A.A.S. INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.A.S. INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.915.593

Publication

28/07/2014
v

111:K1Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ill1R1.11111,111

Oncfernerningsnr : 0546.915:593 Benaming

(voluit) A.A.S. Invest

(verkort) :

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

18 BU 2014

Griffie

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Cruyslei 44 - 2140 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERDER - OVERDRACHT AANDELEN - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

1.0NTSLAG ZAAKVOERDER

Er is besloten om de heer zcelik Yavuz Selim met onmiddellijke ingang te ontslagen als zaakvoerder. Er

wordt dcharge verleend over de periode actief als zaakvoerder.

2.0VERDRACHT AANDELEN

De Heer Ozcelik Yavuz Selim verklaart bij deze te verkopen en af te staan aan:

" De heer Ozelik Alpaslan wonende te Alfons Schneiderlaan 156-2100 Deurne die aanvaardt 31 aandelen. De Heer Ozcelik Yavuz Selim verklaart bij deze te verkopen en af te staan aan:

" De heer Ozelik Abdil wonende te Klokstraat 31  2600 Berchem die aanvaardt 31 aandelen. Verdeling na overdracht:

Ozelik Alpasian: zelik Abd: 93 aandelen

93 aandelen

Totaal van 186 aandelen

3.1/laJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt met onmiddellijke ingang verhuisd naar Klokstraat 31  2600 Berchem.

Bijzonder Alg. Vergadering van 31 mei 2014.

Ozelik Abdil

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lue B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u*

9312*

i I11

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank v n Koophandel te Antwerpen, op

2 6 FEB. 2014 Griffie

Ondernemingsnr : S.L.b " C3s(S-Pcl

Benaming (voluit): A.A.S. INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2140 Antwerpen (Borgerhout), Cruyslei 44

(volledig adres)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Yves De ViI, notaris te Antwerpen (Borgerhout), op 24 februari 2014, blijkt dat;.

1. de heer OZELIK Alpaslan, geboren te Antwerpen op 31 juli 1990, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Alfons Schneiderlaan 156.

2. de heer bZELIK Abdil, geboren te Eskisehir (Turkije) op 5 augustus 1990, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Klokstraat 31.

3. de heer bZCELIK Yavuz Selim, geboren te Antwerpen op 27 juli 1992, wonende te 2140 Antwerpen

(Borgerhout), Cruyslei 44.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam

A.A.S. INVEST .

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd

zesentachtig (186) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (E 100,00) per aandeel.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in specin. De honderd zesentachtig (186) aandelen

werden als volgt onderschreven:

" de heer Alpaslan OZELIK, voornoemd, titularis van tweenzestig (62) aandelen;

" de heer Abdil ZELIK, voornoemd, titularis van tweenzestig (62) aandelen;

" de heer Yavuz Selim ZCELIK, voornoemd, titularis van tweenzestig (62) aandelen;

Totaal : honderd zesentachtig (186) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van n / derde (1/31

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (E 6.200,00).

Het geheel van de inbreng in specin werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de

vennootschap in oprichting bij Record Bank. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats

gevonden overeenkomstig de wet.

ZETEL De zetel is gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Cruyslei 44.

De enige zaakvoerder of de raad der zaakvoerders bepaalt zijn juiste vestiging en zaI bij eenvoudige beslissing

zijn eventuele overbrenging naar elke andere plaats in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

bepalen.

De vennootschap mag in Belgi of in het buitenland bijkantoren oprichten door eenvoudige beslissing van de

raad der zaakvoerders,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van

derden of in samenwerking met derden:

Bouwbedrijf:

- onderneming voor het bouwen van huizen, appartamenten, villa's, garages, handelspanden.

- onderneming voor het kopen, renoveren en verkopen van gebouwen

onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaek;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- onderneming voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen;

onderneming voor het ontmossen van daken;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van

luchtmengeling en van industrile pijpleidingen;

- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds uitgezonderd deze in hout; - onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;

- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom;

- onderneming voor voor het aansluiten van gas-, elektriciteit en wateraansluitingen.

- grondwerken op straat

onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en voor het installeren van waterverzachters; en

verwarmingsinstallaties;

- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);

- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; alsmede schilderwerken en plafonnering;

- groothandel in ijzerwaren;

- groothandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting;

- onderneming voor fundering, voor het heien van palen en dansplanken en voor versterkingswerken van de

bodem, volgens allerlei methodes;

- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;

- algemene bouwonderneming beperkt tot de cordinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;

- nijverheid voor het bewerken en het bereiden van hout;

- fabricage van panelen van samengeperst hout; andere grondwerken;

- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken; plaatsen van parket;

- afbraakwerken van gebouwen, woningen en andere bouwsels; schilderwerken;

-onderneming voor het plaatsen van allerlei soorten daken; onderneming van electriciteitswerken.

De uitbating van een aannemingsbedrijf voor:

- bezettings-, plafonneer- en cementwerken in de ruimste zin;

- het waterdicht maken van gebouwen;

- het opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel of cement;

- geringe herstellingswerken noodzakelijk voor de uitvoering van werken die behoren tot andere beroepen; - dichtingswerken van bouwwerken die de bijkomende en onmisbare aanvulling uitmaken van metsel- en betonwerken en die door de aannemers van metsel- en betonwerken, in het raam van hun eigen werkzaamheden worden uitgevoerd;

- dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren,door middel van vloeibare synthetische

producten of systemen die door de aannemers-schilders uitgevoerd worden;

- dichtings- en verstevigingswerken uitgevoerd door middel van inspuiting van harsachtige actieve bindstoffen;

- het plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen vocht, die de aanvulling zijn van

schrijn- en timmerwerken.

- Schilderwerken in de ruimste zin van het woord, inclusief industrile schilderwerken.

- behangwerken

- zandstralen van metaal

- metaliseren van diversen

Klein-en groothandel in bouwmaterialen:

Klein en groothandel van een doe het zelf bouwmaterialenzaak

Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiernateriaal in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels

Kleinhandel in tapijten en vloermatten

Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enz.

Kleinhandel in behang

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Feigisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

elfoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Kleinhandel in meubels

Kleinhandel in inbouwkeukens

Kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers

Kleinhandel in verlichtingsartikelen

Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout

Groothandel in panelen en platen, parket, enz.

Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid

Groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen

Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen

Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.

Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout

Groothandel in verf en vernis

Groothandel in vlakglas

Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven,

bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers,enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen

Groothandel in apparaten voor centrale verwarming

Groothandel in gereedschapswerktuigen

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

Handelsbemiddeling in verf en vernis

Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen

Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid

Diensten:

Het verlenen van adviezen van financile, technisch, commercile of adminstratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadvisiers zijn de vennootschap verboden.

Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privpersonen en instellingen. De venootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen en diensten verlene die direct of indirect verband houden met het voorgaande.

De diensten kunnen worden geleverd krachtens constractuele of statutaire benoeming en in houdanigheid van extern raadgeven of orgaan van de client.

De vennootschap mag zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile,handels- roerende, onroerende- en financile verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteit uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan middel van inbreng, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of en deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Horeca:

Het uitbaten en inrichten van n of meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, pitta en pizzahuis, verbruikerssalons, sandwichbar, tearooms, pizzahouse, milkbars, cafs, bar's, bodega's, frituren en tavernes, traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet, alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, vis en wijn bistro.

De uitbating en de deelname in de uitbating van alle horecabedrijven zoals herbergen, taverne, hotel, bed & breakfast, restaurant, snackbar, bar, frituur en al wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord. Klein-en groothandel van alle soorten horecabenodigdheden.

Handel.

Import en export, klein- en groothandel in producten van suikergoed, papierwaren en houtartikelen, wijn,

i

`Voorbehouden aan tiet 'Belgisch 5th`atsblad

Luik B - vervolggeestrijke en andere dranken (zonder verlof), snuisterijen fantasieartikelen, groenten, fruit en andere

voedingswaren; groothandel van horecabenodigheden.

Elke aankoop- en verkoopsverrichting in verband met nieuwe en tweedehands autovoertuigen van om het even

welk type, merk of inhoud, alle benodigdheden in verband hiermede, bovenens alle werkzaamheden van

onderhoud en herstelling van gelijk welke aard en alle garage-activiteiten in verband hiermede.

De verhuring, leasing en renting van nieuwe en tweedehands wagens.

De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk.

De groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel, de verwerking en bewerking, de stockage en

het vervoer van vis- en vleeswaren.

Aankoop en. verkoop, verhuur van onroerende goederen alsook parkings.

Het uitbaten en beheren van een rijschool.

-Kuisbedrijf:

- schoonmaak en onderhoud van kantoren, scholen, rusthuizen, warenhuizen, shopping-centra, publieke

instellingen;

- facility services, omvattende onder meer de aanvulling van drankautomaten, cafetaria-beheer, receptiediensten;

- multi-services, omvattende onder meer klusjesdienst, ruitenreiniging, onderhoud van parkings, anti-graffiti, car

en truck cleaning.

Bakkerii:.

Het uitbaten van een artisanale brood- en banketbakkerij, de vervaardiging van chocolade en

chocoladeproducten.

De groot- en kleinhandel, de aankoop, verkoop, bereiden en verwerking van producten op basis van meel,

producten van bakkerijen, chocolade en koekjes.

Bereiden en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak en confiserie.

Het uitbaten van een benzinepompstation zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De uitbating van een garage met al wat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord.

Transport:

Vervoer over de weg van zowel personen als materile zaken.. Koerierdiensten.

Textiel:

De import en export, groot- en kleinhandel in kledingzaken (textiel), alle textielproducten ongeacht de aard van

de vezel, allerhande grondstoffen en artikelen en producten van de textiel- en kledingsnijverheid; de confectie in

het algemeen en meer speciaal inzake beroepskledij, Iinnengoed, huishoudtafellinnen, dames-, heren- en

kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, baby-uitzet, mode- en sportartikelen, schoeisel, ceinturen en

riemen.

Algemeen:

De uitbating van een solarium, sauna, relax- en wellnesscentrum, kapsalon, schoonheidssalons, bodystyling en

powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en de

gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies, huidverzorging en epileren, diensten van manicure en pedicure; handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de groot- en kkleinhandel in parfumerien en cosmetica. Uitbaten van telefooncellen, nachtwinkels, sportweddenschappen, De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industrile, commercile, financile, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire

Iof andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi of in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De zaakvoerder mag de draagwijdte van het doel interpreteren.

DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

BESTUUR Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke

personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge"Voor-

behouden

aan hel

Belgisch S atsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 18u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

BOEKJAAR Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

VERDELING De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

OVERGANGSBEPALINGEN Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2014.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015, overeenkomstig de statuten.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie.

b. te benoemen tot deze functie:

" de heer Alpaslan OZELIK, voornoemd;

" de heer Abdil ZELIK, voornoemd;

" de heer Yavuz Selim OZCELIK, voornoemd;

die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.

e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht.

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de Heer

Deniz CETIN, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Marsstraat 65, aan wie de macht verleend wordt om de

nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de

Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Yves De Vil.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

Coordonnées
A.A.S. INVEST

Adresse
CRUISLEI 44 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)

Code postal : 2140
Localité : Borgerhout
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande