A & B CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & B CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.569.525

Publication

05/11/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/10/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

CII 111111111111 MI 11

*13163750*

Ondernerningsnr : 0841.569.525

Benaming

(voluit) : EVAR CARS

(verkort) :

Neergelegd ter grillie der

rechtbank y. koophandel te TQNGEREN

17 -10- 2013

0e HoofdgriffieGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Steenweg naar As 161R

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Domien DE LELIE te Antwerpen-Borgerhout op 24 september 2013 BLIJKT dat:

- het ontslag werd aanvaard per 31 december 2012 van Mevrouw Tsvetanka Hristova NN 76072956615, wonende te 3630 Maasmechelen, Steenweg naar As 16 en de heer Emil Genadiev NN66123162116, wonende te 3630 Maasmechelen, Steenweg naar As 16 als zaakvoerders van de vennootschap.

- als nieuwe zaakvoerder werd benoemd: de heer YUSUF Buylent Aliriza, geboren te Momchilgrad op 5 februari 1987 (NN 87020550918) wonende te 2060 Antwerpen, Vlle-genstraat 34. Hij zal de vennootschap alleen handelend kunnen verbinden in en buiten rechte.

- de naam van de vennootschap werd gewijzigd in A&B CONSTRUCT,

- de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2060 Antwerpen, Handelstraat 15/3.

- het doel van de vennootschap werd gewijzigd als volgt: De vennootschap heeft tot doel:

" Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en beton producten

-industrile pijpleidingen en kanalisaties. Elektro-technische installaties. Speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen. Industrile schilderwerken

-Elektriciteitswerken

" Elektriciteitswerken aan huizen, bedrijfsgebouwen, fabrieken,..

" Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenaf-voerbuizen; het waterdicht maken van daken en dakterrassen

" Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten

-Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industrile ovens; het bouwen van

open haarden, stookplaatsen, sierschouwen

-Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten- en binnen-schrijnwerk van hout of van

kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz...

" De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz..., in hout of kunststof -Plaatsen van vloer- en wandtegels

" De handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor be-woning bestemde gebouwen, grond

" De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen

" De verhuur van niet-residentile gebouwen zoals kantoorgebouwen, han-delspanden,

tentoonstellingsruimten, enz...

-industrile reiniging

-industrile reiniging (reiniging gebouwen; ruitenwassers; schoorsteenvegers; ongedierte bestrijding,...)

" Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven

" Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

" Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, win-kets, scholen,

appartementsgebouwen, enz.

-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

-Overige reparaties van consumentenartikelen

" Het lappen van ramen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

'Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz. inclusief olietankers

" Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel

" verhuur van vrachtwagens, transport van goederen zowel binnenland als bui-tenland

" het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de

-in verband met de horeca-sector, zoals onder meer :drankgelegenheid,

" verbruikssalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant.

" Kebap-zaak, broodjeszaak, pizzeria.

-het uitbaten van een algemeen garagebedrijf;

-de handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, brand- en smeerstoffen, banden,

wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines;

" de exploitatie van een carrosseriewerkpiaats;

" de uitbating van een depannage- sleepdienst;

" de klein- en groothandel, de im- en export en de distributie van accessoires en onderhoudsproducten voor voertuigen en alle carrosseriebenodigdheden, takken, verven, vernissen en aanverwante artikelen en producten;

" benzinestation, tankstation en servicestation, carwash,

" Stukadoorswerken; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwan-den van gipsplaten

" Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het

plaatsen van aile houten wand-, vloer-, en plafondbekleding

-Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen

" 1-let slopen van gebouwen; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; bouwen van individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur; het optrekken van andere residentile gebouwen en kantoorgebouwen

" metselwerken

-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken

" Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen alsmede de cordinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen

" Restauratiewerken van gebouwen en monumenten

"Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

" Het leggen van klinkers en kasseien

" Leggen van kabels en diverse leidingen

" Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleg-gen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en on-derhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsin-richtingen; leggen van kabels en diverse leidingen

-Grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en be-strijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinac-commodatie verkeerssignalisatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken.

" Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen

van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken

-Het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken

"Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer

-1-let droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt

" Leggen van tegelvloeren en mozaiek, warmte en geluidsisolering

" Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken

-Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof

" Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters

" Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garne-ren; plaatsen van tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal

" Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dak-bedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen

" aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

"aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen van autoelektronica, autoradio's, alarmsystemen, GPS systemen en telefonie met kit;

" vennootschap in consultancy, management en patrimonium;

-alle mogelijke bewerkingen In onroerende goederen, als daar zijn de aan- en verkoop,

-het uitrusten, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, de aanleg en de verkaveling, de

bebossing en de ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer, de financiering, de verzekering

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;

" het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede aile verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zon-der dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

" de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen materiaal en in-richting, kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen;

"ondernemen in onroerende goederen, kopen, verkopen, huren, verhuren en va-loriseren, bouwen en verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van aile onroerende goe-deren, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen in het kader van het beheer van privaat patrimonium;

.de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen;

.de vennootschap mag het bestuur waarnemen in andere vennootschappen;

-de vennootschap mag zich borgstellen voor derden op gelijk welke wijze met inbegrip van hypotheekstelling;

.verhuren van allerlei toestellen, machines, wagens en roerende goederen,

"Aan- en verkoop van meubelen ( o.a. salons, slaapkamers, eetkamers, matrassen, lattenbodems, ...) en binnenhuisinrichting

"Het ontwerpen van meubelen en binnenhuisinrichting

" Advies bij renovatiewerken, in eigen naam en voor derden

-Productie, verkoop en distributie van binnenhuisinrichtingen in alle mogelijke stoffen

-Import en export, groot- en kleinhandel van hogervermelde producten

" De groot- en kleinhandel, de im- en export van goederen en grondstoffen dien-stig voor voormelde activiteiten

" Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikels

-Het produceren, maken en plaatsen, en de im- en export van decoratie- en in-richtingsmaterialen

-Het houden en uitbaten van restaurant, bistro, caf, snackbar en fastfood-restaurant

'Bowling, pool en andere amusementsvoorzieningen

-Kruidenierszaak, superette

.Onderhoud en reparatie van auto's, vrachtwagens en andere motorvoertuigen,

-Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen,

-Detailhandel en groothandel in motorbrandstoffen,

"Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van

maaltijden,

"Het uitbaten van fastfoodzaken, snackbars, frituren,

.Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten,

" Vervoersondersteunende activiteiten, vervoersbemiddeling in de meest ruime zin,

'Het vervullen en/of voorbereiden van allerhande douaneformaliteiten voor der-den,Vrachtbehandeling en opslag, logistieke ondersteuning

.Projectontwikkeling, handel in en beheer van onroerende goederen, verhuur van eigen onroerend goed, 'De groot- en kleinhandel, import en export in vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,

.-Uitbating van pompstations, met daarbij horende de groot- en klein-handel van autoaccessoires en aanverwante artikelen, in het kader van de uitbating van een shop, met daarbij horend het smeren, graffiteren, de kleine herstellingswerken, service-stations en wassen van wagens,

-Aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeerolin, additieven, autotoebehoren, kranten en tijdschriften, snoep, drank en tabakswaren, snacks, fast- food, consumptieijs, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken, gelegenheids-koopjes,

'De groot- en kleinhandel, import en export van banden en velgen en aanverwante artikelen in het kader van de uitbating van een bandencentrale,

'De uitbating van een carwash, met daarbij horende de kleinhandel van autoaccessoires en aanverwante artikelen in het kader van de uitbating van een shop,

-Vervoer van vloeibare brandstoffen voor eigen rekening en voor reke-ning van derden

.Verkoop van boot-ticketten voor transport

.Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans e.d.

-Onderhoud en reparatie van auto's

-Handel in onderdelen en accessoires van auto's

.Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's -Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's .1-landel in en reparatie van motorrijwielen

" Kleinhandel in motorbrandstoffen

.groot- en kleinhandel, import en export in groenten, fruit, brood-, deeg- en banketwaren, rijst-, zuivel-, vlees-, visproducten, niet-alcoholische dranken en algemene voedingswaren, vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier ook, en ai wat verband houdt met deze activiteit;

a

Voue-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

" de groot- en kleinhandel, de import en export in huishoudelijke artike-len, in producten van tabaksnijverheid, van papiernijverheid en van de drukkunst, van de ledernijverheid, van de textiel en kledingnijverheid en de glasnijverheid;

" de invoerhandel van menigvuldige produkten;

" het voeren van de administratie, de boekhouding en de publiciteit van handelsonderneming-'en.

" het verpakken, het importeren en exporteren van aile produkten in verband met hogervermeide activiteiten,

" het vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle produkten in verband met hogervermelde activiteiten;

" slagerij en spekslagerij, vis, gevogelte, vlees en vleeswaren; groot- en kleinhandel, in - en uitvoer van alle soorten gevogelte, vis, vlees en vleeswaren;

" bakkerij;

" in- en uitvoer, de in- en verkoop" zowel als groothandel alsook als kleinhandel van aile producten, grondstoffen, half- en eindfabrikaten die direct of indirect met bakkerij en/of patisserie te maken hebben of hierdoor vervaardigd worden;

" het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke aktiviteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder meer;

" drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant, pitta- en broodjes bar;

" feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;

" alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de ho-recasector en de ontspanningswereld.

" Het inrichten en organiseren van:

" Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;

" Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord;

" Vertoning, concerten en tentoonstellingen;

" Sport en culturele manifestaties;

" Traiteurdiensten en catering,

" De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende produkten en diensten.

" Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie

" Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen

" Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen

" Projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commercile en industrile centra

" Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken

" Grondverkavelingen

" Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, fi-nancile en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van der-den, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die nelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt vr registratie ter neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koop-handel,

DE NOTARIS, DOMIEN DE LELIE,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/10/2012
Md 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

1.7L2011

te IA$Sgltirt

Griffie

VI *izv.1loa*

Ondernemingsnr : 0841.569.525

Benaming

(voluit) : CAN CATERING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op zevenentwintig september tweeduizend en twaalf, geregistreerd bij het 1ste kantoor te Beringen op n oktober tweeduizend en twaalf, boek 429, blad 61, vak 09, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAN CATERING", waarvan de maatschappelijke zetel ge-vestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenre-gister te Hasselt met ondernemingsnummer 0841.569.525, opgericht bij akte verleden voor mij notaris Luc Tournier op zes december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2011-12-0810307180, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd zesentachtig (186) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toela-tingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

4f Uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende activiteiten:

Q'"het uitbaten van een algemeen garagebedrijf;

Ode handel in nieuwe en occasie personenwagens, bednjfsvoertuigen, brand- en smeerstoffen, banden,

wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines;

Ode exploitatie van een carrosseriewerkplaats;

Ode uitbating van een depannage- sleepdienst;

Daan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse

motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van

derden;

Daan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en her-stellingen van auto-

elektronica, autoradio's, alarmsystemen, GPS systemen en telefonie met kit;

Q'vennootschap in consultancy, management en patrimonium;

Q'Onderhoud en reparatie van auto's, vrachtwagens en andere motorvoertuigen,

Q'Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen,

Q'Detailhandel en groothandel in motorbrandstoffen,

Q'Hef verschaffen van [agies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden,

Q'Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, overvoer-ondersteunende activiteiten, vervoersbemiddeling in de meest ruime zin,

Q'Het vervullen en/of voorbereiden van allerhande douaneformaliteiten voor derden, Vrachtbehandeling en opslag, logistieke ondersteuning

Q'De groot- en kleinhandel, import en export in vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,

" Q'uitbating van pompstations, met daarbij horende de groot- en kleinhandel van auto-accessoires en aanverwante artikelen, in het kader van de uitbating van een shop, met daarbij horend het smeren, graf heren, de kleine herstellingswerken, servicestations en wassen van wagens,

Q'Aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeerolin, additieven, autotoebe-horen, kranten en tijdschriften, snoep, drank en tabakswaren, snacks, fastfood, consumptie-ijs, diepgevroren gerechten, kleine

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij1it Blgise-h Staatsbrad = 26/II2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

gebruiks- en verbruiksvoorwerpen en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken, gelegenheidskoopjes,

pDe groot- en kleinhandel, import en export van banden en velgen en aanverwante artikelen in het kader van de uitbating van een bandencentrale,

pDe uitbating van een carwash, met daarbij horende de kleinhandel van autoacces-soires en aanverwante artikelen in het kader van de uitbating van een shop,

Q'Vervoer van vloeibare brandstoffen voor eigen rekening en voor rekening van der-den

Q'Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke

Q'Onderhoud en reparatie van auto's

Q'Handel in onderdelen en accessoires van auto's

oGroothandel in onderdelen en accessoires van auto's

okleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's

DI-landel in en reparatie van motorrijwielen

Q'Kleinhandel in motorbrandstoffen"

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij nparigheid van stemmen

navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "EVAR

CARS".

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar

3630 Maasmechelen, Weg naar As 1618.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om vanaf heden te ontslaan van zijn mandaat als zaakvoerder van de

vennootschap, en kwijting te verlenen aan: de heer CAN Behcet (NN 530001 011 05), wonende te 3550

Heusden-Zolder, Schansstraat 63.

De algemene vergadering beslist vervolgens om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot

nieuwe zaakvoerders van de vennootschap:

1) Mevrouw HRISTOVA Tsvetanka, voornoemd, hetgeen zij uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden;

2) De heer GENADIEV Emil Dimitrov, voornoemd, hetgeen hij uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel uitte breiden zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, hebben de zaak-voerders in het kader

van deze doelwijziging het bijzonder verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelwijziging omstandig

verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijke

termijn zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde

besluiten door artikel 1, de eerste alinea van artikel 2 en artikel 3 te wijzigen als volgt:

"Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "EVAR CARS","

"Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3632 Maasmechelen, Weg naar As 161R."

"Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Q'Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in verband met de horecasector, zoals onder meer: drankgelegenheid, verbruikssalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant.

Q'Kebab-zaak, broodjesbar, pizzeria.

:Motel en logementshuis.

Q'Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum.

Q'Alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld.

:Met inrichten en organiseren van:

-Netmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;

-Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin

van het woord;

-Vertoningen, concerten en tentoonstellingen;

-Sport en culturele manifestaties;

-Traiteurdiensten en catering.

okruidenierswinkel, superette, krantenwinkel.

Q'Caf.

oGroot- en kleinhandel in fruit, brood-, suiker- en banketbakkerijwaren, room- en con-sumptie-ijs, deegwaren, rijst-, zuivel-, vlees- en visprodukten, wijn en geestrijke en al-le andere dranken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Q'Het verwerven van arbeidskrachten en/of bedienden tegen vergoeding aan derden, rechtstreeks of onrechtstreeks voor onderaanneming.

Q'In- en uitvoer, groot- en kleinhandel, tussenhandel van textielwaren, lederwaren, dran-ken, voedingswaren, groenten en fruit, geschenkartikelen, papierwaren, speelgoed, machines, boeken en tijdschriften, publicaties, bouwmaterialen, electronica, electro-technische apparatuur.

Dln- en uitvoer, groot- en kleinhandel, tussenhandel, huur, verhuur en leasing van aller-hande voertuigen en onderdelen ervan.

Q' Management.

Q'Met uitbaten van een algemeen garagebedrijf;

ode handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, brand- en smeerstoffen, banden,

wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines;

ode exploitatie van een carrosseriewerkpiaats;

ode uitbating van een depannage- sleepdienst;

Dean- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse

motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden;

Dean- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstel-lingen van auto-

elektronica, autoradio's, alarmsystemen, GPS systemen en telefonie met kit;

Q'vennootschap in consultancy, management en patrimonium;

Q'Onderhoud en reparatie van auto's, vrachtwagens en andere motorvoertuigen,

Q'Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen,

Q'Detailhandel en groothandel in motorbrandstoffen,

DI-let verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van

maaltijden,

Q'Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten,

Q'Vervoer-ondersteunende activiteiten, vervoersbemiddeling in de meest ruime zin, DI-let vervullen en/of voorbereiden van allerhande douaneformaliteiten voor derden, oVrachtbehandeling en opslag, logistieke ondersteuning

Q'De groot- en kleinhandel, import en export in vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen,

Q'Uitbating van pompstations, met daarbij horende de groot- en kleinhandel van autoac-cessoires en aanverwante artikelen, in het kader van de uitbating van een shop, met daarbij horend het smeren, graffiteren, de kleine herstellingswerken, servicestations en wassen van wagens,

Q'Aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeerolin, additieven, autotoebehoren, kranten en tijdschriften, snoep, drank en tabakswaren, snacks, fastfood, consumptie-ijs, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken, gelegen-heidskoopjes,

Q'De groot- en kleinhandel, import en export van banden en velgen en aanverwante arti-kelen in het kader van de uitbating van een bandencentrale,

Q'De uitbating van een carwash, met daarbij horende de kleinhandel van autoaccessoires en aanverwante artikelen in het kader van de uitbating van een shop,

Q'Vervoer van vloeibare brandstoffen voor eigen rekening en voor rekening van derden

Q'Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke

Q'Onderhoud en reparatie van auto's

Q'Handel in onderdelen en accessoires van auto's

Q'Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's

Q'Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's Handel in en reparatie van motorrijwielen

Q'Kleinhandel in motorbrandstoffen.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financile en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorde-ren, dit zowel in Belgi ais in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle onderne-mingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen f de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, in-breng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen." Zesde besluit.

De algemene vergadering beslist bij dez om bijzondere volmacht te geven aan de naamloze vennootschap STIMAA te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 154, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Zevende besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot cordinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

,

Voorbehouden ______________ ...... ......... ....

aan het Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerders, staat van actief-passief en gecordineerde statuten.

Belgisch Staatsblad Notaris Luc Tournier.

-Bijlagen hfiTit-B-disch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge...

.......... -Ny .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4.

08/12/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11307180*

Neergelegd

06-12-2011Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

0841569525

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

(voluit) : CAN CATERING

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Schansstraat 63, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte: Oprichting

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op zes

december tweeduizend elf, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

Zijn gekomen:

1/ De heer CAN Behcet (NN 530001-011-05), geboren te Manastir (Joegoslavi) in het jaar

negentienhonderd drienvijftig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63.

2/ Mevrouw SEVIM mre (NN 590209-182-25), geboren te Istanbul (Turkije) op negen februari

negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63.

3/ Mejuffrouw CAN Serap (NN 870325-098-30), geboren te Heusden-Zolder op vijfentwintig maart

negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63.

Hierna ook:  De oprichter(s) .

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en met de naam "CAN CATERING".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600

EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van

nominale waarde.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de oprichter voornoemd sub 1, voor tweenzestig (62) aandelen;

- door de oprichter voornoemd sub 2, voor tweenzestig (62) aandelen;

- door de oprichter voornoemd sub 3, voor tweenzestig (62) aandelen;

totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen.

Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd

euro (6.200 EUR).

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is

ten belope van minstens n/vijfde.

TITEL II STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "CAN CATERING".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 63.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

% Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in verband met de horecasector, zoals onder meer: drankgelegenheid, verbruikssalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant.

% Kebab-zaak, broodjesbar, pizzeria.

% Hotel en logementshuis.

% Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum.

% Alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld.

% Het inrichten en organiseren van:

- Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord;

- Vertoningen, concerten en tentoonstellingen;

- Sport en culturele manifestaties;

- Traiteurdiensten en catering.

% Kruidenierswinkel, superette, krantenwinkel.

% Caf.

% Groot- en kleinhandel in fruit, brood-, suiker- en banketbakkerijwaren, room- en consumptieijs, deegwaren, rijst-, zuivel-, vlees- en visprodukten, wijn en geestrijke en alle andere dranken.

% Het verwerven van arbeidskrachten en/of bedienden tegen vergoeding aan derden, rechtstreeks of onrechtstreeks voor onderaanneming.

% In- en uitvoer, groot- en kleinhandel, tussenhandel van textielwaren, lederwaren, dranken, voedingswaren, groenten en fruit, geschenkartikelen, papierwaren, speelgoed, machines, boeken en tijdschriften, publicaties, bouwmaterialen, electronica, electrotechnische apparatuur.

% In- en uitvoer, groot- en kleinhandel, tussenhandel, huur, verhuur en leasing van allerhande voertuigen en onderdelen ervan.

% Management.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financile en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die nzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Artikel 12.- OPROEPINGEN.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars

beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen

benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot

bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.

BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :

De heer CAN Behcet, voornoemde oprichter sub 1, hetgeen hij uitdrukkelijk aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk

zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in

de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid,

tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door

artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap

overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vr de

ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op nendertig

december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van

vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in

oprichting zijn aangegaan voor heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft

verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het

Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden

bekrachtigd.

VOLMACHT.

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap STIMAA te 3583

Beringen, Trommelaar 35, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van

de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal.

Notaris Luc Tournier.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/06/2015
Voor-behoudet aan het Belgisch Staatsblai

111110011

Mod Word 11.1Rechtbank van koophandel

Antwerpen

01 JUNI 2015

afdeliQr~trfterpen

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0841.569.525

Benaming

(voluit) : A&B CONSTRUCT

(verkort) :

Recibtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ..

Zetel : Handelstraat 15/3 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen en verplaatsing maatschappelijke zetel

Uitreksel uit het verslag van bijzondere algemene vergadering gehouden op 1610412014..

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Yusuf Byulent wordt ontslagen als zaakvoerder met ingang van 16/04/2014 wonende te Joe englischstraat 4/3 2140 Borgerhout...

met eenparigheid van stemmen wordt de heer Kreci Metin benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van 16/04/2014 wonende te ceulemansstraat 46/1 2060 Antwerpen...

Het maatschappelijke zetel wordt verplaats van Handelstraat 1513 2060 Antwerpen naar Joe englischstraat 4/3 2140 Borgerhout op 16/04/2014..

Zaakvoerder

Kreci Metin

Op de laatste biz. van Luik Bl3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2015, NGL 08.06.2015 15163-0100-010
28/07/2015
Mod Word 11.1

Luik B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoude aan he Belgisc

Staatsbh

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 -Disc 0 ~0~5

afdeling eit9tt" ten

Ondernemingsnr : 0841.569.525

Benaming

(voluit) : A&B CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Joe Englishstraat 4 bus 3 - 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming zaakvoerder - Wijziging MZ

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 06/0712015 gehouden op de maatschappelijke zetel:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig.

Dhr. Kureci Metin wordt op 06/07/2015 ontslagen ais zaakvoerder. Hem wordt kwijting verleend over de duur van zijn mandaat.

Dhr. Othman Isam(75.0520-691.28) wonende te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 400 wordt op 06/07/2015 tot zaakvoerder benoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd

De maatschappelijke zetel wordt vanaf 06/07/2015 verplaatst naar Veldstraat 71 te 2060 Antwerpen.

Othman Isam

Zaakvoerder

~~

Rechtbank vank~p~~gg6e

Ar=twPrGwn

1 3 IL! 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & B CONSTRUCT

Adresse
BREDABAAN 486, BUS 5 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande