A & B ADVIES EN BOUW

Divers


Dénomination : A & B ADVIES EN BOUW
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 436.571.957

Publication

03/01/2014
"~~~ ~_--~~ ~_~-,~,~. Mod Word 11.1

( '~ S4~-~~~~~~ ~. ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~\ ,~_ ~ "

~ fti ~

Ondernemingsnr : 0436.571.957

Benaming

(voluit) : A & B Advies en bouw

(verkort}

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lange Leemstraat 299 B15 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging adres

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 29/11/2013, gehouden op de maatschappelijke zetel, werd met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen:

Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel naar Maasstraat 38b te 2060 Antwerpen en dit vanaf 01/01/2014

Pro System Method BVBA

Vertegenwoordigd door

Aim Thiry II_.

zaa.~voenc1P/l

Voor 011101111119113110 IV

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ter gt;/rie van de Rechtbalik

van Koo,ui;'ande! te Antwerpen, op

Griffie 2 t 1lFC. 203

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : HA089111
30/04/2012 : HA089111
26/04/2012 : HA089111
10/02/2011 : HA089111
18/10/2010 : HA089111
18/10/2010 : HA089111
02/12/2008 : HA089111
01/12/2008 : HA089111
01/12/2008 : HA089111
17/07/2015
Ondernemingsnr : 0436.571,957

Benaming (voluit) :A & B Advies en bouw

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maasstraat 38 bus b

2060 Antwerpen

Onderwerp akte :Zetelverplaatsing - ontslag & benoeming - doeluitbreiding

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2015, gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Verplaatsing van de zetel naar 2170 Antwerpen (Merksem), Salvialei 43, met ingang van 24-6-2015.

21 Aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 24-6-2015, van de besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid "PRO SYSTEM METHOD", met zetel te 2020 Antwerpen, VIlde Olympiadelaan 57,; ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling

i: Antwerpen met ondernemingsnummer 0448.414.271, met als vaste vertegenwoordiger de heer THIERY Aim; Marie Jerme Jean Charles, wonende te 2020 Antwerpen, Karel Mertensstraat 17, en beslissing om haar

;, kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar; benoeming tot niet statutaire zaakvoerder in haar plaats voor onbepaalde duur: van de heer GOR1S Marc Louise Franois, geboren te Antwerpen op zeventien mei negentienhonderdtweenvijftig, wonende te 2640 Mortsel, Prins Leopoldlei 3 bus 1, wiens mandaat onbezoldigd zal zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

3/ Na kennisgeving van het bijzonder verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van het voorstel tot; doeluitbreiding, met aangehechte staat van actief en passief als voorgeschreven door artikel 287 W. i; beslissing tot doeluitbreiding, zodat het doel voortaan luidt:

"De vennootschap heeft tot doel

Tussenpersoon bij het beheer van onroerende goederen, onder meer het kopen en verkopen, beheren, huren of verhuren van onroerende goederen en van roerende goederen, laten oprichten of verbouwen van gebouwen,; het investeren in roerende en onroerende goederen.

zij mag overgaan tot het verkavelen van onroerende goederen. i

Zij mag optreden als tussenpersoon voor alle handels- en goederentransacties. Dit alles in de ruimste zin van; het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het uitbaten van een studiebureel voor het tekenen en ontwerpen van bouwplannen van allerlei; bouwwerken.Het ondernemen van metsel- en betonwerken, algemene bouwonderneming, cordinatie van E algemene bouwwerkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.De schattingen van alle onroerende, goederen,

Verkoop van bereide etenswaren.Uitbating van horecazaken.Uitbating van bednjvencentra.Exploitatie van amusements- en kansspelen en bingotoestellen.

1 Het verlenen van alle diensten die betrekking hebben op het verstrekken van bedrijfseconomisch advies en het maken van economische en ecologische studies.

Het verstrekken van boekhoudkundig advies en het uitvoeren van voorbereidend boekhoudkundig werk,

De invoer en uitvoer van menigvuldige goederen, zoals voedingswaren, welke in dezelfde staat kunnen worden doorgeleverd (trading), De sortering van verschillende soorten afvalstoffen en de verwerking ervan tot secundaire grondstoffen ten

behoeve van de tussenhandel, groothandel of de industrie. "

il De verwerking van reststoffen afkomstig van de industrie, dit in de breedste betekenis van het woord." Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere; vennootschappen.Management, adviesverlening en consultancy ten behoeve van andere bedrijven, en dit voor; eigen rekening of voor rekening van dealen,

De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland door middel van inbreng, versmelting,; inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

Ih

mod 113

1 a7 = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte'ItTrinifilivanimphandel

Alttw@rpm

0 6 JULI 2015

afallirtfileitwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

verenigingen, of vennootschappen di,een.gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig Azijr tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zaf de vennootschap alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zou zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

4/ Aanpassing van artikel 2 en artikel 3 der statuten aan de ter vergadering genomen beslissingen.

5/ Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, en de gecordineerde tekst der statuten op te maken. Tevens werd bijzondere volmacht verleend aan EV-CONSULTING, te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat, 66, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap in vereffening, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd uitgifte akte + cordinatie statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2005 : HA089111
10/03/2004 : HA089111
15/01/2003 : HA089111
11/01/2001 : HA089111
02/02/2000 : HA089111
25/02/1999 : HA089111
01/01/1997 : HA89111
01/01/1996 : HA89111
10/03/1995 : HA89111
01/01/1995 : HA89111
01/01/1993 : LET172
01/01/1992 : LET172
16/02/1989 : LET172

Coordonnées
A & B ADVIES EN BOUW

Adresse
2060 Antwerpen

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande