7SENSES GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 7SENSES GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.652.227

Publication

03/12/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12306254*

Neergelegd

29-11-2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0501652227

Benaming (voluit): terra4you

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Franois Blontrock, te Brugge op 29 november 2012, te registreren,

dat er door:

- Mevrouw Claeys, Stephanie Catharina Roger Sonja, geboren te Lier op dertien augustus negentienhonderd

zevenentachtig,wonende te 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 4;

- De Heer Claeys, Laurens Leonard Jeanine Eric, geboren te Lier op dertig augustus negentienhonderd

negentig, wonende te 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 4,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

NAAM: terra4you.

ZETEL: 2240 Zandhoven, Theo De Belderlaan 2.

DUUR: onbepaalde duur.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

- het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen, exploiteren en

valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;

- het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende

goederen;

- bosbouw en bosontginning;

- het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;

- private of openbare aanneming van werken;

- het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel,

administratief en financieel beheer en advies;

- studie en advies inzake economische, financile, fiscale sociale, technische en bedrijfsorganisatorische

aangelegenheden;

- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van

uitoefening van een bestuursmandaat of zaakvoerderschap;

- het management van om het even welke vennootschappen en ondernemingen, administratieve en logistieke

ondersteuning en dienstverlening;

- het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische of commercile bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;

- het uitvoeren van de taken van syndicus;

- de algemene cordinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

- activiteiten met betrekking tot onroerende leasing;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen  desgevallend ten behoeve van de

eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden  zoals alle soorten materieel,

gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

- de aan- en verkoop en het verlenen van zakelijke rechten of het huren en verhuren van vaartuigen;

- de organisatie van evenementen, adviesverlening inzake lifestyle en de commercialisering van alle

voorwerpen of diensten die hierop betrekking hebben;

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake marketingaangelegenheden, meer

bepaald het uitwerken en exploiteren van marketing-projecten;

- het verrichten van alle diensten en het maken van alle studies inzake marketing en prospectie en public-

relations;

- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin

van het woord;

- het inrichten van cursussen, studiedagen en workshops.

De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap

op welke wijze dan ook een band heeft, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industrile, financile en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te begunstigen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR). Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van n/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Mevrouw Claeys Stephanie, voornoemd, heeft verklaard een inbreng te doen in geld ten bedrage van negentienduizend euro (19.000,00 EUR), volstort ten belope van vijfduizend achthonderd negentig euro (5.890,00 EUR).

De Heer Claeys Laurens, voornoemd, heeft verklaard een inbreng te doen in geld ten bedrage van duizend euro (1.000,00 EUR), volstort ten belope van driehonderd en tien euro (310,00 EUR).

BANKATTEST: Het gestorte kapitaal is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE93 0688 9628 4067 bij de naamloze vennootschap Belfius Bank geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid terra4you in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 28 november 2012 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd om door hem te worden bewaard.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand augustus om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi, aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN: Iedere vennoot kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat n enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komt de uitoefening aan de aan dit aandeel verbonden rechten toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de

Luik B - Vervolg

vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

BOEKJAAR/EERSTE BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op n april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank en eindigt op eenendertig maart tweeduizend veertien.

WINSTVERDELING: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze n/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) die op dat ogenblik in functie zijn.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. BENOEMINGEN: Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd: Mevrouw Claeys Stephanie, voornoemd.

De zaakvoerder oefent haar ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering haar voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VOLMACHT: De comparanten en de aldus benoemde zaakvoerder stellen als bijzondere gevolmachtigde aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Lambert, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Gaverlandstraat 73, ondernemingsnummer 0460.289.348 rechtspersonenregister Gent, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Voor beredeneerd uittreksel uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Getekend Notaris Franois Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

07/09/2015
ModPDFiLt

E" :a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

1111.111! II

Rechtbank van. koopva"

Antwerpen

2.7 AU6. et

afdeiingd&Ierp

en

Ondememingsnr :0501.652.227

Benaming (voluit) : terra4you

(verkort): besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rechtsvorm

Zetel ; Theo De Belderlaan 4

2240 Zandhoven

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Franois BLONTROCK, notaris met standplaats te Brugge op 17 augustus 2015, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van Terra4you bvba beslist heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Terra4you" naar "7Senses Group" en daartoe artikel 1, eerste lid van de statuten te verfrangen door volgende tekst "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam 7Senses Group".

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Franois Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering de dato 17 augustus 2015;

- gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.08.2015, NGL 09.10.2015 15644-0523-008

Coordonnées
7SENSES GROUP

Adresse
THEO DE BELDERLAAN 2 2240 ZANDHOVEN

Code postal : 2240
Localité : ZANDHOVEN
Commune : ZANDHOVEN
Province : Anvers
Région : Région flamande