A-GIPS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-GIPS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.317.997

Publication

12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 02.11.2013 13656-0017-015
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 22.10.2012 12613-0526-015
04/10/2011
na neerlegging ter gri

II luil II I 1IUI lI1 1UH1

*iiiasasi*

Ve bah< aar Beis Staal

Mai 2.0

me van aP aiga.

_

___LEEi~atELRC4r-

GRIFFIE RECHTBANK VAN

21SEP. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

' Griffie De griffier

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsvr : 0897.317.997

Benaming

(voluit) : A-GIPS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2440 Geel, Dokter Vandeperrestraat 326

Onderwerp akte : GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF - DOELWIJZIGING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, twaalf september tweeduizend elf

" Geregistreerd te Geel, de 16 SEP. 2011 drie bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 587 folio 24 vak 10, ontvangen 25,00-EUR, Getekend vr de eerstaanwezende inspecteur Kristien De Vrij Inspecteur b/e Fiscaal: Bestuur" BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "A-GIPS" volgende beslissingen heeft genomen:

1 Q' Goedkeuring staat activa en passiva

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op 30 juni 2011 bij deze goed.

20 Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder; betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen; voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 3 van de: statuten. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot uitbreiding van: het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2011, goedgekeurd door onderhavige vergadering onder punt 1 van de agenda.

4Q'

Cordinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te cordineren om deze in overeenstemming te

brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat artikel 3 voortaan letterlijk luidt als:

volgt:

Artikel 3  Doel

Het doel van de vennootschap is:

Uitbating van een aannemingsbedrijf, te weten:

-stukadoorswerk

-het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten en plafonds

- chapewerken

-isolatiewerkzaamheden

-het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;

-het uitvoeren van voegwerken;

-het leggen van chapes, het bedekken en waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer en metalen:

dakbedekkingen, evenals het onderhoud en de herstelling ervan;

-het uitvoeren van industrile schilderwerken;

-het slopen van gebouwen en kunstwerken;

-renovatie van onroerende goederen

-het optreden als makelaar bij het kopen en verkopen van onroerende goederen;

-het aan- en verkopen van onroerende goederen, het huren en verhuren, het leasen, het geven en nemen:

van rechten van opstal, iedere overdracht en aanwijzing van eigendom dit alles is de meest ruime zin.

-het aankopen en verkopen, in het groot en in het klein van alle soorten bouwmaterialen en machines, dit:

alles in de meest ruime zin van het woord..

-restaurant in de meest uitgebreide zin

-Clinical Research Organisation

-kleinhandel voeding

ditiste

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-bedrijfsmanagement

-de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer, als projectontwikkelaar, als bouwcordinator of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en/of particuliere bouwwerken;

-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan aile vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

-het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;

-de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel ais mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van aile verrichtingen die daarmee verband houden.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook deelnemen of zich op een of andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. 1n het : algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, en dit zowel in Belgi als in het buitenland.

Bijzondere lastgeving.

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan VANTHIENEN, VERCAUTEREN & CO BVBA, te 2460 Lichtaart, Herentalsesteenweg 22, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging bij de kruispuntbank ondernemingen, B.T.W.formaiiteiten en verder voor aile documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te kunnen garanderen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal; verslag van bestuur en balans actief en passief. Notaris Luc Moortgat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

4 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

19/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.10.2010, NGL 15.11.2010 10606-0075-015
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.09.2009, NGL 29.09.2009 09785-0296-015
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 30.09.2015 15631-0093-015

Coordonnées
A-GIPS

Adresse
DR. VAN DE PERRESTRAAT 326 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande