A-Z BOUW

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-Z BOUW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.709.546

Publication

23/01/2013
Mod Word 11.1

1 -~-- rdrif t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~N ~III~I~~INIW

i

IN

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

t O JAN. 2013

DENDERhefeNDE

Ondernemingsnr : 0834.709.546

Benaming

(voluit) : A-Z Bouw

(verkort) : A-Z

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Brusseimansstraat 20, 9255 Buggenhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De buitengewone algemene vergadering van 31/12/2012 besluit met eenparigheid van stemmen:

- De maatschappelijke zetel te verplaatsen van Brusselmansstraat 20, 9255 Buggenhout naar Testelsebaan

62, 3272 Messelbroek,

Deze beslissing geldt met ingang van 0110112013.

Fernand Buyckx

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2015
Mod Wad 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteAi 11 111

Z'

Gri~r"ie ne" cili'on, van Koophandel ,

Ondernemingsnr : 0834.709.546

Benaming

(voluit) : AZ-BOUW.

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Testeltsebaan 62- 3272 Messelbroek

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering van 30/11/2014 werd met eenparigheid van stemmen beslist het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen van de Testeltsebaan 62 te 3272 Scherpenheuvel naar Postelweg 18 A te 2490 Balen.Deze beslissing geldt met ingang vanaf 01/1212014.

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatstelling verleend aan BVBA GCS Consulting & Partners,(KBO: 0895 638 414) te 2490 Balen, Postelweg 18 A, evenals aan haar bedienden) aangestelde en/of lasthebber(s), waarbij ondermeer aan de heer Rogiers Danny (R.R. 61.07.04-109.34) en/of mevrouw Corten Carinne (R.R. 61.02.20-412.89) bijzondere opdracht en volmacht wordt verleend om alle al dan niet aangetekende poststukken/briefwisseling van BPOST ,betekende exploten en/of leveringen ,zonder enige beperking voor wielwat dan ook, in ontvangst te nemen en te tekenen als volmachtdrager

Zaakvoerder

Dhr Fernand Buyckx

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 21.08.2012 12430-0473-007
11/07/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- I

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsar . 0834.709.546

Benaming

rvaludj A-Z Bouw

(verkort; A-Z

Rechtsvorm BVBA

Zetel Brusselmansstraat 20, 9255 Buggenhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder + benoeming werkende vennoot

De buitengewone algemene vergadering van 29/06/2012 besluit met eenparigheid van stemmen:

- Dhr Franois Van Loon, wonende te Windmolen 21, te 3980 Tessenderlo, geboren op 15 november 1956

te Berendrecht, te benoemen tot verantwoordelijke van de dagelijkse technische leiding vanaf 08/07/2012.

Dhr. Steven Van Hijfte te ontslaan als zaakvoerder. Hij aanvaardt het ontslag en hem wordt

dcharge verleend.

- Dhr. Fernand Buyckx te benoemen als nieuwe zaakvoerder. Hij aanvaardt het mandaat en het mandaat is

onbezoldigd.

Deze beslissingen gelden met ingang van 0110712012.

G -F:

- 2 pu 2012

D:= Griffie

1111111 11111 fl11111111 f1111 11111 111fl 111fl 1111 1111

*iaiaaoae"

Fernand Buyckx Zaakvoerder

Ci; ,t_, iat`te blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedaNT1 ,id van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rerl t,.persoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handt-ken,ng

24/03/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11301987*

Neergelegd

22-03-2011Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : A-Z BOUW

0834709546

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9255 Buggenhout, Brusselmansstraat 20

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meeser An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op eenentwintig maart tweeduizend elf :

BLIJKT DAT:

1/ De Heer VAN HIJFTE Steven Ludwig Rita, geboren te Gent op veertien januari duizend negenhonderdeenenzeventig, ongehuwd, wonende te 9940 Evergem, Stuivenbergstraat 16.

2/ De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  EXCELLENT-CONSTRUCT met zetel te 9255 Buggenhout (Opdorp), Brusselmansstraat 20.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0808.602.391, tevens BTW-nummer.

Hier vertegenwoordigd door: n van haar zaakvoerders, de Heer Van Hijfte Steven, voornoemd.

Tot deze functie benoemd door de bijzondere algemene vergadering gehouden op n januari tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drientwintig september daarna onder nummer 20100923-139533, en handelend overeenkomstig de statuten.

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan zij de statuten vaststellen zoals verder volgt.

Vooreerst hebben de comparanten de notaris het financiel plan, overhandigd, alsook een bankattest afgeleverd door BNP PARIBAS-FORTIS Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel, op datum van eenentwintig maart tweeduizend en elf, waaruit blijkt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) ter beschikking is gesteld van de vennootschap in oprichting, op rekening nummer BE55 0016 3836 3544.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen worden tegen pari en in geld onderschreven als volgt:

- door de Heer VAN HIJFTE Steven, voornoemd: tot beloop van vijf aandelen, hetzij negenhonderd dertig euro (930 EUR);

- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXCELLENT-CONSTRUCT, voornoemd: tot beloop van vijfennegentig aandelen, hetzij zeventienduizend zeshonderd zeventig euro (17.670 EUR). Totaal: honderd aandelen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro.

Het kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro, bedrag waarover de vennootschap thans beschikt. De verdere volstorting zal dienen te gebeuren op eerste verzoek daartoe van de zaakvoerder(s).

STATUTEN

1. De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming "A-Z BOUW".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout (Opdorp), Brusselmansstraat 20.

Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap mag in Belgi of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

3. De vennootschap heeft tot doel; zowel in Belgi als in het buitenland:

- De import en export, de kleinhandel en groothandel, de fabricage van, het exploiteren van winkels voor eigen rekening voor derden of in franchise, van apparatuur, inrichting, meubilair en installatie van woningen, dit in de ruimste zin van het woord en zonder enige beperking voor wat dan ook;

- De ontwikkeling, de samenstelling, de productie, de verdeling, de rechtstreekse verkoop aan particulieren en/of wederverkopers van producten voor de bouwsector in de ruimste zin van het woord en zonder enige beperking voor wat dan ook;

- Het verlenen van advies, het houden en/of geven van meetings, cursussen en/of trainingen aan personen en/of personeel actief in de bouwsector;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De bemiddeling, de raadgeving, de consulting, de tussenkomst bij overnames of het nemen van participaties in ondernemingen;

- Het zaakvoerderschap waarnemen of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of bij contract en/of in de hoedanigheid van een extra raadgever of orgaan van de clint;

- De aanneming, de uitvoering, de uitbesteding van algemene werken, nieuwbouwwerken,  sleutel op de deur , renovatiewerken, funderingswerken, aannemer van metsel- voeg- en betonwerk, grondwerken, afbraakwerken, bekisting- en bewapeningswerken;

- De import en export de klein en groothandel van goederen, machines, uitrusting, onderdelen en bouwmaterialen, met betrekking tot voornoemde activiteiten, zonder enige beperking wat dan ook;

- De klein en groothandel voor eigen rekening, in franchise of voor rekening van derden van bouwmaterialen, verf en behang en dit in de ruimste zin van het woord;

- De aanneming en/of cordinatie, de raadgeving, voor en van alle bouwwerken, metsel en betonwerken, dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekleding, timmer en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerk, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, zonder enige beperking voor wat dan ook;

- Alle restauratiewerken van hout, metaal, pvc, deuren en vensters, muur en vloertegels, mozaek, schilder- en behangwerken, zowel in de sector van de priv- woningbouw, als van de industrile constructiewerken en openbare werken;

- De huurfinanciering van roerende goederen aan derden, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de koop en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen binnen dit kader;

- Het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het aankopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, verhuren, huren en leasen van roerende en onroerende goederen welkdanige ook die de vennootschap zou bezitten;

- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, evenals van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financile transacties van de financile markten;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financile, commercile of industrile roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Tussenpersoon in de handel: Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financile-, roerende- of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

4. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro, bedrag waarover de vennootschap thans beschikt. De verdere volstorting zal dienen te gebeuren op eerste verzoek daartoe van de zaakvoerder(s).

6. Aanleggen van reserves  winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten, nodige delgingen en voorzieningen, is de netto-winst van de vennootschap. Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ophouden verplichtend te zijn wanneer het reservefonds n/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen evenredig verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

7. De vennootschap wordt beheerd door n of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verbonden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

8. De gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de laatste maandag van de maand mei om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

9. Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

OVERGANGSBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de oprichters de volgende beslissingen te

nemen met nparigheid van stemmen:

Eerste boekjaar -jaarvergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op nendertig december tweeduizend en elf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

Zaakvoerder

Wordt hierbij benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

- de Heer VAN HIJFTE Steven, voornoemd;

Hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Algemene lastgeving

1. Aan de gewone commanditaire vennootschap  GCS Consulting & Partners, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout (Opdorp), Brusselmansstraat 20, evenals aan haar bedienden, aangestelde en/of lasthebber, wordt opdracht en volmacht verleend om alle poststukken en briefwisseling, al dan niet aangetekend in ontvangst te nemen, de vennootschap te begeleiden, te adviseren en te verdedigen in rechte indien vereist. Bovendien verkrijgt het kantoor bijzondere volmacht op de exploitatierekening teneinde de nodige bankverrichtingen in opdracht van de vennootschap te kunnen doen. Tevens kan bij eenvoudig mondeling verzoek van de zaakvoerder het reorganisatiekantoor GCS worden verzocht bijkomende administratieve taken en verplichtingen te behartigen.

2. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan:

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  ADM Consult , met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oude leeuwenrui 32 A bus 3, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Stijn Aelterman om:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijziging (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrapping van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

10/04/2015
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

i

i

d

tJiod W ossi 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vah 174 alae

egd ter griffie van de

t-*l;ri It:JANli VAN KOUPI1ANt)t=L

3 0 MM 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : BE0834.709.546

Benaming

(voluit) : AZ-Bouw

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Postelweg 18A, 2490 Balen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

'Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar; Ommeganckstraat 83, 2018 Antwerpen vanaf 17 maart 2015.

De bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling verleend aan GCS Consulting & Partners, (KBO BE0895.638.414) te 2490 Balen, Postelweg 18 A, evenals aan haar bedienden / aangestelde en/of lasthebber(s), waarbij ondermeer aan de heer Rogiers Danny (NN61.07.04-109.34) en/of mevrouw Corten Carinne (NN61.02.20-412.89) om alle al dan niet aangetekende poststukken /briefwisseling van BPost, betekende exploten en/of leveringen, zonder enige beperking voor wie/wat dan ook, in ontvangst te nemen en te ondertekenen als volmachtdrager, wordt bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder ingetrokken.

Deze beslissingen gelden met onmiddelijke ingang.

Zaakvoerder

Buyckx Ferre

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 30.07.2015 15367-0192-013
27/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/05/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A-Z BOUW

Adresse
OMMEGANCKSTRAAT 83 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande