A & B SLOTENSERVICE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & B SLOTENSERVICE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.535.147

Publication

16/10/2013
,

mod 11.1

Voor-

behoudei

aan het

Belgisch

Staatshia

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

113 1.11J!

1

Il

19-EER-GELEGD

0 4 -t0- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANIeteMECHELEN

Ondememingsnr: 0478.535.147

Benaming (voluit) : A&B SLOTENSERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : DORP 41

2820 BONHEIDEN

Onderwerp akte :GERUISLOZE FUSIE

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor Meester' Eline Goovaerts, notaris te Mechelen, op 2 juli 2013, geregistreerd: "Geregistreerd vijf bladen, n; verzending, te Mechelen lste kantoor der registratie op 15 juli 2013, boek 989, blad 99, vak 18.; Ontvangen: 50,00. De ea, Ontvanger, getekend, KOEN DECOSTER:

- dat de algemene vergadering besloten heeft tot ontbinding zonder vereffening en tot fusie door! overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOECKX SLOTEN &; ELECTF ICITEIT", te 2660 Antwerpen (Hoboken), Lumbeeckstraat 125, ingeschreven in het; rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0829.966.741. Deze overgang is gelijkgesteld, met een fusie en gaat gepaard met de ontbinding zonder vereffening van de tegenwoordige, vennootschap.

- dat gans het vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten is; overgegaan op de overnemende vennootschap zonder kapitaalverhoging (geruisloze fusie).

- dat alle rechten en plichten ontstaan vanaf 1 april 2013 boekhouding geacht worden te zijn verricht; door de overnemende vennootschap.

- Volmacht werd verleend aan EK Boekhouding Fiscaliteit, met maatschappelijke zetel te 3140, Keerbergen, Gemeenteplein 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren betrekking hebbend op voorgaande beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Eline Goovaerts

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 01.07.2013 13250-0204-016
02/05/2013
MOLE WOid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

U N 111

NEERGELEGD

Z 2 _OLt.. Zi3

GRIFFIE i=F~'~., TDAN1-5 vanKOOPHAND#_`~e.trvIICN`~~.~-

Ondernemngsnr : 0478.535.147

Benaming

(voluit) : A&B SLOTENSERVICE

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Dorp 41, 2820 Bonheiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel geruisloze fusie

Uittreksel uit het fusievoorstel zoals neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel:

1.Voorgenomen verrichting

De zaakvoerders van A&B SLOTENSERVICE BVBA en de zaakvoerders van LOECKX SLOTEN & ELECTRICITEIT BVBA hebben op 01 maart 2013 beslist onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen:

-de overnemende vennootschap LOECKX SLOTEN & ELECTRICITEIT BVBA, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen, Lumbeeckstraat 125, ingeschreven in het RPR te Antwerpen onder het nummer 0829.966.741;

-de overgenomen vennootschap A&B SLOTENSERVICE BVBA, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Dorp 41, ingeschreven in het RPR te Mechelen onder het nummer 0478.535.147.

De zaakvoerders van A&B SLOTENSERVICE BVBA en de zaakvoerders van LOECKX SLOTEN & ELECTRICITEIT BVBA hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

De moeder dochter fusie kadert binnen een globale herstructurering waarbij de huridische structuur sterk wordt vereenvoudigd. Door de fusie warden intragroeps-transacties gelimineerd, alsmede kan men kostenbesparend te werk gaan.

Vanuit deze overwegingen, besluiten de zaakvoerders van beide vennootschappen dat het in het belang is van beide vennootschappen om tot deze geruisloze fusie over te gaan.

2.Wettelijke vermeldingen

2.1.Identificatie van de overnemende vennootschap

Maatschappelijke benaming: LOECKX SLOTEN & ELECTRIC1TE1T

Vennootschapsvorm: BVBA

Oprichting:.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~.~

}

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Alvin Wittens, notaris met standplaats te Wijnegem, op 04 oktober 2010 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 oktober 2010, onder het nummer 2010-10-07110305371,

De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Maatschappelijke zetel: Lumbeeckstraat 125, 2660 Antwerpen

Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt 18.600,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Maatschappelijk doel:

De groot-en kleinhandel, import en export, ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud en herstelling van sloten, brandkasten, brandwerende deuren, en in het algemeen alles wat met beveiliging in de meest ruime betekenis te maken heeft, inbegrepen alle daarmee verwante producten, onderdelen, beslag en dergelijke meer.

Aannemingswerken elektriciteit, elektrotechnische installaties, domotica, parlofonie, videofonie, toegangscontrole.

Webdesign met alle mogelijke bijhorigheden en het updaten en onderhouden van bestaande en ontworpen websites.

Registratie van domeinnamen, hosting en serverspace Voor het internet in samenwerking en/of partnership met de hiervoor bevoegde instanties of ondernemingen.

Grafisch design met alle mogelijke bijhorigheden zoals het ontwerpen van logo's, huisstijl, affisches, folders en drukwerk, fotoreportages, interactieve cd-rom's, visitekaartjes, interactieve relatiegeschenken,

Opname, mix, bewerking, produktie en marketing van audio-visuele werken.

Aankoop en verkoop, als groot-en kleinhandel, de import en export van hard-en software, onderdelen en computerbenodigdheden. Computerconfiguratie en bekabefingswerken. Onderhoud en herstelling van computemetwerken, hardware en computerbenodigdheden.

Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen,

verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in Belgi als in het buitenland.

Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.

Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet vennoten.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.

Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken..

Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bestuur en vertegenwoordiging: De heer Loeckx Patrick en de heer Mike Spaargaren, niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur.

Boekjaar: Het boekjaar loopt van 1 april tot 31 maart. Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Algemene vergadering: Op de eerste maandag van de maand september om 18.00 uur.

De vennootschap wordt hierna "LOECKX SLOTEN & ELECTRICITEIT BVBA" of "de overnemende vennootschap" genoemd.

2.2.Identificatie van de overgenomen vennootschap

Maatschappelijke benaming: A&B SLOTENSERVICE

Vennootschapsvorm: BVBA

Oprichting: De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Marcel Leemans, notaris met standplaats te Mechelen, op 26 september 2002 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2002, onder nummer 2002-10-17 1 0128015.

De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Maatschappelijke zetel: Dorp 41, 2820 Bonheiden

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt 18.600,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 50 aandelen.

Maatschappelijk doel: De vennootschap heeft tot doel:

De aan-en verkoop, herstellen, vervaardigen en plaatsen van:

-Sloten, sleutels, cilinders en aanverwanten, electrische sloten en toegangscontrole;

-Deur en vensterhekkens, gepantserde en brandwerende deuren;

-Voorzetrolluiken en gepantserde voorzetrolluiken;

-Kluizen, brandkasten en koffers;

-Automatische, bouwbeslag, huisnummers en brievenbussen, stempels en graveerwerk;

-Autoplaten, veiligheidsverlichting, veiligheidsartikelen, electronische beveiliging.

Deze lijst is opsombaar en niet beperkend.

Ze zal alle roerende en onroerende goederen, die tot de verwezenlijking van haar doel nodig zijn, mogen bezitten, hetzij in volte eigendom of in vruchtgebruik,

De vennootschap zal ook als raadgevend en adviserend bureau kunnen optreden.

De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland alle roerende en onroerende, commercile, industrile en financile handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financile tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoof of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.

Bestuur en vertegenwoordiging: De heer Loeckx Patrick, de heer Mike Spaargaren en mevrouw Nancy Thirart.

Aandeelhouders: BVBA LOECKX SLOTEN & ELECTRICITEIT (eerder beschreven onder punt 2.1) is de enige aandeelhouder en bezit 50 aandelen.

Boekjaar: Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Algemene vergadering: Op de vierde dinsdag van de maand juni.

De vennootschap wordt hierna "A&B SLOTENSERVICE BVBA", "de over te nemen vennootschap" of "de overgenomen vennootschap" genoemd.

2.3.Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 719, 2 W. Venn.)

1

, ' , Voor-

behouden aan het Belgisch

" Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Qe datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de BVBA LOECKX SLOTEN & ELECTRICITEIT, wordt vastgesteld op 1 april 2013.

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2013 door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

2.4.Bijzondere rechten (artikel 693, 3 W. Venn.)

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

2.5.Bijzondere voordelen ( artikel 693, 4 W. Venn.)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de zaakvoerders van de te fuseren vennootschappen.

2.60nroerende goederen -- huurcontracten

De overgenomen vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen.

De overgenomen vennootschap is huurder van een onroerend goed, gelegen te 2820 Bonheiden Dorp 41.

Dit huurcontract wordt mee overgedragen.

2.7.Piscale uitwerking

Het is de bedoeling dat de geplande geruisloze fusie belastingneutraal zal plaatsvinden. Derhalve zal de geplande geruisloze fusie gerealiseerd worden bij toepassing van:

-De artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten;

-Artikel 211 van het Wetboek ode Inkomstenbelasting (1992);

-Artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het BTW-Wetboek.

3.Bijkomende vermeldingen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De In het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De

ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

Dit fusievoorstel zal, uiterlijk zes weken voor de Algemene Vergadering die over de fusie moet besluiten, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en Antwerpen worden neergelegd.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 29 maart 2013 te Bonheiden, in vier exemplaren, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan twee exemplaren neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van Mechelen en Antwerpen.

Loeckx Patrick,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 25.07.2012 12345-0587-017
28/07/2011 : ME090584
20/07/2011 : ME090584
13/07/2009 : ME090584
10/07/2008 : ME090584
10/07/2007 : ME090584
11/07/2006 : ME090584
15/07/2005 : ME090584
20/07/2004 : ME090584
05/02/2004 : ME090584
17/10/2002 : MEA015710

Coordonnées
A & B SLOTENSERVICE

Adresse
DORP 41 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande