A & D 50

Association sans but lucratif


Dénomination : A & D 50
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 535.798.108

Publication

28/06/2013
Voor behouc aan ht Seigle Staaten

NEERGELEGD

18 -06- 2013

GRIFFIE IECHTBANK van

KOOPHANDIEIMIECHELEN

MOD22 ,

rt rf~';~

Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

uhII 11111fl 11111 I Il II IL I II

*13099310"1 Ondernemingsnr: ~~ ~ -JO '108

" Benaming

, (voluit) : A & D 50

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Lange Nieuwstraat 29 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Oprichting

De ondergetekenden:

1 De Kooning, Emiel, Lange'Nieuwstraat 29 2800 Mechelen

2' De Kooning, Marc, Stefaan De Jonghestraat 33 9300 Aalst

' 3 De Kooning, Zo, Lange Nieuwstraat 29 2800 Mechelen

4' Temmerman, Frederik, Impegemstraat 21770 Liedekerke

zijn overeengekomen op 17 juni 2013, om in overeenstemming niet de Wet van 27 juni 1921 betreffende de

verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen en de stichtingen; de vereniging zonder

winstoogmerk 'A & D 50' op te richten waarvan de statuten als volgt luiden:

STATUTEN

Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. De vereniging draagt de naam 'A & D 50'. Arie akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van deze vereniging vermelden de naam A & D 50', voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'vereniging zonder winstoogmerk` of door de afkorting 'vzw' en het adres van de zetel van de vereniging.

-Art. 2. De zetel van de vreniging is gevestigd te Lange Nieuwstraat 29 2800 Mechelen, in het gerechtelijk arrondissement Mechelen..

Art. 3. De vereniging heeft tot doel "

1. het valoriseren van het werk van Belgische naoorlogse architecten en designers (Wlily Van Der Meeren,

Lucien Engels,...) door wetenschappelijk onderzoek en door de publicatie van de resultaten daarvan;

2, de uitgave van edities en de organisatie van tentoonstellingen omtrent naoorlogse architectuur en design.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend, "

De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met de doelen die hierboven omschreven zijn en voor zover de winst gebruikt wordt om deze doelen te bereiken. De vereniging kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit 'alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid ais van private instellingen.

Art.4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd, doch kan op elk ogenblik ontbonden worden door de Algemene Vergadering.)

Leden

Art.5. De leden "

De oprichters zijn de eerste werkelijke ledenvan de vereniging. Het aantal werkelijke leden is in principe onbeperkt maar moet ten minste drie bedragen. "

Naast de werkelijke leden kan de vereniging ook de hoedanigheid van toegetreden lid, sympathiserend lid of erelid toekennen aan personen om te genieten van de activiteiten van de vereniging.

De toegetreden leden, sympathiserende leden en ereleden bezitten uitsluitend de rechten en plichten die hen uitdrukkelijk door de statuten of het eventueel op te stellen huishoudelijk reglement worden toegekend, Zij

LOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MOD22

hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. Jaarlijks bepaalt de raad van bestuur de te betalen

bijdragen voor sympathiserende en toegetreden leden.

Op de zetel van de vereniging wordt een register van de leden van de vereniging bijgehouden.

Ais lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, evenals openbare

besturen, die door de raad van bestuur als zodanig,worden toegelaten.

Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. " Dit

schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of op'digitale wijze. '

De raad van bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding. " De raad van bestuur kan vrij

erelidmaatschap toekennen. Sympathiserende en toegetreden leden betalen de bijdrage die jaarlijks wordt

vastgelegd door de raad van bestuur. '

Art.6. Elk lid kan te allen tijde, mits hij er n maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestur ter .kennis te worden gebracht. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of op digitale wijze,

'Tot uitsliting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

X 3.het kwijten van de bestuurders;

e " 4.het instellen van een vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer;

b5.het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen;

CU

>1 6.het vrijwillig ontbinden van de vzw

CU 7.het uitsluiten van een werkelijk lid

ol 8.alle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden

Art.10. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens

' afwezigheid, door de secretaris.

-. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. -

N" ArL11. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde

~p stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de

vergadering.

00 Art,12, De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging

a e; gehouden bijzonder' register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden

b die dit wensen. Afschriften en uittreksels van de notulen en het register worden door de voorzitter en door de

casecretaris van de raad van bestuur ondertekend.

rM De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende toegetreden leden

mondeling of bij gewone brief ter kennis gebracht, dit ailes onverminderd de door de wet voorgeschreven

ca

ca bekendmakingen,

Z"

el . Bestuur '

te

re Art,13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum drie bestuurders, die allen werkelijke

ort leden zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, ,

CU

De bestuurders" worden docr de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde duur. De raad van

bestuur beneemt onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voorzitter, secretaris

CU' en penningmeester zijn automatisch ook voorzitter, secretaris en penningmeester van de algemene

:C7,vergaderingen.

De opdracht van de bestuurders eindigt van rechtswege door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en

p verlies yen het lidmaatschap. Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan

CU de raad van bestuur.

eArt.14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en" buiten rechte,

" ,7 Zij is, bevoegd voor aile aangelegenheden met uitzondering van" deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, aile handels- en bankverrichtingen, het lichterf van hypotheken,...

De raad kan zijn bevoegdheid of een gedeelte ervan op zijn verantwoordelijkheid overdragn aan een van de bestuurders.

L .Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda, ,

CU " Art. 9. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

e1.het goedkeuren en het wijzigen van de statuten;

o 2.het benoemen en het afzetten van de bestuurders en het vaststellen van hun eventuele vergoeding;

Algemene vergadering

Art. 7, De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkelijke leden en is bevoegd voor"heigeer,

bepaald in de wet van 27 juni 1921, "

" ieder werkelijk lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander werkelijk lid, die het daarbij horend

stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan n volmacht.

Art. 8. De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar worden samengeroepen.

Alle werkelijke leden moeten schriftelijk worden. opgeroepen, tenminste acht dagen voor de vergadering.

Monta

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

" bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid- is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.

Art.15. De raad kan een gedelegeerd bestuurder benoemen, die zijn mandaat kan overdragen aan een andere bestuurder, en die niet het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten. Voor dergelijke zaken van

dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. "

" Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders samen, waaronder' de gedelegeerd bestuurder.

De opdracht van de gedelegeerd bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van lidmaatschap. De gedelegeerd bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur en kan eveneens te allen tijde door de raad van bestuur ontslagen warden.

Art. 16. De raad van bestuur wordt bijeen geroepen door de voorzitter of door twee bestuurders per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda. De vergaderingen worden voorgezeten door de, voorzitter en, bij diens ontstentenis; door de secretaris.

. De beslissingen warden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt,

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbij horend Stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een, bestuurder houder mag zijn van meer dan n volmacht..

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. " Uittreksels en afschriften van de notulen en het register warden ndertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.

Begrotingen, rekeningen

Art.17. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuurde rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor. het volgend jaar op; dze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

Ontbinding, vereffening

Art,18. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.

Art.19. 1n geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging of instelling waarvan de doelstellingen overeenkomen niet deze van A & D 50.

Art.20. Voor ailes waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing.

Overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 17 juni 2013 tot 31 december 2013.

Alles goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Mechelen op 17 juni 2013, in twee exemplaren waarvan er n bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.1

Getekend:

Oprichter 1: De Kooning, Emiel, Lange Nieuwstraat 29 28Q0 Mechelen Oprichter 2: De Kooning, Marc, Stefaan De Jonghestraat 33 9300 Aalst Oprichter 3: De Kooning, Zoe, Lange Nieuwstraat 29 2800 Mechelen / Oprichter 4: Temmerman, Frederik, Impegemstraat 21770 Liedekerke

Naam en hoedanigheid van de persoon die bevoegd is om de vzw ten aanzien van derden te vertegenwoordigen: Emiel De Kooning, voorzitter, gedelegeerd bestuurder

r

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

V

Coordonnées
A & D 50

Adresse
LANGE NIEUWSTRAAT 29 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande