@VICE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @VICE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.491.057

Publication

24/04/2014
4 Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 1111111.1U1,11611111 II

NeurgrAgiiier gera van -de Recht van Koopharra

ANTWERPEN c'e I ApR. eal4

G rif fie

....... `y y

Onclernemingsnr : 0472.491.057

Benaming

(voluit) : @VICE

(verkort) :

Recht$vorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: te 2900 Schoten, Lariksdreef 11-13

(volledig adres)

Onderwerp akte: GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF  DOELWIJZIGING

CORDINATIE VAN DE STATUTEN - BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER.

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, nendertig maart tweeduizend

veertien, voor registratie;

BLIJKT dat de buitengewone alge-imene vergademing van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "@VICE"volgende be-Islissingen heeft genomen:

10 Goedkeuring staat activa en passive

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passive van genoemde vennootschap afgesloten op.

31 december 2013 bij deze goed.

20 Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder',

betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen,

voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 4 van de'

statuten. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de zaakvoer-'der om het voorstel tot uitbreiding van'

het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en

passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013, goedgekeurd door onderhavige

vergadenring onder punt 1 van de agenda.

30 Cordinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te cordineren om deze in overeenstemming te

brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslis-.singen. Zodat artikel 4 voortaan letterlijk luidt als

volgt:

Artikel 4r Doel

Het doei van de vennootschap is:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen Alle activiteiten van

groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder:

- het uitvoeren van bestuursmandaten; management en consulting; het verlenen van commercile, verkoops'

en financile adviezen;

-beheer, verhuur, aankoop en verkoop van onroerend goed inclusief bouwen en verbouwen dit alles in de'

meest ruime zin van het woord;

- groot en kleinhandel in bagagematerialen en lederwaren en accesoires.

-het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen, zowel voor zichzelf als voor derden in,

alle mogelijke vormen;

-het verzorgen van muzikale, literaire en theateroptredens, cabaret, kleinkunst, rock en musical, alsook voor

plaatopnames;

-het schrijven van publicitaire en promotieteksten, het ontwerpen van publicitaire en promotionele!

campagnes;

-het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals, theater,!

cabaret en het uitgeven ervan;

-het regisseren voor radio, televisie, film en theater

-het beheer, gebruik en de verhuring van opnamestudio's met aile daaraan verbonden activiteiten, alsook het ontwerpen en uitvoeren van alle mogelijke opnamen in al flirt vormen en op aile wijzen.

-het creren; organiseren en verspreiden van culturele manifestaties;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

v- foor-

behouden

aan hel

Belgisch

Staatsblad

-de inrichting van vertoningen, zoals concerten, schouwburg, music-hall en artistieke cabaretten, cabaret-

dancing;

-de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, advisering,

herstelling, ontwerp en vervaardiging van nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparatuur,

video- en hifi-installaties en aanverwanten, geluidsdragers, grammofoonplaten, cassettebanden, compactcfiscs,

videobanden, beelddragers, beeldregistratie-apparatuur, beeldafspeelapparatuur, hoogtechnologische hard- en

software, alsook T-shirts, posters en aanverwanten, in de meest ruime zin verband houdend met het

voorgaande, en alles in de meest ruime zin van het woord

-het produceren van geluidsopnames, films en alle aanverwanten

-het produceren, adviseren en coachen van artiesten

-het verzorgen van boeking en management van artiesten

-activiteit als muziekuitgeverij

-het beheren en exploiteren van audio- en visuele opnamen en tv-programma's, boeken en tijdschriften

-het verlenen van diensten als acteur/actrice

-het bedenken en verkopen van producties en concepten van radio- en bi-programma's

-het samenstellen, drukken, uitgeven, verspreiden, of het laten uitvoeren van deze activiteiten, van aile "

brochures, muziekcomposities, les- en leersystemen, en boeken

-het doceren van lessen in muziek in de ruimste zin van het woord

-het inrichten en mee uitbaten van lees- en vergaderzalen, les- en studiecentra, ontmoetingscentra, al dan

niet voorzien van een private drankgelegenheid

-aile activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show- en

cabaretvoorstellingen, choreografie, radio en televisie en alles wat enig verband houdt met het zich uiten op

artistiek, commercieel en technisch vlak

Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van aile

goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrich-'ten in rechtstreeks of onrechtstreeks

verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelitiken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere ven-'noot-'schappen en ondernemingen

met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

40 Benoeming vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in

iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA @VICE een bestuursfunctie zou uitoefenen, mevrouw

Pascale Moriau voornoemd. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen

maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing

genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 19.00 uur.

Bijzondere lastgeving.

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT BVBA, te

2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de

inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen, voor de aanvraag van een B.T.W. nummer en verder voor alle

documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te

kunnen bekomen,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-GEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD ; 1 expe-iditie van het proces-verbaal;bijzonder verslag

zaakvoerder; balans actief en passief en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/06/2014 : AN340696
05/06/2013 : AN340696
22/06/2012 : AN340696
22/06/2011 : AN340696
24/06/2010 : AN340696
19/06/2009 : AN340696
27/06/2008 : AN340696
27/06/2007 : AN340696
26/07/2006 : AN340696
29/06/2015 : AN340696
03/10/2005 : AN340696
12/01/2005 : AN340696
19/07/2004 : AN340696
14/07/2003 : AN340696
14/12/2000 : AN340696
04/08/2000 : ANA064638

Coordonnées
@VICE

Adresse
lariksdreef 11-13 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande