8 MEI COMITE REGIO MECHELEN

Association sans but lucratif


Dénomination : 8 MEI COMITE REGIO MECHELEN
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 845.180.497

Publication

28/07/2014
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

III

fiECHTBAV" K w.th

ANTWERpZtifitdd. MECHELEN

Onclemerningstir 0845.180.497

Benaming

(voue): 8 Mei Comit regio Mechelen

(verkort)

Rechtsvorm vzw

Zetel Nieuwe Kapucijnnestraat 39/103 - 2800 Mechelen

Onderwem akte : wijzigingen in de Raad van Bestuur, functiewijziging en ontslag lid Algemene Vergadering

Tijdens de Algemene Vergadering van 16/3/2014 werden volgende beslissingen genomen:

" neemt ontslag als lid van de Raad van Bestuur: Solfie Erwin, Mechelbaan 567 bus 2, 2580 Putte, geboortedatum 22/11/1961, bestuurder, datum indienstreding: 25/0312012, datum ultdienstreding: 16/03/2014

. wordt benoemd als bestuurder Nackaerts Josette, Beekvelden 56, 2840 Reet, geboortedatum 04/04/1955, bestuurder, datum indiensttreding: 16/03/2014

. functiewijziging bestuurder (penningmeester-handtekeningbevoegdheid bankverrichtingen): Staes Rudy,

Veniaan 13, 2820 Bonheiden, bestuurder, geboortedaum 08/09/1953, wordt vervangen door Boonen Franois, Vinnestraat 18, 1982 Elewijt, bestuurder, geboortedatum 09/03/1951

. neemt onslag als lid van de Algemene Vergadering: Doms Marie (cf. artikel 2.3), Mechelsesteenweg 313, 2860 Sint Katelijne Waver, geboortedatum: 19/11/1961, datum indiensstreding: 2510312012,

datum uitdienstreding: 16/03/2014

Gedaan te Mechelen, 4 juli 2014

Van iseghem Jozef,

Secretaris

Op de laatste bfz van Liiik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)men) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegermoordigen -Verso Naam en handtekening,

24/04/2012
L>, MDD 2.2

11:k : ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

iu

*11079130*

bel ai

Bf

Sta

NE ERG ELEG_

1 1 -04- 2012

GRIF  ! RECHTBANK van KOdffiDELte MECHELEN

Ondernemingsnr : g Lis . /fg0. 4 9

Benaming

(voluit) : 8 Mei Comit regio Mechelen

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103, 2800 Mechelen

Onderwete : Oprichting vzw

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 25 maart 2012, Frederik de Merodestraat 33 te Mechelen werd beslist tot oprichting van 8 Mei Comit regio Mechelen vzw,

AFDELING 1 Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 Rechtsvorm

De vereniging draagt de naam 8 Mei Comit regio Mechelen, vereniging zonder winstoogmerk.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belgeArtikel 2.1

De zetel van de vereniging is gevestigd Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103 te

2800 Mechelen, in het gerechtelijke arrondissement Mechelen , en kan ten arien tijde naar een

andere plaats binnen dit arrondissement worden overgebracht bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 22

Als bestuurslid werden verkozen:

Bocken Jan, Abeelstraat 48, 2800 Mechelen, geboortedatum: 06/04/1957, bestuurder

Boonen Franois, Vinnestraat 18, 1982 Elewijt, geboortedatum; 09/03/1951, bestuurder

Bourguignon Geeraard, Lakenmakerstraat 297, 2800 Mechelen, geboortedatum: 2610911965, bestuurder

Crol Herbert, Jan Bolsrtaat 11, 2800 Mechelen, geboortedatum: 12/04/1964, bestuurder

Doms Filip, Den Haes 8a/4, 2860 St. Katelijne Waver, geboortedatum: 16102/1958, bestuurder

Nauwelaers Elfrida, Frans Halsvest 3/101, 2800 Mechelen, geboortedatum: 16/07/1943, bestuurder

Sollie Erwin, Mechelbaan 56712, 2580 Putte, geboortedatum: 22/11/1961, bestuurder

Staes Rudy, Venlaan 13, 2820 Bonheiden, geboortedatum: 0810911953, bestuurder

Van Iseghem Jozef, Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103, 2800 Mechelen,

geboortedatum: 13112/1952,bestuurder

Van Essche Marlo, Mechelbaan 732, 2580 Putte, geboortedatum: 02/09/1978, bestuurder

Volkaerts Josephine, Mechelse steenweg 315, 2860 St. Katelijke Waver,

geboortedatum: 0110811936, bestuurder

Wijnants Daniel, Caputsteenstraat 79/100, 2800 Mechelen, geboortedatum: 20/11/1943, bestuurder

Artikel 2.3

Als effectief lid van de Algemene Vergadering werd verkozen:

Doms Maria, Mechelsesteenweg 313, 2860 St. Katelijne Waver, geboortedatum: 1911/1961Artikel 3 DoelstellingenDe vereniging 8 Mei Comit regio Mechelen vzw is een vereniging voor vrijheid en verdraagzaamheid, die fascisme, racisme en separatisme bestrijdt. Wij verzetten ons tegen elke vorm van onverdraagzaamheid en beknotting van de medemens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

" MM 2.2

Dit doen we in de eerste plaats door de VE-dag 8 mei 1945 in gedachte te houden en te wijzen op

de vrijheid die daarvan het gevolg is, met bijzondere aandacht voor het verzet in al zijn hoedanigheden

en de nazi-concentratie en uitroengskampen.

We bouwen activiteiten uit met scholen, het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk, het Joods

Museum van Deportatie en Verzet, enz. Het kan gaan om bezoeken, filmdagen, debatten

en herdenkingen. Bovendien verlenen we steun aan bevriende organisaties.

De vereniging tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het organiseren van vormende en culturele activiteiten in de meest ruime zin die openstaan voor alle leden en deelnemers/sympathisanten; het uitgeven van publicaties; het bevorderen en verschaffen van vormende, educatieve, en

culturele ontspanningen.

Artikel 4

Het maatschappelijk vermogen wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de aangeslotenen. De bijdragen worden door de Algemene Vergadering bepaald, op voorstel van de Raad van Bestuur. Het maatschappelijk vermogen kan ook voortspruiten uit eigen activiteiten en toelagen van

openbare besturen.

De vereniging zal alle maatregelen nemen die nuttig en/of nodig zijn voor het goed beheer van het roerend en onroerend patrimonium waarvan het eigenaar of huurder is.

De vereniging mag alle handelingen stellen die in (on)rechtstreeks verband staan met haar

doelstellingen. Ze kan met name haar medewerking verfenen aan en belang stelten in iedere met haar doel verwante activiteiten en/of organisaties en mag zich toeleggen op promotieactiviteiten op voorwaarde dat de eventuele opbrengsten geheel besteed worden aan de realisatie van de doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht.

De vereniging mag alle (on)roerende goederen verwerven en bezitten die nodig zijn voor de realisatie van haar doelstellingen in overeenstemming met de door de wet opgelegde voorwaarden en aldus kan ze alle giften en testamentaire legaten aanvaarden om haar doelstellingen te verwezenlijken,

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel.

Artikel 5

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, krachtens de regels en voorwaarden, inzake wijziging van statuten, bepaald in de wet.

AFDELING 2 Leden -- aanvaarding - ontslag

Artikel 6

De vereniging bestaat uit effectieve (ten minste 3) en toegetreden leden

Worden effectief lid van de vereniging, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als dusdanig aanvaard

wordt door de Raad van Bestuur.

Bij eventuele weigering zal de Raad van Bestuur zijn beslissing niet moeten motiveren.

Onder toegetreden leden wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die

de lidmaatschapsbijdrage betaalt en aanvaard wordt als toegetreden lid door de Raad

van Bestuur. De toegetreden leden maken niet automatische deel uit van de Algemene Vergadering.

De hoedanigheid van toegetreden lid wordt verworven voor het jaar waarvoor de lidmaatschapsbijdrage

betaald wordt. De rechten en plichten van de toegetreden leden kunnen worden omschreven in een

reglement van inwendige orde (RIO).

b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

fe3 i

MOD2.2

Artikel 7

Het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden en niet aan de toegetreden leden.

Artikel 8 Aanvaarding van de effectieve leden

Kan effectief lid worden van de vereniging: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon aanvaard in

deze hoedanigheid door de Raad van Bestuur.

De aanvraag tot lidmaatschap dient te gebeuren aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal door middel van een geheime stemming en een meerderheid van twee derden

van de stemmen de aanvraag tot lidmaatschap aanvaarden of weigeren.

Bij eventuele weigering zal de Raad van Bestuur zijn beslissing niet moeten motiveren.

De bestuurders zijn effectief lid voor de duur van hun mandaat.

De leden van de vereniging, die niet de hoedanigheid hebben van effectief lid, zijn toegetreden leden.

De aanvaarding als toegetreden lid hangt af van de betaling van de jaarlijkse bijdrage..

Artikel 9 Ontslagen en stopzetten lidmaatschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge De effectieve en toegetreden leden kunnen ten allen tijde de vereniging verlaten.

Om geldig te zijn dient het ontslag schriftelijk gericht te worden aan de Raad van Bestuur, die het op

een vergadering van de Raad van Bestuur laat notuleren.

Ontslag geeft geen recht op de terugbetaling van de reeds betaalde lidmaatschapsbijdrage.

Een effectief of toegetreden lid dat de op hem toepasselijke bijdrage binnen de maand na herinnering

niet betaald heeft, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

Elk lid, toegetreden of effectief, kan door de Raad van Bestuur uitgesloten warden bij middel van

een geheime stemming met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden.

Artikel 10 Lidmaatschapsbijdrage

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering wordt hiervan op de hoogte gebracht.

AFDELING 3 Raad van Bestuur

Artikel 11 Samenstelling

De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit minimum 3 personen aangeduid door de Algemene Vergadering, jaarlijks verkiesbaar en op elk ogenblik herroepbaar door de Algemene Vergadering. De bestuurders voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Hun onkosten worden vergoed

Artikel 12 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen met betrekking tot de administratie en het beheer van de vereniging in de breedste betekenis van het woord, met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten aan andere organen zijn toegewezen.

De Raad van Bestuur mag de nodige schikkingen treffen voor het ondertekenen van akten en verbintenissen, het verwerven, uitwisselen en verkopen van gemeubelde of ongemeubelde eigendommen, het onderschrijven van leningen, het ontvangen van giften, legaten en schenkingen en het geven van volmachten. Deze lijst is niet limitatief.

De akten die buiten de verantwoordelijkheid vallen van het dagelijks bestuur worden getekend door twee bestuurders.

Artikel 13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

M002.2

Gerechtelijke acties, als eiseres of als verweerster, worden gevoerd en verdedigd in naam van de vereniging

door de Raad van Bestuur, met zorg en aandacht gevolgd door de voorzitter of de secretaris.

De Raad van Bestuur kan een bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Artikel 14 Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden, met een gewone meerderheid, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die samen het Dagelijks Bestuur van de vereniging vormen.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen tussen twee Raden van Bestuur, waarvoor geen beslissing van de Raad van Besuur vereist is.

De taken van de leden van het Dagelijks Bestuur kan bepaald worden door een reglement van inwendige orde.

Artikel 15 Vergadering

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of wanneer twee bestuurders hierom

verzoeken.

De besluiten worden genomen met een meerderheid van de stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Leden van de Raad van Bestuur die de vergadering niet kunnen bijwonen dienen zich te verontschuldigen.

Artikel 16 Ontslag

De leden van de Raad van Bestuur kunnen ten allen tijde ontslag nemen. Het dient met een vooropzeg van drie maanden schriftelijk gericht te worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De bestuurders kunnen slechts afgezet worden bij twee derde meerderheid van alle leden mits

een gemotiveerde motie, gebaseerd op ernstige en precieze feiten.

De Algemene Vergadering wordt bij de eerstvolgende gelegenheid hiervan op de hoogte gebracht.

AFDELING 4 Algemene Vergadering

Artikel 17 Samenstelling

De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de vereniging en wordt samengesteld uit alle effectieve leden. Een afwezig lid mag stemmen bij volmacht, gegeven aan een ander lid van de Algemene Vergadering.

Elk lid kan slechts drager zijn van 1 volmacht.

De toegetreden leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen tenzij de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering er anders over beslist. Zij hebben noch stemrecht noch inmenging.

Artikel 18 Vergaderingen

Er moet minstens n Algemene Vergadering per jaar worden gehouden, bij voorkeur tijdens het eerste trimester van het jaar.

De Algemene Vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de Raad van Bestuur dit nodig acht.

Artikel 19 Oproeping

Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in het oproepingsbericht.

De oproepingsberichten worden door de Raad van Bestuur verstuurd, minstens vijftien dagen voor

de vergadering.

R ~

r-

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20 Beslissingen

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen, getekend door de voorzitter en de secretaris,

De notulen die moeten voorgelegd worden aan het gerecht, de administraties of aan anderen worden geldig getekend door twee bestuurders.

Artikel 21 Wijziging van de statuten

De statuten kunnen gewijzigd worden met een twee derde meerderheid door beslissing op een Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur

AFDELING 5 Rekening en begroting

Artikel 22 Boekhouding

N het einde van het jaar, worden de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten, Bovendien

wordt begroting voor het volgend jaar opgesteld.

Beide documenten worden onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Vergadering,

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van Mechelen, overeenkomstig de wet.

AFDELING 6 Reglement van inwendige orde

Luik B - Vervolg

MODZ2

Artikel 23 Inwendige Orde (R10)

Het RlO regelt de algemene werking en beheer van de vereniging, wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur en kan door hem worden opgesteld.

AFDELING 7 Ontbinding  Vereffening

Artikel 24

De ontbinding en vereffening van de vereniging zijn bepaald bij de wet.

Het initiatief ertoe wordt genomen door twee derde meerderheid in de Raad van Beheer.

Artikel 25

Bij ontbinding zal het vermogen van de vereniging worden geschonken aan een organisatie met een gelijkwaardige doelstelling, op voorstel van de Raad van Bestuur,

AFDELING 8 DIVERSEN

Artikel 26

De vereniging is onafhankelijk en pluralistisch. Het respect voor de doelstellingen van de vereniging is een vereiste,

Artikel 27

Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige statuten wordt geregeld door de wet.

Gedaan te Mechelen op 25 maart 2012 door de stichtende leden en  ipso facto  bestuursleden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Coordonnées
8 MEI COMITE REGIO MECHELEN

Adresse
NIEUWE KAPUCIJNENSTRAAT 39, BUS 103 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande