925

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 925
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.236.435

Publication

11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.11.2013, NGL 05.12.2013 13678-0317-011
17/08/2012
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behoude aan het Belgscl

Staatsbia

UI111IlilintWIilWIIWM

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

07 AUG 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0822.236.435

Benaming

(voluit) : 925

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Jorispoort 37 bus 1, B-2000 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op maandag 19 december 2011.

1) De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Belhadi Lala, wonende te B-2160 Wommelgem, Pietingbaan 28, geboren te Antwerpen op 23 januari 1977. Er wordt kwijting verleend voor haar mandaat.

2) De algemene vergadering benoemt tot nieuwe zaakvoerder, de heer Rogiers Bregt, wonende te 2100 Deurne, Ravelsbergstraat 43, geboren te schoten op dertig april 1975.

3) De algemene vergadering duidt tot vaste vertegenwoordiger aan, de heer Rogiers Bregt, wonende te 2100 Deurne, Ravelsbergstraat 43, geboren te schoten op dertig april 1975.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze aanduiding werd uitgevoerd in samenspraak met alle zaakvoerders

4) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verhuizen naar B-2100 Deurne, Ravelsbergstraat 43

De beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

echt verklaard op 3 januari 2012

Getekend

Rogiers Bregt

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 10.01.2012, NGL 03.04.2012 12083-0243-011

Coordonnées
925

Adresse
RAVELSBERGSTRAAT 43 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande