4VITA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4VITA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.913.781

Publication

12/11/2012
Vo beho aan Belg Staat

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f;1 -,trHlls'cFy;rIr" ~,.:e~" ~~ ,' rr ,? a

) ~ ~ . ; ~ ~t 1 ;; ; f ," v?.~d`~'~ Si~i,

57.~ r ~ ~ A '

.,wy,~~:.s`~ .r~:j f0 t~safrm +

~.o., b~J

17 Un. an

Griffie

1111

*12163834*

Ondememingsnr: BE0808,913,781

Benaming (voluit) : BOUWENMONTAGEWERKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ploegsebaan 82

2930 Brasschaat

Onderwerp akte : BVBA wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 11 oktober 2012 blijkt dat de vennootschap;; de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Naamswijziging.

De vergadering beslist nparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te

wijzigen in "B & T Infra".

2. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist nparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 -

3. Doelsuitbreidinq.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op,; 30 september 2012 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en,, beslist het doel aan te vullen als volgt

Bouw van autowegen en andere wegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen'; en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails), bouw van rioleringen, waterbouw met;: uitzondering van baggerwerken, aanleg van kanalen en andere waterwegen, afvalwatervervoer.

4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met nparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 2 van het Wetboek,; van vennootschappen. 5. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist nparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artlk_e11 : wordt vervangen door volgende tekst :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd oorspronkelijk opgericht;; onder de naam "BOUWENMONTAGEWERKEN", afgekort "B&M-W",

De algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2012 besliste de benaming te wijzigen in? "B & T Infra"-

Artikel

2 : punt 2.1. wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124, Artikel 3 : wordt aangevuld met volgende tekst:

Bouw van autowegen en andere wegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen;; en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails), bouw van rioleringen, waterbouw metl; uitzondering van baggerwerken, aanleg van kanalen en andere waterwegen, afvalwatervervoer.

Artikel 15 : wordt aangevuld met punt

Behoudens andersluidende beslissing, zat de zaakvoerder tevens de vastei; vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een;; andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Cordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

RECHTZETTING AKTE VAN 26/10/2012

NR 12176964

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de cordinatie van de

" statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

7. Ontslag en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt nparig het ontslag van mevrouw Martine Hermans, mevrouw '

Ann Feusels en de heer Eddy Vertommen, allen voornoemd, als zaakvoerder der vennootschap,

dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van

hun mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd : de heer

i Bertus Van Effrink, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

8. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Bertus Van Effrink, die

verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

An Verwerft.

Geassocieerd notaris,

In bijlage: eensluidende uitgifte.

,ST ^ behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/10/2012
mod 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iiiui liai IIII I I II IIuhl

*12176964"

Vo

beha aan Belg

Staat

?`J)-n~ p

lu ~ t~{!~9 ~ rr`rR'1~+i ' 7n : P+ rJ 9 ~R A,

~.. ~

. 7 y{d~t ~ S,.y i,~~a~~:s~rcti

.];JL" `~,!{:~tlttkt~ ~l.~, L15'i!'ri.rpo

J

1 7 QK1. 2On

Griffie

Ondememingsnr : 6E0808.913.781

Benaming (voluit) : BOUWENMONTAGEWERKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ploegsebaan 82

2930 Brasschaat

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

;Tekst:

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van;=

geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 11 oktober 2012 blijkt dat de vennootschap)

de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Naamswijziging.

i~ De vergadering beslist npang de maatschappelijke benaming van de vennootschap te;

wijzigen in "B & T Infra".

'' 2. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist nparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2630

Aartselaar, Antwerpsesteenweg -124, ,

F 3. Doelsuitbreiding. .,

: De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten 1opii

30 september 2012 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en:;

beslist het doel aan te vullen ais volgt : ,;

Bouw van autowegen en andere wegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen;; en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails), bouw van rioleringen, waterbouw met ;; uitzondering van baggerwerken, aanleg van kanalen en andere waterwegen, afvalwatervervoer. 4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met nparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking;; i; tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen.

ii 5. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist nparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 1 : wordt vervangen door volgende tekst :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd oorspronkelijk opgerichte;

De algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2012 besliste de benaming te wijzigen in

"B & T Infra".

Artikel 2 : punt 2.1. wordt vervangen dcor volgende tekst :

De vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124,

Artikel 3 : wordt aangevuld met volgende tekst

Bouw van autowegen en andere wegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen

en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails), bouw van rioleringen, waterbouw met;

uitzondering van baggerwerken, aanleg van kanalen en andere waterwegen, afvalwatervervoer.

Artikel 15 : wordt aangevuld met punt 15.4.:

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste;;

vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een:i

iiandere vennootschap overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Cordinatie van de statuten.

Op de laatste Diz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ij

onder de naam "BOUWENMONTAGEWERKEN", afgekort "B&M W.

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 27.07.2012 12358-0375-009
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 26.08.2011 11464-0325-009
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.07.2010 10358-0379-008
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 27.07.2015 15357-0041-008
05/08/2015
mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

u

i

II

l

BEL

------------------ ,,-

..

Ondememingsnr : 0808.913.781

~i Benaming (voluit) : B & T INFRA

dONITEUR 3ELGE

29 -07- 2015 iSCN S

Rechtbank van koophandel Antweroen

2 3 JULI 2015

afdgrrijaltwerpen

FSBLAD

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsesteenweg 124

2630 Aartselaar

2. Doelswijziginq.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op' ;:30 juni 2015 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelswijziging verantwoordt en beslist; het doel te wijzigen als volgt :

De invoer, de groothandel, de verpakking, de verdeling, promotie, de commercialisering, delf uitvoer van voedingssupplementen, van cosmetica- en parfumerieartikelen en van andere'.

~

~ voedingsmiddelen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in:: :i consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

_; Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle'

i roerende en onroerende, commercile of financile handelingen stellen, die rechtstreeks of: ' onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de,. verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in Belgi ais in het buitenland.

i

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met

hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

;; Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden

genterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist nparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

ii Artikel 1 : wordt vervangen door volgende tekst :

.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd oorspronkelijk opgericht 3

i! onder de naam "BOUWENMONTAGEWERKEN", afgekort "B&M-W".

De algemene vergadering gehouden op 11 oktober 2012 besliste de benaming te wijzigen in

"B&TInfra"

De algemene vergadering gehouden op 17 juli 2015 besliste de benaming te wijzigen in

"4VITA".

Artikel 3 : wordt vervangen door volgende tekst :

De invoer, de groothandel, de verpakking, de verdeling, promotie, de commercialisering, de

;i uitvoer van voedingssupplementen, van cosmetica- en parfumerieartikelen en van andere

voedingsmiddelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van

geassocieerd notaris Cathrine Goossens te Grobbendonk op 17 juli 2015 blijkt dat de

vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Naamswijziging.

De vergadering beslist nparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te

wijzigen in "4VITA".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

tr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in

consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle

roerende en onroerende, commercile of financile handelingen stellen, die rechtstreeks of

onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de

verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in Belgi als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe

noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met

hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te warden

genterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

4. Cordinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coordinatie van de

statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

5. Ontslaq en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt nparig het ontslag van de heer Bertus van Efirink voornoemd,

als zaakvoerder der vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele

ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd: de heer

Jeroen Clissen, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

6. Ontslaq en benoeming vaste vertegenwoordiger.

De vergadering aanvaardt nparig het ontslag van de heer Bertus van Elfrink, voornoemd,

als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent

hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Jeroen

Clissen, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Catherine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecordineerde statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2015
Zetel : Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

In een bijzondere algemene vergadering van 20 juli 2015 werd met nparigheid van stemmen besloten om neet directe ingang, de maatschappelijke zetel en de vestigingseenheid van de firma te verplaatsen naar Schabbestraat 29 te 3511 Stokrooie.

Zaakvoerder

Clissen Jeroen

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

fe 0 it AUG. 2015

~~Z. :

?Os aidelin,1f{grpen

~y.

l!IIIIUIII1 02~~~~NIGV2" I~IIIIIIII

Ondernemingsnr : 0808.913.781

Benaming

(voluit) : 4VITA

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notads, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
4VITA

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 124 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande