A. LANSBERGEN

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : A. LANSBERGEN
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 835.287.784

Publication

14/03/2013
i i

*13092522*

YI , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

05 -03- 2613

GRIFFIE RECHTBANK var, KOOPHANDEL tt HELEN

Benaming

(voluit) : A. Lansbergen

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Jef Denijnplein 4 bus 2 te 2800 Mechelen

Ondernemingsnr : 0835 287 784

Voorwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De buitengewone algemene vergadering van 14 febr. 2013 besliste tot de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3140 Keerbergen, Sijsjesweg 59.

Voor gelijkvormig uittreksel

Annemie Lansbergen

zaakvoerder

Annexes du ltfinitr blg

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/04/2011


Las In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behoul

aan r

Beie Staats)

NEERGELEGD

0 7 -04- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

KQOPHANDeieMEGHELEN

*uosseH"

1111

Benaming e& 15 1 '1 4

(voluit) : A. Lansbergen

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Jef Denijnplein 4 bus 2 te 2800 Mechelen

Ondernemingsnr :

Voorwerp akte : Oprichting

Uit een onderhandse akte opgemaakt te Mechelne op 28 maart 2011, blijkt dat tussen Mevr Annemie LANSBERGEN en Dhr. Wim DELEU, wonende te Mechelen Jef Denijnplein 4 bus 2 een vennootschap onder fimia ( VOF ) werd opgericht onder de benaming " A. Lansbergen ".De maatschappelijke zetel is gevestigd te Mechelen, Jef Denijnplein 4 bus 2. Het doel is de verpleging aan huis van patinten en dit in de meest ruime zin van het woord en alles wat in de toekomst hieronder verstaan wordt.

Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om het maatschappelijk doel te bereiken, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De VOF werd opgericht voor onbepaalde duur en start op 01 april 2011. Het boekjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van elk jaar, de algemene vergadering komt samen op de derde maandag van de maand september van elk jaar, om 15 u, de eerste in 2012.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op Euro 500, en de inbreng is als volgt vastgelegd: Dhr. Wim DELEU 10 (10 Aandelen ) en Mevr. Annemie LANSBERGEN 490 (490 Aaandeten).

De VOF wordt door n of meer zaakvoerders bestuurd. De zaakvoerders moeten altijd vennoot zijn en samen de meerderheid van de aandelen bezitten. Als statutair zaakvoerder wordt benoemd: Mevr.Annemie LANSBERGEN, het mandaat is bezoldigd.

Mevr. A. LANSBERGEN doet een inbreng van een auto in de VOF aan een boekwaarde van 13 450, de VOFzal de autolening overnemen, tevens wordt het klienteel en het uithangbord, in feite de ganse praktijk ingebracht, zonder dat deze laatste gewaardeerd werd.

Voor gelijkvormig uittreksel

Annemie Lansbergen

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A. LANSBERGEN

Adresse
JEF DENIJNPLEIN 4, BUS 2 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande