A.A.-RENT A CAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.A.-RENT A CAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.353.625

Publication

03/01/2014 : TU
13/01/2015 : TU
31/12/2012 : TU
23/12/2011 : TU
14/12/2010 : TU
09/02/2010 : TU
08/01/2009 : TU
15/12/2008 : TU
02/09/2008 : TU
09/08/2007 : TU
01/08/2006 : TU
10/07/2015
~

VIS

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akt .---

i Trrr t'rj `1r L,r te,'' gare V021 Cis

RECRTB.Ae .VAFt trCF33p1-:AriOgi,

01 JULI 2015

,1 TWERPEN 1ut.NHOt1T Do GriUior

mod

Ondernemingsnr : 0445.353.625

" Benaming (voluit) : A.A.-RENT A CAR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpseweg 11

2440 Geel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming statutaire zaakvoerder, wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Koen Scheurweghs te Ranst op achttien juni tweeduizend vijftien, neergelegd voor registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A,A.-RENT A CAR", met zeteb te 2440 Geel, Antwerpseweg 11.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

-het ontslag te aanvaarden met ingang van 18 juni 2015 van de naamloze vennootschap "VANUCO", met zetel': te 2310 Rijkevorsel, Zandweg 6, RPR Turnhout 0441.674.949, ais statutaire zaakvoerder van de vennootschap.'' Er wordt haar kwijting verleend over het door haar gevoerde beleid.

-met ingang van 18 juni 2015 te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerder, de Cooperatieve vennootschap,: met beperkte aansprakelijkheid "EASY RENT", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister le Dendermonde onder ondememingsnummer 0476.614.943, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt de heer Koenraad Marie August Dominique Van Nuffel, geboren te Leuven op 29 maart 1962, wonende te 2310 Rijkevorsel, Zandweg 6 gelast met de uitvoering van de opdracht, in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

De heer Koenraad Van Nuffel voormeld heeft verklaard het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap "EASY RENT" te aanvaarden en van hem zelf als vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de, opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

Behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering is dit mandaat onbezoldigd. "

Vervolgens heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist:

-artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot en benoemd door de:

algemene vergadering:

Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd:

1)de gewone commanditaire vennootschap "NoTo". met zetel te 2440 Geel, Kalvariebergstraat 46D,,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder ondememingsnummer 0808.545.181;

2)de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EASY RENT'; met zetel te 9100 Sint-

Niklaas, Prins Boudewijnlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder'

ondernemingsnummer 0476.614.943;

3) de vennootschap onder firma "K & P". met zetel te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 2.01, ingeschreven in'

het rechtspersonenregister te Hasselt onder ondernemingsnummer 0894.645.153.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist."

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen;;

en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen;;

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst van de statuten.

Voor ontiedend uittreksel.

Geassocieerd notaris Koen Scheurweghs te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

afschrift akte

- gecordineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ _ ,}`~

i=

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod

- lijst der wijzigende akten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/07/2005 : TU
19/12/2003 : TU
18/09/2003 : GE200633
07/02/2003 : GE200633
29/12/2001 : GE200633
14/09/2001 : AN286749
01/01/1997 : AN286749
15/01/2016 : TU

Coordonnées
A.A.-RENT A CAR

Adresse
ANTWERPSEWEG 11 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande