A. WEGGE & CO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. WEGGE & CO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 404.999.447

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0237-012
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 13.06.2013 13175-0160-012
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0519-012
05/03/2012
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~. ~ri~~,.~~t~ r~,tL~,e en, op van ial""+f~ailnll+

Griffie 2 Fbi. kai9

Voa behou aan Be1gi. Staatst 1111111111111111111111111

*12049860*Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0404.999.447

Benaming (voluit) :A. WEGGE & C

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :2140 Antwerpen  Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 20 BI

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Afschaffing aandelen aan toonder

Tekst

Uit een akte verleden voor Jacques Van Roosbroeck, notaris te Merksem op 14 december 2011, Geregistreerd n bladen geen renvooien, te Antwerpen, elfde kantoor der Registratie op 16 december 2011. Boek 5/279 blad 12 vak 4. Ontvangen: vijfentwintig euro (E 25,00).

De Eerstaanwezend Inspecteur, Van Genegen Marijke, blijkt dat:

Volgende besluiten worden roet nparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT:

Omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving warden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door n enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

TWEEDE BESLUIT:

Coordinatie der statuten.

De bestaande statuten worden met de genomen besluiten gecoordineerd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jacques Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.

24/06/2011
Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1

Voor- Illt111,1.1111,1.RM1.1!!fill

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

. . ~

~eergelen-d t ^-i`~~e   ^ fin l?Fr~ribon~ won

14Jt1N;*21iti

Griffie

Ondememingsnr : 0404.999.447

Benaming A. WEGGE & C

(voluit)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Luitenant Lippenslaan 20 bus 1, 2140 Borgerhout (Antwerpen), Belgi Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 13/06/2011:

De Algemene Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur om de mandaten van de gedelegeerd bestuurders en de bestuurders te hernieuwen tot de Algemene Vergadering te houden in 2017:

Als bestuurders : dhr. Armand Wegge, Luitenant Lippenslaan 20, 2140 Borgerhout, mevr.

Ingrid Wegge, Bordink 50, 2170 Merksem, mevr. Mireille Wegge, De Valk 22, 2640 Mortsel

Als gedelegeerd bestuurder : dhr. Armand Wegge, voornoemd

Als voorzitter van de Raad van Bestuur : dhr. Armand Wegge, voornoemd

Dhr. Armand Wegge,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagerr-brr-het Belgiseh Staatsblad -24106/2011- Annexes-du-Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon 3en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 16.06.2011 11171-0424-012
24/06/2010 : AN161187
26/06/2009 : AN161187
16/07/2008 : AN161187
21/06/2007 : AN161187
12/03/2007 : AN161187
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0380-012
24/06/2005 : AN161187
08/06/2005 : AN161187
28/05/2004 : AN161187
05/06/2003 : AN161187
23/01/1993 : AN161187
01/01/1989 : AN161187
01/01/1988 : AN161187
25/06/1987 : AN161187
01/01/1986 : AN161187
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16333-0152-012

Coordonnées
A. WEGGE & CO

Adresse
DE VALK 22 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande