50-SQUARE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 50-SQUARE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.996.147

Publication

06/03/2012
Benaming (voluit) 50-Square

(verkort) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ijzerlaan 9

(volledig adres) 2060 Antwerpen

Onderrderp{en) akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN N HAND

OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23 januari 2012, geregistreerd vijfentwintig bladen twee renvooien, te Antwerpen zevende kantoor, op 2 februari 2012, boek 157 blad 81 vak 19. Ontvangen: 25,00 . De Ontvanger ai (getekend) J. Martens, blijkt het volgende:

1. Er werd besloten tot de fusie (door vereniging van alle aandelen in n hand) van de Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap "L'HERMITAGE", rechtspersonenregister Antwerpen 0434.061.340, met zetel te 2060 Antwerpen, ijzerlaan 9, en de Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "50-SQUARE", rechtspersonenregister Antwerpen 0440.996.147, met zetel te 2060 Antwerpen, IJzerlaan 9, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van , de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening. (de "Fusie")

De Fusie werd verwezenlijkt en op boekhoudkundig en fiscaal vlak haar effecten gesorteerd per 30 oktober 2011 om 00.00 uur. Bijgevolg zullen alle handelingen van de Overgenomen Vennootschap met ingang van 30 oktober 2011 om 00.00 uur vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief vermogen, ging over naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. Ingevolge het besluit tot Fusie en de ontbinding van de Vennootschap, is er een einde gekomen aan het mandaat van de enige zaakvoerder van de overgenomen Vennootschap, te weten mevrouw BALLIAUW Inge Maria Louisa, geboren te Sint-Niklaas op 19 mei 1968, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Sint-Laurentiusstraat 50 D.

4. Er werd aan mevrouw VAN HOEYDONCK Gerda Maria Jules, geboren te Antwerpen op 3 november 1953, wonende te 2100 Antwerpen (Deurre), Te Couwelaarlei 98, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap ais handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap, alsook een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "137.W.".

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Erik Celfis

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

CJ, t)e lautee biz ven tair, E'" vermelden FtiecYr, flEiam er, naedanlgne,d van de Insiruh3Cnterende notans. 1'3et'JI Qli- per;c10)nlen)

C+ti\4r~C? Gw r si4Y5ABrsCio;i ten .terC3Cr1 Cftg"crs':" oisri4{er,

Verst. iv4e rn er ticndre::entrt

mod it.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GE tleergelegd fer griffie van de Rechtbank van Koophanile! to Antwerpen, op

Griffie 1 5 FEB, 2012

IIUI oII Iasa II1I II'

MO 1TEUR BEL

2 -02- 2011

_ j.LGI CH STAATS

BLAD

Ondernern'ingsnr : 0440.996.147

19/12/2011
!.y MO 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.~- ~ L

err e+ .

\/~r.dr ~~~rr.^' r~.. 0440.996.147

. 50-Square

IUO ll OUI hi IllU M

*11189757*

IN

a

- " " I,, ," " van Koophandel te.AnlWerpen, op

0.7 DEC. 2011

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Z3ci Ijzerlaan 9, 2060 Antwerpen

Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel betreffende de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "50-Square", RPR Antwerpen 0440.996.147, met zetel te 2060 Antwerpen, Ijzerlaan 9, door de naamloze vennootschap "L'HERMITAGE", RPR Antwerpen 0434.061.340, met zetel te 2060 Antwerpen, Ijzerlaan 9, opgesteld op 5 december 2011 overeenkomstig artikel 719 W.Venn.

Op de laatste biz. van Liir. B VerRSB.dAr : Pi':'L : i:narr, er hoedanigneiri var de :r1St: Jrle,^.:ere:lr..b notris, hetzij van de l7efsD;o)r.(en) be..,oegO de 7ecf:tspersoon ter. aenzien var deer te vertegenwoordigen

i'aarr. en handte,cenmg.

25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 18.05.2011 11116-0289-016
14/04/2011
Voorbehouden

aan het Belgisch Staa 2lIad

Mal 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111.110,1!11111111.1111111

Ne:vpleed Fer fie dt

lchent lei ~~del te Mollien

op - i; APR c-11

Grie9 Ariffier.

Ondernerningsnr : 0440.996.147

Benaming

ivt iure : 50 - SQUARE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jan Welterslaan 13 - 2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp ante : ontslag en benoeming zaakvoerder - verplaatsing maatschappelijke zetel.

Beslissing van de zaakvoerder d.d. 23/02/2011

Met nparigheid van stemmen wordt beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar : IJzerlaan 9 - 2060 Antwerpen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten d.d. 23/02/2011

Hierbij wordt vanaf heden het ontslag aanvaard als zaakvoerder van de BVBA S.D. & B. met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, vertegenwoordigd door Gerda Van Hoeydonck.

In haar plaats wordt benoemd als zaakvoerder: mevrouw Inge Balliauw, wonende te 9130 Verrebroek, St. Laurentiusstraat 50D, die hierbij aanvaardt.

Inge Balliauw BVBA S.D. & B. vertegenw. door

Zaakvoerder Gerda Van Hoeydonck

cinvw.e5nerhertct

O: de fractale blz. van t;ik 9 vertnWlJ=t : Recto Naam en I'i.ed?ninheiC: van de instrumenterende :lotxns, hetzij v8i, de pere,:(ojr((Wn)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

16/08/2010 : AN044901
16/08/2010 : AN044901
24/06/2010 : AN044901
08/06/2010 : AN044901
28/07/2009 : AN044901
04/08/2008 : AN044901
23/07/2008 : DE044901
21/06/2007 : DE044901
07/06/2007 : DE044901
05/06/2007 : DE044901
25/08/2006 : DE044901
13/06/2005 : DE044901
07/06/2004 : DE044901
17/06/2003 : DE044901
01/06/2002 : DE044901
15/06/2000 : DE044901
23/06/1994 : DE44901
01/01/1993 : DE44901
14/07/1990 : DE44901

Coordonnées
50-SQUARE

Adresse
IJZERLAAN 9 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande