen "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", zonder vermel-'ding van nominale waarde en op naam, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2014, dit ter vergoeding voor de overdracht door de overdragende vennootschap, in het kader van de in artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verrichting, van de activa en passiva van haar vastgoedactiviteit, voor een netto waarde van tien miljoen drientwintigduizend honderd nenzestig euro zesennegentig cent ( .10.023.161,96), op basis van een staat van deze activa en passiva per 31 december 2013 (de financile schulden verbonden aan de vastgoedactiviteit werden per 1 juli 2014 evenwel volledig afgelost).

Oe honderd (100) nieuwe aandelen "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS" worden toegekend aan de naamloze vennootschap "1LOMAR HOLDING", gevestigd te 2030 Antwerpen, Nieuwelandenweg 32, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0477.765.679 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, dit als hoofdaandeelhouder van de overdragende vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheidvan de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ne

VQor-

1fehb_uden

aan het

Belgisch

Staatsblad

f '

"

Aldus zullen deze honderd (100) nieuwe aandelen "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", overeenkomstig artikel 736, 5 van het Wetboek van vennootschappen, niet verdeeld worden over de aandeelhouders van de overdragende naamloze vennootschap "4STOX" naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van deze laatste venn000tschap.

4.. Onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot met splitsing gelijkgestelde verrichting en van het besluit tot de daarmee verbonden kapitaalverhoging en statutenwijziging door de buitenge-'wone algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van achthonderdnenzeventigduizend honderdnegenentwintig euro vierenzestig cent ( .871.129,64), om het van n minoen driehonderd drienzestig duizend vierhonderd veertien euro negenendertig cent ( .1.363.414,39) te brengen op vierhonderdtweennegentigduizend tweehonderdvierentachtig euro vijfenzeventig cent( .492.284,75), dit zonder vernietiging van aandelen.

5. Te notuleren dat de activa en passiva van de vastgoedactiviteit van de overdragende naamloze' vennootschap "4STOX" overgaan onder algemene titel naar de overnemende naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", dit zonder dat de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan en onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot met splitsing gelijkgestelde verrichting en van het besluit tot de daarmee verbonden kapitaalverhoging en statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS".

6. Onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot met splitsing gelijkgestelde verrichting en van het besluit tot de daarmee verbonden kapitaalverhoging en statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", beslist de vergadering om de tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst en volledig volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdtweennegentigduizend tweehonderdvierentachtig euro vijfenzeventig cent( .492.284,75).

Het is verdeeld in vijfhonderdvijftig (550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

7. Onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot met splitsing gelijkgestelde verrichting en van het besluit tot de daarmee verbonden kapitaalverhoging en statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE SOLUTIONS", keuren de aandeelhouders van de overdragende vennootschap de vervanging goed van de tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten door de volgende tekst:

"Het geplaatst en volledig volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt drienzeventigduizend achthonderd euro ( .73.800,00).

Het is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

8. Machtiging te verlenen aan de heer JANSEN Dirk, geboren te Balen op 21 februari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96, om namens de vennootschap op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap verklaring af te leggen betreffende de besluiten nopens de agendapunten, alsook om in uitvoering van deze besluiten en te dien einde alle handelingen te stellen, alle verklaringen af te leggen, en alle documenten, akten of bescheiden en de bijlagen daaraan te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de totstandkoming van de met splitsing gelijkgestelde verrichting waarvan sprake hierboven.

9. Voor zover ais nodig werd bijzondere volmacht, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde", rechtspersonenregister Brussel 0412.762.120, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 26, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde aile formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 december 2014, met in bijlage ; beschrijiving activa en passiva bestanddelen, twee volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2012
~ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lipergt:legd ter Fei tien de Redigaselt yeq ke6;QkYillfiei te dritwerpae, 0fs

t t OKT. 1012

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.933.066

Benaming

(voluit) : Port Real Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noorderlaan 614-Haven 380-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 18/06/2012

t r

1

*12173888*

Bijlagen bit het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor de BVBA Oude Stadt - voorzitter .6 -

Cor Boonstra

Vaste vertegenwoordiger

"Met nparigheid beslist de vergadering om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te Joe'. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Robert Boons te benoemen als commissaris van de vennootschap. De duur van het mandaat bedraagt drie jaar en zal een einde nemen op de'', jaarvergadering van 2015.

De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat bedraagt EUR 6.500; (excl. BTW) per jaar. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de' consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.

Opdracht wordt verleend aan de voorzitter van de raad van bestuur tot publicatie van voormelde benoeming.

Getekend,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2011
~ +

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Med Werd ri.1

i

i

i

I

i

iu

8

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

*11195219*

i`-teergelegd ter griffie van de Rechtbank von Koophandel te Antwerpen, op

1 5 DEC. 2011

Griffie

' Ondernemingsnr : 0465.933.065. Benaming

(voluit) : Port Real Estate (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Straatsburgdok 3, Noordkaai te 2030 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur van 21 juni 2011

De Raad van Bestuur beslist, conform art 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van Straatsburgdok 3, Noordkaai te 2030 Antwerpen naar Noorderlaan 614, Haven 380, 2030 Antwerpen en dit met ingang van 21 november 2011.

Charles Contamine Cor Boonstra

voor BVBA Managers in Motion voor BVBA Oude Stadt

bestuurder Afgevaardigd bestuurder

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 31.08.2011 11503-0553-033
14/06/2011
" (rd"

II~WN~~N~VNNI~WVYV~V

*11087946

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter Ortie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 3 MEl?_Ot.1

Mal 27

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.933.065.

Benaming

(voluit) : Port Real Estate

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Straatsburgdok-Noordkaai3 2030 t'r1T deereH

Onderwerp akte : benoeming bestuurder Notulen van de raad van bestuur van 14 april 2011

De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden het ontslag van BVBA HS4 met vaste vertegenwoordiger Kristine De Vriese met ingang van 01/01/2011.

Na beraadslaging beslist de raad van Bestuur de BVBA Managers in Motion met vast vertegenwoordiger Charles Contamine te benoemen als bestuurder met ingang van 0110112011.

Bovenstaande benoeming zal ter bevestiging aan de Algemene statutaire vergadering van 2012 worden voorgelegd.

De benoeming geldt voor een periode van 6 jaar.

Het mandaat is onbezoldigd en wordt door de betrokkene aanvaard.

Opgemaakt te Antwerpen, op 14 april 2011.

DE RAAD VAN BESTUUR

BVBA Managers in Motion BVBA Oude Stadt

De heer Charles Contamine de Heer Cor Boonstra

bestuurder afg. bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2011
Er rte~~_!a~ ~ Mad 2.Q

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11JI111.111111311Y1I~I911*

r

V~ II

beha

aai

Bel

Staa

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Iran Koophandel te Antwerpen, op

15 FEB. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0465.933.065.

Benaming

(voluit) : "PORT REAL ESTATE"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Straatburgdok 3, Noordkaai

Onderwerp akte : Wijziging van de aard van de aandelen Afschaffing van de statutaire`. beperkingen inzake de overdracht van aandelen -- Wijziging van de externe' vertegenwoordiging Statutenwilziciinuen Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op elf

februari tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PORT REAL ESTATE", gevestigd te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok 3, Noordkaai, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0465.933.065 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Om de aandelen voortaan op naam te laten luiden en bijgevolg de tekst van Artikel 9 : Aard van de

aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam.

Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm."

Il. Om de statutaire beperkingen inzake de overdracht van aandelen af te schaffen en bijgevolg de tekst bij

Artikel 14 : Overdracht van aandelen van de statuten te schrappen.

III. Om in de statuten te bepalen dat de vennootschap in en buiten rechte ook rechtsgeldig verbonden wordt door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, en om dienvolgens de tekst van Artikel 28 : Verteaenwoordi2ing van de vennootschap van de statuten te vervangen door de volgende tekst "28.1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders; of, indien er een werd aangesteld, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomit.

28.2. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

28.3.Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen' de perken van de hun verleende volmacht.

28.4. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap."

IV. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

b) De naam van de vennootschap: "PORT REAL ESTATE"; zij kan voor haar activiteiten inzake de behandeling van goederen de divisiebenaming "WILMARSDONK" gebruiken; deze divisiebenaming dien steeds samen met de naam te worden gebruikt; de naam mag afzonderlijk gebruik worden of samen met de divisiebenaming.

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel

- Het patrimonium gevormd door aankopen en inbrengsten en bestaande uit zowel alle soorten roerende en onroerende goederen, in de meest ruime zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden. Hiervoor kan zij overgaan tot het aankopen, opschikken, verbeteren, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende goederen.

- Het optreden als tussenpersoon in handels- en dienstactiviteiten door onder meer voor hen contracterende partijen die de vennootschap daarom verzoeken of opdracht geven te bemiddelen, onderhandelen, als lasthebber of gevolmachtigde op te treden teneinde het sluiten van overeenkomsten en contracten tussen deze opdrachtgever en derde contracterende partijen te bevorderen en na te streven, alsook dergelijke overeenkomsten en contracten te redigeren, op te stellen en af te sluiten.

- Het ter beschikking stellen aan derden van alle bureelmachines, bureelapparatuur, en medische apparatuur in de meest uitgebreide zin van het woord.

- Het leveren van volgende diensten met betrekking tot allerhande goederen en koopwaren: laden, lossen, stouwen, stapelen, vervoeren, opslaan, overslaan, bewaken, wegen, meten, controleren, verpakken, en bewerken in de meest uitgebreide zin, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

- Het vervoeren van goederen over de weg voor rekening van derden, alsmede het optreden als vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en commissionair-expediteur.

- De groothandel, kleinhandel, de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, fabricatie, herstelling van voedingsartikelen, textielproducten, lederwaren, namaakproducten- en siervoorwerpen, kunststof en plastiek grondstoffen, elektronische en elektrische toestellen. De doorhandel van rookwaren en dranken.

- Het recupereren en recycleren van afvalstoffen.

- Het optreden als douane-agent, -declarant, en aansprakelijk vertegenwoordiger ten behoeve van derden. - Het uitbaten van een adviesbureau inzake fiscaliteit, bedrijfsorganisatie, -administratie en beheer.

- Het verzorgen van de administratie, het voeren van management, en het leveren van alle diensten ten behoeve van andere vennootschappen en derden. Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

- Het toestaan van leningen aan derden, in de mate toegelaten door de wet, en het stellen van persoonlijke of zakelijke waarborgen in het voordeel van derden.

- Het nemen van participaties, en het uitoefenen van functies en mandaten in vennootschappen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

- Het handel drijven in, huren en verhuren, in leasinggeven, onderhouden en herstellen van alle roerende en onroerende investeringsgoederen, die kunnen worden aangewend in de hierboven vermelde sectoren en activiteiten.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen of derden borg stellen of haar aval verlenen; optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp; in het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

3. De zetel van de vennootschap: 2030 Antwerpen, Straatsburgdok 3, Noordkaai, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt n miljoen driehonderd drienzestig duizend vierhonderd veertien euro negenendertig cent ( .1.363.414,39), verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze ntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van

de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar: n januari - nendertig december van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering: de achttiende van de maand juni om vijftien uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van

aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te

nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in

de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of, indien er een werd aangesteld, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomit.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of

Vpo ri behouden aan het Belgisch Staatsblad

werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laga", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, met ondernemingsnummer 0471.858.874, vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Christine HYDE, de heer Filip VAN ACOLEYEN en/of mevrouw Eline MICHELS, elk alleen handelend bevoegd teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -: - Frederik Vlarninck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 11 februari 2011, met in bijlage : twee volmachten, en

uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.09.2010 10568-0325-031
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 17.08.2009 09588-0164-033
17/06/2008 : AN334201
30/04/2008 : AN334201
29/01/2008 : AN334201
15/10/2007 : AN334201
30/04/2007 : AN334201
03/04/2007 : AN334201
28/03/2006 : AN334201
07/04/2005 : AN334201
16/06/2004 : AN334201
07/06/2004 : AN334201
18/05/2004 : AN334201
28/04/2004 : AN334201
22/01/2004 : AN334201
04/06/2003 : AN334201
02/06/2003 : AN334201
02/04/2003 : AN334201
20/11/2002 : AN334201
29/08/2001 : AN334201

Coordonnées
4STOX

Adresse
NOORDERLAAN 614, HAVEN 380 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande