A & M REAL ESTATE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & M REAL ESTATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.062.355

Publication

25/11/2013
Zetel : Vorstheide 10, 2230 Herselt, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

Bij beslissing van de zaakvoerder, de heer Van Der Veken Michel, wordt de maatschappelijke

zetel met ingang van 1 november 2013 verplaatst naar :

2230 Hersett, Aarschotsesteenweg 113

Gedaan te Herselt,

Op 31/10/2013

Michel Van Der Veken

Zaakvoerder

(Yi

Yod PDF 11.1

Luf'L f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va

It0111i0311

Ondememingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort):

Rechtsvorm :

0830.062.355

A&M REAL ESTATE

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidOp de laatste blz. van Luik-B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de lnstrumenferende notaris, hetzij van"d perso(i)n(n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 24.08.2012 12452-0354-009
24/06/2015
 ,..1118.pmem taaet,\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebE

B

st;

Neergelegd te gr e

RECHTBANK YAN KOOPHANDEL

1 5 21315

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De GriifiGriffie

Ondernemingsnr : Benaming 0830.062.355

(voluit) : (verkort) : A&M REAL ESTATE

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 113

UITBREIDING VAN HET DOEL  AANPASSING ZETEL - WIJZIGING VAN DE STATUTEN  COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verseden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 09 juni 2015, waarvan een uitgifte werd afgeleverd voor registratie, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&M REAL ESTATE", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Bij beslissing van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2013, onder nummer 20131125/0176309, werd de zetel verplaatst van 2230 Herselt, Vorstheide 10 naar 2230, Herselt, Aarschotsesteenweg 113.

De algemene vergadering beslist de statuten in deze zin aan te passen.

TWEEDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2015, beslist de algemene vergadering het maatschappelijk uit te breiden als volgt:

"8. Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.); optrekken van de ruwbouw van gebouwen; algemene bouw van kantoorgebouwen; algemene bouw van andere niet-residentile gebouwen; isolatiewerkzaamheden; ondemerning voor het uitvoeren van metselwerk en van voegwerken; onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; projectontwikkeling.

7, Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, de installatie in gebouwen en andere' bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen

8. De uitbating van een onderneming voor land-, grond-, graaf-, funderings-, drainerings-, riolerings-,

waterbouwkundige-, tuinbouw- en snoeiwerken, omvattende:

grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,

verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;

- drainage van land- en bosbouwgrond;

- ruimen van bouwterreinen;

- aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;

- aanleg van pijpleidingen ondermeer voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;

- aanleg van leidingen ondermeer voor het vervoer en distributie van elektrische energie;

- aanleg van telecommunicatielijnen en  netten;

- boue/ van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;

- de verhuur van niet-residentile gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,

tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

- verhuur en lease van consumentenartikelen, van machines en werktuigen en andere materile goederen;

9. Overige zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid, de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electroniGa, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industrile systeemontwikkeling, veiligheid, veiligheidscordinatie, het uitvoeren van EPC-studie's en afleveren van EPC attesten, enz,

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Y 10., Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen en verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen aan de zaakvoerder ten titel van vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

11. De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comit of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en aile andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,"

DERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan voormeld genomen besluiten.

De vergadering besluit meer bepaald tot volgende wijziging:

- de tekst van artikel 2 wordt vervangen, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

1. Beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel en van die aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

2. Onderneming in onroerende goederen, bouwheer, promotor, immobilinadviseur, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en verhuren, leasen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende goederen en rechten,

3. Het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen of verbouwen van onroerende constructies. Het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben. De cordinatie van voormelde werken, bij hun uitvoering, opdragen aan onderaannemers, de studie van alle bijzondere of algemene plannen, bestekken of marktonderzoeken en de uitvoering van alle werken en onderaannemingen die enig verband houden met de bouwsector.

4. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, en het deelnemen aan het bestuur van bestaande en nog op te richten vennootschappen of ondernemingen,

5. Alle investeringen en financile verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.

6. Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en van gebouwen niet celstructuur (appartementsgebouwen, enz.); optrekken van de ruwbouw van gebouwen; algemene bouw van kantoorgebouwen; algemene bouw van andere niet-residentile gebouwen; isolatiewerkzaamheden; onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en van voegwerken; onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; projectontwikkeling,

7, Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen

8. De uitbating van een onderneming voor land-, grond-, graaf-, funderings-, drainerings-, riolerings-,

waterbouwkundige-, tuinbouw- en snoeiwerken, omvattende:

- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,

verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;

- drainage van land- en bosbouwgrond;

- ruimen van bouwterreinen;

- aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;

- aanleg van pijpleidingen ondermeer voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;

- aanleg van leidingen ondermeer voor het vervoer en distributie van elektrische energie;

- aanleg van telecommunicatielijnen en  netten;

- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;

- de verhuur van niet-residentile gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,

tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

- verhuur en lease van consumentenartikelen, van machines en werktuigen en andere materile goederen;

9. Overige zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid, de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industrile systeemontwikkeling, veiligheid, veiligheidscobrdinatie, het uitvoeren van EPC-studie's en afleveren van EPC attesten, enz.

Voor

behpud,ie

aan het

Belgisch

Staatsblad

10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen en verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen aan de zaakvoerder ten titel van vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard, zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

11. De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comit of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap is gerechtigd alle industrile, commercile financile, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doei nastreven. De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen."

-wijziging paragraaf 1 van artikel 3:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2230 Hersait, Aarschotsesteenweg 113."

VIERDE BESLUIT

Cordinatie van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de vennootschap PROF!SC+ Boekhouding & Fiscaliteit, kantoor te 2440 Geel, Grotesteenweg 132 E, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN THIELEN, te Herselt, Herental-sesteenweg 33.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Her-seit, op

09 juni 2015;

-Gecordineerde statuten;

-Kopie verslag zaakvoerder betreffende wijziging doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden _ Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A & M REAL ESTATE

Adresse
AARSCHOTSESTEENWEG 113 2230 HERSELT

Code postal : 2230
Localité : HERSELT
Commune : HERSELT
Province : Anvers
Région : Région flamande