7C SOLARPARKEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 7C SOLARPARKEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 806.903.309

Publication

27/06/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van t. e able

NEERGELEGE

MON1TEUR BELGE

20-K

- 2014

ELGISCH S TAATSB

0 6 1UN1 2014

CHTBANK van KOOPHAN[. ANTWERPEN, afd. MECHEL"

i IIII

!MO

Ondernemingsnr: 0806.903.309

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur bevestigt en aanvaardt het ontslag als bestuurder op 21/05/2014 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAUL DECRAEMER", gevestigd te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, met ondernemingsnummer 0474.401.957, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer DECRAEMER Paul, wonend te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9.

Als nieuwe bestuurder, als vervanging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAUL DECRAEMER", met vaste vertegenwoordiger DECRAEMER Paul, wordt door de Raad van Bestuur gecopteerd voor een periode tot 15 juni 2018, vanaf 21/05/2014: de heer BORIAU Koen, wonend te 2018 Antwerpen, Grtrystraat 1915,

Steven De Proost bvba, met vaste vertegenwoordiger Steven De Proost, gedelegeerd bestuurder 7C Solarparken NV.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14260-0083-044
08/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14260-0095-049
26/02/2014
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal Won' 11.1

Naamloze Vennootschap

2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

0806.903.309

"7C Solarparken"

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Beindiging mandaat PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA als commissaris en benoeming KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA als commissaris

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 26 december 2013 te Steenweg op Vilvoorde 112, 1745 Opwijk, van de naamloze vennootschap "7C SOLARPARKEN" gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als BTW-plichtige heeft beslist

1, om voortijdig te ontslaan als commissaris voor de statutaire jaarrekening PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA, niet maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer VEESTRAETEN Kevin, bedrijfsrevisor.

2. om te benoemen als commissaris, dit voor een termijn van drie (3) jaar: de KLYNVELD, PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, met ondernemingsnummer 0419.122.548 vertegenwoordigd door de heer De BOCK Filip, bedrijfsrevisor. Het mandaas zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt. De vergoeding van de commissaris wordt op EUR 35.500 voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 vastgesteld, waarvan EUR 18.000 voor de controle van de geconsolideerde openingsbalans 01101/2012 en 31/12/2012.

STEVEN DE PROOST BVBA, met vaste vertegenwoordiger Steven De Proost, gedelegeerd bestuurder 7C SOLARPARKEN NV.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19 5140

I

Vr beh. aai Bel a$taa

NEERGELEGD

i 7 -02.. 20%

GRlfrFlE RECHTBANK van KOOPHAUffiete MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2013
Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal besloten door de raad van bestuur van 10 juif 2013 - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zesentwintig augustus tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

Een bijzonder gevolmachtigde van de naamloze vennootschap 47C Solarparken", gevestigd te 2800' Mechelen, Bettelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:

1, Bij aangetekende brief van 29 juli 2013 heeft de raad van bestuur de aandeelhouders in kennis gesteld, van de openstelling van de inschrijvingsperiode gedurende een termijn van ten minste 15 dagen met ingang vanaf 7 augustus 2013, en waarin de nadere modaliteiten voor de uitoefening van het voorkeurrecht werden bepaald.

2. In de periode vanaf de openstelling van de inschrijvingsperiode gedurende welke de aandeelhouders hun voorkeurrecht konden uitoefenen, en welke inschrijvingsperiode door de raad van bestuur werd afgesloten op 21 augustus 2013, ingevolge ontvangst door de raad van bestuur van de schriftelijke bulletins vanwege alle aandeelhouders, houdend hetzij de verzaking aan het voorkeurrecht, hetzij de overdracht van voorkeurrecht, hetzij de inschijvingsbulletins, werd op de zevenhonderd vijfentwintig (725) nieuwe aandelen ingeschreven. Er werd telkens ingeschreven tegen de prijs van vierduizend achthonderd nentwintig euro ( 4.821,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend tweehonderd achtentwintig euro zevenenveertig cent ( 1.228,47), verhoogd voor het saldo met een uitgiftepremie die onmiddellijk volledig werd volgestort in geld.

3. Het bedrag van de volstorting van drie miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend tweehonderdvijfentwintig euro ( 3.495.225,00) wordt geboekt

*tot beloop van achthonderdnegentigduizend zeshonderdveertig euro vijfenzeventig cent ( .890.640,75) op de rekening "KAPITAAL";

*tot beloop van twee miljoen zeshonderdenvierduizend vijfhonderdvierentachtig euro vijfentwintig cent ( .2.604.584,25) op de rekening "UITGIFTEPREMIES";

4. Krachtens de machtiging verleend in een besluit van de vergadering van de raad van bestuur van 10 juli 2013 stelt de comparant vast dat de opschortende voorwaarde van het besluit ()ver het vierde agendapunt van voormelde vergadering van de raad van bestuur is verwezenlijkt en wordt dienvolgens in Artikel 4 - Kapitaal van de statuten

*de eerste twee zinnen aangepast aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, zodat deze luiden als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend vierhonderdvierenvijftig euro twaalf cent ( 8.675.454,12) .

Het is verdeeld in zevenduizend tweenzestig (7,062) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. *op het einde van het punt Overgangsbepaling inzake het gebruik van het toegestane kapitaal een nieuw punt 4, toegevoegd, en wordt de afsluitende zin van deze overgangsbepaling gewijzigd ais volgt :

"4.Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, op 26 augustus 2013, werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal met een bedrag van achthonderdnegentigduizend zeshonderdveertig euro vijfenzeventig cent ( .890.640,75) waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 10 juli 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IlIu 31~i379 iu~9!

*1

Mod Word t1.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie

NI

111

29 -08- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aldus blijft thans een saldo van twee miljoen zeshonderdvijfentachtigduizend tweehonderdzesenzeventig euro drientwintig cent ( .2.685.276,23) ter beschikking van de raad van bestuur,"

5, Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 26 augustus 2013, met in bijlage gecoordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te warden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

oor-behbuden' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.08.2013 13473-0177-029
29/07/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

I"i z ! = ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IILAlllllllllllll

*13118237*

111

111

NEERGELEGD

18 -01- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANitifMECHELEN

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "TC Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal - Bestemming van uitgiftepremie - Openstelling van inschrijvingsperiode - Statutenwijziging onder voorwaarde

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op tien

juli tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen,

Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0806.903.309, BTW-

' plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Binnen het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal te verhogen met een bedrag van ten hoogste achthonderd negentig duizend zeshonderd veertig euro vijfenzeventig cent ( 890.640,75) om het van zeven miljoen zevenhonderd vierentachtig duizend achthonderd dertien euro zevenendertig cent ( 7.784.813,37) te' brengen op ten hoogste acht miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend vierhonderd vierenvijftig euro twaalf, cent ( 8.675,454,12) door uitgifte van ten hoogste zevenhonderd vijfentwintig (725) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die in geld zullen worden ingeschreven tegen de prijs van vierduizend achthonderd eenentwintig euro ( 4.821,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend tweehonderd achtentwintig euro zevenenveertig cent ( 1.228,47) verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk integraal zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremies die zullen worden betaald naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging waarvan sprake in het eerste agendapunt, zijnde ten hoogste een bedrag van twee' miljoen zeshonderd en vier duizend vijfhonderd vierentachtig euro vijfentwintig cent ( 2.604,584,25) te' bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Dat de aandeelhouders gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen die, overeenkomstig de', voorschriften van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen, zal ingaan op de datum die ten minste', acht (8) kalenderdagen tevoren door de raad van bestuur per aangetekende brief zal warden bekend gemaakt, aan alle aandeelhouders (de "inschrijvingstermijn") hun voorkeurrecht op deze nieuw uit te geven aandelen' zullen kunnen uitoefenen naar verhouding tot hun respectieve deelname in het kapitaal zoals dit zal blijken op de aanvangsdatum van deze inschrijvingstermijn.

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders is verhandelbaar gedurende de volledige, inschrijvingstermijn.

De aandeelhouders, of hun rechtverkrijgenden, zullen hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen door kennisgeving, per aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap, van een in dubbel opgemaakt inschrijvingsbulletin waarin wordt aangegeven :

a)de volledige identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit, of, in voorkomend geval, van de volledige identiteit van de persoon die voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders heeft verworven, onder opgave van het aantal inschrijvingsrechten dat deze heeft verworven, en van welke aandeelhouder;

b)het aantal nieuwe aandelen waarop een aandeelhouder wenst in te schrijven bij toepassing van het

voorkeurrecht pro rata participationis, of het gebeurlijke aantal beneden dit pro rata, of in voorkomend geval het Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

maximale aantal boven dit pro rata voor het geval n of meerdere andere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk zouden verzaken aan hun voorkeurrecht,

en met dien verstande dat in geval van breukgetallen, deze, volgens de normale afrondingsregels, zullen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde hogere of lagere eenheid naargelang het breukgetal meer of minder dan de helft is, en met dien verstande dat indien twee inschrijvers recht hebben op precies een half aandeel, dit bij lottrekking zal worden toegewezen

De raad van bestuur bepaalt bovendien dat voor het geval bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode niet alle aandelen zijn geplaatst bij de bestaande aandeelhouders, de raad van bestuur de bevoegdheid zal hebben om de plaatsing van het saldo van deze aandelen te verzorgen bij derden, gedurende een termijn van ten hoogste vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de hierboven vernielde inschrijvingstermijn.

4. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, de eerste alinea van Artikel 4 - Kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de ' aandelen, en tevens in een overgangsbepaling bij Artikel 4 - Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal

5. - machtiging te verlenen aan

*hetzij een meerderheid van de bestuurders van de vennootschap, waaronder de gedelegeerd bestuurder,

*hetzij twee (2) bestuurders van de vennootschap, waaronder de gedelegeerd bestuurder, samen handelend met de Financieel Directeur of de "Chief Operational Officer" van de vennootschap

om alle maatregelen te nemen, kennisgevingen te doen en modaliteiten te bepalen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waartoe hierboven is besloten, met inbegrip van de bevoegdheid om de plaatsing van de aandelen te verzekeren bij de bestaande aandeelhouders en/of bij derden ' overeenkomstig het besluit over het derde agendapunt hierboven.

-machtiging te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, of aan de heer Koen BORIAU, wonend te 2018 Antwerpen, Grtrystraat 21 bus 5, rijksregister nummer 83.09.06-393.69, eveneens alleen handelend, om bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode(n) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging bij authentieke akte te doen vaststellen, bij deze gelegenheid de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen "Kapitaal" en "Uitgiftepremies", vast te stellen dat bijgevolg de opschortende voorwaarde van het besluit over het vierde agendapunt is verwezenlijkt en dienvolgens het Artikel 4 - Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen, en in een overgangsbepaling bij Artikel 4 - Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal.

6. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd,10 juli 2013, met in bijlage ; uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

VooP-

'bhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

14/06/2013
Mod Word 11.1

~~1 " ,, ~.~

*130 0693'

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - Bestemming van de uitgiftepremies - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op nendertig mei tweeduizend dertien;

BLIJKT PAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

ondememingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B,T.W: plichtige; "

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1, Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdenzevenduizend honderdzeventien euro; vijftig cent ( 307,117,50), om het van zeven miljoen vierhonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdvijfennegentig euro zevenentachtig cent ( .7.477,695,87) te brengen op zeven miljoen zevenhonderdvierentachtigduizend achthonderddertien euro zevenendertig cent ( .7.784.813,37), door uitgifte van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van vierduizend zevenhonderdvijftig euro ( .4.750,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend tweehonderdachtentwintig euro zevenenveertig cent ( .1228,47), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig in geld zullen worden volgestort.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Om het totale bedrag van de uitgifte-'premies van achthonderdtachtigduizend driehonderdtweentachtig euro vijftig cent ( .880.382,50) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting. in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Om de eerste drie zinnen van Artikel 4 - Kapitaal te vervangen door de volgende twee zinnen:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zevenhonderdvierentachtigduizend

achthonderddertien euro zevenendertig cent ( 7.784.813,37).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdzevenendertig (6.337) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 31 mei 2013, met in bijlage : 53 volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- 1~ de

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexs du Moniteur belge

. . _ " .-~ imill

#

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

R~eTl1~1~DIAl

IYV

23/04/2013
s

ia, Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

12 APK. 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDe{fiUECHELEN

tijil,11111g

V! behr

aal

Bel Staa

T

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - Bestemming van de uitgiftepremies - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijf april tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen,' ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B.T.W: plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achthonderdzesentachtigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro vierendertig cent ( .886.955,34), om het van zes miljoen vijfhonderd negentig' duizend zevenhonderd veertig euro drienvijftig cent ( .6.590.740,53) te brengen op zeven miljoen' vierhonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdvijfennegentig euro zevenentachtig cent ( 7.477.695,87), door; uitgifte van zevenhonderdtweentwintig (722) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en, voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata, temporis, die zullen worden inge-schreven tegen de prijs van vierduizend vijfhonderdennegen euro ( .4.509,00)' per aandeel, zijnde de fractie-'waarde van afgerond duizend tweehonderdachtentwintig euro zevenenveertig' cent ( .1.228,47), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig in geld zullen worden; volgestort. Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen zal, indien de' kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen

2. Om het totale bedrag van de uitgifte-premies van twee miljoen driehonderdachtenzestigduizend vijfhonderdtweenveertig euro zesenzestig cent ( .2.368.542,66) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Om de eerste twee zinnen van Artikel 4 - Kapitaal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vierhonderdzevenenzeventigduizend,

zeshonderdvijfennegentig euro zevenentachtig cent ( 7.477.695,87).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenentachtig (6.087) aandelen zonder vermelding

van nominale waarde."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 5 april 2013, met in bijlage : vijftig volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2013
Mod Woed 11.1

El-1p l i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIu 1 97528* II

NEERGELEGD

1 4 -03- 2013

GRIFFIE R~ ECHELEN ~pOPHAND

Ondernemingsnr : 0806.903.309

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur bevestigt en aanvaardt het ontslag als bestuurder op 28)0212013 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOEN BORIAU", gevestigd te 2018 Antwerpen, Grtrystraat 21/5, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0811.19a214, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer BORIAU Koen, wonend te 2018 Antwerpen, Grtrystraat 19/5.

Als nieuwe bestuurder, als vervanging van KOEN BORIAU BVBA, met vaste vertegenwoordiger BORIAU Koen, wordt gecopteerd voor een periode tot 15 juni 2018, te tellen vanaf 28/02/2013 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMAREG", gevestigd te 9200 Grembergen, Bakkerstraat 36, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0479.630.455, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, wonend te 9200 Grembergen, Bakkerstraat 36

Steven De Proost bvba, met vast vertegenwoordiger Steven De Proost, gedelegeerd bestuurder 7C Solarparken NV.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - Bestemming van de uitgiftepremie - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

zevenentwintig februari tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te

2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer

0806.903.309, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd nennegentig duizend driehonderd achtentachtig euro ( 491.388,00) om het van zes miljoen negenennegentig duizend driehonderd tweenvijftig euro drienvijftig cent (E 6.099.352,53) te brengen op zes miljoen vijfhonderd negentig duizend zevenhonderd veertig euro drienvijftig cent ( 6.590.740,53) door uitgifte van vierhonderd (400) nieuwe aandelen,: genummerd van 4.966 tot en met 5.365, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 27 februari 2013, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van vierduizend vijfhonderd en negen euro ( 4.509,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen van afgerond duizend tweehonderd achtentwintig euro zevenenveertig cent (E 1.228,47), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremies die worden betaald naar aanleiding van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, zijnde een bedrag van n miljoen driehonderd en twaalf duizend tweehonderd en twaalf euro ( 1.312.212,00) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze ais het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de, voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. De eerste twee zinnen van Artikel 4 : Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de' nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze te laten luiden

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen vijfhonderd negentig duizend zevenhonderd veertig euro drienvijftig cent ( 6.590.740,53).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd vijfenzestig (5.365) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

NEERGF:ILEGD

0 5 -03- 2013

GdeilFt~l~ f~~r~]Cl-ir~3~f~S1.K1- van ~OOi~l'~i~1 ~#Zk i. 1~1~yi_~.Wf~~G:LGN

~

Voc

behou

aan I

Belgit

Staatsl

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 februari 2013, met in bijlage : 37 volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/02/2013
Mod Won.] 11.1

U.U.11W I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iOndernerningsnr : 0806.903.309

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

NEERGELEGD

IIIEi " MI

:

-KO0PH;4N[3EE; t MECHELEN'

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders

De Raad van Bestuur bevestigt en aanvaardt het ontslag als bestuurders op 06/02/2013 van

-de heer DE MEESTER, Joris Herman, geboren te Sint Niklaas 25 augustus 1963, wonend te 9140 Temse, Kapelstraat 107

en

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMAREG", gevestigd te 9200 Grembergen, Bakkerstraat 36, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0479.630.455, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, wonend te 9200 Grembergen, Bakkerstraat 36,

Als nieuwe bestuurder, als vervanging van de heer DE MEESTER, Joris Herman, wordt gecopteerd voor een periode tot 15 juni 2018, te tellen vanaf heden (06/02/2013) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOEN BORIAU", gevestigd te 2018 Antwerpen, Grtrystraat 2115 RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0811.190.214, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer BORIAU Koen, wonend te 2018 Antwerpen, Grtrystraat 19/5.

Steven De Proost bvba, met vast vertegenwoordiger Steven De Proost, gedelegeerd bestuurder 7C Solarparken NV.

Paul Decraemer bvba, met vast vertegenwoordiger Paul Decraemer, bestuurder 7C Solarparken NV.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2012
Man Word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0806.903.309

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 6 september 2012 vertegenwoordigd worden door Kevin Veestraeten, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Filip Ceulemans,

Steven De Proost BVBA, met vast vertegenwoordiger Steven De Proost, bestuurder 7C Solarparken NV.

Paul Decraemer bvba, met vast vertegenwoordiger Paul Decraemer, bestuurder 7C Solarparken NV.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*iaiss9oe"

Vc behc aar Belt Staal

0 it -10- 2012

GNk=PtE RECHTBANK van

KOOP " hIIDCL te MECHELEN

25/09/2012
ti Mod Word 11,1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekn'te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

EERpELEGD

1 4 -09- 2012

II~~I 11H 111 I II 1 liii 11

*12159818*

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHeipa t~irCH~ E~ N

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - Bestemming van de uitgiftepremies - Kapitaalverhoging door omzetting in kapitaal van de uitgiftepremies - Statutenwijzigingen - Goedkeuring van de vergoeding van de commissaris - Vaststelling van de bestuursvergoeding

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op elf september tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1, Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd vierendertig duizend negenhonderd negenenveertig euro vijf cent ( 134.949,05) om het van vijf miljoen zeshonderd nennegentig duizend driehonderd tweendertig euro drienvijftig cent ( ,5.691,332,53) te brengen op vijf miljoen achthonderd zesentwintig duizend tweehonderd nentachtig euro achtenvijftig cent ( .5.826.281,58) door uitgifte van honderd vijftien (115) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van drieduizend vijfhonderd achtenveertig euro ( ,3.548,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend honderd drienzeventig euro zevenenveertig cent ( .1.173,47), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en die onmiddellijk in geld zullen worden volgestort.

2. Om het totale bedrag van de uitgifte-'premies van tweehonderd drienzeventig duizend zeventig euro vijfennegentig cent ( .273.070,95) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd drienzeventig duizend zeventig euro vijfennegentig cent ( .273.070,95), om het van vijf miljoen achthonderd zesentwintig duizend tweehonderd nentachtig euro achtenvijftig cent ( .5.826.281,58) te brengen op zes miljoen negenennegentig duizend driehonderd tweenvijftig euro drienvijftig cent ( ,6.099.352,53), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. - om de eerste en de tweede zin van Artikel 4 - Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen

met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen negenennegentig duizend driehonderd

tweenvijftig euro drienvijftig cent ( .6.099.352,53).

Het is verdeeld in vierduizend negenhonderd vijfenzestig (4.965) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde,";

- om na het eerste lid van punt 2. van Artikel 5 - Aandelen de volgende zin toe te voegen:

"Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders.";

- om in de eerste zin van het laatste lid van Artikel 9 - Benoeming en ontslag van bestuurders de woorden

".., aangeduid uit de voordracht door de aandeelhouders categorie B, ..," te schrappen;

- om de titel en de tekst van Artikel 15 - Bijzondere volmachten - dagelijks bestuur te vervangen door de

volgende titel en tekst:

"Artikel 15 - Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comits

Op de laatste blz. van Luik E. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en her:1 de meest uitgebreide

bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de verteenwoordiging wat dit

dagelijks bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens

opdragen aan

- het directiecomit, indien er n wordt opgericht;

- n of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

2. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur, het directiecomit en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan n of meer personen van hun keuze.

3. De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comits oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.";

- om de tekst van Artikel 23 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders te vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor da datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel."

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonen register bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd Afschrift van de notulen dd., 11 september 2012, met in bijlage ; 29 volmachten, gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

K ` Voor= ,i behoud;tn

aan ht

Belgisch

Staatsblad

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.08.2012 12483-0307-030
31/07/2012
Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal besloten door de raad van bestuur van 21 juni 2012 - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zeventien juli tweeduizend en twaalf;

c BLIJKT DAT:

Een bestuurder van de naamloze vennootschap 7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als BJ.W: plichtige;

HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:

1. Bij aangetekende brief van 6 juli 2012 heeft de raad van bestuurde aandeelhouders in kennis gesteld van de openstelling van de inschrijvingsperiode gedurende een termijn van ten minste 15 dagen met ingang vanaf 15 juli 2012, en waarin de nadere modaliteiten voor de uitoefening van het voorkeurrecht werden bepaald.

2. In de periode vanaf de openstelling van de inschrijvingsperiode gedurende welke de aandeelhouders hun voorkeurrecht konden uitoefenen, en welke inschrijvingsperiode door de raad van bestuur vervroegd werd afgesloten op 15 juli 2012, ingevolge ontvangst door de raad van bestuur van de schriftelijke bulletins vanwege alle aandeelhouders, houdend hetzij de verzaking aan het voorkeurrecht, hetzij de overdracht van

M voorkeurrecht, hetzij de inschijvingsbulletins, werd op de honderd tachtig (180) nieuwe aandelen ingeschreven

door de volgende personen:

a. de naamloze vennootschap "XIX-lnvesf', gevestigd te 1190 Brussel (Vorst), Brugmannlaan 147, in het

et et gerechtelijk arrondissement Brussel, met onderemingsnummer 0831.465.984 Honderd drienvijftig (153) nieuwe aandelen

et b, de heer Jan CALLEWAERT, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, et

Acht (8) nieuwe aandelen

c. de heer VAN ASSCHE Peter Gerard Jozef, geboren te Reet op 19 april 1972, wonend te 1980 Zemst

(Eppegem), Kompenhofstraat 57;

Twaalf (12) nieuwe aandelen

d. de heer VAN ASSCHE Wouter Jan Gaspard, geboren te Reet op 19 april 1972, wonend te 2530

Boechout, Vinkenstraat 49;

Drie (3) nieuwe aandelen

e. mevrouw VAN ASSCHE Els Lieve Jo, geboren te Reet op 17 mei 1974, wonend te 3665 As,

Nijverheidslaan 93;

n (1) nieuw aandeel

et f. de naamloze vennootschap "JEZZ-NET", gevestigd te 1731 Asse, Sleutelbloemstraat 22, RPR Brussel

met ondememingsnummer 0470185.031;

n (1) nieuw aandeel

g. de heer HAESEVOETS Dirk Clement, geboren te Herk-de-Stad op 17 juli 1960, wonend te 3511 Hasselt,

Zolderse Kiezel 29;

n (1) nieuw aandeel

h. de heer SAUWENS Herman Peter Jozef Alex, geboren te Sint-Truiden op 18 november 1952, wonend te

3740 Bilzen, Leterweg 57;

n (1) nieuw aandeel

Totaal: honderd tachtig f180) nieuwe aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1II 1I II I1I I'iII II 1I

*12134990'

NEERGELECD

2 0 -07- 2012

GRiI"1"i; r Grl~lp r ~~''~sE~ 1':wi~f

KnpPPANDe-1 ~~# " `_~. .-, .w

Mod Wafd 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

yVpor-befiouden aan het Belgisch Staatsblad

Er werd telkens ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro ( 2.775,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend honderd drienzeventig euro zevenenveertig cent ( .1.173,47) verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, welke onmiddellijk werd volgestort in geld,

3. Het bedrag van de volstorting van vierhonderd negenennegentig duizend vijfhonderd euro ( .499.500,00) blijkend uit het attest afgeleverd door de voornoemde financile instelling, wordt geboekt

* tot beloop van tweehonderd en elf duizend tweehonderd vierentwintig euro zestig cent ( 211.224,60) op de rekening "KAPITAAL";

* tot beloop van tweehonderd achtentachtig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro veertig cent ( .288.275,40) op de rekening "UITGIFTEPREMIES";

4. Krachtens de machtiging verleend in het hierboven aangehaalde besluit van de vergadering van de raad van bestuur van 21 juni 2012 stelt de comparant vast dat de opschortende voorwaarde van het besluit over het vierde agendapunt van voormelde vergadering van de raad van bestuur is verwezenlijkt en wordt dienvolgens in Artikel 4 - Kapitaal van de statuten

* de eerste twee zinnen aangepast aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, zodat deze luiden als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zeshonderd nennegentig duizend driehonderd tweendertig euro drienvijftig cent ( 5.691.332,53).

Het is verdeeld in vierduizend achthonderd vijftig (4.850) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. * op het einde van het punt Overgangsbepaling inzake het gebruik van het toegestane kapitaal een nieuw punt 3 toegevoegd, en wordt de afsluitende zin van deze overgangsbepaling gewijzigd als volgt

"3 .Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen op 17 juli 2012 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal met een bedrag van tweehonderd en elf duizend tweehonderd vierentwintig euro zestig cent ( .211.224,60) waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 21 juni 2012.

Aldus blijft thans een saldo van drie miljoen vijfhonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd zestien euro achtennegentig cent ( .3.575.916,98) ter beschikking van de raad van bestuur."

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeHiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 juli 2012, met in bijlage : gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2012
Mod Word 11.1

,(di

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

~I

27 -06- 2012

*iaii9sas"

Ondernemingsnr : 0806.903.309. Benaming

(voluit) ; "7C Solarparken" (verkort)

GRIFFIE RECHTB~an

HANDEL te M EN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal - Bestemming van uitgiftepremie - Openstelling van inschrijvingsperiode - Statutenwijziging

onder voorwaarde - Benoeming van gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op nentwintig juni tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT;

De RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 456 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0806.903.309, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1.Binnen het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal te verhogen met een bedrag van ten hoogste tweehonderd en elf duizend tweehonderd vierentwintig euro zestig cent ( 211.224,60) om het van vijf miljoen vierhonderd tachtig duizend honderd en zeven euro driennegentig cent ( .5.480.107,93) te brengen op ten hoogste vijf miljoen zeshonderd nennegentig duizend driehonderd tweendertig euro drienvijftig cent ( .5.691.332,53) door uitgifte van ten hoogste honderd tachtig (180) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die in geld zullen worden ingeschreven tegen de prijs van van tweeduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro ( .2.775,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend honderd drienzeventig euro zevenenveertig cent ( .1.173,47) verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk integraal zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremies die zullen worden betaald naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging waarvan hiervoor sprake, zijnde ten hoogste een bedrag van tweehonderd achtentachtig duizend tweehonderd vijfenzeventig euro veertig cent ( .288.275,40) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Dat de aandeelhouders gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen die, overeenkomstig de voorschriften van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen, zal ingaan op de datum die ten minste acht (8) kalenderdagen tevoren door de raad van bestuur per aangetekende brief za! worden bekend gemaakt aan alle aandeelhouders (de "inschrijvingstermijn") hun voorkeurrecht op deze nieuw uit te geven aandelen zullen kunnen uitoefenen naar verhouding tot hun respectieve deelname in het kapitaal zoals dit zal blijken op de aanvangsdatum van deze inschrijvingstermijn.

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders is verhandelbaar gedurende de volledige inschrijvingstermijn.

De aandeelhouders, of hun rechtverkrijgenden, zullen hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen door kennisgeving, per aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap, van een in dubbel opgemaakt inschrij-'vingsbulletin waarin wordt aangegeven

a)de volledige identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit, of, in voorkomend geval, van de volledige identiteit van de persoon die voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders heeft verworven, onder opgave van het aantal inschrijvingsrechten dat deze heeft verworven, en van welke aandeelhouder;

b)het aantal nieuwe aandelen waarop een aandeelhouder wenst in te schrijven bij toepassing van het voorkeurrecht pro rata participationis, of het gebeurlijke aantal beneden dit pro rata, of in voorkomend geval het

maximale aantal boven dit pro rata voor het geval n of meerdere andere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk zouden verzaken aan hun voorkeurrecht,

en met dien verstande dat in geval van breukgetallen, deze, volgens de normale afrondingsregels, zullen worden. afgerond naar de dichtstbijzijnde hogere of lagere eenheid naargelang het breukgetal meer.of minder dan de helft is, en met dien verstande dat indien twee inschrijvers recht hebben op precies een half aandeel, dit bij lottrekking zal worden toegewezen

De raad van bestuur bepaalt bovendien dat voor het geval bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode niet alle aandelen zijn geplaatst bij de bestaande aandeelhouders, de raad van bestuur de bevoegdheid zal hebben om de plaatsing van het saldo van deze aandelen te verzorgen bij derden, gedurende een termijn van ten hoogste vijf (5) kalenderdagen na het verstrijken van de hierboven vermelde inschrijvingstermijn,

4. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, de eerste alinea van Artikel 4 - Kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en tevens in een overgangsbepaling bij Artikel 4 - Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kaphaai.

5. - machtiging te verlenen aan

*hetzij een meerderheid van de bestuurders van de vennootschap, waaronder de gedelegeerd bestuurder, *hetzij twee (2) bestuurders van de vennootschap, waaronder de gedelegeerd bestuurder, samen handelend met de Financieel Directeur of de "Chief Operational Of icer" van de vennootschap

om alle maatregelen te nemen, kennisgevingen te doen en modaliteiten te bepalen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waartoe hierboven is besloten, met inbegrip van de bevoegdheid om de plaatsing van de aandelen te verzekeren bij de bestaande aandeelhouders en/of bij derden overeenkomstig het besluit hierboven.

-machtiging te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, handelend, om bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode(n) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging bij authentieke akte te doen vaststellen, bij deze gelegenheid de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen "Kapitaal" en "Uitgiftepremies", vast te stellen dat bijgevolg de opschortende voorwaarde van het hierboven genomen besluit is verwezenlijkt en dienvolgens het Artikel 4 - Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen, en in een overgangsbepaling bij Artikel 4 - Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal.

6. Aan te stellen in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 13 van de statuten alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVEN DE PROOST", gevestigd te 3130 Begijnendijk (Betekom), Molenweg 63, RPR Leuven met ondememingsnummer 0811.098.657, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger

de heer DE PROOST Steven, wonend te 3130 Begijnendijk (Betekom), Molenweg 63.

7. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonen register.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 27 juni 2012, met in bijlage e uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

' aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2012
Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Mad Wa,d 11,1

,l~~l`~. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

---Imot

Ondernemingsnr : 0806.903.309

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

NEERGELEGD

26 -06- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDCe4ECHELEN

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 jun( 2011 van de naamloze vennootschap 7C Solarparken, gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0806.903.309

BLIJKT DAT:

De opdracht van de thans in functie zijnde bestuurders namelijk:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paul Decraemer", gevestigd te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetbcek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht ais vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer DECRAEMER Paul, Alfons, wonend te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9.

-De heer LOSCH Patrick, geboren te Luxemburg op 18 mei 1958, wonend te 5368 Schuttrange (G.H. Luxemburg), Rue de Neuhauesgen 6.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wim Van Den Bossche", gevestigd te 9200 Dendermonde, Veerstraat 24 bus 1, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: VAN DEN BOSSCHE Wim Celina Petrus, geboren te Dendermonde 24 januari 1967, wonend te Vliegpleinweg 8.

-De heer VAN ASSCHE Peter Gerard Jozef, geboren te Reet 19 april 1972, wonend te 1980 Zemst (Eppegem), Kompenhofstraat 57.

-de heer DE MEESTER, Joris Herman, geboren te Sint Niklaas 25 augustus 1963, wonend te 9140 Temse, Kapelstraat 107

eindigt met de sluiting van de gewone algemene vergadering 2012, te weten op 15 juni 2012

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 15 juni 2012

BLIJKT DAT:

de gewone algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders vast te leggen op 4 (vier) en tot nieuwe bestuurders te benoemen vanaf de sluiting van de vergadering voor een duur van zes (6) jaren, namelijk tot 15 juni 2018:

-de heer DE MEESTER, Joris Herman, geboren te Sint Niklaas 25 augustus 1963, wonend te 9140 Temse, Kapelstraat 107

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Steven De Proost", gevestigd te 3130 Begijnendijk (Betekom), Molenweg 63, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0811.098.657, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer DE PROOST Steven, wonend te 3130 Begijnendijk (Betekom) ), Molenweg 63.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paul Decraemer", gevestigd te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, RPR Gent met ondememingsnummer 0474.401.957, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer DECRAEMER Paul, Alfons, wonend te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROMAREG", gevestigd te 9200 Grembergen, Bakkerstraat 36, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0479.630.455, die overeenkomstig artikel 61 2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen: de heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, wonend te 9200 Grembergen, Bakkerstraat 36.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Joris de Meester, bestuurder 7C Solarparken NV,

Paul Decraemer bvba, met vast vertegenwoordiger Paul Decraemer, bestuurder 7C Solarparken NV.

>Voor-betioden aan het Belgisch Staatsblad

Bjfagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/12/2011
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr'

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - Bestemming van de uitgiftepremie - Statutenwijziging - Verbetering inzake de benoeming van de commissaris

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op negen.

december tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te'

2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer

0806.903.309, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van n miljoen honderd nentwintig duizend achthonderd zevenendertig euro tweendertig cent ( .1.121.837,32) om het van vier miljoen driehonderd achtenvijftig duizend tweehonderd zeventig euro nenzestig cent ( .4.358.270,61) te brengen op vijf miljoen vierhonderd tachtig duizend honderd en zeven euro driennegentig cent ( .5.480.107,93) door uitgifte van negenhonderd, zesenvijftig (956) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 9 december 2011, pro rata temporis, die zullen worden' ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend zevenhonderd euro ( .2.700,00) per aandeel, zijnde de` fractie-waarde van afgerond duizend honderd drienzeventig euro zevenenveertig cent ( .1.173,47),' verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremie van n miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend driehonderd tweenzestig euro achtenzestig cent ( .1.459.362,68) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

De vergadering beslist de eerste twee zinnen van Artikel 4 : Kapitaal van de statuten in overeenstemming te'. brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze zinnen voortaan te laten luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vierhonderd tachtig duizend honderd en zeven euro driennegentig cent ( .5.480.107,93).

Het is verdeeld in vierduizend zeshonderd zeventig (4.670) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

3. Vast te stellen dat in het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 februari', 2011, waarvan de notulen bij uittreksel werden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8, maart 2011 onder het nummer 11036790, inzake de benoeming tot commissaris van de vennootschap van de, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer 0429.501.944,' vertegenwoordigd door de heer CEULEMANS Filip, bedrijfsrevisor, bij materile vergissing werd vermeld dat' deze benoeming gold voor de boekjaren tweeduizend en tien (2010), tweeduizend en elf (2011) en tweeduizend en twaalf (2012) en derhalve een einde zou nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het. jaar tweeduizend dertien (2013).

Deze benoeming diende echter betrekking te hebben op het reeds aangevangen boekjaar tweeduizend en elf (2011) en op de daarop volgende boekjaren tweeduizend en twaalf (2012) en tweeduizend dertien (2013),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

1111

*iusaase"

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

derwijze dat de opdracht een einde zou nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2013.

Bovendien was het de bedoeling dat de voormelde buitengewone algemene vergadering van 15 februari 2011 de opdracht zou bekrachtigen die voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010 was verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, met ondememingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer CEULEMANS Filip, bedrijfsrevisor.

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERLI=", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtsp erso ne n reg i ste r.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 9 december 2011, met in bijlage : 30 volmachten,

gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III IflulIl 11111111 111fl 11 1l ~IVI~

+11141119*

hic behc aar Bel! Staal

NrE ,':RGELEGD

----~ i '

0 l -09- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAN IR MECHELEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19)

Onderwerp akte : Vaststelling. van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waartoe werd besloten door de raad van bestuur van 14 juli 2011 - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zes september tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

Een bestuurder van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:

I. Bij aangetekende brief van 1 augustus 2011 heeft de raad van bestuur de aandeelhouders in kennis gesteld van de openstelling van de inschrijvingsperiode vanaf 9 augustus tot en met 23 augustus, en waarin de nadere modaliteiten voor de uitoefening van het voorkeurrecht werden bepaald.

2. In de periode vanaf 9 augustus tot en met 23 augustus gedurende welke de aandeelhouders hun voorkeurrecht konden uitoefenen, werd op vierhonderd vierentwintig (424) nieuwe aandelen ingeschreven, blijkens inschrijvingsbulletins, tegen de prijs van tegen de prijs van tweeduizend zeshonderd vijfenveertig euro ( .2.645,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend honderd drienzeventig euro zevenenveertig cent ( .1.173,47), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, welke onmiddellijk werd volgestort in geld. Het bedrag van deze volstorting van n miljoen honderd nentwintig duizend vierhonderd tachtig euro ( .1.I21.480,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE94 73 I0 1933 6014 bij de "KBC Bank", kantoor te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 5, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financile instelling dat aan de optredende notaris wordt overhandigd om in zijn dossier te worden bewaard.

3. Het bedrag van de volstorting van n miljoen honderd nentwintig duizend vierhonderd tachtig euro ( .1.121.480,00) werd geboekt

* tot beloop van vierhonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd nenvijftig euro tweenzestig cent ( .497.551,62) op de rekening "KAPITAAL";

* tot beloop van zeshonderd drientwintig duizend negenhonderd achtentwintig euro achtendertig cent ( .623.928,38) op de rekening "UITGIFTEPREMIES";

4 Dienvolgens werd Artikel 4 : Kapitaal van de statuten in overeenstemming gebracht met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen, met aanvulling van het gebruik van het toegestane kapitaal, als, volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen driehonderd achtenvijftig duizend tweehonderd, zeventig euro eenenzestig cent ( 4.358.270,61).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd veertien (3.714) aandelen zonder vermelding;, van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato 20 september 20I0 de' bevoegdheid verleend, om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het uittreksel van' deze akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in n of meerdere malen, op de wijze en de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum. van vijf miljoen euro.

t

Dit bedrag vormt, bovenop het bovenvermeld maatschappelijk kapitaal, het toegestaan kapitaal. Binnen del hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbreng in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Overgangsbepaling inzake het gebruik van het toegestane kapitaal

1. Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29 april 2011 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal met een bedrag van zevenhonderd vijftien duizend driehonderd en zes euro tachtig cent ( .715.306,80) waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 11 februari 2011.

2. Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 september 2011 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal met een bedrag van vierhonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd nenvijftig euro tweenzestig cent ( .497.551,62) waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 14 juli 2011.

Aldus blijft thans een saldo van drie miljoen zevenhonderd zevenentachtig duizend honderd nenveertig euro achtenvijftig cent ( .3.787.141,58) ter beschikking van de raad van bestuur."

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 6 september 2011, met in bijlage : 20 inschrijvings-

bulletins, gecoeirdineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

r

J" Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

01/08/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iu~~I~II~IIIMIII~~u~u~l~

" 11118335*

be: a. B( Sta

NEERGELEGD

1.9 -0T- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANQ L te MECHELEN Cri tc

Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C Solarparken"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Busnesspark E 19)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal Bestemming van uitgiftepremie Openstelling van inschrijvingsperiode Statutenwiiziging. onder voorwaarde - Machtiging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

veertien juli tweeduizend en eIf;

BLIJKT DAT;

De RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Binnen het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal te verhogen met een bedrag van ten hoogste vierhonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd nenvijftig euro tweenzestig cent ( .497.551,62) om het van drie miljoen achthonderd zestig duizend zevenhonderd achttien euro negenennegentig cent; ( .3.860.718,99) te brengen op ten hoogste vier miljoen driehonderd achtenvijftig duizend tweehonderd; zeventig euro nenzestig cent (E.4.358.270,61) door uitgifte van ten hoogste vierhonderd vierentwintig' (424) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend zeshonderd vijfenveertig euro ( .2.645,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend honderd drienzeventig euro zevenenveertig cent ( .1.173,47), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en bij inschrijving onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts woeden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremies van ten hoogste zeshonderd drientwintig duizend negenhonderd achtentwintig euro achtendertig cent ( .623.928,38) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Dat alle aandeelhouders gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen die, overeenkomstig de voorschriften van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen, zal ingaan op de datum die ten minste acht (8) kalenderdagen tevoren door de raad van bestuur per aangetekende brief zal worden bekend gemaakt aan alle aandeelhouders (de "inschrijvingstermijn') hun voorkeurrecht op deze nieuw uit te geven aandelen zullen kunnen uitoefenen naar verhouding tot hun respectieve deelname in het kapitaal op de aanvangsdatum van deze inschrijvingstermijn.

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders is verhandelbaar gedurende de volledige inschrijvingstermijn.

De aandeelhouders, of hun rechtverkrijgenden, zullen hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen door kennisgeving, per aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap,; van een in dubbel opgemaakt inschrijvingsbulletin waarin wordt aangegeven :

a) de volledige identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit, of, in voorkomend; geval, van de volledige identiteit van de persoon die voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders heeft

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

verworven, onder opgave van het aantal inschrijvingsrechten dat deze heeft verworven, en van welke aandeelhouder;

b) het aantal nieuwe aandelen waarop een aandeelhouder wenst in te schrijven bij toepassing van het voorkeurrecht pro rata participationis, of het gebeurlijke aantal beneden dit pro rata, of in voorkomend geval het maximale aantal boven dit pro rata voor het geval n of meerdere andere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk zouden verzaken aan hun voorkeurrecht,

en met dien verstande dat in geval van breukgetallen, deze, volgens de normale afrondingsregels, zullen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde hogere of lagere eenheid naargelang het breukgetal meer of minder dan de helft is, en met dien verstande dat indien twee inschrijvers recht hebben op precies een half aandeel, dit bij lottrekking zal worden toegewezen

Bovendien dat voor het geval bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode niet alle aandelen zijn geplaatst bij de bestaande aandeelhouders, of personen die na verhandeling voorkeurrechten hebben verworven van de aandeelhouders, de raad van bestuur de bevoegdheid zal hebben om de plaatsing van het saldo van deze aandelen te verzorgen bij derden, gedurende een termijn van ten hoogste vijf (5) kalenderdagen na het verstrijken van de hierboven vermelde inschrijvingstermijn.

4. Onder voorwaarde en naar mate van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, Artikel 4 - Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en in een overgangsbepaling bij Artikel 4-Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal.

S. - machtiging te verlenen aan

* hetzij een meerderheid van (ten minste drie) bestuurders van de vennootschap, waaronder de gedelegeerd bestuurder,

* hetzij twee (2) bestuurders van de vennootschap, waaronder de gedelegeerd bestuurder, samen handelend met de Financieel Directeur of de "Chief Operational Officer" van de vennootschap om alle maatregelen te nemen, kennisgevingen te doen en modaliteiten te bepalen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waartoe hierboven is besloten, met inbegrip van de bevoegdheid om de plaatsing van de aandelen te verzekeren bij de bestaande aandeelhouders en/of bij derden overeenkomstig het besluit over het derde agendapunt hierboven.

- machtiging te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, om bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode(n) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging bij authentieke akte te doen vaststellen, bij deze gelegenheid de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen "Kapitaal" en "Uitgiftepremies", vast te stellen dat bijgevolg de opschortende voorwaarde van het besluit over het vierde agendapunt is verwezenlijkt en dienvolgens het Artikel 4 - Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen, en in een overgangsbepaling bij Artikel 4-Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal.

6. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 14 juli 2011, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-behbuaen aan-het ' Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 18.07.2011 11310-0465-022
12/07/2011
Mod 2.0

Ondernemingsar : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C HOLDING"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Bettelsesteenweg 455 E

Onderwerp akte : Naamwijziging - Besluit tot machtiging van verwerving en vervreemding van eipen aandelen - Statutenwijzigingen - Ontslag en benoeming van bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

zeventien juni tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 7C HOLDING", gevestigd te 2800,

Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer'

0806.903.309, B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT :

1. De naam van de vennootschap te wijzigen in "7C Solarparken", en dienvolgens de tekst van Artikel 1 .

Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt "7C Solarparken"."

2. Dat in geval, in het kader van een verrichting die beantwoordt aan de normale vereisten van goede trouw en tegen marktconforme voorwaarden, ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen worden overgedragen aan een derde, tegen een vergoeding die bestaat uit specin of uit vrij verhandelbare en/of onmiddellijk realiseerbare financile instrumenten, de houders van de overige aandelen er zich toe verbinden om de hen toebehorende aandelen eveneens aan deze derde over te dragen tegen dezelfde prijs en voorwaarden, en dat in geval van weigering

* de stemrechten, dividendrechten en andere rechten verbonden aan de betrokken aandelen zullen opgeschort worden tot de overdracht aan de voorgestelde derde is gerealiseerd

* de overdragende aandeelhouders geacht worden gemachtigd te zijn door deze minderheidsaandeelhouders om de aandelen van laatstgenoemden over te dragen aan de voorgestelde derde, dit tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden, en om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de realisatie van de overdracht van de aandelen van de minderheidsaandeelhouders aan de voorgestelde derde,

en dienvolgens de tekst van Artikel 6 Overdracht en overgang van aandelen van de statuten te vervangen.

3. De raad van bestuur te machtigen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen,

a) gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maximaal aantal eigen aandelen of winstbewijzen zoals toegestaan door het Wetboek van vennootschappen, zijnde twintig procent (20 %) van het kapitaal, te verwerven voor een prijs die minimaal gelijk is aan n euro (E 1,00) en die maximaal gelijk is aan de laatste uitgifteprijs van nieuwe aandelen voorafgaande aan de verrichting, verhoogd met maximaal vijftien procent (15%), [zijnde, in de huidige omstandigheden, tweeduizend driehonderd euro (E.2.300,00) verhoogd met maximaal vijftien procent (15%)], alsmede, voor zover als nodig, de machtiging tot vervreemding van de eigen aandelen tegen dezelfde voorwaarden als deze gesteld voor de verwerving van de eigen aandelen

b) te allen tijde en zonder dat een machtiging van de algemene vergadering vereist is, aandelen van de, vennootschap te verwerven teneinde deze aan te bieden aan haar personeel;

c) zonder dat een machtiging van de algemene vergadering vereist is, gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

*11105908"

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDeePVIECHELEN

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

UCL

2 9 -06- 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de

vennootschap;

en dienvolgens in Artikel 6 : Overdracht en overgang van aandelen, een nieuw punt 6.2. toe te voegen.

4. Akte te nemen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden door alle thans in functie zijnde bestuurders, te weten :

L De heer VAN ASSCHE Wouter Jan Gaspard, geboren te Reet op 19 april 1972, wonend te 2530 Boechout, Vinkenstraat 49

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paul Decraemer", gevestigd te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, met ondernemingsnummer 0474.401.957, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECRAEMER Paul, Alfons, geboren te Beenrem op 25 november 1965, wonend te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lambefran", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, met ondememingsnummer 0426.231.361, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAMBRECHT Frank, Laura, Carl, Louis, geboren te Antwerpen op 10 januari 1960, wonend te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 247.

4. De heer MAES Bert, geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 1970, wonend te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 90.

5. De heer GR,ANOTIER Frdric Franois, geboren te Saint-Etienne (Frankrijk) op 2 oktober 1968, wonend te Parijs (Frankrijk), Rue de Washington 28.

6. De heer LOSCH Patrick, geboren te Luxemburg op 18 mei 1958, wonend te 5368 Schuttrange (G.H. Luxemburg), Rue de Neuhaeusgen 6.

7. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIM VAN DEN BOSSCHE", gevestigd te 9200 Dendermonde, Veerstraat 24 bus I met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Celina Petrus VAN DEN BOSSCHE, geboren te Dendermonde op 24 januari 1967, wonend te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg

8.

Dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op n januari tweeduizend en elf (1 januari 2011) zich zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden bestuurders voor de vervulling van hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.

Vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op vijf (5) en tot nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2012 :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paul Decraemer", gevestigd te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, met ondernemingsnummer 0474.401.957, die, overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : de heer DECRAEMER Paul, Alfons, geboren te Beernem op 25 november 1965, wonend te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9.

2. De heer LOSCH Patrick, geboren te Luxemburg op 18 mei 1958, wonend te 5368 Schuttrange (G.H. Luxemburg), Rue de Neuhaeusgen 6.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIM VAN DEN BOSSCHE", gevestigd te 9200 Dendermonde, Veerstraat 24 bus 1 die, overeenkomstig artikel 61, 2 van het Wetboek van vennootschappen, voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : de heer VAN DEN BOSSCHE, Wim Celina Petrus geboren te Dendermonde op 24 januari 1967, wonend te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8.

4. De heer VAN ASSCHE Peter Gerard Jozef, geboren te Reet op 19 april 1972, wonend te 1980 Zemst (Eppegem), Kompenhofstraat 57.

5. De heer DE MEESTER, Joris Herman, geboren te Sint-Niklaas op 25 augustus 1963, wonend te 9140 Temse, Kapelstraat 107.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

a

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 17 juni 2011, met in bijlage : 10 volmachten,

gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/05/2011
Mod 2.0Luik B In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C HOLDING"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E

Onderwerp akte : Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal waartoe werd besloten door de raad van bestuur van elf februari tweeduizend en elf - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

negenentwintig april tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

Een bestuurder van de naamloze vennootschap 7C HOLDING", gevestigd te 2800 Mechelen,

Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), RPR Mechelen met ondernemingsnummer 0806.903.309,

B.T.W.-plichtige;

HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:

1. Bij aangetekende brief, of e-mail bericht, van 30 maart 2011 heeft de raad van bestuur de aandeelhouders in kennis gesteld van de openstelling van de inschrijvingsperiode gedurende een termijn van ten minste 15 dagen met ingang vanaf 8 april 2011, en waarin de nadere modaliteiten voor de uitoefening van het voorkeurrecht werden bepaald.

2. In de periode vanaf 8 april tot en met 22 april 2011 gedurende welke de aandeelhouders hun voorkeurrecht konden uitoefenen, werd door alle bestaande aandeelhouders van de vennootschap, behoudens de hierna gemelde naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "INVEST SOLAR SA", uitdrukkelijk en onherroepelijk verzaakt aan het voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen, zoals blijkt uit de desbetreffende brieven van de respectievelijke aandeelhouders die aan deze notulen zullen, gehecht blijven.

De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "INVEST SOLAR SA", gevestigd te 2320 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), Boulevard de la Ptrusse 67, heeft van haar voorkeurrecht gebruik gemaakt tot beloop van vierentachtig (84) nieuwe aandelen, voor een totaal inschrijvingsbedrag van honderd driennegentig duizend tweehonderd euro (E. 193.200,00).

3. De raad van bestuur heeft beslist de plaatsing van de aandelen, uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging, te verzekeren door het saldo van deze zevenhonderd tachtig (780) aandelen, zijnde zeshonderd zesennegentig (696) nieuwe aandelen, tegen dezelfde voorwaarden aan te bieden aan derden, gedurende een periode van vijf (5) dagen.

4. Op deze zeshonderd zesennegentig (696) nieuwe aandelen werd vervolgens, blijkens de inschrijvingsbulletins die aan deze notulen zullen gehecht blijven, ingeschreven door volgende personen

a) de commanditaire vennootschap op aandelen "DISTRI BEHEER 21", gevestigd te 2440 Geel, Hazenhout 19, RPR Turnhout met ondernemingsnummer 0455.325.126, tot beloop van honderd. nenzeventig (171) nieuwe aandelen, voor een totaal inschrijvingsbedrag van driehonderd driennegentig duizend driehonderd euro ( .393.300,00);

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DVP INVEST" gevestigd te 2930: Brasschaat, Oudstrijderslei 19, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0892.357.933, tot beloop van. honderd nenzeventig (171) nieuwe aandelen, voor een totaal inschrijvingsbedrag van driehonderd' driennegentig duizend driehonderd euro ( .393.300,00);

c) Burggraaf Rodolphe Roger, Baudouin DE SPOELBERCH, wonend te 1050 Brussel, Joseph: Stallaertsstraat 20, geboren te Verviers op 8 november 1957, rijksregister nummer 57.11.08-461.88, tot' beloop van honderd nenzeventig (17I) nieuwe aandelen, voor een totaal inschrijvingsbedrag van' driehonderd driennegentig duizend driehonderd euro ( .393.300,00);

d) De vennootschap naar het recht van Cyprus "Kousso Investment Limited", gevestigd te 3101 Limassol (Cyprus), Griva Digeni Avenue 115, tot beloop van honderd nenzeventig (171) nieuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

beh

aa

BeI

Stai 111 111111111 1111111

*11075746*

--4-EERGELEGED

UR 5:IL ~L

;CT1Ciss!

0 6 -05- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

`'HArgeskte MECHELEN

i

12

05- 2011

MON1TE

DIR

BELGISCH STAATS BESTUU R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

aandelen, voor een totaal inschrijvingsbedrag van driehonderd driennegentig duizend driehonderd euro ( .393.300,00);

e) De heer Jrme GIRSZYN, wonend te 92200 Neuilly-sur-Seine (Frankrijk), Boulevard de la Saussaye 19, geboren te Paris (Frankrijk) op 28 juni 1971, tot beloop van vier (4) nieuwe aandelen voor een totaal inschrijvingsbedrag van negenduizend tweehonderd euro ( .9.200,00);

f) De heer Victor, Alexis BADIN, wonend te 8702 Zoliikon (Zwitserland), Bauisstrasse 6, geboren te Saint-Rmy (Frankrijk) op 24 oktober 1977, tot beloop van vier (4) nieuwe aandelen voor een totaal inschrijvingsbedrag van negenduizend tweehonderd euro (.9.200,00);

g) De heer Joris Herman DE MEESTER, wonend te 9140 Temse, Kapelstraat 107, geboren te Sint-Niklaas op 25 augustus 1963, rijksregister nummer 63.08.25-077.67, tot beloop van vier (4) nieuwe aandelen voor een totaal inschrijvingsbedrag van negenduizend tweehonderd euro (.9.200,00);

tegen de prijs van tweeduizend driehonderd euro ( .2.300,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond negenhonderd zeventien euro zes cent ( .917,06), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, welke onmiddellijk werd volgestort in geld.

Het bedrag van deze volstorting van n miljoen zevenhonderd vierennegentig duizend euro (.1.794.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE27 3630 8665 3473 bij de "ING BANK", kantoor te 3500 Hasselt, de Schiervellaan 13, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financile instelling dat aan de optredende notaris wordt overhandigd om in zijn dossier te worden bewaard.

5. Het bedrag van de volstorting van n miljoen zevenhonderd vierennegentig duizend euro (1.794.000,00) blijkend uit het attest afgeleverd door de voornoemde financile instelling, wordt - overeenkomstig de machtiging verleend in het hierboven aangehaalde vijfde besluit van de vergadering van de raad van bestuur van 11 februari 2011 geboekt

* tot beloop van zevenhonderd vijftien duizend driehonderd en zes euro tachtig cent ( .715.306,80) op de rekening "KAPITAAL";

* tot beloop van n miljoen achtenzeventig duizend zeshonderd driennegentig euro twintig cent (E. 1.078.693,20) op de rekening "UITGIFTEPREMIES";

6. Krachtens de machtiging verleend in het hierboven aangehaalde vijfde besluit van de vergadering van de raad van bestuur van I 1 februari 2011, stelt de comparant vast dat de opschortende voorwaarde van het vierde besluit van deze vergadering van de raad van bestuur van 11 februari 2011 is verwezenlijkt en wordt dienvolgens het Artikel 4 - Kapitaal van de statuten van de statuten in overeenstemming gebracht met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen, met aanvulling van de historiek van het kapitaal, als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderd zestig duizend zevenhonderd achttien euro negenennegentig cent ( .3.860.718,99).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd negentig (3.290) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Aan de raad van bestuur is bij besluit van de algemene vergadering de dato 20 september 2010 de bevoegdheid verleend, om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het uittreksel van deze akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad in n of meerdere malen, op de wijze en de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum van vijf miljoen euro.

Dit bedrag vormt, bovenop het bovenvermeld maatschappelijk kapitaal, het toegestaan kapitaal. Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbreng in geld, hetzij, onverminderd de wettelijke beperkingen, door niet-geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van reserves van welke aard ook en/of uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij besluit over te gaan.

Overgangsbepaling inzake het gebruik van het toegestane kapitaal

Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29 april 2011 werd de totstandkoming vastgesteld van de kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal met een bedrag van zevenhonderd vijftien duizend driehonderd en zes euro tachtig cent (6.715.306,80) waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur van 1 I februari 201 1.

Aldus blijft thans een saldo van vier miljoen tweehonderd vierentachtig duizend zeshonderd driennegentig euro twintig cent ( .4.284.693,20) ter beschikking van de raad van bestuur."

7. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnununer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -:

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 29 april 2011, met in bijlage : gecordineerde statuten,

en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2011
Voor- behoud aan he Belgisc Staatsbl

Mod 2.0

[t[ e ni In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0806.903.309. Benaming

(voluit) : "7C HOLDING"

1111111,1,111,1.1111!1111111,n111111

NEERGELEGD

2 3 -02- 2011

GRIFFIE e-tTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bil wijze van inbreng in geld Bestemming van de uitgiftepremies Kapitaalverhoging door omzetting in kapitaal van' uitgiftepremies Statutenwijziging Benoeming van een commissaris : Bezoldiging van bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijftien

februari tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C HOLDING", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, inge-, schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het' ondernemingsnummer 0806.903,309 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd negenenvijftig duizend vierhonderd en zes euro zestig cent ( .559.406,60) om het van n miljoen zevenhonderd tweenveertig duizend vierhonderd en, twaalf euro negentien cent (.1.742.412,19) te brengen op twee miljoen driehonderd en n duizend achthonderd achttien euro negenenzeventig cent (.2.301.818,79) door uitgifte van zeshonderd en tien (610) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend driehonderd euro ( .2.300,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond negenhonderd zeventien euro zes cent ( .917,06), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van Vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremies van achthonderd drienveertig duizend vijfhonderd driennegentig; euro veertig cent (.843.593,40) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op: dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten

3. Het kapitaal te verhogen met achthonderd drienveertig duizend vijfhonderd driennegentig euro veertig cent (.843.593,40), om het van op twee miljoen driehonderd en n duizend achthonderd achttien euro: negenenzeventig cent (.2.301.818,79) te brengen op drie miljoen honderd vijfenveertig duizend, vierhonderd en twaalf euro negentien cent ( .3.145.412,19), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. De eerste alinea van Artikel 4 - Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het

kapitaal en van de aandelen, en deze alinea te laten luiden als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen honderd vijfenveertig duizend vierhonderd en.

twaalf euro negentien cent (.3.145.412,19).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en tien (2.510) aandelen zonder vermelding;

van nominale waarde. "

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

5. Om te benoemen tot commissaris, dit voor een termijn van drie (3) jaar: de burgerlijke vennootschap onder. de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden,!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Woluwedal 18, met ondememingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de heer CEULEMANS Filip, bedrijfsrevisor.

De opdracht van deze commissaris strekt zich uit over de boekjaren tweeduizend en tien (2010), tweeduizend en elf (2011) en tweeduizend en twaalf (2012) en neemt derhalve een einde bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend dertien (2013).

6. Dat voortaan de opdracht van de bestuurders zal worden vergoed, en beslist aan de raad van bestuur een enveloppe toe te kennen van achtduizend euro ( .8.000,00) die door de raad van bestuur zal worden verdeeld tussen de leden van de raad, overeenkomstig een door hen vastgestelde regeling.

7. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 15 februari 2011, met in bijlage : 24 volmachten,

gecordineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/02/2011
Ondernemingsnr : 0806.903.309.

Benaming

(voluit) : "7C HOLDING"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal Bestemming van uitgiftepremie Openstelling van inschrijvingsperiode Statutenwiiziping onder voorwaarde - Machticinq

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op elf

februari tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap "7C HOLDING", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E (Businesspark E 19), in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0806.903.309 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1, Binnen het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderd vijftien duizend driehonderd en zes euro tachtig cent ( .715.306,80) om het, rekening houdend met de kapitaalverhoging waartoe de buitengewone algemene vergadering op 15 februari 2011 zal besluiten, te brengen van drie miljoen honderd vijfenveertig duizend vierhonderd en twaalf euro negentien cent (.3.145.412,19) op drie miljoen achthonderd zestig duizend zevenhonderd achttien euro negenennegentig cent ( 3.860.718,99) door uitgifte van zevenhonderd tachtig (780) die zullen genieten van dezelfde rechten; en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend driehonderd euro ( 2.300,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond negenhonderd zeventien euro zes cent ( 917,06), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en bij inschrijving onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremies van n miljoen achtenzeventig duizend zeshonderd driennegentig euro twintig cent ( 1.078.693,20) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Dat alle aandeelhouders (omvattend zowel de thans bestaande aandeelhouders, als de aandeelhouders die gebeurlijk op 15 februari 2011 tot de vennootschap zouden toetreden, of die anderszins aandelen van de vennootschap zouden verwerven) gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen die, overeenkomstig de voorschriften van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen, zal ingaan op de datum die ten minste acht (8) kalenderdagen tevoren door de raad van bestuur per aangetekende brief zal worden bekend gemaakt aan alle aandeelhouders (de "inschrijvingstermijn") hun voorkeurrecht op deze nieuw uit te geven aandelen zullen kunnen uitoefenen naar verhouding tot hun respectieve deelname in het kapitaal op de aanvangsdatum van deze inschrijvingstermijn.

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders is verhandelbaar gedurende de volledige: inschrijvingstermijn.

De aandeelhouders, of hun rechtverkrijgenden, zullen hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen door` kennisgeving, per aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap, van' een in dubbel opgemaakt inschrijvingsbulletin waarin wordt aangegeven :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

LfflI,f12

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.0

1111

" 11031151

bel

a; BE Sta

NEEhUE~:,:.EGO

19 .02- 2011

4Ril'~FI~ ~EE",,~~}~~ NkC van

KOOPHANC7EL'CMECHE~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes d Moniteur belge

Voor-behouan

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2011- Annexes d Moniteur belge

a) de volledige identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit, of, in voorkomend geval, van de volledige identiteit van de persoon die voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders heeft verworven, onder opgave van het aantal inschrijvingsrechten dat deze heeft verworven, en van welke aandeelhouder;

b) het aantal nieuwe aandelen waarop een aandeelhouder wenst in te schrijven bij toepassing van het voorkeurrecht pro rata participatienis, of het gebeurlijke aantal beneden dit pro rata, of in voorkomend geval het maximale aantal boven dit pro rata voor het geval n of meerdere andere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk zouden verzaken aan hun voorkeurrecht,

en met dien verstande dat in geval van breukgetallen, deze, volgens de normale afrondingsregels, zullen worden. afgerond naar de dichtstbijzijnde hogere of lagere eenheid naargelang het breukgetal meer of minder dan de helft is, en met dien verstande dat indien twee inschrijvers recht hebben op precies een half aandeel, dit bij lottrekking zal worden toegewezen

Bovendien dat voor het geval bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode niet alle aandelen zijn geplaatst bij de bestaande aandeelhouders, of personen die na verhandeling voorkeurrechten hebben verworven van de aandeelhouders, de raad van bestuur de bevoegdheid zal hebben om de plaatsing van het saldo van deze aandelen te verzorgen bij derden, gedurende een termijn van ten hoogste vijf (5) kalenderdagen na het verstrijken van de hierboven vermelde inschrijvingstermijn.

4. Onder voorwaarde en naar mate van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, Artikel 4 - Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en in een overgangsbepaling bij Artikel 4-Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal.

5. - machtiging te verlenen aan

1. De heer VAN ASSCHE Wouter Jan Gaspard, geboren te Reet op 19 april 1972, wonend te 2530 Boechout, Vinkenstraat 49,

2, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paul Decraemer", gevestigd te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, met ondernemingsnummer 0474.401.957, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECRAEMER Paul, Alfons, geboren te Beernem op 25 november 1965, wonend te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lambefran", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 7, met ondernemingsnummer 0426.231.361, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAMSRECHT Frank, Laura, Carl, Louis, geboren te Antwerpen op 10 januari 1960, wonend te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 247.

4, De heer MAES Bert, geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 1970, wonend te 9120 Beveren, Piet Stautstraat 90 A.

om alle maatregelen te nemen, kennisgevingen te doen en modaliteiten te bepalen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging waartoe hierboven is besloten, met inbegrip van de bevoegdheid om de plaatsing van de aandelen te verzekeren bij de bestaande aandeelhouders en/of bij derden overeenkomstig het besluit hierboven.

- machtiging te verlenen aan elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, om bij het verstrijken van de inschrijvingsperiode(n) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging bij authentieke akte te doen vaststellen, bij deze gelegenheid de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen "Kapitaal" en "Uitgiftepremies", vast te stellen dat bijgevolg de opschortende voorwaarde van het besluit over het vierde agendapunt is verwezenlijkt en dienvolgens het Artikel 4 - Kapitaal van de stattiten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen, en in een overgangsbepaling bij Artikel 4-Kapitaal van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur zal hebben gebruik gemaakt van het toegestane kapitaal.

6. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 11 februari 2011, met in bijlage : drie volmachten, en

uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 10.08.2010 10398-0573-012
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0446-045
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0519-042

Coordonnées
7C SOLARPARKEN

Adresse
BATTELSESTEENWEG 455E 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande