A. VETH BEHEER B.V.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. VETH BEHEER B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.313.679

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0219-010
10/03/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op

2 6 EE6. 2014

Griffie

MI 1311 1 1110111111

*14059279*

li Ondernemingsnr : 6E0893.313.679

Benaming (voluit) : A. VETH BEHEER B.V.

1;

1

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

,

Zetel : Parkresidentie Villa Verde, Hofstraat 44 bus 1

ii

l; 2910 Essen

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst : Uit een akte op 6 februari 2014 verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris tel ii Kalmthout, geregistreerd twee bladen nul verzendingen te Brasschaat; Registratie Il de 10 februari; 2014; Boek 202, blad 78 vak 06; Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR); De wn eerstaanwezendi Inspecteur, J. Rombouts, BLIJKT DAT;

-De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweehonderdzestienduizend euro ( ii 216.000,-) om het te brengen van twee miljoen tweenzestigduizend euro ( 2.062.000,-) naar n; l: miljoen achthonderdzesenveertigduizend euro ( 1.846.000,-) door terugbetaling van werkelijk; ,; gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond negen euro en negentien eurocent ( 9,19), zonder; :; vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. i -De vergadering machtigde ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecobr-i ii dineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stelten, te ondertekenen en neer tel ii leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

'; -De vergadering machtigde mevrouw Johanna lmbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Sint-Job in 't Goor en! ii hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indplaatsstelling, en die elk;

afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige; i.

i; akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, dei 1? ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.;

i: :

:1 :

li Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecordineerde statuten en historiek.

De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2140799) '

;

;1 1

,

!: :

1; .

1,

;' 1

tl ,

1;

i,

11

!1

:1

!1

11

1:

11

1;

:1:

1

1;

;1

!1

1 ]

1

1

1!1

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekeningkit C310/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

et Belgisch Staatsblad

(verkort) : *

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13279-0516-010
04/03/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoud

aan hE

Belgis( Staatsb'

Ondernemingsnr : BE0893.313.679

Benaming (voluit) : A. VETH BEHEER B.V.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

21 FEB 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hofstraat 44 bus 1

2910 Essen

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte op 29 januari 2013 verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout,. geregistreerd drie bladen nul verzendingen te Brasschaat; Registratie II de 06 februari 2013; Boek 196J: blad 05 vak 18; Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR); De eerstaanwezend Inspecteur, ai. GORIS M., BLIJKT DAT:

;; De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweenzeventigduizend euro ( 72.000,-),I om het te brengen van twee miljoen honderd vierendertigduizend euro ( 2.134.000,-) naar tweed miljoen tweenzestigduizend euro ( 2.062.000,-) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond drie euro zes eurocent ( 3,06-), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fraktiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen de: twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geist;; voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De vergadering ging vervolgens over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten,'s waarbij deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving.

De vergadering machtigde mevrouw Melo Christine, wonende te 2170 Merksem, Meereigen 134, en/of Johanna lmbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Sint-Job in 't Goor en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, aile formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met historiek.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. SKM)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 30.08.2011 11501-0366-010
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.10.2010, NGL 09.11.2010 10604-0326-009
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 19.10.2009 09819-0274-009
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.09.2008 08750-0082-009
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 25.08.2015 15480-0112-010
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 18.07.2016 16333-0485-010

Coordonnées
A. VETH BEHEER B.V.

Adresse
HOFSTRAAT 44, BUS 1 2910 ESSEN

Code postal : 2910
Localité : ESSEN
Commune : ESSEN
Province : Anvers
Région : Région flamande