8 TWELVE

Société en commandite simple


Dénomination : 8 TWELVE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 837.873.825

Publication

27/07/2011
~ Mod 2.7

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

esarreagd ter criNa van de AeaUtSe goaphitndel Ant-tierpeo, sP

14 JULI 2011

Griffie

8

111111!111111110

vs behc

aai

Bell Staa

Ondernemirtgsnr : g , j ~7~

Benaming

(volutt) : 8 TWE VE

Rechtsvorm - GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel NIEUWSTRAAT 10, 2630 AARTSELAAR

Onderwerip acte : OPRICHTINGSAKTE

Bij onderhandse akte van 2 juli 2011 werd tussen de ondergetekenden:

1. de Heer Filip Houdenaert, wonende te 2630 Aartselaar, Nieuwstraat-10

2. Mevrouw Annika Thonne wonende te 2630 Aartselaar, Nieuwstraat 10

een gewone commanditaire vennootschap opgericht , genaamd 8 TWELVE, met maatschappelijke zetel te

2630 Aartselaar, Nieuwstraat 10.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.000 (duizend) euro en is verdeeld in 100 (honderd) aandelen met een fractiewaarde van 1/100 ste.

Op deze aandelen wordt als volgt ingeschreven :

1. door de Heer Filip Houdenaert, voornoemd , bij wijze van storting ten belope van 900 (negenhonderd): euro in ruil voor 90 aandelen.

2. door mevrouw Annika Thonne , voornoemd, bij wijze van storting ten belope van 100 (honderd) euro in: ruil voor 10 (tien) aandelen.

De Heer Filip Houdenaert is beherend vennoot van de vennootschap. Mevrouw Annika Thonne is stille vennoot van de vennootschap.

De partijen verklaren dat voormeld kapitaal volledig volstort is.

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap draagt de naam 8 TWELVE. De rechtsvorm is een gewone commanditaire vennootschap.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in Belgie binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstag bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten in Belgie en in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor

rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1/ Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financile tussenkomst of anderszins' verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,; ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in Belgi of in het buitenland:

2/ Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,,, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

3/ Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen , en in het algemeen stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrchtstreeks behoren tot de activiteiten van de holding.

4/ Het verlenen van bijstand en ondersteunende activiteiten of diensten aan vennootschappen,ondernemingen en verenigingen zoals communicatie, public relations, onthaal, administratie en secretariaatswerkzaamheden, commercile ondersteuning, en in het algemeen alle andere diensten die gemeenschappelijk of gecentraliseerd kunnen worden verricht.

5/ De uitbating van een studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden in de ruimst mogelijke zin;

6/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen, productief maken en/of de makelaardij van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgi en in het buitenland, alsmede het stelten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn zowel voor het "beheer van het eigen patrimonium van de vennootschap als inzake de verrichtingen van makelaar in onroerende goederen en/of zogenaamde "syndicus" en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enz., alles in de ruimst mogelijke betekenis;

7/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle welkdanige roerende goederen, met inbegrip van pleziervaartuigen in de ruimste zin;

8/ De verkoop en organisatie van reizen;

91 De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, omvattende onder meer:

* de aankoop, verkoop, import, export, en de handel in computer hardware en software;

* de ontwikkeling en commercialisering van software in de ruimst mogelijke betekenis;

* het verlenen van alle diensten en stellen van alle handelingen in verband met helpdesk en callcenter activiteiten.

10/het opzetten,opslaan en exploiteren van databanken, het ontwerpen van websites en het permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van derden

11/het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de verkoop en registratie van domeinnamen

12/het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie

13/ het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker.

14/het verlenen van projectmanagement, commercieel advies, sales strategy en sales analysis, people management

De vennootschap mag:

* aile hoegenaamde handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende. verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwervenuitabten en te gelde maken;

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden ais agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan

De vennootschap kan bestuursmandaten vervullen bij andere vennootschappen en kan als vereffenaar aangesteld worden.

Artikel 4

De vennootschap begint op heden en is opgericht voor onbepaalde duur. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging..

Artikel 5

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal in onbeperkt en wordt gevormd door de totale waarde van alle door de vennoten onderschreven aandelen. Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.000,00 (duizend) euro vertegenwoordigd door 100 (honderd) aandelen met elk een fractiewaarde van 1/100 ste.

Zij zullen ingeschreven worden in het register der aandelen, dat zal bijgehouden worden op de maatschappelijke zetel.

Artikel6

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de

vennootschap.

De stille vennoten staan in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng,

op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn ondeelbaar en op naam. De vennootschap erkent slecht n enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst totdat n persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Deze persoon dient te voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebbeer, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het rechtsgebeid waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 7

Een aandeel in de vennootschap van een beherend vennoot mag, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, of overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van alle beherende vennoten. Een aandeel in de vennootschap van een stille vennoot moet eerst aangeboden worden aan de beherende vennoten, die gedurende een termijn van n maand van een voorkooprecht genieten.

Oefenen zij dit niet uit, dan kan het aandeel vrij overgedragen worden, of overgaan naar een stille vennoot, aan zijn echtgenoot of erfgenamen in de rechte lijn, in andere gevallen is het eenparig goedvinden vereist van de beherende vennoten en van de gewone meerderheid van de stille vennoten. Bij weigering, zijn de weigerende vennoten zelf verplicht het aandeel in te kopen. De overgang of overdracht gebeurt bij toepassing van het artikel 1690 van het Burgerliijk Wetboek.

De verkoopprijs van het aandeel is gelijk aan de boekhoudkundige waarde ervan.

Artikel 8

De vennoten of hun rechtverkrijgenden kunnen in geen geval de verzegeling vorderen van de voorwerpen die tot het vermogen van de vennootschap behoren, noch een inventaris doen opmaken, noch am het even welke maatregel vorderen die de normale werking van de vennootschap kan verhinderen.

Artikel9

Is vennoot van de vennootschap, ieder die zich akkoord verklaard heeft met de statuten, minstens n aandeel heeft onderschreven en als zodanig is aanvaard. Aanvraag tot opname als vennoot of onderschrijving van een aandeel betekenen tevens volledig akkoord met de statuten.

Artikell0

Over de aanvaarding van een nieuwe vennoot wordt beraadslaagd door de vergadering der vennoten , die

moet beslissen bij gewone meerderheid der aanwezige leden

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders die geen stille vennoot mag (mogen) zijn.

Tot zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur benoemd, de heer Filip Houdenaert, voornoemd.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder(s) kunnen slechts om gewichtige redenen warden ontslagen door een beslissing van de aandeelhouders mits een gewone meerderheid van de beherende vennoten en een drie/vierde meerderheid van de stille vennoten. De zaakvoerder(s) kunnen vrijwillig ontslag nemen door opzegging aan alle vennoten . Voor de uitwerking van dit ontslag is geen statutenwijziging vereist. tedere ambtbeindiging en infunctietreding als zaakvoerder wordt openbaar gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 12

de zaakvoerder(s) zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap bij alle handelingen te

vertegenwoordigen.

Artikel 13

De vennootschap is ertoe gehouden een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen en het Wetboek van vennootschappen.

De rekeningen van de vennootschap worden ieder jaar op het einde van het maatschappelijk jaar afgesloten . De zaakvoerder (s) maken de inventaris , de balans en de resultatenrekening op.

De jaarrekening van de vennootschap wodt goedgekeurd door de vereniging der vennoten ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Artikel 14

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering welke bestemming zal gegeven worden

aan het resultaat.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Artikell 5

De vergadering der vennoten (algemene vergadering) wordt jaarlijks gehouden op 8 december om twintig uur;op de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een feestdag is, dan wordt deze vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2012.

Zij zal verslag houden over de maatschappelijke aangelegenheden , kennis nemen van de rekeningen, deze goed- of afkeuren en stemmen over de te geven kwijting aan de zaakvoerder(s).

Bij wijziging van de statuten is een nparig besluit van de beherende vennoten en een drie/vierde meerderheid van de stille vennoten vereist.Artikel 16

Het maatschappelijk jaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend. Het eerste

boekjaar loopt vanaf heden en eindigt op 30 juni 2012.

Artikell7

Alle bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarvan bij deze statuten niet op geldige wijze is afgeweken zijn van toepassing . Ingeval van nietigheid van n of meer clausules van deze akte blijven alle overige bepalingen ervan de partijen tot wet strekken.

Artikell 8

Bij vrijwilige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door n of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering met unanimiteit van minsters vier/vijfde van de stemmen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186-190 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering met unanimiteit van minsterns vier/vijfde van stemmen anders besluit.

Het netto-vermogen van de vennootschap zal worden toebedeeld aan de vennoten rato van het aantal aandelen.

Artikel 19

Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in vookomend geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door n gevolmachtigde. Zijn er minderjarige erfgenamen, dan zullen deze van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot krijgen.

OVERGANGSBEPALINGEN

De beherende vennoot beslist om de maatschappelijke zetel te vestigen te 2630 Aartseiaar, Nieuwstraat 10.

Begin en afsluting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van af de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid en zal

worden afgesloten op 30 juni 2012.

Bekrachtiging handelingen gesteld in naam van de vennootschap in oprichting

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap worden - in toepassing van artkel 60 van het Wetboek van Vennootschappen- aile handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichring bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

FILIP HOUDENAERT

BEHEREND VENNOOT

A K'OGg. DER.,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
8 TWELVE

Adresse
NIEUWSTRAAT 10 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande