A & P SERVICES

Société en commandite simple


Dénomination : A & P SERVICES
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 824.212.958

Publication

31/07/2014
mat Worc111.1

J ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

22 MU 2114

Griffie

111111111I1.11)11111111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernernegsnr 0824.212.968

Benaming

(voie) . A & P SERVICES

(verkort)

Rechtsvorrn Gewone commanditaire vennootschap

Zetel Steenwinkelstraat 2a te 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen - toevoeging maatschappelijk doel - uithatingszetel.

Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering op 30 juni 2014.

1 Benoeming zaakvoerder.

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt de benoeming van de heer Peter VAN ROM PAEY,

Steenwinkelstraat 2a te 2627 Schelle, als tweede zaakvoerder en dit met ingang vanaf 01 juli 2014.

Dit mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

Tengevolge van deze beslissing zullen er twee zaakvoerders zijn: de heer Peter VAN ROMPAEY en Ann

COENS.

20 Toevoeging activiteiten maatschappelijk doet.

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt de toevoeging, van de bijkomende activiteiten aan het maatschappelijk doel en dit met ingang vanaf 01 juli 2014.

-het uitbaten van een tankstation, met inbegrip van import, export, het kopen en verkopen van aile soorten van brandstoffen olin, auto- en motortoebehoren, onderdelen, onderhoudsprodukten voor alle soorten voertuigen en nevenprodukten en het presteren van elle diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat.

-uitbating en exploitaite van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

-uitbating als kleinhandel van een broodjesbar en serveren van kleine snacks.

-uitbating als kleinhandel in snoep, allerlei dranken, tabaksprodukten en rookartikelen, kranten, tijdschriften en boeken, videobanden en DVD, algemene voedingsmiddelen, zuivelprociukten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen, gelegenheidskoopjes.

-uitbaten van een depot voor lotto, loterij en andere dergelijke produkten.

-uitbaten van een winkel/shop met verkoop van diverse soorten van artikelen zoals voormeld, niet limitatief, en bij uitbreiding aile artikelen en voorwerpen.

30 Bijkomende ultbatingszetel.

Vanaf 01 juli 2014 zullen de activiteiten, hiervoor onder punt 2 vermeld, uitgeoefend worden ln de bijkomende uitbatingszetel gelegen te 1820 Melsbroek, Haachtsesteenweg 146.

Opgemaakt te Schelle, op 30 juni 2014.

Coens Ann.

Zaakvoerder.

Op de laatste blz van Luth B vermelden : Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hem] van de perso(onten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

22/03/2013
Mod Word 11.1111111 j111(11,111411111,1111111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kpie na neerlegging ter griffie van de akte

gril* :f~` ~ G~.~ ~?f~~t~~'.%

~~G~ ' ~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~.'tCi~63, 0~ " ~

van goev 3 tlMRi 2113

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0824212958

Benaming

(vormt) : A & P SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Steenwinkeistraat 2a te 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen - benoemingen

Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering op 03 oktober 2011,

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Van Rompaey Peter, Steenwinkelstraat 2a te 2627 Schelle en dit met ingang vanaf 01 oktober 2011. Aan de heer Van Rompaey Peter wordt kwijting verleent voor zijn mandaat tot en met 30 september 2011.

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt de volgende beslissingen en dit met ingang vanaf 01 oktober 2011,

Mevrouw Coens Ann, Steenwinkelstraat 2a te 2627 Schelle als stille vennoot uit te treden in de vennootschap,

De heer Van Rompaey Peter, Steenwinkelstraat 2a te 2627 Schelle aan te stellen als stille vennoot in de vennootschap.

Coens Ann.

Zaakvoerder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/11/2011
Lun C3 MO 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudel aan het Select'

Staatsbla

llIJ IJ IJ lIJ 11111 II lII 11111 I! lII

*11168659*

Ondememingsnr : 0824.212.958 Benaming

(voluit) -A & P SERVICES

eretrr,,t1 er riffie von de htreide

Vat /!Mi .#;.y.mrpen, op

Griffie 11 OKT.

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : steenwinkelstraat 2a 2627 SCHELLE

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 01/10/2011

De vergadering benoemt COENS Ann, Steenwinkelstraat 2a te 2627 SCHELLE, als zaakvoerder en dit vanaf 01/1012011.

Van Rompaey Peter

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A & P SERVICES

Adresse
STEENWINKELSTRAAT 2A 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande