A RENO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A RENO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.405.023

Publication

26/06/2014
Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

17 RNN11 201%

afdelterpen1111mu1~~m~~~om~H~~1111111111111141 3 03*

Ondernemingsnr : 0830.405.023

Benaming

(voluit) : Maes Retail Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Antwerpen (Wilrijk), Beeckmanslaan 11

(volledig adres)

Onderwem akte : BAV Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 12 juni 2014, blijkt dat de

buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid Maes Retail Consulting, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Beeckmanslaan 11,

ondememingsnummer RPR Antwerpen B7W (BE) 0830.405.023, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bestist de maatschaffliijke naam te wijzigen in "A+ Reno".

Artikel 1 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2610 Antwerpen

(Wilrijk), Beeckmanslaan 11 naar 2018 Antwerpen, Charlottalei 1 bus 8.

Artikel 2 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het bijzonder verslag van de zaakvoerder en de daarbijgevoegde staat van actief en

passief goed te keuren, na voorlezing ervan door de voorzitter. Hierna beslist de vergadering het doel van de

vennootschap uit te breiden door de bestaande tekst van artikel 3 der statuten te vervangen door volgende

tekst:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon

of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-de cordinatie, de verkoop en bemiddeling van renovatie- en bouwwerken en infrastructuurwerken, de projectontwikkeling, de totaalinrichting, het verlenen van alle soorten bouwadviezen, het in onderaanneming laten uitvoeren van alle mogelijke herstellingen, renovaties en bouwwerken;

-het zelf uitvoeren van renovatiewerken;

-het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, de aan- en verkoop van panden, kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard met uitzondering nochtans van die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven;

-de aan- en verkoop, zowel In klein- als in groothandel van diverse artikelen, diensten en goederen;

-de vennootschap zal de leiding en het toezicht, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen en bij wijze van specin of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard het maatschappelijk dcel te bevorderen,

De vennootschap mag tevens alle commercile, industrile en financile activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financile tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist als bijkomend zaakvoerder aan te stellen;

de heer CAMERMAN Alexander, voornoemd.

De vergadering beslist het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.

VLIFDE BESLUIT;

De vergadering beslist de tekst van de statuten te cordineren ingevolge de genomen beslissingen.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecordineerde statuten samen met

verslag zaakvoerder en staat activa & passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- behouden (,, aan+het

Belgiscll`

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2014
Mod PDF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1-tecntbanK van Koopriandt1

Antwerpen

uhI

li

*14182125*

2 6 SEP. 2011

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondememingsnr : 0830.405.023

Benaming (voluit) A+ Reno

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootsch p met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: C.Nr31)( -A E -

(volledig adres)

Onderwerofen) akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

De zaakvoerder heeft beslist om vanaf 01/07/2014 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Brechtsebaan 98 te 293013rasschaat,

Alexander CAMERMAN

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lulk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid vert de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordLgen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 17.08.2012 12417-0100-009
24/02/2015
t Moi PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 15029919*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

12 FEQ. 2015

afdeb84pwerpen

Ondememingsnr : 0830.405.023

Benaming (voluit) : A+ Reno

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brechtsebaan 98 - 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 12/06/2014

De vergadering beslist het ontslag als zaakvoerder per 12/08/2014 van Dhr. Kristof MAES, Beeckmanslaan 11 - 2610 WILRIJK.

Alexander CAMERMAN

Zaakvoerder

_bij _bei Itelglsch Staatsblad 24/.0212015_ - .Annexes. du Moniteur. belge

Op de laatste bli. van Luik B vermelden : `Recto : Naarri ri hoedanigheid vriiie instrumenterende notaris, hetzij vande pre (o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/06/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A RENO

Adresse
BRECHTSEBAAN 98 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande