A-Z BETONVLOEREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A-Z BETONVLOEREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 870.260.541

Publication

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 30.08.2013 13551-0264-015
13/01/2012
mod 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII 1111111 IIII llhI 111111 II IIII n

*12011153*

~y0ue~ ~? ~ .,?W2"kr";

~~ A~~^~ ~ , l .aM- ~ ~~i~

Cen 6 ~z~ o;~ta~. ~f ~r, e~., r.1~,.'.;. .v Ca

g 2 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0870.260.541

Benaming (votuitj : A-Z BETONVLOEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vaailkant Rechts 27

2960 Brecht

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 20 december 2011, met volgend registratierelaas: "Geboekt acht blad geen verzendingen te Turnhout reg. de 28 DEC. 2011! boek 685 folio 18 vak 10 ontvangen vijfentwintig euro. R: 25 Euro Voor De Ontvanger, (getekend) J. VAN DEN BROECK", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "A-Z BETONVLOEREN", met ondernemingsnummer 0870.260.541, en met zetel te 2960 Sint-Lenaarts (Brecht),: Vaartkant Rechts 27, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

2f de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de; bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door; de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden.:: .` Net neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen:; wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of: werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor;; rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een;_ opvolger te benoemen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verachten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken' van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als:: eiser of als verweerder.

::Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene` vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden:: door hetzij de handtekening van n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de:; raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechter door hetzij de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij de handtekening van n; gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken' van de hun verleende volmacht. Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL a

. `Xe"

tri

:; Tevens neergelegd: afschrift van het proces-verbaal,'his 41

riek e-Webtdinatie van de statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 26.05.2011 11136-0127-015
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 17.06.2010 10196-0410-015
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 29.05.2009 09179-0327-015
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 25.08.2008 08591-0208-015
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 05.06.2007 07182-0051-015
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.05.2015, NGL 22.06.2015 15208-0370-016

Coordonnées
A-Z BETONVLOEREN

Adresse
VAARTKANT RECHTS 27 2960 SINT-LENAARTS

Code postal : 2960
Localité : Sint-Lenaarts
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande