A & L CLEAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & L CLEAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.888.437

Publication

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 28.06.2013 13239-0459-012
20/12/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11307532*

Neergelegd

16-12-2011Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : A & L Clean

0841888437

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2260 Westerlo, Bosbesstraat 57

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op vijftien tweeduizend en elf, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, dat door :

Mevrouw VERVOORT Agnes Maria Hendrika, geboren te Turnhout op vijf mei negentienhonderd tweenzestig, echtgescheiden, wonende te 2260 Westerlo, Bosbesstraat 57.

Nationaal nummer : 62.05.05-264.50

Comparant waarvan de identiteit werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart en die aan de notaris toestemming verlenen om hun rijksregisternummer te vermelden in deze akte.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming  A & L Clean , met zetel te 2260 Westerlo, Bosbesstraat 57.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen met een nominale waarde van honderd euro ( 100,00) per aandeel.

De aandelen zijn op naam.

De honderdzesentachtig (186) aandelen worden onderschreven door mevrouw Vervoort Agnes, voormeld, voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat alle en elk van de aldus geplaatste aandelen gedeeltelijk afbetaald werden door storting in geld van twaalfduizendvierhonderd euro ( 12.400,00) op een bijzondere rekening met nummer 363-0985700-26 ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de ING Bank  agentschap Westerlo, zodat een bedrag van twaalfduizendvierhonderd euro ( 12.400,00), totaal bedrag van deze stortingen ter vrije beschikking van de vennootschap is.

De verschijners in deze, zijnde de oprichters van de vennootschap, verklaren er door ondergetekende notaris op te zijn gewezen dat zij hoofdelijk, en niettegenstaande andersluidende beding, gehouden zijn voor het verschil tussen het minimumkapitaal en het geplaatst kapitaal en dat zij van rechtswege als inschrijvers ervan worden beschouwd. Onder het geplaatst kapitaal dient te worden begrepen het gedeelte van het kapitaal waarvoor met geldige inbrengen is ingeschreven.

Het wetboek van vennootschappen vereist de volledige plaatsing van het maatschappelijk kapitaal: alle vennoten verbinden zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk tot storting, op het ogenblik dat de vennootschap daarom verzoekt, van de door hen toegezegde inbrengen.

Is het kapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet volledig geplaatst, dan zijn de oprichters hoofdelijk aansprakelijk voor het niet-geplaatste gedeelte van het kapitaal: zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd.

Op de oprichters wordt een garantieverplichting gelegd. Indien de inbrengverbintenis van n van de vennoten ongeldig blijkt te zijn, moeten de overige oprichters inschrijven op het kapitaal waarvoor geen geldige inschrijving bestaat.

Maatschappelijke zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Bosbesstraat 57.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belge of in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Maatschappelijk doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belge als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

 - schoonmaakbedrijf en onderhoudsonderneming voor textiel, linnen, kledingsstukken (zonder beperking), stoffering, interieurartikelen, inclusief de kleine herstellingswerken

- schoonmaakbedrijf, bedrijf voor schoonmaak (incl. ontsmetting) binnen en buiten, van roerende en onroerende infrastructuur (inclusief meubelen en meubileringsartikelen, inrichtingen divers, voertuigen en rollend materieel), met diverse middelen en volgens de diverse procds, inclusief deuren, glazen en ramen, voor zowel priv, ondernemingen (incl. industrile infrastructuur), overheden en rechtspersonen, schoonmaak, onderhoud en opkuis in de ruimste zin van de omschrijving, zowel gewone als industrile schoonmaak

- schoonmaakbedrijf voor gespecialiseerde schoonmaak na/in bijzondere omstandigheden, waaronder onder meer  evenwel niet beperkt tot - brand, rampen, overstromingen

- droogkuiser  verver

- afvalophalingsfirma

- groot- en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar  commissionair van, ambulante handel in, huur en verhuur van, vertegenwoordiging van, concessionaris van, consultant in de handel van: in het algemeen : diverse roerende en onroerende goederen, infrastructuur, artikelen en producten, materieel, materialen en benodigdheden, diensten en dienstverleningen, zonder beperking van aard of oorsprong, in het bijzonder met betrekking tot deze (verdere) doelomschrijving, waaronder onder meer  doch niet beperkend - schoonmaak- en reinigingsartikelen, -benodigdheden en -materieel;

- Uitbating van evenementenbureau voor organisatie van evenementen en diensten voor eigen beheer of voor rekening van derden;

- verpakkingsonderneming, waaronder onder meer inpakken en verpakking, in pakjes brengen voor verzendingen e.d.

- software-bureau

- licentiekantoor, verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten

- realisatie van totaalprojecten inzake beroepsmatige kantoor- en hard- en softwarematige omgevingen

- bureau voor advies, bijstand, en dossiervervollediging in verband met en handel in - desgevallend als tussenpersoon - de algeheelheid van electronica, computer (hard- en soft) - randapparatuur en programmatuur, multimedia, internet en bureelorganisatie en -ontwikkeling, inclusief alle aankopen en verkopen hieromtrent, inclusief import en export

- hard- en software-toeleverancier voor bedrijven, overheden, instellingen, organisaties en priv-personen, zowel de groot- als kleinhandel, de import en de export en de vertegenwoordiging en handelsagentuur, inclusief commissionair

- management consulting

- de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage

- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen

-het verstrekken aan derden van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in alle financiele, fiscale, sociale, administratieve, schoonmaak, onderhoud, bouwtechnische en marketing aangelegenheden, doch steeds beperkt tot die activiteiten die voor de onderneming gereglementeerd en wettelijk mogelijk zijn;

- de aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen - inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als vermogensbeheerder voor rekening van derden , doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen en materieel te bevorderen;

- het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software, producten, informatica en communicatiemedia.

- het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financile of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer;

- het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect voor het karakter van de vennootschap;

- advies-, consultancy en cordinatiekantoor/bureau i.v.m. hiervoor en hierna opgenoemde doelstellingen;

De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden tot alle roerende, onroerende, financile of diverse verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

staan met de uitoefening van haar maatschappelijke doelstellingen of die de ontwikkeling ervan kunnen aanvullen, bevorderen dan wel vergemakkelijken. Zij mag vooral, doch niet limitatief: onroerende en roerende goederen huren, verwerven, oprichten, productief maken, beheren, verhuren, vervreemden en in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, of deze (mogelijk) bevorderen. De vennootschap mag eveneens belangen hebben/nemen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig (bij voorkeur) of ander doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap kan overgaan tot de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustrile en financile ondernemingen, zowel in Belgi als in het buitenland, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even wel ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij mag leningen en kredieten opnemen en/of toestaan, beleggen of investeren van gelden, hypothecaire en/of andere zekerheden verstrekken en in het algemeen alle financile of roerende verrichtingen stellen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten, mag alle leningen aangaan en toestaan en kan zich borg stellen voor derden.

De vennootschap mag optreden als zaakvoerder, bestuurder, mandataris of vereffenaar van vennootschappen. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financile tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur aanvang nemend vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout. Bestuur en controle :

Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerders

een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de

bekendmaking verzorgt , overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst  rserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke

reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel

van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de

neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1.Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en

wordt afgesloten op nendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van maand juni van het jaar

tweeduizend dertien.

2. Benoeming van zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op n niet - statutaire zaakvoerder.

Wordt tot bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap : mevrouw Vervoort Agnes,

voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de

comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Volmachten

Aan Zenito ondernemingsloket Westerlo te 2260 Westerlo, de Merodedreef 100, vertegenwoordigd door mevrouw Hofkens Christel of mevrouw Schellens Karine en de AB - Yarno bvba te 2260 Westerlo, de Merodedreef, 100, vertegenwoordigd door de heer Van Lommel Luc, zaakvoerder, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Marc Verlinden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0300-014
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 30.08.2016 16546-0237-013

Coordonnées
A & L CLEAN

Adresse
BOSBESSTRAAT 57 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande