A. HAK INDUSTRIE BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. HAK INDUSTRIE BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.012.427

Publication

30/01/2013
ber

aa

Be

Star

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad word 11.1

Luik B In de bijlagen bijahet Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ttlln

Ondememingsnr : 0867.012.427

Benaming :

(voluit) : A. HAK INDUSTRIE BELGI (in vereffening)

(verkort): 1

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KLEIN VEERLE 103 - 2960 BRECHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : SLUITING VAN DE VEREFFENING

Het blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van 14 november 2012, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, dat volgende beslissingen werden genomen: EERSTE BESLISSING -- Verzaking aan wettelijke termijn artikel 194 Wetboek van vennootschappen

Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, verklaren de bestuurders elk ten individuele titel te verzaken aan de wettelijke termijn van n maand gedurende dewelke zij overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen over een controle- en onderzoeksrecht beschikten betreffende de vereffeningsrekeningen en de daarbijhorende stavingsstukken.

TWEEDE BESLISSING  Kennisname vereffeningsrekeningen en "akkoord-.vonnis"

De vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar, de heer Johan Robbe, geboren te Hocgezand-Sappemeer op n juni negentienhonderd achtenvijftig, paspoort nummer NSFLH3HD9, wonende te NL-7021 ZH Zeihem, Papaverstraat 1 te ontslaan van de voorlezing van het vereffeningsverslag, de vereffeningsrekeningen en de daarbijhorende stavingsstukken, zoals deze documenten werden voorgelegd door de vereffenaar,

De vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar tevens te ontslaan van de voorlezing van het "akkoord-vonnis" over het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers afgeleverd door de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en documenten, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren.

DERDE BESLISSING  Goedkeuring van het vereffeningsverslag, de vereffeningsrekeningen.

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het vereffeningsverslag en de vereffeningsrekeningen goed te keuren.

VIERDE BESLISSING -. Kwijting aan de vereffenaar

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de door hen vervulde vereffeningsopdracht.

VIJFDE BESLISSING  Sluiting van de vereffening

De vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap. Vervolgens stelt de vergadering vast dat de naamloze vennootschap "A HAK INDUSTRIE BELGIE in vereffening" definitief opgehouden heeft te bestaan.

ZESDE BESLISSING -- Bewaring van boeken en bescheiden

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar ten huize van de heer Johan Robbe, wonende te NL-7021 ZH Zeihem, Papaverstraat 1.

y

ra:J:l';.r1 ter r=1fffe van deRatiger%t, van tfoaphonde! te Anhllerpe'n, op

1 6 A. TM

Griffie

II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ZEVENDE BESLISSING - Consignatiemaatregelen

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden

en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of bestuurders en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Johan Robbe,

voornoemd, teneinde na sluiting van de vereffening:

-het vereffeningssaldo uit te keren aan de bestuurders;

-de geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;

-de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;

-de eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.

Johan Robbe

Vereffenaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behrdgn

aan het

(Staatsbl d

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 02.07.2012 12247-0099-024
16/03/2012
air Mod .l

Iiye~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*iaos~9as

i`tn4 . , ~w, ;~;i~~ vllltlw

Rechtbank Van l t3 ArttwOTPOlti

op .. (1, MRU,a17 ...

DaBEitner.

Ondernemingsnr :0867.012.427

Benaming (voluit) :A. Hak Industrie Belgi

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :B-2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Klein Veerle 103

(volledig adres)

Onderwerp(en1 akte :VERVROEGDE ONTBINDING  INVEREFFENINGSTELLING  BENOEMING VEREFFENAAR  VASTSTELLING MACHTEN  ONTSLAG l DECHARGE

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 17 november 2011, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Tweede besluit

De vennootschap wordt met ingang van heden vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld.

Derde besluit

De vergadering besluit n vereffenaar aan te stellen en benoemt daartoe, onder de opschortende voorwaarde van bevestiging van deze aanstelling door de bevoegde rechtbank van Koophandel: A. Hak Leidingbouw BV, (met als vaste vertegenwoordiger de Heer Robbe Johan Gerhard Wilhelmus, geboren te Hoogezand-Sappemeer op n juni negentienhonderd achtenvijftig, paspoort nummer NSFLH3HD9, wonende te 7021 ZH ZeIhem, Papaverstraat 1), hier vertegenwoordigd, en die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden, onder gezegde opschortende voorwaarde.

Ingevolge beschikking van de vereffeningskamer van de rechtbank van koophandel zitting houdende te Antwerpen de dato 6 december 2011 werd door de heer Procureur des Konings schriftelijk advies gegeven dat zij geen akkoord kunnen verlenen daar zij niet in het bezit zijn van de statuten van de vennootschap.

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 januari 2012, werd als nieuwe vereffenaar aangesteld, de Heer Robbe Johan, voornoemd.

Ingevolge beschikking van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op datum van 7 februari 2012 werd voornoemde Heer Robbe Johan, gemachtigd als vereffenaar van de vennootschap.

Vierde besluit

De vereffenaar zal de meest uitgebreide macht hebben zoals voorzien in de artikelen 186, 187, 188 en 190 van het wetboek van Vennootschappen.

Hij zal de in de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene handelingen mogen verrichten zonder de machtiging van de algemene vergadering in te moeten roepen in de gevallen waar deze vereist is,

Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten en documenten die de vennootschap in liquidatie verbinden, rechtsgeldig ondertekend kunnen worden door de vereffenaar.

Het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

Vijfde besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/201Z - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)'

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vtor /behouden aan het e gist Staatsblad

Luik B - vervolg

De in functie zijnde bestuurders, zijnde

A. Hak Leidingbouw BV en A. Hak International BV, beide voornoemd, worden eervol ontslagen met dcharge omtrent hun mandaat.

Zesde besluit

Bij deze wordt aan A&B-Kantoor BVBA, met zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de.B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Vertinden, geassocieerd notaris,

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, machtiging

vereffenaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 22.08.2011 11427-0583-034
02/08/2011
Mod 2.0

L~~1it 13 E In de bljlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de Rerhtloeh von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 011111 2Mil

1H. llhl Il lit t Itl III. 1H llhI 1 li

" 11119018*

Vc behc aar Bel( Staal

Ondernemingsnr : 0867.012.427

Benaming

(voluit) : A. HAK INDUSTRIE BELGI

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KLEIN VEERLE 103 - 2960 BRECHT

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - BENOEMING + HERBENOEMING BESTUURDER

Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 02/08/2010 wordt vanaf 15/06/2010 de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guy Parmentier, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten - Theofiel Van Cauwenberghslei 12 A en vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, benoemd als commissaris van de vennootschap teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2010, 2011 en 2012 uit te voeren. De jaarlijkse bezoldiging van het mandaat wordt vastgesteld op 1.450 euro (gekoppeld aan de prijsindex der consumptieprijzen).

Bij beslissing van de Algemene Vergadering dd. 15/06/2011 wordt vanaf heden de vennootschap A. Hak' Leidingbouw S.V., met zetel te 4196 HG Tricht - Steenoven 2 - 6 - Nederland en met vaste vertegenwoordiger dhr. J.G.W. Robbe benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode: van 1 jaar, zijnde tot aan de Algemene Vergadering van 2012.

Tevens werd er beslist om de op huidig moment in functie zijnde bestuurder namelijk, de vennootschap A.: Hak International B.V., met zetel te 4196 HG Tricht - Steenoven 2-6 - Nederland en met vaste vertegenwoordiger dhr. Hendriksen Xaverius te herbenoemen voor een periode van 1 jaar, zijnde tot aan de Algemene Vergadering van 2012, welke haar mandaat aanvaardt.

A. Hak Leidingbouw B.V.

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door de heer J.G.W. Robbe

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 15.07.2010 10322-0179-032
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.12.2009, NGL 22.12.2009 09909-0033-034
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 18.07.2008 08416-0334-030
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.10.2007, NGL 13.02.2008 08040-0107-033
06/11/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 30.10.2006 06845-0272-027
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 15.06.2005 05262-4059-014

Coordonnées
A. HAK INDUSTRIE BELGIE

Adresse
KLEIN VEERLE 103 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande