A. SCHULMAN PLASTICS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. SCHULMAN PLASTICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 402.976.206

Publication

01/10/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELGE 

2014

NEERGELEGD

0 4 OF 2014

ATsB6ecHTBANK.siiiepPj:imper

r

111111!!!!1,111.111t11111 MONITEUR

24 -09-

BE-G1SCH ST

Ondememingsnr :0402.976.206

Benaming (voluit) : A. SCHULMAN PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Pedro Colomalaan 25

2880 BORNEM

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien augustus tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A. SCHULMAN PLASTICS", waarvan de zetel gevestigd is te 2880 Borriern, Pedro Colomalaan 25, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vijfendertig miljoen euro (35.000.000,00 EUR) om het te brengen op vijfenveertig miljoen honderdduizend euro (45.100.000,00 EUR) door de uitgifte van veertienduizend achthonderd tweenvijftig (14.852) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata tempes vanaf de onclerschrijving.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Luxemburgs recht A. SCHULMAN HOLDINGS S. r.I., van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten leste van A. Schulman Holdings (France) SAS met zetel te Rue Alex Schulman, 08600 Givet, Frankrijk en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.

Verooedino voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Luxemburgs recht A. SCHULMAN HOLDINGS S. r.I., de veertienduizend achthonderd tweenvijftig (14.852) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 30 juli 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, vertegenwoordigd door D'Hondt Peter, luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende PwC Bedriffsrevisoren, aangesteld els commissaris van ondervemoemde vennootschap, met ais wettelijke vertegenwoordiger Peter D'hondr, bedresrevisor, werd door de zaakvoerders van A. Schulman Plastics BVBA, verzocht om verslag uit te brengen over da inbreng in nature bij kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de vennootschap A. Schulman Plastics BVBA bestaat uit de inbreng van een vordering ten bedrage van EUR 35.000.000 die de meerderheidsaandeelhouder A. Schuimar? Holdings SARL, een vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te 5, rue Guillaume Kroil, L-1882 Luxemburg, Groot Hertogdom Luxemburg heeft op de vennootschap A. Schuimen Holdings (France) SAS.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat:

1:.] de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bednerevisoren inzake inbreng in nature, waarbij de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

O de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde een vordering ten bedrage van EUR 35.000.000,

beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

C de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met

Ob rie laatste blz van ]_ulk vcrmelden Recto: Naam en noedanigheid van de instrumenterende notaris, he.tzri tan de p:a.soi"oeni

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvioordgen

Verso Naam en handteening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

t e

'te

Vo.

behouden

aan het

Selgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet

overgewaarrleerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat in aandelen van de vennootschap A. Schulman Plastics

BVBA, zonder vennelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 30 juli 2014

De commissaris

PwC Bednjfsrevisoren BCVBA

vertegenwoordigd door

Peter D'hondt*

Bedrijfsrevisor

*Peter D'hondt BVBA

Lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, Peter D'hondt"

2 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

vervanging van artiket 4 van de statuten door de volgende tekst

"1-let maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenveertig miljoen honderdduizend euro (45.100.000,00 EUR)

vertegenwoordigd door negentien duizend honderd achtendertig (19.138) maatschappelijke aandelen zonder

nominale waarde, die elk n evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen en die allen van dezelfde rechten

genieten".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het college van zaakvoerders en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de gecordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v& registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

- " -

On de iaelste Wz van Luik i).-,rnieden Recto Naam en hoedankgheid van de instrumenterende rimps, hetzl van d,-,> p rsoD in en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcorder.

Verso Naam en handtekenong

27/08/2014 : ME045669
15/01/2014 : ME045669
05/12/2013 : ME045669
10/07/2013 : ME045669
21/12/2012 : ME045669
16/04/2012 : ME045669
21/12/2011 : ME045669
15/04/2011 : ME045669
12/04/2011 : ME045669
24/01/2011 : ME045669
28/09/2010 : ME045669
20/05/2010 : ME045669
30/12/2009 : ME045669
10/02/2009 : ME045669
22/01/2009 : ME045669
23/12/2008 : ME045669
03/06/2008 : ME045669
24/04/2008 : ME045669
24/01/2008 : ME045669
16/01/2008 : ME045669
14/01/2008 : ME045669
22/12/2006 : ME045669
22/12/2006 : ME045669
03/10/2006 : ME045669
02/01/2006 : ME045669
29/12/2005 : ME045669
06/05/2005 : ME045669
28/12/2004 : ME045669
24/12/2004 : ME045669
22/11/2004 : ME045669
12/01/2004 : ME045669
12/05/2003 : ME045669
21/02/2003 : ME045669
23/01/2003 : ME045669
26/01/2002 : ME045669
23/11/2015 : ME045669
01/01/2000 : ME045669
09/04/1997 : ME45669
01/01/1997 : ME45669
19/05/1995 : ME45669
19/05/1995 : ME45669
19/05/1995 : ME45669
17/11/1993 : ME45669
24/02/1993 : ME45669
24/02/1993 : ME45669
01/01/1993 : ME45669
01/01/1992 : ME45669
28/11/1989 : ME45669
01/01/1989 : ME45669
12/04/1988 : ME45669
01/01/1988 : ME45669
01/01/1986 : ME45669
01/07/2016 : ME045669
04/12/2017 : ME045669

Coordonnées
A. SCHULMAN PLASTICS

Adresse
PEDRO COLOMALAAN 25 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande